Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3255. Sklep o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije, stran 7783.

Na podlagi prvega odstavka 7. člena in prvega odstavka 22. člena Zakona o podpornem okolju za podjetništvo (Uradni list RS, št. 40/04) in prvega odstavka 11. člena ter 20. člena Zakona o spodbujanju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij (Uradni list RS, št. 86/04) ter v skladu s 6. členom Zakona o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ-A) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o preoblikovanju Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(ustanovitev agencije)
S tem sklepom se Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki je bil ustanovljen z Odlokom o ustanovitvi Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/92 in 68/96) preoblikuje v Javno agencijo Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. člen
(pravna osebnost in ustanoviteljstvo)
Agencija je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in na svoj račun, v okviru zakonov in nalog, določenih s tem sklepom.
Agencija je posredni uporabnik proračuna Republike Slovenije v skladu s predpisi s področja javnih financ in javnih agencij.
Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada).
3. člen
(ime in sedež agencije)
Ime agencije je: Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije.
Skrajšano ime, ki ga agencija uporablja pri poslovanju je: JAPTI, Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije.
Ime agencije v angleškem jeziku je: Public Agency of the Republic of Slovenia for Enterpreneurship and Foreign Investements.
Sedež agencije je v Ljubljani.
Naslov agencije se določi v statutu agencije. Sprememba naslova ne pomeni spremembe akta o ustanovitvi.
4. člen
(žig agencije)
Agencija uporablja pri poslovanju žig. Žig vsebuje ime oziroma skrajšano ime agencije, njen sedež in lahko vsebuje znak agencije. Podrobno se žig določi v statutu agencije.
II. DEJAVNOST AGENCIJE
5. člen
(področje dela)
Agencija izvaja v skladu s sprejetimi strateškimi usmeritvami države razvojne ukrepe na področjih pospeševanja konkurenčnosti gospodarstva, in sicer na naslednjih področjih:
– inovativno gospodarstvo in inovativno okolje,
– podjetništvo in podjetniško okolje,
– tuje neposredne investicije,
– internacionalizacija podjetij,
– razvoj in pospeševanje finančnega okolja,
– partnerstvo med akademsko in gospodarsko sfero,
– znanja za gospodarstvo ter
– zagotavljanje informacij, znanja in virov financiranja za podjetja.
Agencija opravlja z zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajno, strokovno in neodvisno izvajanje ukrepov na področju dela iz prvega odstavka tega člena, ki se financirajo iz državnega proračuna in drugih virov.
Pri izvajanju nalog je agencija samostojna.
6. člen
(dejavnost agencije)
Agencija opravlja naslednje dejavnosti, v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02):
22.000 založništvo, tiskarstvo, razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa,
52.610 trgovina na drobno po pošti,
52.620 trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
52.630 druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
51.420 trgovina na debelo z oblačili in obutvijo,
51.410 trgovina na debelo s tekstilom,
51.470 trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe,
51.900 druga trgovina na debelo,
65.120 drugo denarno posredništvo,
65.210 finančni zakup (leasing),
65.220 drugo kreditiranje,
65.230 drugo finančno posredništvo, d. n.,
67.130 pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom,
70.310 dejavnost agencij za posredništvo v prometu z nepremičninami,
72.000 obdelava podatkov, podatkovne baze in s tem povezane dejav.,
73.000 raziskovanje in razvoj,
74.130 raziskovanje trga in javnega mnenja,
74.140 podjetniško in poslovno svetovanje,
74.400 oglaševanje,
74.500 dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile,
74.860 dejavnost klicnih centrov,
74.873 druge poslovne dejavnosti, d. n.,
74.871 prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
75.110 splošna dejavnost javne uprave,
75.130 urejanje gospodarskih področij za učinkovito poslovanje,
80.422 drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
91.120 dejavnost strokovnih združenj in
92.512 dejavnost arhivov.
7. člen
(naloge agencije)
Agencija opravlja naslednje naloge:
– izvaja politiko na področju konkurenčnosti gospodarstva,
– predlaga ukrepe za povečanje konkurenčnosti gospodarstva,
– zagotavlja informacije in svetovalne storitve tujim investitorjem o poslovnem okolju v Republiki Sloveniji ter slovenskim podjetjem o možnostih poslovanja na tujih trgih,
– uporabnikom zagotavlja informacije o programih, strokovno podporo, zagotavlja partnerstvo in storitve, vključno z tržnimi informacijami priprava analiz in poročil ter vodenje evidence o izvajanju ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti gospodarstva,
– pridobiva in dodeljuje finančne in druge spodbude,
– odpira, vodi in usmerja delo predstavništev agencije v tujini ter izvaja nadzor nad njihovim delovanjem,
– zagotavlja storitve, okolja in neposredne spodbude za semenski, začetni ter tvegani kapital za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij,
– spodbuja domača in tuja zasebna vlaganja in sofinanciranje podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, s tem da zagotavlja ugodne kreditne vire, leasing ter garancije za investitorje,
– analizira, trži in promovira Republiko Slovenijo kot lokacijo za povečano konkurenčnost,
– skrbi za redno poročanje o izvajanju letnih programov, uresničevanju finančnih načrtov in njihovih učinkih vladi, ministrstvom in drugim uporabnikom storitev agencije,
– opravlja druge strokovne naloge skladno z namenom, za katerega je bila ustanovljena.
8. člen
(akti agencije za izvajanje javnih pooblastil)
Za urejanje pravnih razmerij na podlagi javnega pooblastila v zakonu agencija izdaja splošne akte, ki se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije.
Za odločanje v posamičnih javnopravnih stvareh agencija izdaja posamične upravne akte.
III. ORGANI IN ORGANIZACIJA
9. člen
(organi agencije)
Organa agencije sta svet agencije in direktor agencije.
10. člen
(svet agencije)
Agencijo upravlja svet agencije.
Svet agencije ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta.
11. člen
(sestava sveta agencije)
Svet agencije ima sedem članov, ki jih imenuje vlada. Imenovani so za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
12. člen
(predlogi za imenovanje članov sveta agencije)
Člane sveta agencije vlada imenuje na predlog ministra oziroma ministrice (v nadaljnjem besedilu: minister) in sicer: štiri na predlog ministra, pristojnega za gospodarstvo, enega na predlog ministra, pristojnega za finance, enega na predlog ministra, pristojnega za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter enega na predlog ministra, pristojnega za zunanje zadeve.
13. člen
(pogoji za imenovanje člana sveta agencije)
Za člana sveta agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– je strokovnjak s področja dela agencije,
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– ni zaposlena v agenciji,
– ni funkcionar v izvršilni veji oblasti in
– ne opravlja dela na področju, kjer obstaja možnost konflikta med njegovimi zasebnimi interesi in javnimi interesi, ki jih zasleduje agencija.
14. člen
(dolžnosti in odgovornosti članov sveta agencije)
Člani sveta morajo pri svojem delu ravnati nepristransko in s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika ter varovati poslovno skrivnost agencije.
Člani sveta so v skladu s predpisom, ki ga izda vlada na predlog ministra, pristojnega za finance, upravičeni do sejnin in do povračila stroškov, povezanih z opravljanjem funkcije člana sveta.
Člani sveta so odgovorni za škodo, ki je nastala kot posledica kršitve njihovih dolžnosti, določenih s tem sklepom in statutom.
15. člen
(pristojnosti sveta agencije)
Pristojnosti sveta agencije so:
– skrbi za delovanje agencije v javnem interesu,
– sprejema splošne akte agencije,
– sprejema program dela in finančni načrt ter letno poročilo in druga poročila agencije,
– odloča o uporabi presežkov prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki v soglasju z ustanoviteljem,
– predlaga ustanovitelju spremembe in razširitve dejavnosti agencije,
– predlaga imenovanje in razrešitev direktorja agencije,
– daje direktorju agencije usmeritve in navodila za delo,
– odloča o drugih vprašanjih in opravlja druge zadeve, ki so potrebne za izvedbo posameznih določil predpisov, za katere ni izrecno določena pristojnost drugega organa agencije,
– odloča o drugih zadevah, za katere je tako določeno z zakonom ali tem sklepom.
16. člen
(odločanje sveta agencije)
Svet sprejema odločitve z večino glasov vseh članov. Če je rezultat neodločen, odloči glas predsednika.
17. člen
(razrešitev članov sveta agencije)
Člana sveta agencije predčasno razreši vlada:
– če sam to zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če ne opravlja nalog, določenih v zakonu, v tem sklepu in splošnih aktih agencije, oziroma jih opravlja nevestno in nestrokovno ter
– če ravna v nasprotju s 14. členom tega sklepa.
18. člen
(direktor)
Direktorja agencije imenuje in razrešuje vlada na predlog sveta agencije na podlagi javnega natečaja.
Direktor je imenovan za dobo petih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.
19. člen
(pogoji za imenovanje direktorja)
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj,
– je strokovnjak na področju dela agencije in
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev.
20. člen
(pristojnost in odgovornost direktorja)
Pristojnosti direktorja so:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje agencije,
– izdaja pravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače določeno z zakonom in tem sklepom,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– izvršuje naloge, ki mu jih določi svet agencije,
– pripravlja predloge večletnih in letnih programov in finančnih načrtov agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih sprejema svet agencije in druge strokovne podlage za delo sveta agencije, ter skrbi za izvajanje odločitev sveta agencije,
– podpisuje akte, listine in druge dokumente ter sklepa pogodbe, ki se nanašajo na poslovanje agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– pripravlja poročilo o delu in poslovanju agencije in
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
Direktor mora zagotoviti, da agencija posluje v skladu z zakonom, tem sklepom in statutom. Pri svojem delu je dolžan varovati poslovne skrivnosti agencije.
Direktor odgovarja agenciji za škodo, ki jo je povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
Direktor je za svoje delo odgovoren svetu agencije, ministru, pristojnemu za gospodarstvo in vladi.
21. člen
(prenehanje funkcije in predčasna razrešitev direktorja)
Direktorja predčasno razreši vlada v primerih in po postopku, ki ga določa zakon.
Direktorja se predčasno razreši:
– če to sam zahteva,
– če ne izpolnjuje pogojev za imenovanje,
– če stori dejanje, ki je v zakonu o javnih uslužbencih določeno kot hujša disciplinska kršitev,
– če svoje delo opravlja nevestno, nestrokovno ali se izkaže, da ni primeren za opravljanje dela na položaju direktorja in
– če agencija ne dosega zadovoljivih delovnih rezultatov.
Če direktorju preneha funkcija, vlada na predlog sveta agencije do imenovanja novega direktorja, vendar najdalj za dobo šestih mesecev, brez javnega natečaja, imenuje vršilca dolžnosti direktorja.
IV. SPLOŠNI AKTI AGENCIJE
22. člen
(splošni akti)
Splošni akti agencije so statut, pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest in drugi splošni akti skladno s predpisi, s katerimi se urejajo vprašanja, pomembna za delo in poslovanje agencije.
Pred sprejetjem splošnega akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, mora svet agencije pridobiti mnenje reprezentativnega sindikata.
Agencija po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za gospodarstvo, izdaja tudi splošne akte za izvrševanje javnih pooblastil, s katerimi določa podrobnejšo organizacijo upravljanja agencije z javnimi sredstvi, določa metodologijo, pogoje in merila ter postopke izbora in financiranja, nadzor nad izvajanjem programov in ukrepov ter ureja druga področja, skladno z zakonom. Te splošne akte objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE AGENCIJE
23. člen
(financiranje agencije)
Agencija pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz državnega proračuna, na podlagi pogodb z ministrstvi,
– s prihodki, pridobljenimi z opravljanjem storitev na trgu,
– z donacijami in
– iz drugih virov skladno s predpisi.
Prihodki agencije so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog agencije, določenih v tem sklepu in v pogodbi z ministrstvom, zagotavljanju pogojev za delovanje agencije in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem agencije, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
Presežek prihodkov nad odhodki agencija lahko uporabi za opravljanje in razvoj dejavnosti ali za plačilo delovne uspešnosti zaposlenih v agenciji, v skladu z zakonom, ali ga vplača v državni proračun. O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet agencije, v soglasju z vlado.
Prihodke iz proračuna in odhodke iz sredstev proračuna evidentira ločeno od prihodkov in odhodkov iz naslova izvajanja storitev na trgu. Presežek prihodkov nad odhodki sredstev iz proračuna agencija vplača v proračun. Ustanovitelj ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.
Agencija lahko za nekatere svoje storitve, ki jih opravlja za posameznike in pravne osebe, izda tarifo oziroma zaračunava upravne takse.
VI. RAZMERJE DO USTANOVITELJA
24. člen
(program dela)
Agencija najkasneje do 31. oktobra tekočega leta pripravi letni program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto in ga predloži v soglasje vladi.
Letni program dela agencije določa cilje in naloge agencije, ki jih bo agencija zasledovala in opravljala v posameznem letu, v skladu s sklepi in usmeritvami vlade in pristojnega ministrstva, ter način njihovega doseganja in uresničevanja.
K letnemu programu dela mora biti priložen opis večletne strategije razvoja agencije, iz katerega mora biti razviden prispevek agencije k splošnemu nacionalnemu razvoju in doseganju ciljev razvojne politike na področju spodbujanja podjetništva in konkurenčnosti, inovativnosti, spodbujanja finančnega okolja, internacionalizacije ter tujih neposrednih investicij, ukrepi za zagotavljanje kvalitete storitev agencije ter ukrepi za zagotavljanje učinkovite in namenske porabe sredstev.
25. člen
(soglasje)
Če na letni program dela in finančni načrt vlada do 15. decembra ne izda soglasja, sklene agencija z ministrstvom, pristojnim za gospodarstvo, pogodbo o začasnem financiranju na osnovi programa dela in finančnega načrta agencije za preteklo leto, do izdaje soglasja.
26. člen
(poročanje)
Agencija najmanj enkrat letno pisno poroča ministrstvu, pristojnemu za gospodarstvo, in vladi o doseženih ciljih in rezultatih, o izvrševanju finančnih načrtov ter o rezultatih poslovanja, skladno s predpisi o javnih financah in računovodstvu.
27. člen
(javnost dela)
Delo agencije je javno. Javnost dela in varovanje poslovne tajnosti agencija opredeli v posebnem splošnem aktu. Agencija je dolžna javno objaviti letno poročilo o delu in poslovanju agencije. Za javnost dela je odgovoren direktor agencije.
VII. NADZOR
28. člen
(nadzor nad uporabo sredstev)
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovitostjo in uspešno rabo sredstev agencije opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.
29. člen
(nadzor nad delom in poslovanjem)
Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
Ministrstvo, pristojno za finance, opravlja v agenciji nadzor nad izvajanjem predpisov, ki urejajo javne finance, predpisov, ki urejajo finančno, materialno in računovodsko poslovanje agencije, zakonitostjo, namenskostjo in smotrnostjo uporabe sredstev, pridobljenih iz proračuna, ter nad upravljanjem s premoženjem v lasti ali uporabi agencije.
Ministrstvo, pristojno za upravo opravlja nadzor nad izvajanjem predpisov o upravnem postopku, poslovnem času, uradnih urah, poslovanju s strankami, poslovanju z dokumentarnim gradivom in zagotavljanju javnosti delovanja.
30. člen
(nadzor nad porabniki proračunskih sredstev)
Agencija opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev ter primernostjo in strokovnostjo dela pravnih in fizičnih oseb, katerim dodeljuje sredstva (porabnikov proračunskih sredstev, ki se financirajo iz državnega proračuna skladno z zakonom) in drugih oseb, za katere tako določa zakon. Način izvajanja nadzora se opredeli s splošnim aktom agencije. O opravljenem nadzoru agencija izdaja poročila, ki morajo biti objavljena in dostopna javnosti.
VIII. ODGOVORNOST ZA OBVEZNOSTI AGENCIJE
31. člen
(odgovornost za obveznosti agencije)
Agencija je odgovorna za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti agencije, kolikor agencija ne bi mogla poravnati obveznosti iz svojega premoženja, ali če bi bilo s poravnavo obveznosti resno ogroženo opravljanje nalog agencije.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
32. člen
(nasledstvo Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo)
Agencija je pravni naslednik Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: center) in prevzame vse njihove zaposlene, poslovne prostore, opremo, vsa finančna sredstva, pravice in obveznosti, dokumentacijo in arhiv.
Do sprejetja notranjih aktov agencije se za njeno delovanje smiselno uporabljajo določbe notranjih aktov centra, v kolikor niso v nasprotju s tem sklepom.
Pristojni organ agencije mora notranje akte agencije sprejeti v šestih mesecih od uveljavitve tega sklepa.
Direktor centra opravlja funkcijo vršilca dolžnosti direktorja agencije do imenovanja direktorja agencije.
33. člen
(prenos nalog na agencijo)
Ustanovitelj zagotovi agenciji izvajanje nalog na področju tujih neposrednih investicij in internacionalizacije podjetij s prerazporeditvijo potrebnega števila zaposlenih z ministrstva, pristojnega za gospodarstvo na agencijo in s prenosom materialnih in finančnih sredstev, ki izhajajo iz izvajanja teh nalog na agencijo.
34. člen
(vpis in izbris iz registra)
Vršilec dolžnosti direktorja agencije je dolžan zagotoviti vpis statusne spremembe preoblikovanja centra v agencijo v sodni register.
35. člen
(rok za imenovanje sveta agencije)
Ministrstvo v roku dveh mesecev od uveljavitve tega sklepa izvede postopke in pripravi predlog za imenovanje sveta agencije.
36. člen
(sprejem statuta agencije)
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v enem mesecu od imenovanja sveta agencije sklicati konstitutivno sejo sveta agencije.
Vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v dveh mesecih od imenovanja sveta agencije pripraviti predlog statuta agencije ter predlog finančnega načrta agencije za tekoče leto.
Svet agencije v treh mesecih po konstituiranju izvede postopek javnega natečaja za imenovanje direktorja agencije.
37. člen
(razveljavitev Odloka o ustanovitvi Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo)
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Odlok o ustanovitvi Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/92 in 68/96).
38. člen
(začetek veljave)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00713-23/2005/13
Ljubljana, dne 18. julija 2005.
EVA 2005-2111-0094
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost