Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3274. Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba Prevalje, stran 7806.

Na podlagi prvega odstavka 41. in 42. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/2003) in 16. člena Statuta Občine Prevalje (Uradni list RS, 15/99, 51/01 in 100/03) je Občinski svet občine Prevalje na 21. redni seji dne 30. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba
Prevalje
I.SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom Občina Prevalje s sedežem na Prevaljah, Trg 2a, (v nadaljnjem besedilu: ustanovitelj) ustanavlja na področju osnovnega šolstva in predšolske vzgoje Javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovno šolo Franja Goloba Prevalje (v nadaljevanju: zavod).
Za področja, ki niso posebej urejena s tem odlokom se uporabljajo določbe zakona.
II. STATUSNE DOLOČBE
2. člen
Zavod posluje pod imenom: Osnovna šola Franja Goloba Prevalje
Sedež zavoda: Polje 4, 2391 Prevalje
Skrajšano ime: Osnovna šola Franja Goloba.
3. člen
Zavod je pravna oseba s polno odgovornostjo za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
4. člen
Zavod je pravni naslednik Osnovne šole Franja Goloba Prevalje vpisanega v sodni register pri Okrožnem sodišču Mariboru, na registrskem vložku 1/30-00 z dne 12. 11. 1992 in prevzema vse pravice in obveznosti zavoda.
Zavod se vpiše v razvid zavodov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za šolstvo.
5. člen
Zavod je pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi v poslovanju v pravnem prometu, kot jih določata zakon in ta odlok.
6. člen
Zavod ima in uporablja pečat okrogle oblike premera 35 mm in pečat s premerom 20 mm, v katerem je v sredini grb Republike Slovenije, na zunanjem robu je zapisano besedilo Republika Slovenija javni vzgojno-izobraževalni zavod Osnovna šola Franja Goloba Prevalje.
7. člen
Ravnatelj zavoda s sklepom določi število, uporabo, način in uničenje pečatov ter določi delavce, ki so zanje odgovorni.
8. člen
Zavod zastopa in predstavlja ravnatelj.
Ravnatelj zastopa in predstavlja zavod brez omejitev.
Med začasno odsotnostjo nadomešča ravnatelja njegov pomočnik.
Pomočnik ravnatelja opravlja v času ravnateljeve odsotnosti naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj.
Ravnatelj lahko za zastopanje in predstavljanje zavoda v posameznih zadevah pooblasti druge osebe.
9. člen
Za zavod podpisujejo ravnatelj in delavci, ki so pooblaščeni za zastopanje, vsak v mejah pooblastil in poslov, ki jih opravljajo.
10. člen
Zavod ima dve enoti:
a) osnovnošolsko izobraževanje izvaja enota osnovna šola, v katero sodijo matična osnovna šola Franja Goloba Prevalje in podružnice Leše, Holmec in Šentanel,
b) predšolsko vzgojo izvaja enota vrtec, v katero sodijo oddelki Zgornji kraj, Pod Gonjami, Leše in Šentanel.
11. člen
Šolski okoliš:
Matična šola Prevalje obsega
Naselje: Prevalje (009)
Prostorski okoliš: 0001,0002, 0003, 0004, 0005,0006, 0007, 0008, 0009, 0010, 0011, 0012, 0013, 0014, 0015, 0016, 0017, 0018, 0019, 0020, 0021, 0022, 0023, 0024, 0025, 0026, 0027, 0028, 0029, 0030
Naselje Breznica (002)
Prostorski okoliš. 0031, 0032, 0033
Naselje Poljana – del (008)
Prostorski okoliš: 0034, 0035, 0036, 0037
Naselje Suhi vrh – del (010)
Prostorski okoliš: 0049, 0050
Naselje: Kot pri Prevaljah – del (005)
Prostorski okoliš: 0056, 0057, 0058, 0059, 0060
Naselje Zagrad: (012)
Prostorski okoliš: 0061, 0062, 0063, 0064
Podružnična šola Leše obsega:
Naselje: Leše (006)
Prostorski okoliš: 0051, 0052, 0053, 0054
Naselje Kot pri Prevaljah – del (005) Prostorski okoliš: 0055
Podružnična šola Šentanel obsega.
Naselje: Šentanel (011)
Prostorski okoliš: 0046
Naselje Jamnica (004)
Prostorski okoliš: 0045
Naselje: Belšak – del (001)
Prostorski okoliš: 0044
Naselje: Dolga Brda – del (003) Prostorski okoliš: 0040
Naselje. Suhi Vrh – del (010)
Prostorski okoliš: 0047, 0048
Podružnična šola Holmec obsega:
Naselje: Dolga Brda – del (003)
Prostorski okoliš: 0038, 0039, 0041
Naselje: Belšak- del (001)
Prostorski okoliš: 0042, 0043
Naselje Lokovica (007)
Prostorski okoliš: 0065
Grafična karta šolskega okoliša je priloga odloka.
III. DEJAVNOST ZAVODA
12. člen
Dejavnost zavoda je:
– M/80.102 osnovnošolsko splošno izobraževanje
– M/80.101 dejavnost vrtcev
– M/80.422 drugo izobraževanje, d.n.
– M/80.410 dejavnost vozniških šol
– M/80.421 dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol
– K/72.600 – druge računalniške dejavnosti
– K/74.12 računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, razen revizijske dejavnosti
– K/70.20 dajanje lastnih nepremičnin v najem
– H/55.51 storitve menz
– H/55.52 priprava in dostava hrane
– O/92.511 dejavnost knjižnic.
13. člen
Zavod ne sme začeti opravljati nove dejavnosti ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti, dokler ustanovitelj ne da soglasja in dokler pristojen organ ne izda odločbe, da so izpolnjeni pogoji, predpisani za opravljanje dejavnosti glede tehnične opremljenosti in varstva pri delu ter drugi predpisani pogoji.
Za nove dejavnosti se štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja zavod v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in boljša ponudbo vzgojno-izobraževalnega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.
Zavod lahko sklepa pogodbe v okviru dejavnosti, ki so vpisane v sodni register.
14. člen
Zavod ima registrirano:
– osnovnošolsko splošno izobraževanje v matični osnovni šoli Franja Goloba za izvajanje programov izobraževanja od 1. do 9. razreda za učence matične osnovne šole in od 5. do 9. razreda za učence podružničnih šol Leše, Holmec in Šentanel ter na podružničnih šolah Leše, Holmec in Šentanel za izvajanje programov vzgoje in izobraževanja od 1. do 5. razreda
– dejavnost vrtcev in predšolske vzgoje v oddelkih Pod Gonjami, Zgornji Kraj, Leše in Šentanel.
IV. ORGANI ZAVODA
15. člen
Organi zavoda so:
– svet zavoda
– ravnatelj
– strokovni organi
– svet staršev osnovne šole
– svet staršev vrtca
Zavod ima lahko tudi druge organe, katerih delovno področje, sestavo in način volitev imenovanja se določi s pravili.
1. Svet zavoda
16. člen
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda in predstavniki staršev.
Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavljajo:
– trije predstavniki ustanovitelja
– trije predstavniki staršev, od tega dva predstavnika staršev učencev osnovnošolskega izobraževanja in en predstavnik staršev otrok, vključenih v program predšolske vzgoje
– pet predstavnikov delavcev zavoda, od tega dva predstavnika osnovnošolskega izobraževanja, dva predstavnika predšolske vzgoja in en predstavnik administrativno-tehničnega kadra.
Predstavnike ustanovitelja imenuje občinski svet izmed delavcev občinske uprave ali občinskih organov ter občanov iz posameznih naselij šolskega okoliša.
Predstavnike zaposlenih zavoda izvolijo delavci zavoda neposredno na tajnih volitvah, po postopku in na način, ki ga določa zakon in ta odlok.
Predstavnike staršev volijo starši na svetu staršev.
V svetu morajo biti zastopani enakomerno vsi predstavniki.
Člani sveta izmed sebe izvolijo na konstitutivni seji predsednika in namestnika predsednika.
Svet odloča z večino glasov vseh članov.
Mandat članov sveta traja štiri leta. Za člana sveta zavoda je lahko ista oseba izvoljena le dvakrat zaporedoma.
Mandat predstavnikov staršev v svetu zavoda je povezan s statusom njihovih otrok v zavodu.
17. člen
Svet zavoda:
– imenuje in razrešuje ravnatelja
– sprejema program razvoja zavoda
– sprejema letni načrt in poročilo o njegovi uresničitvi
– obravnava poročilo o izobraževalni problematiki
– odloča o pritožbah v zvezi s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi delavcev iz delovnega razmerja
– odloča o pritožbah staršev v zvezi z vzgojnim in izobraževalnim delom zavoda
– sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa ta odlok ali drugi splošni akti zavoda
– določa finančni načrt in sprejema zaključne in periodične račune
– daje ustanovitelju in ravnatelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih
– razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda in imenuje volilno komisijo
– imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah
– opravlja druge z zakonom ter drugimi splošnimi akti zavoda določene naloge.
a) Volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda
18. člen
Svet zavoda razpiše volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda s sklepom največ devetdeset in najmanj šestdeset dni pred iztekom mandatne dobe. Volitve se opravijo najkasneje petnajst dni pred potekom mandata sveta zavoda.
S sklepom o razpisu volitev mora biti določen dan volitev in število članov sveta, ki se volijo.
Sklep o razpisu volitev se mora jasno objaviti v zavodu.
S sklepom o razpisu volitev se imenuje volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana ter njuna namestnika. Član volilne komisije oziroma njegov namestnik ne more biti kandidat za predstavnika delavcev v svetu in mora imeti aktivno volilno pravico.
Volilno komisijo se imenuje za dobo štirih let.
19. člen
Pravico predlagati kandidate za člane sveta zavoda ima najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno pravico in reprezentativni sindikat.
Predlogi kandidatov za svet zavoda, ki se predložijo volilni komisiji najkasneje enaindvajseti dan po dnevu razpisa volitev, morajo biti pisni s podpisi vseh predlagateljev in s priloženimi pisnimi soglasji h kandidaturi vseh predlaganih kandidatov.
Kandidati za predstavnike delavcev v svetu zavoda morajo imeti pasivno volilno pravico.
20. člen
Glasovanje na volišču vodi volilna komisija.
Volitve morajo biti organizirane tako, da je zagotovljena tajnost glasovanja. Volilna komisija lahko določi, da se za delavce, ki bodo na dan volitev odsotni, zagotovi možnost predčasnih volitev.
Voli se z glasovnicami osebno. Vsak delavec ima en glas. Na glasovnici se navedejo imena kandidatov po abecednem redu priimkov z navedbo, koliko kandidatov se voli.
Voli se tako, da se obkrožijo zaporedne številke pred imeni tistih kandidatov, za katere se želi glasovati.
Neizpolnjene glasovnica in glasovnica na kateri ni mogoče ugotoviti volje volilca, sta neveljavni.
Neveljavna je tudi glasovnica, če je volilec glasoval več kandidatov kot jih je potrebno izvoliti.
Volitve so veljavne, če se jih je udeležila več kot polovica delavcev zavoda z aktivno volilno pravico.
21. člen
Izvoljenih je toliko kandidatov za člane sveta zavoda, kot je predstavnikov delavcev v svetu zavoda. Izvoljeni so tisti, kandidati, ki so dobili največje število glasov. Če sta dva kandidata dobila enako število glasov, je izvoljen tisti, ki ima daljšo delovno dobo v zavodu.
O poteku volitev na volišču se piše zapisnik, volilna komisija pa izdela poročilo o rezultatih volitev, ki ga objavi v roku pet dni od dneva glasovanja na enak način kot razpis volitev.
b) Odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda
22. člen
Postopek za odpoklic predstavnikov delavcev v svetu zavoda se začne na podlagi pisne zahteve najmanj deset odstotkov delavcev zavoda z aktivno volilno pravico oziroma na zahtevo sindikata., če gre za člana sveta, ki ga je kandidiral sindikat.
Zahtevi za odpoklic, ki jo predložijo delavci, morajo biti predloženi podpisi delavcev, ki predlagajo odpoklic
Zahteva se predloži volilni komisiji, ki preveri formalno pravilnost zahteve, ne da bi presojali razloge za odpoklic.
Če volilna komisija ne zavrne zahteve za odpoklic, v tridesetih dneh razpiše glasovanje o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda in določi dan glasovanja.
Predstavnik delavcev v svetu zavoda je odpoklican, če je za odpoklic glasovala večina delavcev zavoda, ki imajo aktivno volilno pravico v času glasovanja o odpoklicu.
Za izvedbo glasovanja o odpoklicu predstavnika delavcev v svetu zavoda se smiselno uporabljajo določbe tega odloka in zakona.
23. člen
Za volitve in odpoklic predstavnikov delavcev v svet zavoda se, dokler ne bo sprejet zakon, ki bo urejal sodelovanje delavcev pri upravljanju zavodov, uporabljal v zadevah, ki jih ne ureja ta odlok, določbe zakona, ki ureja sodelovanje delavcev v upravljanju podjetij.
2. Ravnatelj
24. člen
Pedagoški vodja in poslovodni organ zavoda je ravnatelj.
Ravnatelj organizira, vodi delo in poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda.
Ravnatelj opravlja naslednje naloge:
– organizira, načrtuje in vodi delo zavoda
– pripravlja program razvoja zavoda
– pripravlja predlog letnega delovnega načrta in odgovarja za njegovo izvedbo
– odgovarja za uresničevanje pravic in dolžnosti delavcev in učencev
– vodi delo učiteljskega zbora
– oblikuje predlog nadstandardnih programov
– imenuje pomočnika ravnatelja
– spodbuja strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev
– organizira mentorstvo za pripravnike
– prisostvuje pri vzgojno-izobraževalnem delu učiteljev, spremlja njihovo delo in jim svetuje
– predlaga napredovanje strokovnih delavcev v nazive in odloča o napredovanju delavcev v plačilne razrede
– ugotavlja obstoj trajnega prenehanja potreb po delu delavcev
– spremlja delo svetovalne službe
– skrbi za sodelovanje zavoda s starši (svet staršev, roditeljski sestanki, govorilne ure in druge oblike sodelovanja)
– obvešča starše o delu zavoda in o spremembah pravic in obveznosti učencev
– odloča o vzgojnih ukrepih
– določa sistemizacijo delovnih mest
– odloča o sklepanju delovnih razmerij in disciplinski odgovornosti delavcev
– imenuje in razrešuje svojega pomočnika
– skrbi za sodelovanje zavoda s šolsko zdravstveno službo in
– opravlja naloge v skladu z zakoni in drugimi predpisi.
25. člen
Ravnatelja imenuje svet zavoda po postopku in pogojih določenimi z zakonom.
26. člen
Zavod ima dva pomočnika ravnatelja, in sicer enega za področje osnovnošolskega izobraževanja in enega za področje predšolske vzgoje v skladu z obstoječo zakonodajo.
Pomočnika ravnatelja za področje osnovnošolskega izobraževanja imenuje ravnatelj izmed delavcev enote osnovne šole, pomočnika ravnatelja za področje predšolske vzgoje pa izmed delavcev enote vrtec.
Za pomočnika ravnatelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje določene z zakonom. Mandat pomočnika ravnatelja je vezan na mandat ravnatelja.
3. Drugi organi
27. člen
Glede nalog in pristojnosti drugih organov se uporabljajo določbe zakona.
V. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
28. člen
Delo zavoda je javno.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s sporočili staršem. Novinarjem in drugim predstavnikom javnosti.
Starši, novinarji in drugi predstavniki javnosti ne morejo prisostvovati sejam in drugim oblikam dela organov zavoda, razen v primerih, ko so člani organov zavoda in kot je to določeno z zakonom ali drugimi predpisi ali pa naj jih ravnatelj zavoda izrecno povabi.
O delu zavoda obvešča javnost ravnatelj ali oseba, ki jo pooblasti.
29. člen
Ravnatelj in drugi delavci zavoda morajo varovati listine in podatke, do katerih pridejo oziroma se seznanijo pri opravljanju vzgojno-izobraževalne dejavnosti in so določeni za poslovno tajnost.
Osebe iz prejšnjega odstavke morajo varovati poslovno tajnost tudi po prenehanju delovnega razmerja.
Za poslovno tajnost se šteje:
– podatki in dokumenti, ki so z zakonom in drugimi predpisi določeni za tajne
– podatki in dokumenti, ki jih svet zavoda določi za poslovno tajnost
– podatki in dokumenti, ki jih ravnatelj v okviru svojih pristojnosti določi za poslovno tajnost
– podatki in dokumenti, ki jih zavodu zaupno sporoči pristojen organ ali druga organizacija.
VI. VIRI IN NAČIN PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO ZAVODA
30. člen
Za dejavnost osnovnošolskega izobraževanja zagotavljata pogoje za delo zavoda ustanovitelj in država v skladu z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03).
Za zagotavljanje sredstev predšolske vzgoje zavod pridobiva sredstva za delo iz javnih sredstev ustanovitelja, plačil staršev za storitve v predšolski vzgoji v skladu z veljavno zakonodajo in iz sredstev od prodaje storitev in izdelkov ter iz donacij, prispevkov sponzorjev in drugih virov.
Presežek prihodkov nad odhodki, ki jih zavod pridobi s prodajo proizvodov oziroma storitev, ustvarjenih z opravljanjem vzgoje in izobraževanja, se uporablja za plačilo materialnih stroškov, investicijsko vzdrževanje in investicije, po predhodnem soglasju ustanovitelja pa tudi za plače.
Primanjkljaj prihodkov, ki v zavodu nastane pri izvajanju medsebojno dogovorjenega programa iz osnovnih dejavnosti, upoštevajoč dogovorjena merila, kriterije ter normative in standarde, ki veljajo za področje dejavnosti zavoda, krije ustanovitelj.
Ustanovitelj zagotavlja zavodu sredstva in premoženje, s katerim je zavod upravljal do uveljavitve tega odloka.
Zavod samostojno upravlja s sredstvi, ki so mu dana v posest (upravljanje) ne more pa s pravnimi posli odtujiti nepremično premoženje ali le-to obremeniti s stvarnimi ali drugimi bremeni brez soglasja ustanovitelja.
Finančna služba zavoda vodi finančno poslovanje obeh enot ločeno v skladu z zakonom.
VII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
31. člen
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda v skladu z 49. členom zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 95/92, 66/93, 8/96, 36/00). Akt o ustanovitvi ne določa druge oblike odgovornosti.
VIII. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
32. člen
Zavod lahko v zadevah, ki jih ureja ta odlok ter o drugih zadevah, ki jih je potrebno urediti z internimi predpisi, uredi svojo notranjo organizacijo in delo s pravili. Pravila sprejme svet zavoda.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi ureja druge zadeve, če je tako določeno z zakonom.
Pravila in splošni akti iz drugega odstavka tega člena ne smejo biti v neskladju s tem odlokom.
Splošne akte zavoda sprejme svet zavoda in ravnatelj. Razmejitev pristojnosti pri sprejemanju splošnih aktov zavoda se določi s pravili zavoda.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha na območju Občine Prevalje veljati Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Franja Goloba št. 64-2/99-7 z dne 6. 5. 1999 (Uradni list RS, št. 47/99) in Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Prevalje št. 153-03/00-2/7 z dne 7. 5. 2000 (Uradni list RS, št. 64/00).
34. člen
Ravnatelju zavoda preneha mandat z iztekom dobe za katero je bil imenovan. Po izteku mandata ravnatelja se opravi razpis prostega delovnega mesta na način in po postopku, določenim z zakonom.
Svet zavoda opravlja svoje naloge do izteka mandata, oziroma do konstituiranja sveta zavoda v skladu s tem odlokom.
35. člen
Ravnatelj zavoda je dolžan poleg nalog, za katere je pristojen po zakonu, opraviti vse potrebno, da zavod uskladi organizacijo dela po veljavnosti tega odloka.
36. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Župan
Občine Prevalje
dr. Matic Tasič l. r

AAA Zlata odličnost