Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3264. Pravilnik o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi, stran 7796.

Na podlagi tretjega in četrtega odstavka 5. člena in petega odstavka 6. člena Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih (Uradni list RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe
za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi
1. člen
(1) V Pravilniku o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe za promet s fitofarmacevtskimi sredstvi (Uradni list RS, št. 68/02) se drugi odstavek 2. člena črta.
(2) Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji.
(3) Dosedanji četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Pravne in fizične osebe iz tega člena morajo z odpadno embalažo, odpadnimi FFS in odpadki, ki nastanejo pri sanaciji ob nezgodah, ravnati v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, in predpisi, ki urejajo ravnanje z embalažo in odpadno embalažo. Nevarne odpadke, ki jih ni mogoče na primeren način odstraniti takoj, morajo hraniti na mestu, zaščitenem pred dostopom nezaposlenih oseb in živali ter na način, ki onemogoča onesnaženje okolja.«.
2. člen
V tretjem odstavku 10. člena se besedilo »Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo« nadomesti z besedilom »Fitosanitarna uprava Republike Slovenije«.
3. člen
V prvem odstavku 11. člena se besedilo »predpisi, ki urejajo posebne odpadke« nadomesti z besedilom »predpisi, ki urejajo odpadke, in predpisi, ki urejajo embalažo in odpadno embalažo«.
4. člen
Besedilo prvega odstavka 13. člena se spremeni tako, da se glasi:
»FFS lahko izdaja tudi delavec, ki je v rednem delovnem razmerju in ima končano najmanj ustrezno usmeritev srednje tehniške ali poklicno tehniške izobrazbe kmetijske smeri, opravi preverjanje znanja iz fitomedicine oziroma ima veljavno potrdilo o pridobitvi znanja iz fitomedicine za prodajalce, v skladu s predpisi, ki urejajo strokovno usposabljanje iz fitomedicine.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 327-02-392/2005
Ljubljana, dne 16. junija 2005.
EVA 2005-2311-0163
Marija Lukačič l. r.
Ministrica
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
 
Soglašam!
Andrej Bručan l. r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost