Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3251. Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci, stran 7749.

Na podlagi prvega odstavka 46. člena v zvezi s tretjim odstavkom 170. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto
na odseku Slivnica – Draženci
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za državni lokacijski načrt)
(1) S to uredbo se v skladu z Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04) in Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) sprejme državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci (v nadaljnjem besedilu: državni lokacijski načrt).
(2) Državni lokacijski načrt je izdelal URBIS, d.o.o., Maribor, pod številko projekta 184-DLN/2004, julij 2005.
2. člen
(vsebina uredbe)
(1) Ta uredba določa ureditveno območje, zasnovo projektnih rešitev prometne infrastrukture, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, krajinsko in arhitekturno oblikovanje, zasnovo projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin, etapnost izvedbe, obveznosti investitorjev in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem te uredbe.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v državnem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, Uradu za prostorski razvoj ter na občinah Hoče – Slivnica, Rače – Fram, Starše, Hajdina, Kidričevo, Videm in Mestni občini Ptuj.
(3) Oznake, navedene v 7. do 9., 11. do 15., 19. do 27., 33. in 35. členu te uredbe, so oznake objektov in ureditev iz grafičnega dela državnega lokacijskega načrta.
II. UREDITVENO OBMOČJE
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje državnega lokacijskega načrta obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti (območje trase avtoceste Slivnica – Draženci, deviacije, vodnogospodarske ureditve, spremljajoči objekti itd.), parcele oziroma dele parcel, na katerih so načrtovani objekti, potrebni za izvedbo državnega lokacijskega načrta, po izvedbi le tega pa se na njih vzpostavi prejšnje stanje (območje prestavitve, novogradnje, rekonstrukcije komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture), ki jih zahteva gradnja trase avtoceste) in parcele, območje, kjer se zaradi varstva življenjskega in bivalnega okolja spreminja podrobnejša namenska raba parcel.
(2) Območje trase avtoceste Slivnica – Draženci obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
– k.o. Slovenja vas – 0393: 293/8, 293/15, 293/29, 843, 856;
– k.o. Gerečja vas – 0394: 17/3, 22/2, 24/6, 46, 103/2, 107/1, 107/2, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117/1, 117/2, 118, 119, 121, 122, 123, 124/1, *158, *171, *173, 241, 244/1, 244/2, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 253/4, 254/1, 254/2, 255/1, 255/2, 256, 257, 258/1, 258/2, 259/1, 259/2, 259/3, 260, 261, 262, 263, 264/1, 264/2, 265/1, 265/2, 266, 267, 268/1, 268/2, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 279/1, 280, 281/1, 282/1, 284/1, 284/2, 290, 292/1, 293/1, 294/1, 294/2, 295/1, 296, 306/1, 306/2, 307/1, 308, 309, 310/1, 310/3, 311/1, 311/2, 312, 320/1, 321/1, 321/2, 322/1, 322/5, 322/6, 322/7, 323, 324, 325, 326, 327/1, 327/2, 328/1, 328/2, 338/1, 338/2, 338/3, 338/4, 338/5, 340/3, 341/1, 341/3, 341/4, 341/5, 342/1, 342/2, 342/3, 342/4, 342/5, 344, 345/2, 347, 348/2, 349, 350, 351/1, 351/2, 356, 357/1, 357/2, 361/1, 361/2, 415, 416, 417, 418, 419, 420/1, 420/2, 421/1, 651/2, 651/3, 651/4, 651/5, 651/6, 651/7, 651/8, 651/9, 651/10, 651/11, 651/12, 651/13, 651/26, 651/27, 651/28, 651/29, 651/30, 651/31, 651/32, 651/33, 651/34, 651/35, 651/36, 651/37, 651/38, 651/39, 651/40, 651/41, 651/42, 651/43, 651/126, 651/134, 651/142, 651/143, 651/145, 653, 705/1, 705/2, 705/3, 705/4, 705/5, 705/6, 705/7, 705/8, 705/9, 705/10, 705/14, 705/15, 705/16, 705/17, 705/18, 705/19, 705/20, 705/21, 705/22, 705/23, 705/24, 705/26, 970, 974, 975, 976, 977/1, 979, 980/1, 980/7, 980/8, 984/2, 986/3;
– k.o. Hajdina – 0397: 124/2, 124/3, 124/5, 124/7, 124/8, 124/9, 124/12, 124/15, 124/16, 124/17, 144/1, 144/2, 146/1, 147/1, 147/2, 148/1, 148/2, 149, 150, 181/1, 181/2, 181/3, 181/4, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 183/3, 185/1, 185/2, 186/1, 186/2, 187, 188, 189, *202, 208, 209/1, 209/2, 210, 212/1, 213, *232, 257/1, 257/2, 257/3, 295/1, 295/2, 296/1, 296/2, 297, 298/1, 298/4, 299, 300, 301/1, 301/2, 309/1, 309/33, 309/42, 309/44, 313/1, 314/1, 314/2, 315/2, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 327/2, 332, 333/1, 333/2, 334, 335/1, 335/2, 336/1, 336/2, 337, 338, 339/1, 339/2, 340/1, 340/2, 341/1, 341/2, 342, 343, 344/1, 344/2, 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350, 351/1, 351/2, 352, 353, 354/1, 354/2, 355, 356, 357, 358, 359/1, 359/2, 365/1, 366, 367/1, 368, 369/1, 370/1, 370/2, 371/1, 372/1, 373/1, 374/1, 385, 386/1, 391, 606/21, 606/22, 606/23, 606/24, 606/25, 606/26, 606/27, 606/28, 606/29, 606/31, 609/5, 616/1, 616/2, 616/7, 616/8, 618/1, 621/30, 621/31, 621/32, 621/33, 621/60, 621/80, 621/83, 621/86, 621/98, 623/2, 651/2, 651/3, 652/4, 652/5, 764/2, 764/3, 764/4, 764/5, 764/6, 766/1, 766/2, 766/3, 766/4, 766/5, 769, 770, 773/4, 1128/1, 1131/1, 1132/1, 1133/6, 1134/1, 1134/3, 1136/2, 1141/1, 1144, 1145/1, 1155, 1156, 1157, 1165;
– k.o. Draženci – 0399: *98, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242/1, 242/2, 243, 244, 245, 246, 247, 248, *270, 279/1, 279/2, 280, 281, 282/2, 283, 284/1, 284/2, 285/2, 285/3, 285/4, 286, 288/1, 290, 292/1, 292/3, 297, 298/1, 299/1, 300/1, 310, 311, 314/1, 315/1, 318/1, 319/1, 322/1, 323/3, 323/4, 323/6, 326/1, 326/2, 326/3, 327/3, 329, 330/2, 331/2, 331/3, 333, 334/1, 334/2, *342, 362/3, 362/98, 362/99, 362/100, 362/101, 362/102, 362/103, 362/104, 362/105, 362/106, 362/107, 362/108, 362/109, 362/110, 362/111, 362/112, 362/113, 362/114, 362/115, 362/116, 362/117, 362/121, 362/134, 362/144, 362/145, 362/148, 362/152, 362/153, 362/196, 368/2, 368/3, 369/1, 369/2, 369/3, 369/4, 373/2, 373/34, 373/49, 373/51, 373/58, 373/99, 373/102, 373/103, 373/104, 373/107, 373/121, 373/126, 373/127, 373/128, 373/130, 373/132, 373/133, 373/134, 373/135, 373/136, 387, *391, *392, *512, *513, *528, 724/2, 725/4, 728/1, 728/3, 731/1, 746, 748/1, 748/2, 748/3, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 764;
– k.o. Ptuj – 0400: 3060, 3061, 3321/2, 3321/4, 3324/1, 3324/9, 3324/11, 3494, 3546/2, 3546/6, 3549/2, 3549/3, 3550/2, 3550/3, 3552/4, 3552/5, 3553/3, 3554, 3555, 3583, 3589, 3590, 3593, 3595, 3828/2, 3829/2, 3830/2, 3831/2, 3843/2, 3844/2, 3845/2, 3855/2, 3864/2, 3874/2, 3875/2, 3882/2, 3883/2, 3884/2, 3893/2, 3895/2, 3896, 3897, 3898/1, 3900/1, 3911/1, 3912/1, 3913, 3914/1, 3923/1, 3924/1, 3925/1, 3940/1, 3941/1, 3942/2, 3955/1, 3956/2, 4066/1, 4066/4, 4071, 4080/2, 4081, 4083, 4084, 4149, 4150, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168;
– k.o. Pobrežje – 0420: 837/2, 838/5, 839/3, 840/3, 841/34, 841/35, 841/52, 841/56, 841/61, 841/62, 841/71, 841/72, 841/73, 841/74, 841/75, 841/76, 841/77, 841/78, 841/79, 841/80, 841/81, 841/82, 841/83, 841/84, 841/85, 841/89, 841/90, 841/92, 841/93, 841/94, 841/95, 841/96, 841/97, 841/98, 841/103, 841/114, 1204;
– k.o. Lancova vas – 0421: 273, 275, 276/1, 277/1, 279/1, 279/2, 279/4, 279/5, 279/9, 280/1, 282/2, 335/3, 336/3, 339/1, 340/1, 340/2, 342/4, 343/1, 343/2, 344/1, 344/2, 345/2, 345/5, 346/1, 346/5, 347/1, 348/2, 350/1, 350/2, 713/2, 729/2, 730, 731/1, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738/1, 738/2, 739/1, 740, 741, 742, 743, 744/1, 744/2, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 753/2, 755/1, 756/1, 767/2, 769/1, 769/2, 769/3, 770, 779;
– k.o. Jurovci – 0446: 643;
– k.o. Rogoza – 0694: 203/27, 209/1, 209/8, 209/9, 209/52, 209/53, 209/54, 209/56, 209/57, 209/68, 214/2, 214/3, 214/4, 214/5, 214/46, 214/51, 214/57, 214/59, 214/70, 214/71, 774/3, 791/1, 791/2, 791/13, 791/14, 803/3;
– k.o. Spodnje Hoče – 0696: 818/1, 824/1, 824/4, 865/1, 865/2, 865/3, 865/5, 865/6, 1116/1, 1116/2, 1117/2, 1118/2, 1119/1, 1119/3, 1120/1, 1123/1, 1123/3, 1123/4, 1123/5, 1125/1, 1129/1, 1130/1, 1130/3, 1138/1, 1138/3, 1140/1, 1141/1, 1141/3, 1142/1, 1433/1, 1433/2, 1433/3, 1433/5, 1434/1, 1434/2, 1434/3, 1435/1, 1440/1, 1440/3, 1440/4, 1449/1, 1469/2, 1469/3, 1469/4, 1469/5, 1483/1, 1483/2, 1483/3, 1483/4, 1483/5, 1483/6, 1483/7, 1484/1, 1484/2, 1484/7, 1484/8, 1484/9, 1492/1, 1492/3;
– k.o. Slivnica – 0705: 1/1, 1/4, 52/3, 52/4, 53/1, 53/2, 54/3, 54/4, 54/6, 54/7, 57/1, 57/2, 58/1, 58/2, 58/4, 58/5, 58/7, *67, 75/1, 75/26, 80, 82, 83, 84, 88, 90, 95, 100, 129/1, 129/2, 131, 132, 133, 134/1, 134/2, 138/1, 139/1, 140, 141, 142/1, 142/2, 143/1, 143/2, 307/1, 308/1, 309/1, 309/2, 309/4, 309/6, 309/7, 309/8, 310/1, 310/2, 310/4, 310/5, 310/6, 310/7, 310/8, 310/9, 310/10, 310/11, 310/12, 310/13, 310/14, 310/15, 311, 313/1, 313/2, 315/1, 315/4, 316/1, 316/2, 316/3, 317/1, 317/2, 317/3, 317/4, 317/5, 317/6, 317/7, 317/8, 317/9, 317/10, 317/11, 318/1, 318/6, 318/10, 318/13, 318/14, 318/15, 318/17, 318/18, 318/20, 318/21, 318/22, 321/1, 321/2, 321/3, 321/4, 321/5, 321/6, 321/7, 321/8, 321/9, 322/1, 322/2, 323/1, 323/2, 337/3, 338/2, 339/2, 340/1, 342/1, 342/7, 343/3, 345/1, 345/3, 346/1, 347/2, 348/1, 348/2, 348/3, 349/1, 349/2, 349/4, 349/5, 349/6, 349/7, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4, 351/1, 351/2, 352, 354, 361/1, 361/3, 361/4, 361/6, 361/7, 361/8, 361/9, 361/10, 362/1, 362/2, 364/1, 364/2, 364/3, 365/1, 365/2, 365/3, 366/1, 366/2, 366/3, 366/4, 367/1, 367/2, 368/2, 368/9, 368/10, 368/11, 368/12, 368/13, 368/14, 368/15, 373/5, 376/1, 376/2, 376/3, 406/1, 406/3, 406/10, 406/12, 406/13, 406/14, 406/15, 406/16, 406/17, 407/1, 407/6, 407/8, 407/11, 407/15, 419/2, 419/4, 419/20, 419/21, 423/2, 423/10, 427/1, 427/2, 427/3, 430/1, 431, 432, 435, 436, 438/1, 438/2, 438/3, 438/4, 438/6, 440/1, 440/2, 443/1, 446, 453;
– k.o. Orehova vas – 0706: 38/2, 41, 42, 43, 45/1, 45/2, 45/3, 46, 47, 48/1, 48/2, 50/1, 50/2, 51, 53, 62, 63, 64/2, 64/3, 64/4, 65, 66, 67, 68/1, 68/2, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1, 75/2, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 99, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 130, 131, 286, 287, 290/1, 291, 292, 295/1, 297, 298, 299, 300, 301, 305/1, 305/3, 306, 307, 308, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317/1, 614/1, 614/2, 616/2, 617, 618, 619, 620/2, 621, 623/2, 628, 664;
– k.o. Hotinja vas – 0707: 137, 138/1, 138/2, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 149, 150, 157/1, 158/1, 159/1, 159/2, 160/1, 160/2, 161, 162, 163, 164/2, 165/2, 166, 168/1, 185/3, 185/4, 187/1, 187/2, 193/6, 193/7, 193/8, 193/9, 193/11, 193/12, 193/13, 193/14, 193/15, 193/16, 193/17, 193/18, 193/19, 193/20, 193/21, 193/22, 193/37, 193/38, 193/39, 193/48, 193/49, 193/50, 193/52, 194/4, 194/5, 194/6, 194/7, 194/8, 194/9, 194/10, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14, 194/15, 203/1, 203/2, 205, *248, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403/1, 403/2, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 618/3, 618/4, 621/2, 623, 625, 626/1;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 955/2, 956, 973, 974/2, 975/1, 975/2, 976/2, 976/3, 977, 978, 981, 982/1, 982/2, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 999/1, 999/2, 999/3, 999/4, 999/5, 1000/1, 1000/2, 1001/1, 1001/2, 1002/1, 1002/2, 1002/3, 1005/1, 1005/2, 1006/1, 1006/2, 1007/1, 1007/2, 1011/1, 1011/2, 1012/1, 1012/2, 1013/1, 1013/2, 1017/1, 1017/2, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 1019/2, 1020/1, 1020/2, 1021/1, 1021/2, 1022, 1023, 1024/1, 1024/2, 1025/1, 1025/2, 1026/1, 1026/2, 1027, 1028, 1029, 1030/1, 1030/2, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1038, 1039, 1040, 1043, 1044, 1045/2, 1057/1, 1058/1, 1058/2, 1058/3, 1059/1, 1059/2, 1060/1, 1061, 1062, 1064, 1070/2, 1071/1, 1071/2, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1105, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156/2, 1158/1, 1158/2, 1159/1, 1159/2, 1160/2, 1162, 1166, 1167, 1168, 1172, 1175/1, 1176, 1177/1, 1178/1, 1179, 1180, 1185/1, 1185/2, 1185/3, 1186/1, 1186/2, 1187, 1188, 1189, 1190/2, 1191/2, 1192/2, 1193/2, 1194, 1195, 1196, 1197/1, 1197/3, 1198/1, 1198/2, 1199/1, 1200, 1201/2, 1202/2, 1203/1, 1203/2, 1204/2, 1372, 1375, 1376, 1379, 1380, 1383/2, 1384/2, 1387/4, 1388/1, 1388/2, 1389/1, 1389/2, 1390/1, 1390/2, 1393, 1394/1, 1394/2, 1395, 1397/1, 1397/2, 1398/1, 1398/2, 1399/1, 1399/2, 1400/1, 1400/2, 1405/1, 1405/2, 1406/1, 1406/2, 1411/1, 1411/2, 1412/1, 1412/2, 1413/1, 1413/2, 1414/1, 1414/2, 1417/1, 1417/2, 1418/1, 1419/1, 1422/1, 1423, 1424/1, 1424/2, 1472/2, 1481, 1482/2, 1487, 1488, 1489/2, 1490/2, 1503, 1521, 1522;
– k.o. Prepolje – 0714: 92/2, 93, 94, 95/1, 95/2, 96/1, 96/2, 97, 98/1, 98/2, 101, 102, 103, 104, 105/1, 105/2, 106, 107/1, 107/2, 108/1, 108/2, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115/1, 115/2, 116, 117/1, 117/2, 117/3, 118, 119, 120, 121/1, 121/2, 122, 123, 124, *181, *259, 313/2, 314/3, 318/2, 319/4, 319/5, 319/6, 319/7, 320/3, 320/4, 321/1, 321/2, 321/3, 321/5, 322, 323, 324, 325/1, 326, 327/1, 338/1, 338/3, 339/1, 339/2, 344, 346, 347, 349, 404/1, 404/3, 404/4, 409/3, 409/4, 410/2, 411/2, 412/2, 413/2, 415/2, 416/1, 416/2, 418/2, 419, 420, 421/2, 439, 440, 445/1, 445/2, 446/1, 446/2, 449, 450, 455, 456, 459, 460, 465, 466, 468, 469, 474, 475, 478, 479, 484/1, 484/2, 485/1, 485/2, 488, 489/1, 489/2, 494, 495, 499, 500, 521, 522, 528, 529, 531, 532/1, 532/2, 533, 534, 537/2, 538/2, 541/2, 541/3, 541/4, 541/5, 541/6, 541/8, 541/9, 542/2, 546/2, 547/2, 547/3, 547/4, 553/1, 556/3, 556/4, 561/4, 561/6, 562, 563, 564, 566, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625/1, 625/2, 626, 627, 628, 629, 630, 631/1, 631/2, 632/1, 632/2, 633, 634, 635, 638, 639/2, 675/2, 676/3, 677/1, 1761/3, 1762/4, 1762/10, 1764, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1824, 1825, 1826, 1827, 1828, 1829/1, 1829/2, 1847/1, 1847/2, 1847/3, 1848, 1856, 1857, 1858/1, 1858/2, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863/2, 1868/2, 1869/2, 1873/3, 1874, 1875, 1877, 1902, 1903, 1908;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 80, *84, 85, *86, 86, *88, *112, *145, 186, 187, 190, 191, 192, 194/1, 194/2, 195/1, 195/2, 196/1, 196/2, 197/1, 197/2, 198/1, 198/2, 199/2, 201/2, 285/1, 285/2, 288, 293/1, 293/2, 293/3, 293/5, 294/1, 294/2, 295, 296/1, 297/1, 297/2, 301, 302/2, 303/2, 307, 308/4, 308/5, 311, 312/2, 312/3, 314, 317/1, 317/2, 318/1, 318/2, 318/3, 319, 320, 322, 323, 329, 330, 337, 338/1, 652/16, 652/17, 652/19, 652/20, 652/21, 652/22, 652/23, 652/24, 652/25, 652/26, 652/27, 652/28, 652/29, 652/30, 652/33, 652/34, 652/35, 652/36, 652/37, 652/38, 652/39, 652/40, 652/41, 652/42, 652/43, 652/44, 652/45, 652/46, 652/47, 652/48, 652/49, 652/50, 652/51, 652/52, 652/53, 652/54, 652/55, 652/56, 652/57, 652/58, 652/59, 652/60, 652/61, 652/62, 652/63, 652/64, 652/65, 652/66, 652/67, 652/68, 652/69, 652/70, 652/73, 652/74, 652/77, 652/78, 652/114, 652/117, 652/119, 652/120, 652/121, 652/122, 652/123, 652/124, 652/125, 654/10, 654/11, 654/12, 654/13, 654/14, 654/15, 654/16, 654/17, 654/18, 654/19, 654/20, 654/21, 654/22, 654/23, 654/24, 654/25, 654/26, 654/27, 654/28, 654/29, 654/30, 654/74, 654/103, 654/124, 690/1, 690/2, 691, 695/1, 695/2, 696, 697/2, 698/1, 698/2, 701/1, 701/2, 702/1, 702/2, 705, 706, 709, 710, 713, 714, 717, 718, 721, 722, 725/1, 725/2, 726, 729, 730, 731, 732/1, 732/2, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743/2, 830, 900, 901/1, 901/2, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909/1, 909/2, 910, 911, 912/1, 912/2, 913/1, 913/2, 914/1, 914/2, 915/1, 916/1, 916/2, 917/1, 917/2, 918, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939/1, 939/2, 940/1, 940/2, 1400/2, 1403/2, 1404, 1405/2, 1407, 1408, 1418;
– k.o. Rače – 0716: 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 390, 392, 393, 419, 721, 722, 723/1, 726/1, 727/2, 728/1, 729/1, 730, 731/1, 732/1, 734/3, 734/4, 735/1, 736/1, 737/1, 738/1, 740, 744/1, 746/4, 747/1, 747/3, 747/4, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764/1, 764/2, 765/1, 766, 767, 768/2, 772, 773, 774/2, 775, 1477/5, 1477/8, 1477/9, 1477/10, 1477/18;
(3) Območje prestavitev, novogradenj, rekonstrukcij komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture, ki jih zahteva gradnja trase avtoceste Slivnica – Draženci obsega naslednje parcele oziroma dele parcel po naslednjih katastrskih občinah:
a) vodovod:
– k.o. Gerečja vas – 0394: 45/1, 45/2, 46, *80, *256, 651/12, 651/13, 651/37, 651/126, 679/1, 970, 977/1;
– k.o. Hajdina – 0397: 349/2;
– k.o. Draženci – 0399: 279/1, 282/2, 284/2, 362/116;
– k.o. Spodnje Hoče – 0696: 786/1, 788, 789/2, 818/1, 822/1, 823/1, 824/2, 824/3, 865/3, 865/4, 865/6, 1449/1, 1469/1, 1473/8;
– k.o. Hotinja vas – 0707: 140, 618/3;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1422/1, 1423;
– k.o. Prepolje – 0714: 563, 564, 566, 675/2, 676/3, 1873/3, 1910;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 652/24, 652/35, 652/125, 1418;
– k.o. Rače – 0716: 762;
b) kanalizacija – meteorna:
– k.o. Slovenja vas – 0393: 856;
– k.o. Hajdina – 0397: 124/5, 150, 152/3, 152/13, 616/1, 617/1, 618/2, 618/3, 618/4, 618/5, 1133/5, 1145/1, 1147/1;
– k.o. Hotinja vas – 0707: 194/8, 203/2, 205, 623;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1195, 1196;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 899, 900, 909/1, 909/2, 910, 911, 912/1;
c) kanalizacija – fekalna:
– k.o. Gerečja vas – 0394: 130/1, 240, 241, 244/1, 977/1;
– k.o. Hajdina – 0397: 309/1, 309/33, 309/41, 309/42, 609/5, 618/1, 618/4, 1144, 1145/1;
– k.o. Draženci – 0399: 282/2, 284/2;
– k.o. Lancova vas – 0421: 704/3, 713/2;
– k.o. Orehova vas – 0706: 38/2, 38/4, 41, 111, 112, 113, 114, 623/2, 627/1;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1387/1, 1388/1, 1389/1, 1390/1, 1394/1, 1395, 1396, 1397/1, 1398/1, 1399/1, 1400/1, 1405/1, 1406/1, 1411/1, 1412/1, 1413/1, 1414/1, 1417/1, 1418/1, 1419/1, 1422/1, 1423, 1522;
d) elektroenergetsko omrežje – javna razsvetljava:
– k.o. Slovenja vas – 0393: 1, 293/29, 843;
– k.o. Slivnica – 0705: 315/4, 315/5, 318/19, 320, 368/4, 427/2;
– k.o. Orehova vas – 0706: 38/3, 38/4, 620/2;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1067/2, 1068/1, 1068/2, 1069, 1070/2, 1332, 1472/2, 1529;
e) elektroenergetsko omrežje – nizkonapetostni vodi:
– k.o. Hajdina – 0397: *112, 124/5, 1133/6, 1145/1, 1145/3;
– k.o. Draženci – 0399: 284/2, 319/1, 322/1, 322/3, 322/4, 323/8;
– k.o. Ptuj – 0400: 3324/1, 4080/2;
– k.o. Slivnica – 0705: 307/1, 310/2, 368/4, 370/3;
f) elektroenergetsko omrežje – visokonapetostni vodi:
– k.o. Gerečja vas – 0394: 19/66, 22/2, 266, 306/2, 307/1, 308, 312, 974;
– k.o. Hajdina – 0397: 124/3, 124/12, 150, 186/2, 187, 189;
– k.o. Draženci – 0399: 373/2, 373/49, 373/51, 373/58, 373/103, 373/128, 387, 728/1;
– k.o. Ptuj – 0400: 3893/1, 3895/1, 3898/2, 3900/2, 3908, 3911/2, 3912/2, 3914/2, 3923/2, 3924/2, 3925/2, 3940/2;
– k.o. Spodnje Hoče – 0696: 865/3;
– k.o. Slivnica – 0705: 68, 129/2, 130/2, 131, 134/2, 135/1, 142/1, 143/2, 308/1, 308/3, 320, 323/2, 348/2, 349/1, 351/2, 352, 364/2, 368/4, 368/7, 407/4, 423/2, 423/3, 423/10, 427/2, 429/1, 432, 438/5;
– k.o. Orehova vas – 0706: 78, 311, 312, 313, 314, 315;
– k.o. Hotinja vas – 0707: 158/2, 159/2, 160/2, 161, 187/1, 187/2, 190/1, 190/2, 190/3, 191/1, 191/8, 626/1;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1061, 1062, 1064, 1065/1, 1065/2, 1065/3, 1066/1, 1066/3, 1067/1, 1067/2, 1175/1, 1176, 1177/1, 1185/1, 1185/2, 1186/1, 1186/2, 1187, 1481, 1487;
– k.o. Prepolje – 0714: 533, 534, 537/2, 630, 632/1, 632/2, 633;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 652/122, 654/86, 654/100, 654/111, 1407, 1417/1, 1420;
g) elektroenergetsko omrežje – transformatorska postaja:
– k.o. Draženci – 0399: 373/2;
– k.o. Slivnica – 0705: 368/4;
– k.o. Zlatoličje – 0713: 1067/2;
h) plinovod:
– k.o. Hajdina – 0397: 606/22, 606/23, 606/24, 606/25, 606/26, 606/31, 616/1;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 690/1, 690/2, 691, 696, 697/2, 918, 929, 1408;
i) telekomunikacijsko omrežje:
– k.o. Gerečja vas – 0394: 417, 651/132, 705/10, 970, 986/3;
– k.o. Spodnje Hoče – 0696: 1473/1, 1473/8, 1473/27;
– k.o. Orehova vas – 0706: 319, 620/2;
– k.o. Prepolje – 0714: *172, *246, 639/1, 639/2, 642, 646, 658/1, 658/2, 659, 662, 663, 666, 667/2, 667/4, 672/2, 1873/3, 1878, 1905/1;
– k.o. Marjeta na Dravskem polju – 0715: 652/17, 652/19, 652/20, 652/21, 652/22, 652/23, 652/119.
4. člen
(funkcije ureditvenega območja)
Ureditveno območje iz prejšnjega člena obsega:
a) območje avtoceste Slivnica – Draženci z naslednjimi spremljajočimi objekti in ureditvami: deviacije cest in poti, nadvozi, podvozi, mostovi, viadukti, podhodi, objekti za odvodnjavanje in čiščenje, priključki, razcepi, križišča in krožišča, obojestranskim spremljajočim objektom Dravsko polje, čelno cestninsko postajo Prepolje, avtocestno bazo Izpostava Ptuj in bencinskim servisom v Slivnici;
b) območje ureditve obcestnega prostora, vključno z rekultivacijo zemljišč;
c) območja ureditve oziroma prestavitve obstoječih vodotokov in ureditev regulacij;
d) območja prestavitve in ureditve komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih infrastrukturnih objektov, vodov in naprav;
e) območja okoljevarstvenih ukrepov;
f) območje spremenjene podrobnejše namenske rabe zemljišč.
III. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(oznake odsekov)
V državnem lokacijskem načrtu sta obravnavana odseka avtoceste Slivnica- Draženci (v nadaljnjem besedilu: avtocesta) z naslednjimi oznakami:
– odsek 0092: razcep »Slivnica« – priključek »Hajdina« in
– odsek 0091: priključek »Hajdina« – razcep »Draženci«.
6. člen
(tehnični elementi odsekov avtoceste 0092 in 0091)
(1) Avtocesta je načrtovana kot štiripasovnica z odstavnimi pasovi in vmesnim ločilnim pasom.
(2) Horizontalni potek: trasa odseka se začne v razcepu Slivnica na mestu križanja z avtocesto A1. V nadaljevanju poteka v premi med dvema 110 kV daljnovodoma južno od letališča proti zaselku Hotinjska Agrarna. Za Hotinjsko Agrarno trasa zavije proti vzhodu in poteka približno 150 m južneje od zadnjih signalnih naprav letališča Maribor, preko območja doma Lovske družine Rače in območja gramoznice Rače oddaljena približno 90 m od zaselka Dravski Dvor. Na severni strani naselja Marjeta na Dravskem polju se trasa avtoceste obrne proti jugu in se približa nad zaselkom Prepolje s premo kanalu SD-1. Oddaljenost pete nasipa kanala SD-1 od roba avtoceste znaša minimalno 15 m. Za Prepoljem poteka trasa avtoceste v isti smeri proti jugu med naseljema Gerečja vas in Kungota pri Ptuju, kjer se trasa obrne proti jugovzhodu pod naselje Hajdina in v nadaljevanju prečka železniško progo ter se na koncu v km 19+850 vklopi s košarasto krivino v obstoječo traso glavne ceste GI-9 vzhodno od Dražencev.
(3) Vertikalni potek: prične se v obstoječem razcepu Slivnica, kjer se trasa kraka A nadaljuje v traso avtoceste. Km 0+000 je na sečišču z obstoječo avtocesto A1 Šentilj – Koper. Krak A se iz obstoječe avtoceste dvigne z vzdolžnim vzponom nad obstoječo rampo iz smeri Ljubljane v Maribor, nad njo se obrne in spusti z vzdolžnim padcem proti obstoječi rampi iz smeri Maribora v Ljubljano, kjer se zopet vzpne nad avtocesto in rampo iz smeri Ljubljane v Maribor in rampo iz smeri Maribor v Šentilj, na vrhu obrne in spusti proti železnici. Za železniško progo trasa sledi konfiguraciji obstoječega terena. Niveleta pada mimo letališča proti Rački gramoznici in se v Marješki hosti spusti na nižjo teraso pod Marjeto na Dravskem polju. Terasi sledi terenu mimo Prepolja. Pred Zlatoliško hosto se prične niveleta trase avtoceste zniževati oziroma vkopavati proti Gerečji vasi in Kungoti pri Ptuju mimo gramoznice ob GI-2 v Njivercah, kjer se dviga proti železniški progi južno od Hajdine. Železniško progo prečka z viaduktom ter se v nadaljevanju spusti proti gramoznici v Dražencih, kjer se niveleta avtoceste naveže na naslednji odsek avtoceste med Draženci in Gruškovjem.
(4) Vertikalni in horizontalni elementi avtoceste so določeni na podlagi računske hitrosti 120 km/h. Naj­manjši polmer horizontalnih krivin je 1500 m, najmanjši podolžni nagib je 0,10%, največji podolžni nagib je 2.0%. Najmanjši polmer konveksnih vertikalnih krivin je 13333 m. Maksimalni prečni sklon je 3.5%.
(5) Projektirani normalni prečni profil znaša 26,20 m, in sicer dva vozna pasova širine 3,75 m, dva prehitevalna pasova širine 3,75 m, dva robna pasova širine 0,50 m, dva odstavna pasova širine 2,50 m, ločilni pas širine 2 × 1,60 m in dve bankini širine 1 m.
7. člen
(tehnični elementi priključkov in razcepov)
(1) Na avtocesti se izvedejo priključki Letališče Maribor, Marjeta, Zlatoličje in Hajdina, dograditev razcepa Slivnica in razcep Draženci.
(2) Dograditev razcepa Slivnica predstavlja navezavo avtoceste A4 Slivnica – Draženci – Gruškovje na avtocesto A1. Razcep Slivnica je v obliki modificirane trobente in je lociran v km 1+500 avtoceste A1. Razcep Slivnica predstavlja priključek južne mestne vpadnice – hitre ceste skozi Maribor na avtocesto A1 Šentilj – Koper. Predvidena dograditev predstavlja dograditev obstoječega razcepa v smeri Ptuja. Predvidena je dograditev šestih novih krakov:
– krak A za smer Šentilj – Ptuj kot dvopasovna rampa dolžine 1605 m,
– krak B za smer Maribor – Ptuj kot enopasovna rampa dolžine 245 m,
– krak C za smer Ljubljana – Ptuj kot enopasovna rampa dolžine 366 m,
– krak D za smer Ptuj – Šentilj kot dvopasovna rampa dolžine 1193 m,
– krak E za smer Ptuj – Maribor kot dvopasovna rampa dolžine 1700 m,
– krak F za smer Ptuj – Ljubljana kot enopasovna rampa dolžine 336 m.
(3) Obstoječe rampe razcepa se ne spreminjajo, razen rampe iz smeri Šentilj – Maribor, ki se ukinja. Dolžina enopasovnih ramp znaša približno 947 m in dvopasovnih ramp približno 4498 m.
(4) Razcep Draženci je zasnovan v obliki trobente in je lociran v km 19+179,70. Navezuje se na predvideno štiripasovno hitro cesto Draženci – Markovci – Ormož, ki bo v I. fazi dvopasovna cesta, ki predstavlja navezovalno cesto mesta Ptuj na avtocesto v Dražencih. Sestavljajo jo štiri priključne rampe s kraki A,B,C in D. Dolžina enosmernih ramp znaša približno 807 m in dvosmernih dvopasovnih ramp približno 600 m.
(5) Avtocestni priključek Letališče Maribor je zasnovan v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe v skupni dolžini približno 1259 m. Na deviirano LC 380111 lokalno cesto se priključijo v 2 nivojskih krožiščih.
(6) Avtocestni priključek Marjeta je zasnovan v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe v skupni dolžini približno 510 m. Na deviirano LC 386010 lokalno cesto se priključijo v 2 nivojskih krožiščih.
(7) Avtocestni priključek Zlatoličje je zasnovan v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe v skupni dolžini približno 1011 m. Na novo navezovalno cesto se priključijo v 2 nivojskih krožiščih. Priključek je koncipiran tako, da bo nanj možno v bodočnosti navezati v predvideno cestno navezavo Starš preko kanala na avtocestni sistem.
(8) Avtocestni priključek Hajdina je zasnovan v obliki polovične deteljice, ki jo sestavljajo 4 enopasovne priključne rampe v skupni dolžini približno 686 m. Na deviirano GI-2 glavno cesto se priključijo v 2 nivojskih krožiščih.
8. člen
(deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest)
(1) Zaradi izgradnje avtoceste se izvedejo naslednje deviacije kategoriziranih cest:
1. 0092-1.1-16: Deviacija lokalne ceste t.i. Miklavške ceste v razcepu Slivnica, normalni prečni profil ceste je 6,75 m, skupna dolžina deviacije znaša 698,9 m v asfaltni izvedbi;
2. 0092-1.1-1: Deviacija LC 380111 na križanju z avtocesto v km 1+472. Normalni prečni profil ceste je 10,0 m, skupna dolžina deviacije znaša 861 m v asfaltni izvedbi;
3. 0092-1.1-1a: Deviacija LC 380121 na križanju z avtocesto v km 3+647. Normalni prečni profil ceste je 7,5 m, skupna dolžina deviacije znaša 321 m v asfaltni izvedbi;
4. 0092-1.1-2: Deviacija LC 340030 na križanju z avtocesto v km 4+428. Normalni prečni profil ceste je 8,90 m, skupna dolžina deviacije znaša 477 m v asfaltni izvedbi;
5. 0092-1.1-4: Deviacija LC 386010 na križanju z avtocesto v km 5+825,30. Normalni prečni profil ceste je 8,90 m, skupna dolžina deviacije znaša 796 m v asfaltni izvedbi;
6. 0092-1.1-5: Deviacija LC 386030 na križanju z avtocesto v km 6+435,10. Normalni prečni profil ceste je 7,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 474,15 m v asfaltni izvedbi;
7. 0092-1.1-7: Deviacija LC 386060 na križanju z avtocesto v km 7+792,70. Normalni prečni profil ceste je 7,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 440 m v asfaltni izvedbi;
8. 0092-1.1-8: Deviacija LC 386070 na križanju z avtocesto v km 8+835,50. Normalni prečni profil ceste je 8,90 m, skupna dolžina deviacije znaša 267 m v asfaltni izvedbi;
9. 0092-1.1-9: Deviacija LC 386080 na križanju z avtocesto v km 9+960,00. Normalni prečni profil ceste je 7,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 725 m v asfaltni izvedbi;
10. 0092-1.1-10: Deviacija JP 886010 na križanju z avtocesto v km 10+597,40. Normalni prečni profil ceste je 10,.60 m, skupna dolžina deviacije znaša 1873 m v asfaltni izvedbi;
11. 0092-1.1-12: Deviacija LC 328160 na križanju z avtocesto v km 12+816,40. Normalni prečni profil ceste je 7,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 529,30 m v asfaltni izvedbi;
12. 0092-1.1-13: Deviacija LC 328290 na križanju z avtocesto v km 13+467,40. Normalni prečni profil ceste je 9,50 m, skupna dolžina deviacije znaša 572.90 m v asfaltni izvedbi;
13. 0092-1.1-14: Deviacija KC 165160 na križanju z avtocesto v km 14+301,80. Normalni prečni profil ceste je 8,90 m, skupna dolžina deviacije znaša 617,20 m v asfaltni izvedbi;
14. 0092-1.1-15: Deviacija glavne ceste GI-2 na križanju z avtocesto v km 14+672,60. Normalni prečni profil ceste je 9,70 m, skupna dolžina deviacije znaša 610,40 m v asfaltni izvedbi;
15. 0091-1.1-1: Deviacija JP 829530 na križanju z avtocesto v km 15+650,60. Normalni prečni profil ceste je 5,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 344.6 m v asfaltni izvedbi;
16. 0091-1.1-2: Deviacija LC 328220 na križanju z avtocesto v km 17+700,50. Normalni prečni profil ceste je 7,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 367,80 m v asfaltni izvedbi;
17. 0091-1.1-3: Deviacija JP 829750 na križanju z avtocesto v km 18+150. Normalni prečni profil ceste je 2,50 m, skupna dolžina deviacije znaša 271 m v asfaltni izvedbi;
18. 0091-1.1-4: Deviacija LC 328041 na križanju z AC v km 18+685. NPP ceste je 8,90 m, skupna dolžina deviacije znaša 353,10 m v asfaltni izvedbi;
19. 0091-1.1-5: Deviacija glavne ceste GI-9. Normalni prečni profil ceste je 8,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 1615 m v asfaltni izvedbi;
20. 0091-1.1-6: Deviacija Zagrebške ceste na priključku na deviacijo glavne ceste GI-9. Normalni prečni profil ceste je 9,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 92,3 m v asfaltni izvedbi;
21. 0091-1.1-13: Deviacija JP 829740 v smeri proti pokopališču v Hajdini. Normalni prečni profil ceste je 7,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 762 m v asfaltni izvedbi.
(2) Zaradi izgradnje avtoceste se izvedejo deviacije nekategoriziranih cest:
1. 0092-1,1-17a: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 0+525 – 1+400. Skupna dolžina ceste je 1138 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
2. 0092-1,1-17b: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 1+400 – 3+450. Skupna dolžina ceste je 2187 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
3. 0092-1,1-17c: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 3+550 – 3+700. Skupna dolžina ceste je 179 m in normalni prečni profil 4,00 m v asfaltni in gramozni izvedbi;
4. 0092-1,1-18a: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 0+500 – 1+600. Skupna dolžina ceste je 1301 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
5. 0092-1,1-18b: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 1+600 – 3+720. Skupna dolžina ceste je 2297 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
6. 0092-1,1-18c: Poljska pot ob levi strani avtocestemed km 3+690 – 4+530. Skupna dolžina ceste je 981 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
7. 0092-1,1-3: Deviacija obstoječe poljske poti na križanju z avtoceste v km 5+000. Skupna dolžina ceste je 542 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
8. 0092-1,1-19: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 6+440 – 6+505. Skupna dolžina ceste je 132 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
9. 0092-1,1-20: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 6+025 – 7+800. Skupna dolžina ceste je 1867 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
10. 0092-1,1-21: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 6+450 – 7+775. Skupna dolžina ceste je 1530 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
11. 0092-1,1-22a: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 8+210 – 8+530. Skupna dolžina ceste je ca 334 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi.
12. 0092-1,1-22b: Dostopna pot ob desni strani AC med km 8+530 – 8+950. Skupna dolžina ceste je 460 m in NPP 5,00 m v asfaltni izvedbi;
13. 0092-1,1-23: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 7+765 – 7+850. Skupna dolžina ceste je 90 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
14. 0092-1,1-24: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 7+775 – 8+800. Skupna dolžina ceste je 1036 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
15. 0092-1,1-25: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 9+540 – 9+630. Skupna dolžina ceste je 1296 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
16. 0092-1,1-26: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 9+060 – 10+570. Skupna dolžina ceste je 1742 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
17. 0092-1,1-28a: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 10+760 – 11+165. Skupna dolžina ceste je 464 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
18. 0092-1,1-28b: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 11+490 – 12+150. Skupna dolžina ceste je 612 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
19. 0092-1,1-28c: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 12+855 – 13+380. Skupna dolžina ceste je 602 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
20. 0092-1,1-29a: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 10+630 – 11+550. Skupna dolžina ceste je 1130 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
21. 0092-1,1-29b: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 11+550 – 12+310. Skupna dolžina ceste je 855 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
22. 0092-1,1-11: Deviacija obstoječe poljske poti na križanju z avtocesto v km 11+550. Skupna dolžina ceste je 250 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
23. 0092-1,1-30: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 12+850 – 13+590. Skupna dolžina ceste je 771 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
24. 0092-1,1-31: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 13+360 – 13+740. Skupna dolžina ceste je 406 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
25. 0092-1,1-32a: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 13+635 – 14+125. Skupna dolžina ceste je 508 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
26. 0092-1,1-32b: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 14+180 – 14+500. Skupna dolžina ceste je 336 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
27. 0092-1,1-33: Deviacija dostopne poti znotraj območja Ministrstva za obrambo ob desni strani avtoceste med km 14+100 – 14+200 ki omogoča dostope znotraj zemljišč Ministrstva za obrambo. Skupna dolžina ceste je 100 m in normalni prečni profil 4,00 m v asfaltni izvedbi;
28. 0092-1,1-34: Deviacija dostopne poti znotraj gramoznice na Hajdini ob levi strani avtoceste v priključku Hajdina. Navezuje se na vzhodno krožišče priključka Hajdina. Skupna dolžina ceste je 98 m in normalni prečni profil 6,50 m v asfaltni izvedbi;
29. 0091-1,1-7: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 14+550 – 15+560. Skupna dolžina ceste je 1239 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
30. 0091-1,1-8: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 14+900 – 16+610. Skupna dolžina ceste je 1757 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
31. 0091-1,1-9: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 15+570 – 16+625. Skupna dolžina ceste je 1093 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
32. 0091-1,1-10: Poljska pot ob levi strani avtoceste med km 15+700 – 15+730. Skupna dolžina ceste je 109 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
33. 0091-1.1-13b: Deviacija poljske poti med JP 829740 in JP 829750. Normalni prečni profil ceste je 4,00 m, skupna dolžina deviacije znaša 78 m v gramozni izvedbi;
34. 0091-1,1-11: Poljska pot ob desni strani avtoceste med km 17+300 – 17+800. Skupna dolžina ceste je 516 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi;
35. 0091-1,1-12: Dostopna pot do ponikovalnice v razcepu Draženci v km 19+150 na desni strani avtoceste. Skupna dolžina ceste je 80 m in normalni prečni profil 4,00 m v gramozni izvedbi.
9. člen
(premostitveni objekti)
Na odsekih avtoceste ter na deviacijah kategoriziranih in nekategoriziranih cest se skupno izvede:
a) 23 nadvozov, dolžine od 42,0 m do 323,0 m, širine od 7,0 m do 21,52 m in svetle višine 4,70 m;
b) 5 mostov, dolžine od 5,4 m do 31,8 m, širine od 5,00 m do 20,02 m, svetle višine 2,50 m;
c) 5 podvozov, dolžine od 13,4 m do 45,0 m, širine 4,00 m do 26,30 m in svetle višine 2,50 m do 4,50 m, dva od teh sta v kombinaciji s podhodom za živali;
d) 1 prepust, dolžine 7,0 m in širine 8,55 minimalne svetle višine 2,50 m;
e) 1 viadukt, dolžine 292,05 m, širine 14,06 m in svetle višine 4,70 m.
10. člen
(vkopi in nasipi)
Trasa avtoceste poteka delno v blagem nasipu, delno je vkopana. V povprečju so nasipi visoki 0,5 – 1,0 m, delno se dvignejo ob prečkanju železnice in predvsem na mestih križanj avtoceste z deviacijami na max. 8,0 m. Nasipi so oblikovani v nagibu 1: 2 z blago zaokrožitvijo na dnu. Vkop je globok do 2,5 m pod niveleto terena. Vkopne brežine se izvedejo v nagibu 1: 1 in 1: 2 ter se humusirajo in zatravijo.
11. člen
(spremljajoči objekt tipa 2 Dravsko polje)
(1) Spremljajoči objekt – obojestransko počivališče tip 2 je predvideno med km 12+278 – 12+753. Vsaka od enot spremljajočega objekta tipa 2 Dravsko Polje se po funkcionalnosti loči na dva dela in sicer na bencinski servis in počivališče.
(2) Počivališče obsega:
– parkirne prostore za osebna vozila (66 kom), avtodome (5 kom), avtobuse (6 kom) in za tovorna vozila (11 kom),
– prostor za počitek in aktivni oddih.
(3) Bencinski servis obsega:
– parkirne prostore za osebna vozila (8 kom),
– sanitarije,
– turistične informacije,
– bife,
– večnamensko trgovsko ponudbo,
– bencinsko črpalko,
– prostor za počitek in aktivni oddih.
(4) Komunalna opremljenost počivališča obsega vodovodni priključek, električni priključek, javno razsvetljavo, fekalno kanalizacijo, čistilno napravo in TK priključek.
(5) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje se uporabljajo določbe 15. člena te uredbe.
12. člen
(čelna cestninska postaja Prepolje)
(1) Čelna cestninska postaja je predvidena v km 8+570. Predvidena je čelna cestninska postaja Prepolje z 11 stezami, kjer je 5 stez blagajniških, 4 kombinirane steze in 2 hitri stezi.
(2) Skupna širina platoja znaša 59,80 m, kjer so krajne steze široke 5,5 m, vmesne steze so 3,2 m in otoki so širine 2,0 m. Plato upravnega dela obsega upravno zgradbo s pripadajočimi parkirišči. Komunalna opremljenost čelne cestninske postaje Prepolje obsega vodovodni priključek, NN elektro priključek, TK priključke, fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in kabelsko kanalizacijo.
(3) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje se uporabljajo določbe 15. člena te uredbe.
13. člen
(Avtocestna baza Izpostava Ptuj)
(1) Avtocestna baza Izpostava Ptuj je predvidena v priključku Hajdina. Predvidena je na zahodnem delu med avtocesto, priključkom Hajdina in krajevno cesto KC 165160 na območju med km 14+360 in 14+670.
(2) Zasnova objektov avtocestne baze Izpostave Ptuj obsega:
– upravno stavbo,
– velike garaže,
– male garaže,
– skladišče posipa,
– cisterne za plin,
– skladišče maziv in barv,
– prostor za smeti,
– prostor za službena vozila,
– prostor za poškodovana vozila,
– ekološki otok,
– črpalko goriva,
– nadstrešnico.
(3) Komunalna opremljenost avtocestne baze obsega vodovodni priključek, električni priključek, meteorno in fekalno kanalizacijo, javno razsvetljavo in telekomunikacijski priključek.
(4) Glede zasnove projektnih rešitev za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje se uporabljajo določbe 15. člena te uredbe.
14. člen
(Bencinski servis Slivnica)
(1) Nadomestna lokacija za bencinski servis je predvidena med km 3+400 in 3+750 hitre ceste skozi Maribor v pasu med cesto in reguliranim potokom.
(2) Bencinski servis obsega prodajni objekt s spremljajočimi prostori, nadstrešnico s točilnimi otoki, ureditev okolja z asfaltnimi, betonskimi ter pripadajočimi tlakovanimi površinami.
(3) Komunalna opremljenost bencinskega servisa obsega vodovodni priključek, električni priključek, javno razsvetljavo, meteorno in fekalno kanalizacijo, čistilno napravo in telekomunikacijski priključek.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV
ZA URBANISTIČNO, KRAJINSKO IN ARHITEKTURNO OBLIKOVANJE
15. člen
(Spremljajoči objekt tipa 2 Dravsko polje, čelna cestninska postaja Prepolje, avtocestna baza Izpostava Ptuj, Bencinski servis Slivnica)
(1) Spremljajoči objekt Dravsko polje se načrtuje kot spremljajoči objekt tipa 2 z enakim programom na obeh straneh avtoceste. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekte spremljajočega objekta Dravsko polje mora vsebovati načrt arhitekture in načrt krajinske arhitekture. Idejna zasnova objekta obsega:
– počivališče s parkirnimi prostori za osebna vozila, avtodome, avtobuse in tovornjake,
– bencinski servis.
(2) Čelna cestninska postaja Prepolje je predvidena v km 8+570 in sicer z 11 stezami. Idejna zasnova čelne cestninske postaje zajema naslednje programske in funkcionalno zaključene sklope:
– upravno stavbo,
– otoke s kabinami,
– nadstrešnico,
– instalacijske kolektorje,
– jašek za zajem zraka,
– cisterne za plin.
(3) Skupna širina platoja iz prejšnjega odstavka znaša 59,80 m, kjer so krajne steze široke 5,5 m, vmesne steze so 3,2 m in otoki širine 2,0 m. Nadstrešnica je širine 12,00 m in dolžine 62,20 m in pokriva vse vozne pasove z otoki in kabinami. Upravna stavba je zasnovana v skladu z zahtevami tehnologije. Zunanji gabariti celotnega kompleksa so 32,50 m x 14,60 m. Upravna stavba obsega: upravni del, servisni del in spremljajoči objekti na platoju: diesel električni agregat, generator hladilne vode, cisterne za plin. Jašek za zajem zraka, prostor za smetnjake in druge ureditve (parkirišča, obvozna pot z uvozom in izvozom) so na jugovzhodnem delu parcele. Etažnost objekta je P+1 z ravno streho.
(4) Avtocestna baza Izpostava Ptuj je predvidena v priključku Hajdina. Predvidena je na zahodnem delu v trikotnem prostoru, ki ostaja na zahodni strani med avtocesto, priključkom Hajdina in krajevno cesto KC 165160. Skupna površina območja Avtocestne baze je 170 arov. Objekt predstavlja enovito celoto, idejna zasnova avtocestne baze Izpostava Ptuj baze zajema naslednje programske in funkcionalno zaključene sklope:
– upravno stavbo,
– velike garaže,
– male garaže,
– skladišče posipa,
– cisterne za plin,
– skladišče maziv in barv,
– prostor za smeti,
– prostor za službena vozila,
– prostor za poškodovana vozila,
– ekološki otok,
– črpalko goriva,
– nadstrešnico.
(5) Upravna stavba iz prejšnjega odstavka je zasnovana kot pritlični objekt višine 5,50 m, zunanji gabarit objekta je 40,00 m x 15,00 m. Objekt velikih garaž je načrtovan kot pritličen objekt, svetla višina do nosilcev je 5,30 m. Zunanji gabariti velikih garaž so ca 85,00 m x 15,00 m. Streha objekta se podaljšuje v nadstrešek 5,00 m nad vhodi v objekt. V objektu velikih garaž so garaže za težka tovorna vozila – 7 parkirnih mest, avtopralnica, mehanična, ključavničarska, avtoelektrična delavnica, elektro delavnica, kotlovnica, pisarne in priročna skladišča. Objekt malih garaž je pritličen objekt, svetla višina do nosilcev je 4,60 m. Zunanji gabariti malih garaž je 110,00 m x 11,00 m. Streha objekta se podaljšuje v nadstrešek 4,00 m nad vhodi v objekt. Garažni prostori so ogrevani, skladišča prezračevana. V objektu malih garaž so naslednji prostori: garaže za lahka tovorna vozila – 10 parkirnih mest ter skladišče signalizacij ter centralno skladišče, pisarne skladiščnika in priročno skladišče. Skladišče posipa je pritličen objekt z dovozno-izvoznima rampama za 800 ton soli in rezervoarjem za mokro soljenje z mešalno napravo. Velikost objekta je 14,00 m x 18,00 m, velikost strehe 32,00 x 35,00 m. Ob objektu skladišča posipa se predvidijo pokrita skladišča barv in maziv.
(6) Bencinski servis Slivnica – objekti nadomestnega bencinskega servisa so na površini 3570 m2.
16. člen
(prometne površine in obcestni prostor)
(1) Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto mora vsebovati načrt krajinske arhitekture. Načrt krajinske arhitekture mora vsebovati predvsem oblikovalske rešitve v zvezi s preoblikovanjem reliefa, rešitve v zvezi z urejanjem in ozelenitvijo prostih površin v obcestnem prostoru, še posebej razcepa, priključkov, nadvoza čez železniško progo pri Hajdini, spremljajočih objektov Dravsko polje, čelne cestninske postaje Prepolje, bencinski servis Slivnica in avtocestna baza Izpostava Ptuj ter rešitve v zvezi z urejanjem in oblikovanjem vodotokov. Vse rešitve morajo biti ustrezno usklajene in prikazane tudi v gradbenem načrtu. Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za avtocesto mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
– odbojne ograje na avtocesti se izvede v kovinski izvedbi v skladu s SIST EN 1317-1 in 1317-2. Izjemoma se dopusti izvedba betonskih ograj v kombinaciji s protihrupnimi ograjami in ob podporah nadvozov. Vmesni ločilni pas se zatravi ali zasadi z nizkimi grmovnicami s plitkim koreninskim sistemom. Varovalna žična ograja višine 2,00 m se odmakne od nožice nasipa oziroma zunanjega roba jarka 1-2 m. Potek ograje se prilagodi poteku trase avtoceste oziroma hitre ceste in priključnih ramp ter terenu,
– nadvozi deviacij, mostovi, priključki, križišča in krožišča ter ostala cestna oprema ter protihrupni objekti morajo biti arhitekturno in krajinsko oblikovani v skladu s sodobnimi principi oblikovanja ter v skladu z urbano in krajinsko podobo prostora. Protihrupne ograje morajo biti, kjer to narekuje koncept zmanjševanja vidne izpostavljenosti ceste, na zunanji strani obsajene z vegetacijo. Dovoljena je izvedba protihrupnih ograj s transparentimi vložki. Varovalne in protihrupne ograje ne smejo motiti pogledov na prostorsko dominantne objekte kulturne dediščine. Avtocestni objekt ne sme postati prostorska dominanta v vplivnem območju kulturne dediščine. Objekti in zasaditve avtoceste ne smejo zmanjševati vizualne izpostavljenosti kulturne dediščine.
(2) Območja priključkov se arhitekturno in krajinsko oblikuje.
(3) Pogoji za posege v obcestni prostor in urejanje obcestnega prostora:
– relief se oblikuje v skladu z naravnimi reliefnimi oblikami, z doslednim vertikalnim zaokroževanjem konkavne in konveksne krivine brežin ter ustreznim oblikovanjem prehodov brežin nasipov in vkopov v obstoječ relief. Posebno pozornost se nameni oblikovanju terena pri nasipih priključkov, deviacij in vkopih deviacij. Brežine se zatravi, zasadi z grmovnicami ali drevjem v skladu z načrtom krajinske arhitekture;
– pri oblikovanju reliefa, izvedbi nasipov za deviacije in objektov avtoceste se uporablja nenosilen material, odstra­njen med gradnjo;
– regulacije, prestavitve in ureditve vodotokov se izvedejo v skladu s strokovnimi podlagami, sonaravno, s povzemanjem oblik naravnih vodotokov in zasaditvijo avtohtone obvodne vegetacije;
– posege v obcestni prostor na poteku ob urbanem območju je potrebno oblikovati skladno s prostorskimi akti za ta območja ter skladno z načeli oblikovanja urbanih površin;
– vse odseke deviacij obstoječih lokalnih cest in poti je potrebno oblikovati skladno z obstoječim stanjem. Vse odseke obstoječih cest in poti oziroma drugih rab, ki po izgradnji avtoceste in hitre ceste s priključki, ostanejo brez funkcije, je treba rekultivirati v skladu z rabo sosednjih zemljišč (kmetijska zemljišča, vegetacijski sestoji) oziroma v nadomestne biotope;
– med gradnjo je dovoljeno vegetacijo odstraniti samo tam, kjer je to nujno potrebno. Osnovna izhodišča nove zasaditve so zagotovitev vpetosti posega v prostor, vzpostavitev vozniku prijetnega obcestnega prostora z možnostjo razgledov in izločanje posega pogledom iz izbranih delov prostora. Zasaditve morajo temeljiti na obstoječem krajinskem vzorcu, vrstni sestavi in v prostoru značilnih oblikah vegetacije (posamezni soliterji, živice, gozdni sestoj, posamezne skupine dreves, obvodna vegetacija, kmetijske površine).
17. člen
(nadvoz nad železniško progo v Hajdini)
Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za območje nadvoza nad železniško progo v Hajdini mora vsebovati načrt arhitekture in krajinske arhitekture in mora upoštevati naslednje pogoje za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje:
– viadukt mora biti načrtovan tako, da je vzpostavljen vizualni kontakt z okolico, zato je potrebno s posebno pozornostjo načrtovati geometrijo podpornih stebrov, da se ohrani odprtost prostora,
– protihrupna ograja mora biti v transparentni izvedbi,
– brežine na nasipih morajo biti speljane in ozelenjene tako, da omogočajo čimboljše vključevanje v okolico.
V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV ENERGETSKE, VODOVODNE IN DRUGE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
18. člen
(skupna določba)
(1) Pred izvedbo kakršnihkoli posegov na obravnavanem območju je treba določiti natančno lego vseh komunalnih in energetskih vodov ter omrežja zvez, jih zakoličiti in ustrezno zaščititi.
(2) Za komunalne objekte, ki se rušijo, je treba obstoječe komunalne vode ustrezno odstraniti.
(3) Projektiranje in gradnja komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture morata potekati v skladu s projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav, kolikor niso v nasprotju s to uredbo.
19. člen
(komunalni vodi)
(1) Zaradi gradnje avtoceste je treba prestaviti, zamenjati oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske naprave in objekte. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih naprav in objektov morata potekati v skladu s smernicami za načrtovanje, mnenji ter projektnimi pogoji posameznih upravljavcev teh objektov in naprav.
(2) Za dopustna odstopanja po tej uredbi se lahko štejejo tudi druga križanja komunalnih vodov s traso avtoceste oziroma hitre ceste, ki niso določena s to uredbo. K vsaki drugačni rešitvi križanja komunalnih vodov s traso avtoceste mora investitor voda predhodno pridobiti soglasje investitorja oziroma upravljavca avtoceste.
20. člen
(vodovod)
(1) Na trasi avtoceste se lokalno prestavi, zamenja ali zgradi naslednje vodovode:
– vgradnja zaščitne cevi pod avtocesto ob deviaciji LC 380111: 0092-1,1-1;
– prestavitev obstoječega cevovoda LŽ DN200 dolžine 162 m pod avtocesto v km 2+380;
– vgradnja zaščitne cevi pod avtocesto ob deviaciji za Dravski dvor LC380030: 0092-1,1-2;
– prestavitev obstoječega tranzitnega cevovoda JE DN300 pod avtocesto v km 6+156 – priključek Marjeta na Dravskem polju – ob kraku B;
– prestavitev obstoječega primarnega cevovoda LŽ DN200 pod avtocesto v km 7+813 – deviacija LC386060: 0092-1,1-7 v dolžini 511,0 m;
– prestavitev obstoječega tranzitnega cevovoda JE DN350 pod avtocesto v km 13+627 – ob naselju Gerečja vas;
– prestavitev obstoječega primarnega cevovoda PVC D 160 ob deviaciji G1-2: 0092-1,1-15 v dolžini 633,0 m;
– prestavitev obstoječega cevovoda LŽ DN100 pod avtocesto v km 17+750 – deviacija LC328220: 0091-1,1-2 v dolžini 212,0 m;
– prestavitev obstoječega cevovoda AC DN80 dolžine 67 m pod avtocesto v km 18+150;
– prestavitev obstoječega cevovoda AC DN80 dolžine 67 m pod avtocesto v km 18+650;
– prestavitev obstoječega cevovoda AC DN150 v km 1+842 deviacije JP 886010: 0092-1,1-10.
(2) Zgraditi je potrebno nove vodovodne cevovode za:
– priključka za spremljajoči objekt tipa 2 Dravsko Polje in Dravsko polje jug in Dravsko polje sever,
– priključek za čelno cestninsko postajo Prepolje,
– priključek za avtocestno vzdrževalno bazo Izpostava Ptuj,
– priključek za bencinski servis Slivnica.
21. člen
(kanalizacija)
(1) Na trasi avtoceste se lokalno prestavi, zamenja ali zaščiti naslednja fekalna kanalizacija:
– kanalizacijo naselja Prepolje – cevovod PVC DN300 mm v km 9+890 glavne trase (kanal F3.1);
– kanalizacijo naselja Zlatoličje – cevovod PVC DN250 mm v km 1+859 deviacije 0092-1,1-10 (kanal F10);
– glavni zbiralnik za naselje Kidričevo in Talum – cevovod BC DN1200 mm v km 16+800 do km 16+870 glavne trase (kanal Kidričevo);
– kanalizacijo naselja Draženci – cevovod PVC DN200 mm v km 17+730 glavne trase (kanal F6);
– kanalizacijo naselja Draženci – cevovod PE DN200 mm v km 18+150 glavne trase (kanal F6.1);
– kanalizacijo naselja Draženci – cevovod PE DN315 mm v km 18+620 glavne trase (kanal F7);
– črpališče za odpadne vode iz farme Draženci – tipsko, montažno črpališče DN1500 v km 18+608 glavne trase;
– kanalizacijo farme Draženci – cevovod PVC DN250 mm od km 18+608 do km 19+800 glavne trase (kanal F8);
– opuščeni kanal Draženci – cevovod BC DN500 mm od km 18+530 do km 19+410 glavne trase;
– varnostni izpust iz črpališča Draženci – cevovod PVC DN 250 mm od km 18+530 do km 18+608 glavne trase (kanal F7.1);
– električni in optični kabel za črpališče Draženci od km 19+415 do km 18+608;
– kanalizacijo Orehove vasi – cevovod BC DN600 mm v km 1+ 125 do km 1+170 deviacija LC 380111: 0092-1,1-1 (kanal F1);
– kanalizacijo Hotinje vasi – cevovod BC DN400 mm v km 2+256 glavne trase (kanal F9);
– kanalizacijo naselja Marjeta na Dravskem polju – cevovod PVC DN200 mm v km 6+170 (kanal 2.14);
– kanalizacijo naselja Marjeta na Dravskem polju – cevovod PVC DN200 mm v km 0+0 do km 0+50 deviacije 0092-1,1-4 (kanal 2.0);
– kanalizacijo naselja Prepolje – cevovod PVC DN300 mm od km 1+473 do km 1+859 deviacije 0092-1,1-10 (kanal F11);
– kanalizacijo naselja Kungota pri Ptuju – cevovod PE DN315 mm v km 13+513 (kanal F4);
– kanalizacijo naselja Zg. Hajdina južno od železnice – tlačni cevovod PE DN63/10 v km 16+670.
(2) Odpadno vodo iz spremljajočih objektov se odvaja:
– Bencinski servis Slivnica: zgradi se interno kanalizacijsko omrežje z lastno čistilno napravo znotraj območja servisa.
– Spremljajoči objekt tipa 2 Dravsko Polje: za odvodnjo komunalnih odpadnih voda je predvidena kanalizacija in lastna čistilna naprava. Po izgradnji kanalizacijskega sistema se čistilna naprava lahko opusti in se naveže na kanalizacijski sistem.
– čelna cestninska postaja Prepolje: za odvodnjo komunalnih odpadnih voda je predvidena kanalizacija, ki se bo priključila na obstoječi kanalizacijski sistem naselja Prepolje. Predviden je kanal DN250.
– Avtocestna baza Izpostava Ptuj: za odvodnjo komunalnih odpadnih voda je predvidena kanalizacija, ki se bo priključila na obstoječi kanalizacijski sistem naselja Njiverce. Predviden je kanal DN250.
22. člen
(elektroenergetsko omrežje)
(1) Na trasi avtoceste se prestavi, zamenja, zgradi ali zaščiti naslednje elektroenergetsko omrežje:
1. visokonapetostno omrežje:
– DV 2x110 kV Maribor-Selce I, II z oznako D-1035 (6 krat),
– DV 110 kV Maribor-Cirkovce I z oznako D-1037 (7 krat),
– DV 110 kV Maribor-Cirkovce II z oznako D-1036 (6 krat),
– DV 2x400 kV Maribor-Mihovce (Krško, Podlog) z oznako D-411 (3 krat),
– DV 2x110 kV Cirkovce-Zlatoličje z oznako D-1061 (2 krat),
– DV 110 kV Formin-Ptuj-Kidričevo z oznako D-1067 (4 krat);
2. srednje in nizkonapetostno omrežje:
– 2 x NN kablovod iz TP Petrol za BS 1 in BS 2 na območju Slivnica (NN/2 in NN/2A),
– NN kablovod križa AC – krak D v km 0+580 (NN/1),
– NN kablovod za napajanje obstoječih hiš – krak A v km 0+700 (NN/3),
– NN omrežje (AC v km 16+650) iz TP Hajdina (t-139) izvod 3, med žel. progo in AC (NN/7),
– NN omrežje (AC v km 17+750) iz TP Draženci 3, izvod 4 (NN/8),
– NN omrežje (AC v km 18+150) iz TP Draženci 3, izvod 2 (NN/9),
– NN omrežje (deviacija Zagrebške c.) iz TP Turnišče, izvod Zagrebška c. (NN/10),
– DV 20 kV d-482 RTP Rače-RTP Dobrava (razcep Slivnica – krak C v km 0+500, krak D v km 1+000, krak A v km 0+170) (SN/1),
– DV 20 kV d-1b RTP Rače-izvod Maribor (razcep Slivnica – krak C v km 0+340, krak E v km 0+870, krak F v km 0+200, krak A v km 0+430) (SN/2),
– nov kablovod 20 kV za napajanje nove TP (SN/2A),
– DV 20 kV d-3 odcep Slivnica (razcep Slivnica – krak A v km 0+720 – 0+950) (SN/3),
– Kablovod 20 kV k-460 Orehova vas – Hotinja vas (AC km 1+500) (SN/4),
– nov kablovod 20 kV za napajanje nove TP v priključku Marjeta (SN/5),
– DV 20 kV d-28 Trniče – Starše (AC km 7+520) (SN/6),
– DV 20 kV d-407 Breg (AC km 11+130) (SN/8),
– DV 20 kV d-715 odcep Kungota (AC km 12+950) (SN/9),
– DV 20 kV d-134 odcep Kungota (AC km 12+750) (SN/9A),
– Kablovod 20 kV d-262 Kidričevo-vojašnica tp-235 (AC km 14+625) (SN/10),
– Kablovod 20 kV d-262 Kidričevo-vojašnica tp-235 (AC km 14+350) (SN/10A),
– DV 20 kV d-401 Majšperk (AC km 15+750) (SN/11),
– DV 20 kV d-179 odcep Hajdina (AC km 16+380) (SN/12),
– DV 20 kV d-079 odcep Draženci (AC km 18+850) (SN/13),
– DV 20 kV d-406 Sela (AC km 19+700) (SN/14),
– DV 20 kV d-006 Turnišče (dev. Zagrebške c.) (SN/15).
(2) Predvidena je izgradnja sedmih transformatorskih postaj, od tega sta dve nadomestni. Transformatorske postaje so predvidene za potrebe spremljajočega objekta tipa 2 Dravsko Polje, cestninske postaje, avtocestne baze in javne razsvetljave.
(3) Za potrebe napajanja spremljajočih objektov se izvedejo ustrezni nizkonapetostni priključki iz novih oziroma obstoječih transformatorskih postaj (NN/4, NN/5, NN/5A in NN/6).
23. člen
(javna razsvetljava)
(1) Javna razsvetljava je predvidena v razcepih Slivnica in Draženci, priključkih Letališče, Marjeta, Zlatoličje in Hajdina, na območju spremljajočega objekta tipa 2 Dravsko Polje, v križiščih ceste G1-9 z Dražensko cesto, Selsko cesto in Zagrebško cesto.
(2) Izvedba javne razsvetljave bo tipizirane izvedbe s svetilkami višine 9 do 12 m, locirane v brežinah izza odbojne ograje. Zaradi specifike razcepa v Slivnici (večnivojsko) bo razsvetljava izvedena na sistemu visokih stebrov – 30 m, ki bodo locirani na dostopnih mestih v medsebojnih razdaljah 200 m. Na vrhu stebra bodo montažne košare opremljene z ustreznimi asimetrični žarometi 5-8 kom (visokotlačni natrij 400 W in 1000 W). Reflektorji morajo omogočati zasenčenost in usmeritev svetlobnih stožcev le na cestišče. Za potrebe vzdrževanja bodo košare opremljene z mehanizmom za spuščanje in dvigovanje.
(3) Napajanje javne razsvetljave bo iz transformatorskih postaj, ki bodo locirane na območju razcepov, priključkov oziroma spremljajočega objekta tipa 2 Dravsko Polje.
24. člen
(plinovod)
(1) Trasa avtoceste in deviacij tangira plinovod v upravljanju podjetja Geoplin, d.o.o., Ljubljana. Prestavitve in zaščite plinovodov je treba izvesti pred začetkom gradbenih del na avtocesti.
(2) Zaščite oziroma prestavitve plinovodnega omrežja je treba izvesti na naslednjih mestih:
1. obstoječa visokotlačna plinovoda v upravljanju Geoplin, d.o.o., Ljubljana:
– obstoječi visokotlačni plinovod M1, MMRP Ceršak – MMRP Rogatec, DN 500, 50 bar v stacionaži ceste km 5+387 oziroma v stacionaži plinovoda km 32+280 do 32+330;
– obstoječi visokotlačni plinovod R15, Kidričeva – Lendava, DN 250, 50 bar v stacionaži ceste km 16+879 oziroma v stacionaži plinovoda v km 7+200 do 7+290;
2. obstoječe nizkotlačno omrežje v upravljanju Adriaplin, d.o.o., Ljubljana.
– obstoječi nizkotlačno plinsko omrežje 4 bar v stacionaži ceste km 18+700. Plinovodno omrežje je obstoječe na Selski cesti do križišča z Ulico Šercerjeve brigade.
(3) V času prestavitev in zaščite plinovodov bodo motene dobave plina porabnikom, zato mora biti termin izvajanja prestavitev in zaščit plinovodov usklajen z upravljavci plinovodov.
25. člen
(telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na trasi avtoceste in spremljajočih ureditev se prestavi in zaščiti naslednje telekomunikacijsko omrežje:
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja na področju avtoceste v km 1+400 ter na področju rekonstrukcije Letališke ceste (deviacija 0092-1,1-1 + nadvoz 0092-1,4 -1);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja na področju avtoceste od km 5+800,00 do km 6+150,00 ter na področju priključka Marjeta, 0490-1 (deviacija 0092-1,1-4 + nadvoz 0092-1,4-2);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja na področju avtoceste od km 7+750,00 do km 7+850,00 ter na področju LC 386060 (deviacija 0092-1,1-7 + nadvoz 0092-1,4-5);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja na področju avtoceste od km 13+400,00 do km 13+500,00 ter na področju LC 328290 (deviacija 0092-1,1-13 + nadvoz 0092-1,4-10);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja na področju avtoceste od km 14+250,00 do km 14+350,00 ter na področju KC 165160 (deviacija 0092-1,1-14 + nadvoz 0092-1,4-11);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja na področju avtoceste od km 14+600,00 do km 14+700,00 ter na področju G1-2 (deviacija 0092-1,1-15 + nadvoz 0092-1,4-12);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežja na področju avtoceste od km 16+600,00 do km 17+000,00 (viadukt 0092-1,4-2 v km 16+750,00);
– zaščita in prestavitev telekomunikacijskega omrežje na področju avtoceste od km 17+700,00 do km 17+750,00 ter na območju LC 328220 (deviacija 0092-1,1 + nadvoz 0092-1,4-3 v km 16+700,5);
– predvidena telekomunikacijskega kanalizacija na področju avtoceste od km 7+800,00 do km 8+630,00 ter na področju LC 386060 (deviacija 0092-1,1-7 + nadvoz 0092-1,4-5);
– predvidena telekomunikacijskega kanalizacija na področju avtoceste od km 14+600,00 do km 14+700,00, na področju G1-2 (deviacija 0092-1,1-15) ter na področju KC 165160 (deviacija 0092-1,1-14).
(2) Za potrebe spremljajočih objektov: spremljajočega objekta tipa 2 Dravsko Polje, čelne cestninske postaje Prepolje in avtocestne baze Izpostava Ptuj se izvede ustrezno navezovalno omrežje ob trasi avtoceste.
26. člen
(klic v sili)
(1) Odsek Slivnica – Draženci se funkcionalno navezuje na obstoječi odsek Fram – Slivnica – Priključek Ptujska, avtoceste A1, zato se mora sistem klica v sili na odseku Slivnica – Draženci popolnoma ujemati z obstoječim sistemom. Upravljanje s sistemom je v končni fazi predvideno v avtocestni bazi Pesnica.
(2) Na celotni trasi je predvidena izvedba 7-cevne kabelske kanalizacije iz PE cevi (3xPE dvojček+ PE). Kabelska kanalizacija se izvede s polaganjem PE cevi. Kabelska kanalizacija poteka na celotni dolžini obravnavanega odseka po desni strani v smeri stacionaže.
(3) V kabelski kanalizaciji se za obrambne potrebe zagotovi rezervacija ene cevi za polaganje kabla z optičnimi vodniki.
(4) Prečkanje avtoceste za paralelni stebriček se izvede v zaščitnih ceveh z obbetoniranjem cevi pod cestiščem.
27. člen
(odvodnjavanje cestnega telesa)
(1) Glede ponikanj meteornih vod na Dravskem polju je predviden naslednji koncept odvodnje meteornih vod:
– razcep Slivnica in avtocesta do železniške proge Zidani most – Maribor se navezuje na obstoječ sistem odvodnje razcepa Slivnica in avtoceste A1;
– avtocesta od železniške proge Pragersko – Maribor do podhoda za divjad v km 11+550 se odvodnjava preko meteorne kanalizacije in čistilnega objekta v podslapje HE Zlatoličje;
– od podhoda za divjad v km 11+550 in do konca trase v km 19+850 v Dražencih se avtocesta odvodnjava preko meteorne kanalizacije in čistilnega objekta v ponikovalnico, ki je predvidena znotraj ramp razcepa Draženci.
(2) Meteorna kanalizacija je predvidena na celotnem poteku trase avtoceste, kjer sta predvidena dva glavna kanala za odvodnjo meteornih vod: kanal v podslapje HE Zlatoličje in kanal v ponikovalnik Draženci. Nanju se navezuje odvodnjavanje cestišča, območje ploščadi cestninske postaje, počivališča in avtocestne baze, z parkirnimi in čakalnimi površinami. Izpusti kanalizacije so predvideni v zadrževalne bazene. Oba kanala sta gravitacijska. Izvedeni kanali morajo zagotavljati vodotesnost. Celotna kanalizacija avtoceste se izteka v čistilne objekte.
(3) Trasa avtoceste ima predviden strešni nagib vozišča. Za odvodnjo meteorne vode so predvideni na mestih, kjer poteka trasa po terenu oziroma v vkopih, obojestranski obcestni segmentni jarki. Odprti jarki bodo globoki 0,34 – 0,80 m, na dnu obloženi z betonskimi segmenti širine 1,0 m in z naklonom brežin 1: 2.
(4) Prepusti pod deviacijami in priključnimi rampami imajo prerez Φ60 – Φ150. Prepusti večjih dimenzij in škatlasti prepusti, ki se zgradijo na vodotokih, so navedeni med objekti.
(5) Vsi jaški so tipski. Požiralniki imajo peskolov globine minimalno 50 cm.
(6) Za odvodnjavanje tampona oziroma posteljice bodo v vkopih pod zunanjimi segmentnimi jarki in v ločilnem pasu, v nasipih pa samo v ločilnem pasu predvidene vzdolžne drenaže DN 100. Drenaže se bodo priključevale na vtočne jaške.
(7) Za dosego varovanje okolja, zemljine in posredno vodotokov ter podtalnice je predvidena izgradnja objektov za sprejem padavinskih vod z avtoceste. S sprejemom zaradi prometa in morebiti razlitih tekočin ter drugih snovi onesnažene padavinske vode z avtoceste je mišljeno delno in začasno zadrževanje te vode in s tem zmanjšanje prehitrega odtoka v odvodnik, zadržanje razlitih olj ter usedanje nesnage. V ta namen se predvidi posebne objekte pred izpustom v vodotok.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE IN KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNE RABE NARAVNIH DOBRIN
28. člen
(posegi v obstoječe objekte)
(1) Na trasi avtoceste je treba porušiti naslednje objekte:
1. Bencinski servis – Petrol II, Slivnica, bencinski servis parc. štev. 209/1 in 209/8 k.o. Rogoza;
2. Cesta na Agrarno 49, Hotinja vas, v km 3+350 desno, stanovanjska, parc. štev. *248 k.o. Hotinja vas;
3. Cesta talcev 10, Dravski Dvor, v km 4+225 levo, lovski dom, parc. štev. 747/3 k.o. Rače;
4. – Marjeta 105, Marjeta na Dravskem polju v km 6+140, stanovanjska, parc. štev. *145 k.o. Marjeta na Dravskem polju;
5. Prepolje 1, v km 8+960 desno, stanovanjska, parc. štev. 315/7 k.o. Prepolje;
6. Prepolje 1a, v km 8+980 desno, stanovanjska, parc. štev. 320/3 k.o. Prepolje;
7. Prepolje 2, v km 8+990 desno, stanovanjska, parc. štev. *259 k.o. Prepolje;
8. Prepolje 3, v km 9+020 desno, stanovanjska, parc. štev. *181 k.o. Prepolje,
9. Prepolje 3a (2 objekta), v km 9+040 desno, stanovanjska, parc. štev. 321/1 in 321/5 k.o. Prepolje;
10. Gerečja vas 113, v km 13+540, stanovanjska, parc. štev. 651/134 k.o. Gerečja vas;
11. Zg. Hajdina 191, v km 16+670, stanovanjska, parc. štev. *202 k.o. Hajdina;
12. Draženci 37, v km 18+150 levo, stanovanjska, parc. štev. 333 k.o Draženci;
13. Draženci 37b, v km 18+220 levo, stanovanjska, parc. štev. *342 k.o Draženci;
14. Draženci 36a,b (dvojček), v km 18+120, stanovanjska, parc. štev. *512 in *513 k.o Draženci;
15. Draženci 36c, v km 18+175, stanovanjska, parc. štev. 327/3 k.o Draženci;
16. Draženci 36, v km 18+150desno, stanovanjska, parc. štev. 323/6 k.o Draženci;
17. Pohor. bataljona 2a, Ptuj, v km 18+640 levo, stanovanjska, parc. štev. 4155 k.o. Ptuj;
18. Draženci 5, v km 18+740 desno, stanovanjska, parc. štev. *98 k.o Draženci;
19. Draženci 8, v km 18+775 desno, stanovanjska, parc. štev. 368/2 k.o Draženci;
20. Draženci 9b, v km 18+835 desno, stanovanjska, parc. štev. 373/107 k.o Draženci;
21. Draženci 42a, v km 17+725 levo, stanovanjska, parc. št. *391 k.o. Draženci;
22. Draženci 42, v km 17+750 levo, stanovanjska, parc. št. *392 k.o. Draženci;
23. Draženci 41, v km 17+775 levo, stanovanjska, parc. št. *270 k.o. Draženci;
24. Draženci b.št. (zraven 41), v km 17+800 levo, stanovanjska, parc. št. 284/1 k.o. Draženci.
(2) Za nadomestitev nepremičnin se ob upoštevanju zahtev njihovih lastnikov, zagotovi ustrezna nadomestna nepremičnina ali odškodnina v skladu z zakonom, ki ureja področje urejanja prostora.
29. člen
(sprememba podrobnejše namenske rabe)
Na območju parcel, navedenih v točki f četrtega odstavka 3. člena te uredbe se spreminja podrobnejša namenska raba. Podrobnejša namenska raba se opredeli v občinskih prostorskih aktih tako, da območja niso namenjena območju stanovanj in ostalim območjem, namenjenih bivanju.
30. člen
(varovanje tal)
(1) Posege v tla se izvede tako, da so prizadete čim manjše površine tal. Za začasne prometne in gradbene površine se uporabi infrastrukturne površine in površine, na katerih so tla manj kvalitetna.
(2) Pri gradnji se uporabljajo transportna sredstva in gradbeni stroji, ki so tehnično brezhibni ter le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje. S transportnih in gradbenih površin ter deponij gradbenih materialov je treba preprečiti emisije prahu z vlaženjem teh površin ob sušnem in vetrovnem vremenu. S teh površin je potrebno preprečiti tudi odtekanje vod na kmetijsko obdelovalne površine. Pri ravnanju z odpadnimi vodami se uporablja določbo 31. člena te uredbe. Treba je predvideti nujne ukrepe za odstranitev in odlaganje materialov, ki vsebujejo škodljive snovi zaradi nezgod na tehnoloških površinah.
(3) Pri odrivih zemlje je potrebno paziti, da se zgornji humusni sloj deponira ločeno in se uporabi za sanacijo nasipa ali razporedi po bližnjih kmetijskih zemljiščih. Prst se odstrani in premesti na drugo lokacijo tako, da ne pride do onesnaženja s škodljivimi snovmi in manj kvalitetnim materialom. Deponije se izvede tako, da se ohrani rodovitnost in količina prsti, pri tem ne sme priti do mešanja mrtvice in živice, ki ne sme biti deponirana v kupih višjih od 1,20 m. Deponije je treba zaščititi pred onesnaževanjem in erozijskimi procesi. Med gradnjo se vodi evidenca o mestih in količinah odstranjene prsti in lokacijah za deponiranje ter o nadaljnji uporabi za sanacijo. Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z občinskimi prostorskimi akti. Z viškom izkopanega prodnega materiala in humusnega materiala ni dovoljeno zasipavati močvirnatega terena ali obstoječih depresij na območju.
31. člen
(ureditve na območjih kmetijskih in gozdnih zemljišč)
(1) Investitor je dolžan omogočiti dostop na kmetijska in gozdna zemljišča v času izgradnje in po izgradnji.
(2) Po končani gradnji mora investitor na vplivnem območju posegov zagotoviti izvedbo kmetijskih prostorsko-ureditvenih operacij, s katerimi bodo ponovno vzpostavljene možnosti za kmetijsko rabo.
32. člen
(vodnogospodarske ureditve)
(1) Ob izgradnji avtoceste in avtocestnih spremljajočih objektov je potrebna samo manjša regulacija Spodnjega Hočkega potoka v dolžini ca 800 m. Vsi regulacijski parametri kot so niveleta potoka, pretočni profil, zavarovanja in sonaravna ureditev so identični obstoječi že izvedeni regulaciji po osnovnem projektu, ki je bil izdelan ob izgradnji avtoceste Slivnica – Pesnica in hitre ceste. Predvidena regulacija je razdeljena na dva odseka:
– odsek ob novopredvidenem bencinskem servisu v dolžini 290 m,
– odsek znotraj razcepa Slivnica v dolžini 510 m.
(2) Ostale vodnogospodarske ureditve na potoku iz Črete, odvodniku iz Slivniškega ribnika in Polanskega potoka se nanašajo na ureditve v okviru izgradnje novega propusta na Polanskem potoku in podaljšanja obstoječih prepustov na potoku iz Črete in jarku iz Slivniškega ribnika.
33. člen
(zaščitni ukrepi za varstvo voda)
(1) Zaradi gradnje avtoceste se vodni režim, posebej pa režim odtoka visokih voda ne sme poslabšati. Zato mora investitor zagotoviti potrebne ureditve na vodotokih, ki jih avtocesta in druge ureditve tangirajo. Naravne struge obstoječih vodotokov je treba ohranjati v največji možni meri.
(2) Posegi preureditev vodotokov morajo biti izvedeni tako, da se bistveno ne spremeni narava vodotoka, to je pretok vode in njegova dinamika, kakovost vode, raznovrstnost habitatov in biološka raznovrstnost. Ureditve odvodnikov morajo biti izvedene sonaravno. V čimvečji možni meri se ureditve izvede v zemeljski izvedbi, stabilizacije strug z lesenimi, v območju premostitvenih objektov pa s kamnitimi talnimi pragovi. V območju objektov se struge ustrezno zavaruje s tlakom iz lomljenca in vegetativnim zavarovanjem. Brežine se zatravi in na zgornjih delih zasadi z avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami.
(3) Na celotnem odseku avtoceste ter spremljajočih objektov se odvodnjavanje cestnega telesa uredi tako, da se v struge naravnih vodotokov spušča le čista padavinska voda oziroma voda, ki po kvaliteti ustreza predpisom, ki določajo, katere snovi se štejejo za nevarne in škodljive snovi in v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvodnjavanju voda iz virov onesnaževanja. Na sistem odvodnjavanja ne sme biti priključen noben iztok sanitarno-fekalnih ali drugih onesnaženih (tehnoloških) vod.
(4) Utrjene površine (ploščadi), na katerih se izvaja pretakanje goriv in manjša popravila tehničnih naprav, je treba urediti tako, da ni možno neposredno odtekanje odpadnih in izcednih vod na tla, podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Izgradnjo utrjene ploščadi opremljene z začasnimi zbirnimi kanali in zbirnikom vod ter lovilcev olj (možni ukrepi za ravnanje z odpadnimi vodami) se predvidi že v okviru programa gradbenih del.
(5) Odvodnjavanje vod s cestnih površin je treba urediti tako, da ne bo prišlo do onesnaženja tal, podzemne vode, stoječe površinske vode ali vode, namenjene pripravi pitne vode. Med km 14+150 do 15+500 ni dopustno odvajanje neprečiščenih meteornih voda pod nobenim pogojem. Dopustno je le ponikanje padavinskih voda s streh in nadstrešnic.
(6) Izvajalec in vzdrževalec prometnice morata imeti pripravljen načrt za takojšnje učinkovito ukrepanje v primeru razlitij polutantov (goriva, olja in druge za vodne vire škodljive suspenzije), ki ga potrdi ustrezna služba Ministrstva za okolje in prostor ločeno za čas gradnje in za čas obratovanja avtoceste.
(7) Načrt mora vključevati način obveščanja ustreznih strokovnih služb o morebitni nezgodi, predvidene ukrepe za preprečevanje vdora nevarnih snovi v podtalnico, ukrepe za odstranitev sedimenta in izbor lokacije za odlaganje kontaminiranega sedimenta. V času gradnje je treba voditi evidenco nevarnih snovi, ki se uporabljajo na gradbišču.
(8) Z gradbeno tehničnimi rešitvami mora investitor zagotoviti maksimalno zaščito pred izlitjem polutantov s cestišča. Za čas gradnje je potrebno izdelati elaborat ekološke ureditve gradbišča, ki je sestavni del projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(9) Odvodnjavanje cestnega telesa se izvede v skladu s predpisi, ki urejajo področje emisij snovi in toplote pri odvodnjavanju voda iz virov onesnaževanja.
34. člen
(območja ohranjanja narave)
(1) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnem gradivu »Naravovarstvene smernice za državni lokacijski načrt za avtocesto na odseku Fram – Ptuj« (ZRSVN, OE Maribor, februar 2004), ki so priloga temu odloku in se hranijo na sedežu Ministrstva za okolje in prostor, Urada za prostorski razvoj.
(2) Če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja na območju, ki se ureja s to uredbo, je treba pred začetkom izdelovanja projekta pridobiti naravovarstvene pogoje, k projektnim rešitvam pa tudi naravovarstveno soglasje. Naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje izda Ministrstvo za okolje in prostor.
(3) Predvsem na območju EPO Dravsko polje med km 4+200 do km 8+800 ter med km 13+500 do 19+200 se čas izvajanja posegov kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin.
35. člen
(varovanje flore in favne in biotopov ter gozdnih zemljišč)
(1) V času gradnje je potrebno v največji možni meri ohranjati vso drevesno vegetacijo in naravno oblika gozda. Odstraniti je treba le drevje do roba obcestnega prostora. Sečnja mora omogočiti predvsem učinkovito sanacijsko obsaditev in novo oblikovanje gozdnega roba. Preprečeno mora biti vsako nepotrebno zasipavanje in odstranjevanje podrasti. Odstranjen, uničen ali kako drugače prizadet gozdni rob in na novo ustvarjene preseke je treba v globini eno do dveh drevesnih višin pričeti sanirati že v času gradnje in zasaditi z avtohtonimi vrstami, pri čemer je treba poskrbeti tudi za ustrezno vertikalno zgradbo oziramo zastopanost vseh slojev gozda. Sajenje mora potekati v spomladanskem ali jesenskem času.
(2) Za nasipe se v čim večji meri uporabi material iz izkopov. Brežine in druge zaradi gradbišča odprte površine se zasadijo z avtohtonimi rastlinskimi vrstami.
(3) Med gradnjo se je treba v največji možni meri izogibati vsem začasnim posegom v stoječe vode, vodotoke ali njihove puferske pasove, ki jih označuje grmovna ali drevesna vegetacija.
(4) Preprečiti je treba odlaganje vsakršnega gradbenega ali izkopnega materiala, splakovanje delovnega orodja v okoliških vodah, spuščanje betonskega mleka ali cementnih odpadkov v okoliške vode ter odtekanje naftnih derivatov, ki se uporabljajo za delovanje gradbenih strojev in transportnih sredstev. Vse vodotoke je treba med gradnjo varovati, regulirane pa obsaditi z obvodno vegetacijo ter tako omogočiti ponovno vzpostavitev obvodnih biotopov.
(5) Posegi v vode naj bodo prostorsko in časovno omejeni in z minimalnim vnosom snovi v vodo (materiali, ki vsebujejo nevarne spojine niso dovoljeni) ob tem, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Vsaj 14 dni pred začetkom gradnje je potrebno o začetku gradnje obvestiti Ribiško družino, ki na prizadetem območju upravlja z vodnim življem, da izvede ali organizira izvedbo intervencijskega elektroizlova rib na predvidenem delu posega oziroma predelu, kjer je ta vpliv še lahko prisoten.
(6) Živalim se nekontrolirano prehajanje čez avtocesto in hitro cesto prepreči z varnostno žično ograjo višine 2,00 m. Živalskim vrstam, ki jim bo z izgradnjo avtoceste prekinjena migracijska pot, se zagotovi varno prehajanje preko avtoceste.
(7) Na osnovi predhodnih naravovarstvenih pogojev in rezultatov Poročila o vplivih na okolje, ki ga je izdelal Oikos, d.o.o., pod številko projekta 224, maj 2005 (v nadaljnjem besedilu: Poročilo o vplivih na okolje) so za potrebe prehodov živali zagotovljeni naslednji ukrepi, prilagojeni predvsem potrebam srnjadi:
– prilagoditev podvoza poljske poti za podhod za živali pod avtocesto v Marješki hosti, v km 5+000, dimenzij 12,0 x 4 m (vključno s poljsko potjo v makadamski izvedbi),
– prilagoditev podvoza poljske poti za podhod za živali pod avtocesto v Zlatoliški hosti, v km 11+550, dimenzij 12,0 x 4,0 m (vključno s poljsko potjo v makadamski izvedbi),
– možnost prehoda pod viaduktom avtoceste preko železniške proge Pragersko – Ptuj – Ormož v km 16+750 v obojestranskem 10 m pasu ob cesti ob železnici, ki se ogradi proti cesti.
(8) Med km 2+550 – 2+950 je predvidena obojestranska varovalna ograja za dvoživke. V času gradnje in obratovanja mora investitor zagotoviti spremljanje migracij in stanja populacij na območju gramoznic v Hotinjski Agrarni in v Dražencih. Skladno z rezultati bo investitor določil potrebne lokacije varovalnih ograj in dodatne ukrepe za varstvo dvoživk.
36. člen
(varovanje objektov in območij kulturne dediščine)
(1) Celotni odsek trase avtoceste je treba pred gradnjo dokumentirati (foto, video) v skladu z navodili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine. Zagotoviti je potrebno načelno rezervatno varstvo arheološke dediščine. Investitor mora na območju trase avtoceste in na lokacijah vseh priključkov in spremljajočih objektov zagotoviti:
– izvedbo predhodne arheološke raziskave po metodi Skupine za arheologijo na avtocestah Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: SAAS);
– izvedbo intenzivnih arheoloških pregledov po metodologiji SAAS povsod tam, kjer je bila z ekstenzivnim arheološkim pregledom ugotovljena potrebna izvedba naknadnih pogojev in ukrepov;
– izvedbo zaščitnih arheoloških izkopavanj potencialno ogroženih odkritih arheoloških najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki.
(2) Območja morajo biti pregledana in zemljišča sproščena pred začetkom gradnje. Investitor mora na celotnem območju lokacijskega načrta predvidenega posega zagotoviti stalen arheološki nadzor nad zemeljskimi deli.
(3) Deset dni pred začetkom del je o tem potrebno obvestiti Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, območne enote Maribor.
(4) Gradbišča, deponije, gradbiščne poti, obvozne poti in druge ureditve se ne načrtujejo in ne urejajo na območjih kulturne dediščine.
(5) Na območju znanega arheološkega območja (EŠD 6478) mora investitor zagotoviti zavarovalna arheološka izkopavanja brez predhodnih ekstenzivnih raziskav.
(6) Na območju lokacijskega načrta, kjer le-ta prečka znana arheološka območja Kungota pri Ptuju – Del rimskega vodovoda med Framom in Ptujem (EŠD 6509) in Ptuj – Rimska cesta Celeia – Poetovio (EŠD 6511) mora investitor zagotoviti zavarovalna arheološka izkopavanja.
37. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Na osnovi prognoze prometa za leto 2032 se izvede naslednje aktivne ukrepe za varovanje objektov in območij pred prekomernim hrupom:
– od km 2+900 do km 3+450, na desni strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ1, dolžine 550 m, višine 3,5 – 4,5 m za zaščito naselja Hotinja vas;
– od km 4+550 do km 4+900 na levi strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ2, dolžine 350 m in višine 2,5-3,0 m za zaščito naselja Dravski dvor;
– od km 0+80 rampe do km 6+425 na desni strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ3, dolžine 388 m in višine 3,0-4,5 m za zaščito naselja Marjeta;
– od km 9+000 do km 9+350 na desni strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ4, dolžine 350 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Prepolje;
– od km 13+100 do km 13+435 na desni strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ5 na PH nasipu, dolžine 335 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Kungota;
– od km 13+500 do km 13+800 na levi strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ6 na PH nasipu, dolžine 300 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Gerečja vas;
– od km 15+350 do km 15+633 na desni strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ7 na PH nasipu, dolžine 283 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Njiverce;
– od km 16+450 do km 16+911 na desni strani avtoceste obojestransko absorbcijska protihrupna ograja PHZ8, dolžine 461 m in višine 2,0-3,5 m za zaščito naselja Zgornja Hajdina;
– od km 17+725 do km 18+350 na desni strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ9, dolžine 625 m in višine 3,0-5,0 m za zaščito naselja Draženci;
– od km 18+500 do 0+200 (krak A) rampe na desni strani absorbcijska protihrupna ograja PHZ10, dolžine 510 m in višine 3,0-5,0 m ter km 0+190 do 0+250 rampe (krak A) na desni strani absorbcijska protihrupna ograja PHZ10, dolžine 60 m in višine 4,0 m za zaščito naselja Draženci;
– od km 16+612 do km 17+000 na levi strani avtoceste obojestransko absorbcijska protihrupna ograja PHZ11, dolžine 388 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Zgornja Hajdina;
– od km 17+400 do km 17+850 na levi strani avtoceste visoko absorbcijska protihrupna ograja PHZ12, dolžine 450 m in višine 2,5-3,0 m za zaščito naselja Draženci;
– od km 18+100 do km 18+350 na levi strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ13, dolžine 250 m in višine 2,5 m za zaščito naselja Ptuj;
– od km 18+350 do km 18+750 na levi strani avtoceste absorbcijska protihrupna ograja PHZ14, dolžine 400 m in višine 3,0-4,5 m za zaščito naselja Ptuj;
– razcep Slivnica ob rampi smer Maribor – Ljubljana desno visoko absorbcijska protihrupna ograja PHZ15, dolžine 652 m in višine 2,0-6,0 m za zaščito naselja Slivnica;
– razcep Slivnica na nadvozu 0168-1,4-2 smer Maribor – Ptuj desno absorpcijska protihrupna ograja PHZ16, dolžine 330 m, višine 2,0 m za zaščito naselja Slivnica;
– razcep Slivnica, južno od nadvoza0168-1,4-8 ob prometnem pasu za smer Maribor – Ljubljana levo prestavitev obstoječe protihrupne ograje zaradi izključevalnega pasu – absorpcijska protihrupna ograja PHZ17, dolžine 519 m, višine 5,0 m za zaščito naselja Slivnica;
– AC A1 v smeri Maribor – Ljubljana desno, nadvišanje obstoječe protihrupne ograje PHZ18 dolžine 420 m, absorbcijska protihrupna ograja v skupni višini 6m (nadvišanje obstoječe protihrupne ograje od 0,3 do 1,6m) za zaščito naselja Slivnica;
– AC A1 v smeri Maribor – Ljubljana desno, južno od nadvoza 0168-1,4-8 med obstoječima PH ograjama km 0+615 do 0+715 v smeri Ljubljana – Maribor levo, absorpcijska protihrupna ograja PHZ18a, dolžine 100 m, višine 3,0 m za zaščito naselja Slivnica;
– protihrupni nasip PHN1 km AC 12+850-13+450 na desni strani AC, dolžine 600 m, višine do 3,5 m za zaščito naselja Kungota;
– protihrupni nasip PHN2 km AC 13+500-14+250 na levi strani AC, dolžine 750 m, višine do 3,5 m za zaščito naselja Gerečja vas;
– protihrupni nasip PHN3 km AC 15+350-15+600 na desni strani AC, dolžine 250 m, višine do 3,5 m za zaščito naselja Njiverce.
(2) Preveri se potrebnost izvedbe pasivne protihrupne zaščite za varovanje stanovanjskih objektov:
– PZ1 Pot k črpalki 3,
– PZ 2 Sušilniška 9,
– PZ 3 Sušilniška 15,
– PZ 4 Sušilnikova 13,
– PZ 5 Na gmajni 11,
– PZ 6 Na gmajni 13,
– PZ 7 Na gmajni 17,
– PZ 8 Na gmajni 19,
– PZ 9 Miklavška 20,
– PZ 10 Slivniška 1,
– PZ 11 Slivniška 4 (gosp.obj.),
– PZ 12 Livadna 24,
– PZ 13 Livadna 20,
– PZ 14 Livadna 18,
– PZ 15 Na agrarno 35a,
– PZ 16 Na agrarno 41,
– PZ 17 Na agrarno 47,
– PZ 18 Ul. 8. februarja 87,
– PZ 19 Marjeta na Dravskem polju 103a,
– PZ 20 brez hišne št. blizu Marjeta na Dravskem polju 103a,
– PZ 21 Kungota pri Ptuju 159,
– PZ 22 Gerečja vas 112,
– PZ 23 Cesta v Hajdino 31,
– PZ 24 Cesta v Hajdino 32,
– PZ 25 Ul. Pohorskega batalj. 8,
– PZ 26 Ul. Pohorskega batalj. 4,
– PZ 27 Ul. Pohorskega batalj. 1,
– PZ 28 Draženci 40a,
– PZ 29 Draženci 40,
– PZ 30 Draženci 23a,
– PZ 31 Draženci 36d,
– PZ 32 Draženci 23b,
– PZ 33 Draženci 1,
– PZ 34 Draženci 1a,
– PZ 35 Draženci 2,
– PZ 36 Draženci 3,
– PZ 37 Draženci 4,
– PZ 38 Draženci 6,
– PZ 39 Draženci 7,
– PZ 40 Draženci 9a,
– PZ 41 Draženci 9,
– PZ 42 Draženci 10,
– PZ 43 Draženci 10,
– PZ 44 Draženci 10b.
(3) Protihrupne ograje morajo biti arhitekturno oblikovane v skladu s tipiko prostora in na zunanji strani smiselno obsajene z grmovno in drevesno vegetacijo. Protihrupni nasip se zasadi z drevesno in grmovno vegetacijo.
(4) V protihrupnih ograjah PHZ 1-7 je dopustna izvedba transparentnih vložkov na daljših potezah, PHZ8 in 11 sta lahko v celoti transparentne izvedbe. Protihrupne ograje na območju Slivnice in Dražencev (PHZ 9,10,12-18) morajo biti visoko absorpcijske izvedbe, transparentni vložki so dopustni na krajših potezah.
(5) Investitor mora ob gradnji avtoceste zagotoviti izvedbo aktivnih zaščitnih ukrepov pred hrupom v obsegu, ki se določi na osnovi prognoze prometa za 5-letno obdobje po končani gradnji, nato pa jih fazno dograjevati v skladu s predpisi, ki urejajo področje varstva pred hrupom zaradi cestnega in železniškega prometa in v skladu z monitoringom, določenim v teh predpisih, pri čemer je investitor dolžan upoštevati predpise, ki urejajo področje prvih meritev in obratovalni monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje. V skladu s tem so možna odstopanja od lokacij in dimenzij iz tega člena.
(6) Obseg pasivnih ukrepov se določi v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja pasivne protihrupne zaščite. Pasivna protihrupna zaščita se izvede fazno na podlagi izvedenih meritev hrupa v objektih v času prvih meritev hrupa in obratovalnega monitoringa.
38. člen
(varstvo zraka)
Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin, preprečevanje raznosa materialov iz gradbišča ter prekrivanje sipkih tovorov pri transportu po javnih prometnih površinah.
39. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Požarna varnost obstoječih objektov se zaradi izvedbe državnega lokacijskega načrta ne sme poslabšati. Pri izvedbi elektroenergetskih objektov in naprav je treba upoštevati zadostne odmike objektov od vodnikov. Na obojestranskem spremljajočem objektu tipa 2 Dravsko Polje, čelni cestninski postaji Prepolje in avtocestni bazi Izpostava Ptuj je treba zagotoviti vire za zadostno oskrbo z vodo za gašenje požarov.
(2) Pri zasnovi objektov bencinskega servisa, spremljajočega objekta tipa 2 Dravsko Polje, čelne cestninske postaje in avtocestne baze je potrebno upoštevati tudi požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo nastanka požara in eksplozije zaradi tehnološkega postopka na objektu, lokacije rezervoarjev ipd. Zasnova objektov mora upoštevati tudi potrebne odmike med objekti.
(3) V času gradnje je potrebno zagotoviti nemotene dostope za interventna vozila in za varen odmik ljudi in premoženja.
40. člen
(vibracije)
Transportne poti bodo definirane v nadaljnjih fazah projektne dokumentacije, zato morajo biti ukrepi varstva pred vibracijami v času gradnje podrobno opredeljeni v projektu ekološke ureditve gradbišča. Pred začetkom gradnje je potrebno v okviru pripravljalnih del popisati in dokumentirati stanje in morebitne poškodbe vseh objektov, oddaljenih manj kot 10 m od roba dovoznih poti za težka tovorna vozila do trase avtoceste.
41. člen
(odvzemi in deponije viškov materiala)
(1) Za izgradnjo avtoceste in spremljajočih ureditev je treba zagotoviti približno 850.000 m3 prodnega materiala za izvedbo nasipov.
(2) V masni bilanci odseka avtoceste so zaradi vkopa trase, izkopov obcestnih jarkov, nadomeščanja slabo nosilnih zemljin in izkopov za zemeljske zadrževalnike ter regulacije vodotokov in melioracijskih jarkov pojavljajo manjši viški izkopanega materiala, kateri se uporabijo znotraj trase avtoceste za gradnjo nasipov in na območju gramoznice Rače.
(3) V času gradnje in po njej ne sme priti do odlaganja kakršnihkoli materialov v gramoznice, mrtvice in druge vodne površine.
(4) Vgradnja viškov materiala se lahko izvede izven območja državnega lokacijskega načrta. Z odvečnim materialom se lahko sanirajo opuščene gramoznice na Dravskem polju pod pogojem, da bodo nosilci sanacije (lokalne skupnosti oziroma lastniki zemljišč, upravljalec zemljišč) zagotovili ustrezna dovoljenja in sredstva za izvedbo sanacije.
42. člen
(zaščita pred razlitjem nevarnih snovi)
(1) Za primere razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih za vodotoke škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov je potrebno pred začetkom gradbenih del pripraviti načrt za preprečevanje vdora teh snovi v vodotoke in podtalnico ter za njihovo odstranitev.
(2) Ob prometnih površinah so načrtovane odbojne ograje, ki preprečujejo razlitje nevarnih snovi izven območja prometnih površin oziroma izven območja kontrolirane odvodnje.
(3) V primeru nezgod v času gradnje, prometnih nesreč v času obratovanja ali razlitja večjih količin goriv, olj in drugih škodljivih tekočin in materialov je treba z ukrepi preprečiti izlitja nevarnih snovi v vodotoke in podtalnico in takoj obvestiti najbližji center za obveščanje, policijo ali gasilsko enoto.
VII. ETAPNOST IZVEDBE
43. člen
(etape)
(1) Ureditve, ki jih določa državni lokacijski načrt se izvedejo v 2. etapah.
(2) V prvi etapi se izvede:
– izgradnja glavne ceste G1-2, v dolžini 670 m do severnega roba Zagrebške ceste do G1-9 v Dražencih. Cesta je dvopasovna in dvosmerna, izvedena bo v normalnem prečnem profilu 10.70 m, ki vsebuje vozišče 2×3.50 m, skupaj 7.00 m, robna pasova 2×0.35 m, skupaj 0.70 m in bankini 2×1.50 m, skupaj 3.00 m;
– priključek na G1-9 se izvede s krožnim križiščem, katerega priključni radii robov so zasnovani z upoštevanjem trajektorije vožnje tovornjaka s prikolico. Notranji polmer krožnega križišča je 15.0 m, širina vozišča 2×4.50 m, š=9.0 m in zunanji polmer je 24.0 m. V sklopu izvedbe krožnega križišča bo izvedena tudi rekonstrukcija odseka G1-9 v skupni dolžini 300 m;
– na obstoječem kanalizacijskem omrežju se izvede prestavitev fekalne kanalizacije izven vozišča (proti zahodu) na dolžini 300 m. Zgradi se vodotesno kanalizacijo s sistemom zadrževalnih bazenov s koalescenčnimi filtri ter ponikovalnimi polji v območju Turniške in Hajdinske studenčnice oziroma z izpusti v drenažne jarke ob nasipu Ptujskega jezera;
– na elektro omrežju se izvede dvig daljnovoda DV 110 kV Formin – Ptuj – Kidričevo od km 0.4+50 do meje z občino Ptuj v dolžini 200 m, dvig srednje napetostnega voda 20 kV daljnovoda nad glavno cesto v dolžini 70 m in izvedba javne razsvetljave na območju krožnega križišča Draženci,
– na telekomunikacijskem omrežju se izvede prestavitev in zaščita obstoječega telekomunikacijskega omrežja z izgradnjo kabelske kanalizacije;
– na plinovodnem omrežju je potrebno upoštevati koridor plinovoda Madžarska–Italija, ki poteka vzporedno z glavno cesto na zahodni strani v oddaljenosti približno 25 m od roba cestnega telesa ter na glavni cesti G1-9 predvideti v km 0.0 + 12 prečkanje tega plinovoda. V cestno telo se vgradi ustrezna cev za prečkanje.
(3) V drugi etapi se izvedejo vse ureditve, ki jih določa lokacijski načrt:
– posamezni deli trase avtoceste z ureditvijo obcestnega prostora,
– prestavitve, razširitve in druge prilagoditve obstoječih infrastrukturnih in drugih objektov in naprav ter vodnogospodarske ureditve, ki so potrebne za realizacijo načrtovanih posegov,
– izgradnja avtoceste z vsemi objekti in ureditvami,
– povezovalne ceste do obstoječega cestnega omrežja ter deviacije cest in poti,
– drugi ukrepi in ureditve,
– čelna cestninska postaja Prepolje,
– spremljajoči objekt tipa 2 Dravsko polje,
– avtocestna baza Izpostava Ptuj,
– bencinski servis Slivnica,
– dograditev ustreznih okoljevarstvenih ukrepov v skladu z rezultati monitoringa.
(4) Etape gradnje avtoceste, priključkov in rekonstrukcije ter preložitve cest predstavljajo funkcionalno zaključene celote in se lahko gradijo ločeno ali sočasno.
VIII. OBVEZNOSTI INVESTITORJEV IN IZVAJALCEV
44. člen
(monitoring)
(1) Investitor mora zagotoviti celosten načrt monitoringa v času obratovanja avtoceste in hitre ceste za področja, ki jih določa Poročilo o vplivih na okolje.
(2) Pri določitvi monitoringa se smiselno upoštevajo točke že izvedenih meritev ničelnega stanja. V delih, kjer je to mogoče, je treba monitoring prilagoditi in uskladiti z drugimi obstoječimi državnimi in lokalnimi spremljanji stanj kakovosti okolja. Pri fizičnih meritvah stanja sestavin okolja (tla, površinske in podzemne vode, zrak, hrup, živali in rastline) je treba zagotoviti vsaj tolikšno število točk nadzora, da se pridobi utemeljena informacija o stanju posamezne sestavine okolja. Točke spremljanja stanja se zasnuje tako, da omogočajo kontinuirano pridobivanje podatkov.
(3) Monitoring se izvede v skladu s predpisi ter usmeritvami določenimi v Poročilu o vplivih na okolje. Rezultati monitoringa so javni, investitor je dolžan poskrbeti za dostopnost podatkov.
(4) Dodatni ustrezni in zaščitni ukrepi, ki jih je investitor dolžan izvesti na podlagi rezultatov monitoringa, so:
– dodatne tehnične in prostorske rešitve,
– dodatne zasaditve in vegetacijske zgostitve,
– sanacije, povečanje kapacitete ali izgradnja novih naprav,
– sanacije poškodovanih območij,
– drugi ustrezni ukrepi.
45. člen
(organizacija gradbišča)
Organizacija gradbišča je omejena na širino trase posega. Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ureja čim manj novih dovoznih poti. Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorja in izvajalca v času gradnje tudi:
– zagotovitev ustreznega odvijanja motornega in peš prometa po obstoječem omrežju cest in poti,
– ustrezna ureditev vseh cest, ki bi eventualno služile obvozu ali transportu med gradnjo pred začetkom del, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,
– ustrezna zaščita infrastrukturnih objektov, naprav ter ostalih objektov, po končani gradnji pa eventualna sanacija poškodb,
– v primeru nezgode zagotovitev takojšnjega ukrepanja za to usposobljenih delavcev.
46. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti iz prejšnjih členov te uredbe morajo investitorji in izvajalci tudi:
– uporabljati materiale, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje,
– zagotoviti nemoteno komunalno in energetsko oskrbo objektov preko obstoječih infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav,
– obnoviti in sanirati vse infrastrukturne vode in naprave ter ostale objekte, če bi na njih zaradi prevelikih obremenitev ali tresljajev, povzročenih z izgradnjo avtoceste, priključne ceste in z njo povezanih ureditev, prišlo do poškodb,
– v najkrajšem možnem času odpraviti morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi gradnje in obratovanja avtoceste in priključne ceste,
– po končani gradnji zagotoviti izvedbo ustreznih agrarnih operacij na prizadetem območju in ohraniti oziroma nadomestiti dostopne poti na kmetijska zemljišča v času gradnje in po njej,
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji avtoceste, priključne ceste in spremljajočih ureditev povrniti v prejšnje stanje.
47. člen
(razmejitve in primopredaja)
(1) Investitor mora pripraviti ustrezne razmejitve ter predati potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem ter poskrbeti za primopredajo vseh odsekov cest, vodnogospodarskih ureditev, javne razsvetljave, komunalnih vodov in drugih naprav, katerih v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih cest, ne bo prevzel v upravljanje.
(2) Po končani gradnji so upravljavci tiste infrastrukture, ki ni avtocesta (deviacije regionalnih in lokalnih cest, komunalnih vodov, vodnogospodarskih ureditev) dolžni le-te prevzeti v upravljanje in vzdrževanje.
48. člen
(razmejitev financiranja prostorske ureditve)
Investitor avtoceste in vseh ostalih ureditev, povezanih z izgradnjo in urejanjem, določenih s to uredbo, je Republika Slovenija, ki jo kot izvajalec naročila za opravljanje nalog v zvezi z izgradnjo in obnavljanjem avtocest zastopa Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.
49. člen
(dodatne obveznosti)
Poleg obveznosti, navedenih v prejšnjih členih te uredbe, so obveznosti investitorja tudi:
– zgraditi dostope do zemljišč in objektov, ki v državnem lokacijskem načrtu niso opredeljeni, pa so utemeljeni in zahtevani v postopku zaslišanja prizadetih strank,
– vzdrževati protihrupne naprave in varovalne ograje ter vegetacijo ob avtocesti,
– vzdrževati cestne prepuste za migracijo manjših živali,
– vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve, zgrajene izključno za potrebe avtoceste,
– reševati odkupe zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi,
– vzdrževati celoten obcestni prostor.
IX. TOLERANCE
50. člen
(dovoljena odstopanja)
(1) Pri realizaciji državnega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, določenih s to uredbo, če se pri nadaljnjem podrobnejšem proučevanju prometnih, geoloških, hidroloških, geomehanskih in drugih razmer poiščejo tehnične rešitve, ki so primernejše z oblikovalskega, prometno-tehničnega ali okoljevarstvenega vidika, s katerim pa se ne smejo poslabšati prostorske in okoljske razmere.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi, z njimi morajo soglašati nosilci urejanja prostora, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse stacionaže objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od stacionaž, navedenih v tej uredbi, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena.
51. člen
(gradnja enostavnih objektov)
V območju državnega lokacijskega načrta je, v skladu s predpisi, ki urejajo področje graditve objektov, dovoljena postavitev naslednjih pomožnih infrastrukturnih objektov:
– pomožni cestni objekti,
– pomožni energetski objekti,
– pomožni telekomunikacijski objekti,
– pomožni komunalni objekti.
52. člen
(cestninjenje)
Območje urejanja po tej uredbi vključuje tudi možnost postavitve naprav in ureditev za elektronski sistem cestninjenja v prostem prometnem toku, če se vzpostavitev takega sistema določi s predpisi, ki urejajo sistem cestninjenja. Postavitev teh naprav in ureditev se šteje za dopustna odstopa­nja v območju urejanja, ki so v javnem interesu.
X. NADZOR
53. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja Ministrstvo za okolje in prostor – Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor.
XI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
54. člen
(občinski prostorski akti)
Z dnem uveljavitve te uredbe se za ureditveno območje državnega lokacijskega načrta iz 3. člena te uredbe šteje, da so spremenjeni in dopolnjeni naslednji občinski prostorski akti:
1. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986-2000 in družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990 za območje Občine Hoče-Slivnica, v letu 2001 (MUV št. 20/04);
2. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Maribor, za območje Občine Rače – Fram (prostorski plan Občine Rače – Fram) – spremembe in dopolnitve v letu 2004 (MUV št. 26/04);
3. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Starše – dopolnitve v letu 2002 (MUV št. 7/04);
4. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 78/04);
5. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin Dolgoročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-2000 in Srednjeročnega plana Občine Ptuj za obdobje 1986-1990, za območje Občine Kidričevo, dopolnjenih v letu 2001 (Uradni list RS, št. 83/04);
6. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Videm (Uradni list RS, št. 87/03);
7. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik MO Ptuj, št. 8/04).
55. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-70/2005/7
Ljubljana, dne 21. julija 2005.
EVA 2005-2511-0073
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost