Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3276. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah, stran 7809.

Na podlagi 16. člena Statuta občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah (Uradni list RS, št. 18/99, 71/01 in 81/02) in v skladu z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 70/00 in 51/02) je Občinski svet Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah na 18. redni seji, dne 20. 6. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
S T A T U T A
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
1. člen
V 39. členu se drugi odstavek spremeni, tako da se glasi:
»Člani nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih delov občine (krajevnih, vaških ali četrtnih skupnosti), direktor občinske uprave, delavci občinske uprave ter člani poslovodstev javnih zavodov, javnih podjetij in občinskih skladov ter drugih organizacij, ki so uporabniki proračunskih sredstev.«
2. člen
V 41. členu se doda in spremeni besedilo, tako da se glasi:
»Nadzorni odbor sprejme letni program nadzora, ki obvezno vsebuje letni nadzor zaključnega računa proračuna in javnih zavodov ter vsaj letni nadzor razpolaganja z občinskim nepremičnim in premičnim premoženjem. V program lahko nadzorni odbor vključi tudi druge nadzore porabnikov občinskih proračunskih sredstev. S programom seznani nadzorni odbor občinski svet in župana.
Priporočljivo je, da nadzorni odbor poleg zadev iz letnega programa dela obravnava tudi zadeve, ki jih s sklepom predlaga občinski svet ali župan.«
3. člen
V 42. se doda nov, šesti odstavek, ki se glasi:
»Občinski svet mora obravnavati dokončno poročilo Nadzornega odbora na prvi naslednji seji oziroma najkasneje v roku 60 dni od izdaje poročila. Prav tako so poročilo dolžni obravnavati vsi ostali zavodi in društva oziroma vsi proračunski porabniki, ki so bili nadzorovani, v roku 30 dni. Nadzorovana oseba je dolžna v pisni obliki posredovati odziv na poročilo Nadzornega odbora. V odzivu mora biti napisano ali se nadzorovana oseba strinja z ugotovitvami v poročilu ali ima na poročilo pripombe. Nadzorovana oseba mora tudi Nadzornemu odboru pisno sporočiti, kakšne popravljalne ukrepe je sprejela in kako ukrepe izvaja.«
4. člen
V 45. členu se tretji odstavek spremeni in se mu doda, tako da se glasi:
»Sredstva za delo nadzornega odbora se zagotavljajo v občinskem proračunu, na podlagi predloženega finančno ovrednotenega letnega programa nadzora, ki ga izdela Nadzorni odbor.«
5. člen
V 87. členu se prvi odstavek dopolni, tako, da se glasi:
»Premoženje občine sestavljajo nepremičnine in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva, terjatve ter delnice in deleži na kapitalu pravnih oseb in druge naložbe v pravne osebe.«
6. člen
V 89. členu se prvemu odstavku doda, tako, da se glasi:
»Prihodki in izdatki za posamezne namene financiranja javne porabe so zajeti v proračunu občine. Proračun občine sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.«
7. člen
V 93. členu se v prvemu odstavku doda, tako, da se glasi:
»Proračun občine sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.«
8. člen
Za 97. členom se doda novi 97.a člen, ki se glasi:
»Odločitev o začasnem financiranju občine sprejme župan in o tem obvesti občinski svet ter nadzorni odbor. Odločitev o začasnem financiranju se objavi v uradnem glasilu.
Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. Če proračun ni sprejet v dodatnem roku treh mesecev začasnega financiranja, se začasno financiranje občinskega proračuna lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta, če je to potrebno za financiranje funkcij občine.«
8. člen
Za 108. členom se doda nov 108.a člen, ki se glasi:
»Župan v juliju poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v prvem polletju tekočega leta. Poročilo vsebuje:
1. poročilo o realizaciji prejemkov, izdatkov, presežku ali primanjkljaju, zadolževanju in oceno realizacije do konca leta;
2. podatke o vključitvi novih obveznosti v proračun, prenosu namenskih sredstev iz proračuna preteklega leta, plačilu neporavnanih obveznosti iz preteklega leta, plačilu nepovratnih obveznosti iz preteklih let, prerazporejanju proračunskih sredstev, spremembi neposrednih uporabnikov med letom, uporabi sredstev proračunske rezerve, izdanih in unovčenih poroštvih ter izterjanih regresnih zahtevkih iz naslova poroštev:
3. razlago glavnih odstopanj v primerjavi s sprejetim proračunom in
4. predlog potrebnih ukrepov.«
9. člen
Za 108. členom in za novo dodanim 108.a členom se doda še nov člen 108.b, ki se glasi:
»Občina lahko pridobiva tudi stvarno premoženje na način kot to določa zakon.
Za brezplačno pridobitev premoženja je treba pridobiti predhodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročila večje stroške ali če je lastništvo povezano s pogoji, ki bi lahko povzročili obveznosti za občino.
Načela in standarde za to področje predpiše vlada.«
10. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-03/05-310/1
Vitomarci, dne 27. junija 2005.
Župan
Občine Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Franci Krepša, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost