Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3279. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 4 Lavrica, stran 7817.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990 za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 71/04) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 21. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 4 Lavrica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
1. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 9/94 in 77/98; v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
"Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 4 Lavrica (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98, 63/02), dopolnjene junija 2005.
2. člen
Za 1. členom odloka se doda 1.a člen, ki se glasi:
"V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s črko »Š« (občina Škofljica)."
3. člen
Za 1. členom odloka se doda 1.b člen, ki se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo:
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofljica in prikaze meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN v merilu 1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih TTN 1:10000"
4. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š4 Lavrica določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|Nova oznaka |Naziv območja   |Ureditvena enota / oznaka  |Način     |
|      |         |               |urejanja   |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSE 4/1   |Orle       |SE1/1, SE 1/2, SE1/3, SE1/4, |PUP-d     |
|      |         |SE 4             |       |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠZS 4/1   |motokros     |ZS              |Obln     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠLN 4/1-1  |kamnolomi Orle  |LN              |Obln     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠLN 4/1-2  |kamnolomi Orle  |LN              |Obln     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠI 4/1   |Avtocesta     |               |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠOB 4/1   |Grmez       |OB              |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSE 4/2   |Sela       |SE 1, SE 4          |Obln     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠI 4/2   |Avtocesta     |               |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠOB 4/2   |Dolina potoka   |OB              |PUP-d     |
|      |Grivek      |               |       |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSE 4/3   |Srednja vas    |SE 4             |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠDC 4/3   |Pastoralni center |DC              |Obln     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠI 4/3   |Avtocesta     |               |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSE 4/4   |Lavrica      |SE 1             |ZN      |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSV 4/4 – 1 |Lavrica      |SV              |ZN      |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSV 4/4 – 2 |Lavrica      |SV              |ZN      |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠMS 4/4   |Lavrica      |MS              |ZN      |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠDI 4/4   |Lavrica      |DI              |ZN      |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠI 4/4   |Avtocesta     |               |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠMP 4/4   |Dolenjska cesta  |MP              |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSE 4/5   |Lavrica      |SE 1/1, SE 1/2        |PUP-d del,  |
|      |         |               |Obln – del  |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠMS 4/5   |Lavrica      |MS              |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSE 4/6   |Babna Gorica   |SE 1/1,           |PUP-d     |
|      |         |SE 1/2            |       |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSE 4/7   |Babna Gorica   |SE 1             |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSE 4/9   |Hrastarija    |SE 1             |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSE 4/10  |Erbežnikov hrib  |SE 1             |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
|ŠSE 4/11  |Škofljica     |SE 1             |PUP-d     |
+------------+------------------+-----------------------------+--------------+
Oznake pretežno gozdnih (G) in pretežno kmetijskih (K) območij so določene na grafičnih kartah PKN 5000, ki so sestavni del tega odloka."
5. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Škofljica, izdelanih leta 2005 in prikazanih v načrtih PKN v merilu 1:5000."
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
6. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Skupna merila in pogoji, določeni v 4. členu odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št.), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti Š 4 Lavrica, če ni s posebnimi merili drugače določeno.
Rekonstruirana Dolenjska cesta na odseku Malence – Škofljica se izvede kot dvopasovna cesta z obojestranskim hodnikom za pešce in s kolesarsko stezo. Avtobusna postajališča morajo biti izven cestišča.
Za območja ŠSE 4/2 Sela, ŠSE 4/3 Srednja vas, ŠDC 4/3 Pastoralni center, ŠSE 4/4 Lavrica, ŠSV 4/4-1 Lavrica, ŠSV 4/4-2 Lavrica, ŠMS 4/4 Lavrica, ŠMP 4/3 Lavrica, ŠMP 4/4 Lavrica, ŠSE 4/5 Lavrica, ŠMS 4/5 Lavrica, ŠSE 4/10 Erbežnikov hrib in ŠSE 4/11 Škofljica je predvidena gradnja srednjetlačnega 1-4 barskega plinovodnega omrežja. Potek plinovoda se prednostno načrtuje v sklopu javnih cestnih površin (pločniki ali cestni robovi).
Predvidena je postavitev nove LC (lokalna centrala) Lavrica ter izgradnja kabelskega omrežja KKO (krajevno kabelsko omrežje) in RNO (razvodno naročniško omrežje) Lavrica."
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
7. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/1 Orle
 
Kulturna dediščina
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Vodovod
Oskrba s pitno vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– sanacija obstoječega lokalnega vodovodnega omrežja, objektov in naprav,
– dolgoročno je predvidena priključitev omrežja na vodovodno omrežje VO – KA,
– izgradnja novih priključkov,
– varovanje potencialnega zajetja Orle z vrtino.
 
Kanalizacija
Predvidena je gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju Orle.
 
Električno in telekomunikacijsko omrežje
Oskrba z električno energijo se ureja pod pogojem ojačitve tokovodnikov nizkonapetostnega omrežja. Telefonsko omrežje se ureja pod naslednjimi pogoji:
– obstoječi objekti se priključujejo na RC Center I,
– predvideni objekti se bodo priključili na novo KC Škofljica po razširitvi kapacitet.
 
Prometno urejanje
Nova pozidava se navezuje po interni dovozni cesti na cesto skozi Orle.
 
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka A2/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Pri umestitvi novograjenih objektov v prostor je treba paziti, da je vzdolžna os objekta v smeri ceste ob kateri je locirana. Izjema so objekti v sklopu domačij, ki oblikujejo notranje gospodarsko dvorišče.
– Za nadomestno gradnjo v sklopu kmečkih dvorišč oziroma domačij velja, da morajo novograjeni objekti gabaritno in lokacijsko ustrezati odstranjenim objektom (dovoljeno je odstopanje + 10%) – vendar morajo gabaritna razmerja ostati v okviru predpisanih vrednosti.
– Prostor spomenika osvoboditeljem Ljubljane z vplivnim območjem prostih površin, sosednje parcele južno od ceste, je treba redno vzdrževati in ohraniti nezazidano naravno okolje.
– Ohranja se zeleni pas drevja na JZ strani naselja v smeri proti progi za motokros kot zaščito proti hrupu in prahu.
 
Ureditvena enota SE1/2 Orle – zgornji konec (stara oznaka A2/2 del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Objekti morajo biti locirani v prostoru tako, da je njihova vzdolžna os (sleme) vzporedno z glavno cestno komunikacijo, ki poteka po vrhu grebena.
– Etažnost    K + P
         K + P + M
– Zaradi razmeroma strmo padajočega terena vzhodno od omenjene ceste je dovoljena tudi izvedba 2. kleti.
– Kiosk se sme postaviti ob Gasilskem domu.
 
Ureditvena enota SE1/3 Orle – zgornji konec (stara oznaka A2/2 del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Objekti morajo biti locirani v prostoru tako, da je njihova vzdolžna os (sleme) vzporedno z glavno cestno komunikacijo, ki poteka po vrhu grebena.
– Zaradi razmeroma strmo padajočega terena zahodno od omenjene ceste je dovoljena tudi izvedba 2. kleti.
– Etažnost    K + P
         K + P + M
Ureditvena enota SE1/4 (stara oznaka A2/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Pripadajoči prostori manjkajočih spremljajočih dejavnosti stanovanjskega okolja naj se realizirajo na osnovi analiz in normativov na nepozidanem stavbnem zemljišču na »Bajžlovem griču«. Občinska urbanistična služba naj prouči predlog, da se za obravnavani prostor predvidi izdelava občinskega lokacijskega načrta.
– Nova pozidava se navezuje po interni dovozni cesti na cesto skozi Orle.
 
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2D/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE, SE1, SE4 z dopolnitvami:
– To območje je uvrščeno v seznam etnološke dediščine pod oznako »520132 Orle – vas«, zato se ureja izključno po navodilih pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine.
– Etažnost    K + P
         K + P + M"
8. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠZS 4/1 Motokros
 
Oznaka ZS (stara oznaka: druga kmetijska in gozdna zemljišča)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni posegi navedeni v skupnih merilih."
9. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5b., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠLN 4/1 – 1 Kamnolom Orle
 
Oznaka LN (stara oznaka: druga kmetijska in gozdna zemljišča)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni posegi navedeni v skupnih merilih.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica."
10. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5c., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠLN 4/1 – 2 Kamnolom Orle
 
Oznaka LN (stara oznaka: druga kmetijska in gozdna zemljišča)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni posegi navedeni v skupnih merilih.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
11. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5d., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠI 4/1 Avtocesta
 
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po programu upravljalca ceste. Upravljalec ceste o morebitnih gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet."
12. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5e., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠOB 4/1 Grmez
 
Oznaka OB (stara oznaka: območje obrambe, R)
Posegi v območje obrambe so dovoljeni le pod pogoji in soglasjem pristojnega soglasjedajalca.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica."
13. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/2 Sela
 
Kulturna dediščina
– Za posege na območju SE 1, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1, SE4 (stara oznaka 2A/1, 2D/1)
Za celotno območje urejanja ŠSE 4/2 Sela je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja le-tega so na območju dopustni posegi navedeni s skupnih pogojih z dopolnitvami:
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme;
– nadomestna gradnja objektov delov objektov na isti zazidalni površini, v obstoječih gabaritih,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav ter ozelenitve,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav."
14. člen
Za 6. členom odloka se doda člen 6a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠI 4/2 Avtocesta
 
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po programu upravljalca ceste. Upravljalec ceste o morebitnih gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet."
15. člen
Za 6. členom odloka se doda člen 6b., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠOB 4/2 Dolina potoka Grivek
 
Oznaka OB (stara oznaka: območje obrambe)
Posegi v območje obrambe so dovoljeni le pod pogoji in soglasjem pristojnega soglasjedajalca.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
16. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/3 Srednja vas
 
Promet
Prometno omrežje se ureja pod naslednjimi pogoji:
– uredijo se ločeni pasovi za motorni, kolesarski in peš promet,
– kolesarska steza je v sklopu cestišča,
– uredi se sprehajalna pot, ki povezuje Lavrico z pastoralnim centrom in se nadaljuje v smeri rekreacijskega območja v dolini potoka Grivek.
 
Kanalizacija
Območje urejanja nima obstoječe kanalizacije. Odvajanje odpadnih voda se ureja na način:
– za novogradnje se zgradi kanalizacijo ločenega sistema.
– postopna priključitev vseh porabnikov na kanalizacijsko omrežje, ki bo povezano z kanalizacijskim zbiralnikom Rudnik – Lavrica (Škofljica), ko bo le-ta zgrajen.
 
Elektro in telekomunikacijsko omrežje
– Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni projekt priključnih električnih vodov oz lokacij TP.
– Telefonski priključki za obstoječe objekte se bodo priključili na RC Center I na podlagi že izdelanih projektov. Predvideni objekti se bodo priključili na KC Škofljica po razširitvi centrale.
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Grob padlega borca NOV ob poti Srednja vas – Sela z vplivnim območjem funkcionalnih površin groba pod cesto, je nujno redno vzdrževati in ohraniti avtohtono okolje.
 
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2D/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE4 z dopolnitvami:
– Kot sestavni del na novo oblikovane naselbinske aglomeracije imenovane Lavrica je Srednja vas ohranila tako vsebinsko kot fizično svojo prvotno identiteto.
– Zato je treba tudi v bodoče razmeroma tenkočutno obravnavati njen položaj in status v naselju Lavrica ter ohranjati predvsem njeno oblikovno samostojnost.
– V ta namen v celoti ohranjamo obstoječi zelen pas na zahodni strani, proti novejši pozidavi v procesu širjenja naselja Lavrica.
– S št. 520129 Srednja vas pri Lavrici – domačija Srednjevaška 85 je omenjena domačija na seznamu etnološke dediščine.
– V Srednji vasi ni razvita oskrbna in storitvena dejavnost, kot tudi ne ostale spremljajoče dejavnosti stanovanjskega okolja. V tem pogledu prebivalci koristijo bližnje centre na Lavrici."
17. člen
Za 7. členom odloka se doda člen 7a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDC 4/3 Pastoralni center
 
Oznaka DC (stara oznaka: drugo kmetijsko, gozdno zemljišče)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni posegi navedeni v skupnih merilih z dopolnitvami:
– Etažnost    K + P + 1N
         K + P + 1N + M"
18. člen
Za 7. členom odloka se doda člen 7b., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠI 4/3 Avtocesta
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po programu upravljalca ceste. Upravljalec ceste o morebitnih gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet."
19. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/4 Lavrica
 
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A, ZN)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE 1 z dopolnitvami:
– možni so prostostoječi objekti ali objekti v nizu,
– strehe so dvokapnice, naklon strešine je od 35 do 45 stopinj, kritina je opečna,
– etažnost    K + P + 1N
         K + P + 1N + M"
20. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSV 4/4 – 1 Lavrica
 
Oznaka SV (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako SV."
21. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8b., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSV 4/4 – 2 Lavrica
 
Oznaka SV (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako SV."
22. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8c., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 4/4 Lavrica
 
Oznaka MS (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS, SE1 z dopolnitvami:
– Ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program, v zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš,
– Etažnost    K + P + 1N
         K + P + 1N + M
– Direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba je zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje določi upravljalec ceste. Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka določila, kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica."
23. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8d., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDI 4/4 Lavrica
 
Oznaka DI (stara oznaka ZN del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DI z dopolnitvami:
– Etažnost    K + P + 1N
         K + P + 1N + M"
24. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8e., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠI 4/4 Avtocesta
 
Dovoljeni so posegi v prostor za potrebe avtoceste po programu upravljalca ceste. Upravljalec ceste o morebitnih gradbenih posegih predhodno seznani občinski svet."
25. člen
Za 8. členom odloka se doda člen 8f., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMP 4/4 Lavrica
 
Promet
Prometno omrežje se ureja pod naslednjimi pogoji:
– uredijo se ločeni pasovi za motorni, kolesarski in peš promet,
– kolesarska steza je v sklopu cestišča,
– direktni izvozi iz območja na Dolenjsko cesto niso dovoljeni,
– območje s parcelami (1944/2, 1944/13 in 1944/16, vse k.o. Rudnik) se rezervira za lokalno cestno povezavo med Dolenjsko cesto in Nebčevo ulico v podaljšku Kamnikarjeve ceste (rezervat ceste).
 
Vodovod
Oskrba z pitno vodo se uredi s sanacijo obstoječega vodovodnega sistema.
 
Kanalizacija
Območje urejanja nima obstoječe kanalizacije. Odvajanje odpadnih voda se ureja na način:
– za novogradnje se zgradi kanalizacijo ločenega sistema.
– postopna priključitev vseh porabnikov na kanalizacijsko omrežje, ki bo povezano z kanalizacijskim zbiralnikom Rudnik – Lavrica (Škofljica), ko bo le-ta zgrajen.
 
Elektro in telekomunikacijsko omrežje
– Za nova območja zazidave je potrebno izdelati idejni projekt priključnih električnih vodov oz lokacij TP.
– Telefonski priključki za obstoječe objekte se bodo priključili na RC Center I na podlagi že izdelanih projektov. Predvideni objekti se bodo priključili na KC Škofljica po razširitvi centrale.
 
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Oznaka MP (stara oznaka 4A, 4A/1, 6E/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznakami MP in ureditveno enoto SE1 z dopolnitvami:
– ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program, v zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš,
– Etažnost    K + P + 1N
         K + P + 1N + M
– direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba je zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje določi upravljalec ceste. Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka določila, kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica.
– dovoljena je ureditev športnih igrišč in nujnih spremljajočih objektov."
26. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/5 Lavrica
 
Usmeritev za varstvo pred hrupom
Za del območja urejanja, ki leži v pasu 50 m od železniške proge, je določena IV. stopnja zahtevnosti, za ostali del pa III. stopnja po odloku o maksimalnih ravneh hrupa. Hrup je treba prvenstveno zmanjšati aktivno (pri izvoru), če to ni možno, pa pasivno (zaščita okolice). V primeru pasivne protihrupne zaščite mora znašati za stanovanjske objekte, ki stojijo v pasu globine do 50 m od železniške proge, zvočna izolirnost zunanjih sten bivalnih prostorov minimalno 35 db in zvočna izolirnost oken minimalno 32 db.
 
Prometna infrastruktura
Obstoječi in predvideni železniški progi je določen rezervat, ki obsegajo zemljišče, potrebno za izvedbo bodoče proge. V tem območju so dovoljene prometne ureditve, za druge posege je potrebno soglasje pristojnega upravnega organa.
 
Oskrba s požarno in pitno vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– zgraditi je treba sekundarno omrežje;
– sekundarni vodovod mora omogočati direktno priključevanje posameznih potrošnikov, biti opremljeno s hidranti skladno s pravilnikom o normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov.
 
Odvajanje odpadnih voda se ureja pod naslednjimi pogoji:
– kanalizacija za odpadne vode se bo priključevala preko črpališč na kanalski zbiralnik B2 na Rudniku in preko njega na zbiralnik A0 do CČN Zalog,
– gradnja ločenega kanalskega sistema,
– padavinske vode se odvajajo preko obcestnih jarkov ali zaprtih kanalov v potok Prošca in Grivka; odvajanje padavinskih voda je treba predvideti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, zadrževalni bazeni, suhi zadrževalniki …),
– odvod zalednih vod je potrebno preučiti in izdelati ustrezno študijo,
– kanalizacija mora biti zgrajena vodotesno in v skladu z geološkimi pogoji,
– priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtoke s pritličja in nadstropij,
– priključitev odtokov iz kletnih etaž je možna samo s prečrpavanjem.
 
Električno omrežje
Napajanje dopolnilne gradnje se ureja pod naslednjimi pogoji:
– izgradnja trafo postaje, priključnega kablovoda do priključnega daljnovoda in razvodnega omrežja,
– kablovod se vodi po zahodni meji območja do križišča z Vrečarjevo ulico, kjer bo lokacija trafo postaje.
 
PTT
Za dopolnilno gradnjo je treba zgraditi PTT omrežje. Omrežje je vezano na telefonsko centralo Škofljica.
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na celotnem območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na celotnem območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Občinski lokacijski načrt
Za del omenjenega območja je predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta. Do sprejetja le-tega so na območju dopustni posegi:
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme,
– nadomestna gradnja objektov delov objektov na isti zazidalni površini, v obstoječih gabaritih,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav ter ozelenitve,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav.
 
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A, 9C, R, drugo kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Indeks pozidanosti na stavbno zemljišče (PS) je lahko maksimalno 35%.
– Možni so prostostoječi objekti ali objekti v nizu.
– Etažnost    K+P+1N
         K+P+1N+M
– Strehe so dvokapnice, naklon strešin 35 do 45 stopinj, kritina opečna.
– Ob vodotoku Prošca so možne le komunalne, vodnogospodarske in parkovna ureditev. Za zazelenitev se uporabijo avtohtone vrste drevja. Postavitev pomožnih objektov ni dopustna.
 
Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A, 9C, R, drugo kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost    K + P
         K + P + M"
27. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/6 Babna Gorica
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na celotnem območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe;
– Za posege na celotnem območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Vzdolžna os objekta – v smeri ceste ob kateri je locirana;
– Etažnost    K+P+1N
         K+P+1N+M
– Naklon strehe med 35 – 45°;
Ureditvena enota SE1/2(stara oznaka 2A1del)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost    K+P+1N
         K+P+1N+M
– Vzdolžna os objekta – v smeri ceste ob kateri je locirana;
– Naklon strehe med 35 – 45°"
28. člen
Za 10. členom odloka se doda člen 10a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/7 Babna Gorica
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A, 2D)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Smer vzdolžne osi objektov naj bodo vzporedne s cesto ob kateri so locirane. Izjema so objekti v sklopu domačij, ki oblikujejo notranje gospodarsko dvorišče;
– Etažnost    K+P+1N
         K+P+1N+M
– Naklon strehe obsega vrednosti med 35 – 45°"
29. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 4/5 Lavrica
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Oznaka MS (stara oznaka 4A, 8)
Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt. Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS, SE1 z dopolnitvami:
– Ob Dolenjski cesti je lociran pretežno javni program, v zaledju je dopustna stanovanjska gradnja družinskih hiš;
– Etažnost    K + P + 1N
         K + P + 1N + M
– Direktni izvozi na Dolenjsko cesto niso dovoljeni, treba je zagotoviti skupne izvoze za več objektov. Pogoje določi upravljalec ceste. Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka določila, kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica;
– Dovoljena je ureditev športnih igrišč in nujnih spremljajočih objektov na severnem delu območja."
30. člen
Za 11. členom odloka se doda člen 11a., ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/9 Hrastarija
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1."
31. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/10 Erbežnikov hrib
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Na Dolenjsko cesto so dovoljeni le skupni prometni zaključki za več hiš."
32. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 4/11 Škofljica
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Regulacijski odmik od železnice upošteva enaka določila, kot veljajo za območje ŠSE 4/5 Lavrica;
– Etažnost    K+P+1N
         K+P+1N+M"
33. člen
14. člen se črta.
34. člen
15. člen se črta.
35. člen
16. člen se črta.
36. člen
17., 18., 19., 20. in 21. člen se nadomesti z novim 14. členom, ki se glasi:
"Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 4/1, ŠK 4/2 in ŠK 4/3:
ŠKI 4/1, ŠKI 4/2 in ŠKI 4/3;
ŠG 4/1, ŠG 4/2, ŠG 4/3, ŠG 4/4 in ŠG 4/5;
ŠGP 4/1, ŠGP 4/2, ŠGP 4/3, ŠGP 4/4 in ŠGP 4/5
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– Del ljubljanskega Barja in osamelec Babna gorica sodita v naravno dediščino, zato je treba za kakršne koli posege na tem območju pridobiti soglasje Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana;
– Za posege v arheološko območje Molnik – prazgodovinska in poznoantična naselbina s pripadajočim gomilnim in planim grobiščem – 1., 2. in 3. stopnja varstvenega režima se mora pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana;
– Za posege v arheološki kompleks Ljubljanskega Barja – 1., 2. in 3. stopnja varstvenega režima se mora pridobiti soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana;
– Za spominsko obeležje trem padlim borcem NOV, ki stoji v gozdu pod Molnikom ca. 50 m severovzhodno od ceste na Orle, in vplivno območje, ki se omejuje na ožje območje gozda okrog obeležja, je nujno redno vzdrževanje in ohranitev naravnega okolja;
– Za RTP Barje je obvezno pridobiti poročilo o celoviti presoji vplivov na okolje;
– obseg ter čas eksploatacije in način sanacije za peskokop Orle ŠLN 4/4 – in ŠLN 4/4 – 2 je treba določiti na podlagi predhodno izdelane strokovne rešitve;
– postavitev novega vodohrana Škofljica v bližini obstoječega vodohrana;
– ohranjajo se gozdne povezave z Ljubljanskim barjem;
– ohranjajo se ostanki gozda v naselju Lavrica.
 
Posebni pogoji veljajo za območje:
ŠKI 4/4 in ŠG 4/6
Na območju najboljših kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 4/4 in območju gozdnih zemljišč z oznako ŠG 4/6 je dopustno izvajati dejavnost športa in rekreacije pod naslednjimi pogoji:
– ohranjanja in vzdrževanja obstoječega stanja,
– varovanja naravne dediščine: mokrišče pod Klenom,
– urejanja neutrjenih sprehajalnih, tekaških, kolesarskih in jahalnih poti,
– urejanja razgledišč in počivališč z pripadajočo opremo za počitek (klopi ipd.), obveščanje (table, smerokazi ipd.) iz naravnih materialov (les, kamen ipd.),
Večji posegi v teren in poseki vegetacije niso dovoljeni. Gradnja objektov in pomožnih objektov ni dovoljena. Postavitev začasnih objektov je dovoljena le za čas prireditev."
IV. KONČNE DOLOČBE
37. člen
22. člen se črta.
38. člen
23. člen se črta.
39. člen
24. člen se preštevilči in nadomesti z novim 15. členom, ki se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik."
40. člen
25. člen se preštevilči in nadomesti z novim 16. členom, ki se glasi:
"Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija"
41. člen
26. člen se preštevilči in nadomesti z novim 17. členom, ki se glasi:
"Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."
Št. 00307-10/2005
Škofljica, dne 4. julija 2005.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.
PRILOGA 1

Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot

+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|stara oznaka      |nova  |naziv    |ureditvena     |način   |
|            |oznaka |območja   |enota/oznaka    |urejanja |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/1 del       |ŠSE 4/1 |Orle    |SE1/1, SE 1/2,   |PUP-d   |
|            |    |      |SE1/3, SE1/4, SE 4 |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|1. kmet. zemljiš.,+  |ŠZS 4/1 |motokros  |ZS         |Obln   |
|gozd          |    |      |          |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|1. kmet. zemljiš.,+  |ŠLN   |kamnolomi  |LN         |Obln   |
|gozd          |4/1-1  |Orle    |          |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|1. kmet. zemljiš.,+  |ŠLN   |kamnolomi  |LN         |Obln   |
|gozd          |4/1-2  |Orle    |          |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VT 4/1         |ŠI 4/1 |Avtocesta  |          |PUP-d   |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|območje obrambe    |ŠOB 4/1 |Grmez    |OB         |PUP-d   |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/2         |ŠSE 4/2 |Sela    |SE 1, SE 4     |Obln   |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VT 4/2         |ŠI 4/2 |Avtocesta  |          |PUP-d   |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|območje obrambe    |ŠOB 4/2 |Dolina   |OB         |PUP-d   |
|            |    |potoka   |          |     |
|            |    |Grivek   |          |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/3         |ŠSE 4/3 |Srednja vas |SE 4        |PUP-d   |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|1. kmet. zemljiš. + 2. |ŠDC 4/3 |Pastoralni |DC         |Obln   |
|kmet. zemljiš. + gozd |    |center   |          |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VT 4/3         |ŠI 4/3 |Avtocesta  |          |PUP-d   |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/4 del       |ŠSE 4/4 |Lavrica   |SE 1        |ZN    |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/4 del       |ŠSV 4/4 |Lavrica   |SV         |ZN    |
|            |– 1   |      |          |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/4 del       |ŠSV 4/4 |Lavrica   |SV         |ZN    |
|            |– 2   |      |          |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/4 del       |ŠMS 4/4 |Lavrica   |MS         |ZN    |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/4 del       |ŠDI 4/4 |Lavrica   |DI         |ZN    |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VT 4/4         |ŠI 4/4 |Avtocesta  |          |PUP-d   |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|del VS 4/8 + VP 4/2  |ŠMP 4/4 |Dolenjska  |MP         |PUP-d   |
|            |    |cesta    |          |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/5         |ŠSE 4/5 |Lavrica   |SE 1/1, SE 1/2   |PUP-d   |
|            |    |      |          |del,   |
|            |    |      |          |Obln –  |
|            |    |      |          |del    |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/8         |ŠMS 4/5 |Lavrica   |MS         |PUP-d   |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/6         |ŠSE 4/6 |Babna Gorica|SE 1/1,      |PUP-d   |
|            |    |      |SE 1/2       |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/7         |ŠSE 4/7 |Babna Gorica|SE 1        |PUP-d   |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/9         |ŠSE 4/9 |Hrastarija |SE 1        |PUP-d   |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/10        |ŠSE   |Erbežnikov |SE 1        |PUP-d   |
|            |4/10  |hrib    |          |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
|VS 4/11 + 1. kmet.   |ŠSE   |Škofljica  |SE 1        |PUP-d   |
|obm.          |4/11  |      |          |     |
+-----------------------+--------+------------+-------------------+----------+
PRILOGA 2

  Projektna dokumentacija za predvideno dograditev javnega kanalizacijskega
sistema, ki odvaja odpadno vodo na čistilno napravo Škofljica:
  – projekt PGD/PZI št. 115/96: Ureditev kanalizacijskega in vodovodnega
omrežja za območje urejanja RS 5 – Lavrica – vrstne hiše B, februar 1996,
izdelovalca KONO d.o.o – arhivska št. 5175,
  – PR št. 2902K,. Izgradnja vodovoda in kanalizacije zaradi gradnje
stanovanjskih objektov ob Poti na Debeli hrib – Lavrica, april 2004, JP Vodovod
– Kanalizacija.
  Za izgradnjo povezovalnega kanala sta izdelana dva projekta in sicer:

  – PN št. 2854K: Izgradnja povezovalnega zbiralnika Lavrica – Škofljica,
januar 2004, JP Vodovod – Kanalizacija,
  – idejni projekt št. 6K374: Povezovalni zbiralnik Škofljica – Lavrica –
Rudnik, februar 1997, izdelovalca IEI d.o.o. Maribor – arhivska št. 5186.
  Dolgoročno je za območje urejanja ŠSE 4/1 Orle predvidena priključitev
omrežja na vodovodno omrežje VO – KA (projektna naloga za PGD/PZI št. 2084V:
Priključitev vodovoda Orle na ljubljanski vodovodni sistem VS 4/1, VS 4/4, JP
Vodovod – kanalizacija d.o.o., januar 2001).

AAA Zlata odličnost