Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3281. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica, stran 7864.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990 za območje občine Škofljica (Uradni list RS, št. 71/04) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 21. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 12 Pijava Gorica
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
1. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 12 Pijava Gorica (Uradni list RS, št. 9/94 in 77/98; v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
"Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 12 Pijava Gorica (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98), dopolnjene junija 2005."
2. člen
Za 1. členom odloka se doda 1.a člen, ki se glasi:
"V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s črko »Š« (občina Škofljica)."
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana občine Škofljica in prikaze meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN v merilu 1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih TTN 1:10000".
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za območje občine Škofljica, izdelanih leta 2005 in prikazanih v načrtih PKN v merilu 1:5000."
5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š12 Pijava Gorica določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|Nova    |Naziv območja   |Ureditvene enote/oznake     |Način    |
|oznaka   |         |                |urejanja  |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/1  |Pijava Gorica   |SE 1/1, SE 1/2, SE 1/3, SE 1/4, |PUP-d    |
|      |         |SE 1/5, SE 1/6, SE 2      |      |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠMS 12/1  |Pijava Gorica   |MS               |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠMS 12/2  |Pijava Gorica   |MS               |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠMS 12/3  |Pijava Gorica   |MS               |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠEN 12/1  |Bencinski servis |EN               |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/2  |Drenik      |SE 1/1, SE 1/2         |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/3  |Brezje      |SE 1              |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/4  |Smrjene      |SE 1/1, SE 1/2, SE 4      |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/5 – |Kopanke zahod   |SE 1              |PUP-d    |
|1     |         |                |      |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/5 – |Kopanke vzhod   |SE 1              |PUP-d    |
|2     |         |                |      |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/5 – |Kopanke jug    |SE 1              |PUP-d    |
|3     |         |                |      |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/6  |Gabrovec     |SE 1              |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/7  |Gradišče     |SE 1              |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/8  |Lazi       |SE 1              |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/9  |Vrh nad Želimljami|SE 1              |PUP-d    |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/10 |Vrh nad Želimljami|SE 1              |PUP-d    |
|– 1    |– sever      |                |      |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/10 |Vrh nad Želimljami|SE 1              |PUP-d    |
|– 2    |– jug       |                |      |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠDC 12/10 |Cerkev Sv. Petra |DC               |PUP-d    |
|– 1    |         |                |      |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/11 |Vrtača      |SE 1              |PUP-d    |
|– 1    |         |                |      |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
|ŠSE 12/11 |Vrtača      |SE 1              |PUP-d    |
|– 2    |         |                |      |
+-----------+------------------+--------------------------------+------------+
Oznake pretežno gozdnih G in pretežno kmetijskih K območij so določene na grafičnih kartah PKN 5000, ki so sestavni del tega odloka."
II.SKUPNA MERILA IN POGOJI
6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št.), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti Š 12 Pijava Gorica, če ni s posebnimi merili drugače določeno."
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
7. člen
Za 5. členom odloka se doda člen 5a, ki se glasi:
"Za celotno območje v planski celoti Š12 je predvidena izdelava študije:
– prometne infrastrukture, pri kateri se rešuje problem prometne dostopnosti, povezav, mreže internih in intervencijskih poti, dostopov in dovozov, površin za pešce in kolesarje in ostale prometne infrastrukture
– komunalne in energetske infrastrukture (poudarek je na odvajanju odpadnih voda)
 
Prometno omrežje se sanira pod naslednjimi pogoji:
– ureditve, ki so vezane na državne ceste ali so v varovalnem pasu državne ceste se ureja pod pogoji in s soglasjem pristojnega soglasjedajalca,
– ločitev prometnih, kolesarskih in peš poti,
– zagotavljanje tehničnih normativov za vse vrste prometnih poti,
– možnost posredovanja intervencijskih vozil,
– zagotovitev čim večje varnosti za vse udeležence v prometu,
– ureditev varnejših avtobusnih postajališč (v kolikor je mogoče izven voznih pasov).
 
Vodovod
Na delu območja, ki spada v ožji varstveni pas (2) črpalne vrtine Ž1 – Pijava gorica (Brezova noga, od 109), velja strogi režim varovanja. Na delu, ki spada v širši varstveni pas (3) črpalne vrtine Ž1, velja blagi režim varovanja.
Pri načrtovanju novih posegov v prostor je treba upoštevati:
– zakonodajo in občinske predpise glede varstva virov pitne vode,
– sanacija obstoječega stanja,
– izgradnja javnega kanalizacijskega omrežja na območju varstvenih pasov,
– sanacija sekundarnega vodovodnega omrežja v skladu s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.
 
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Pijava Gorica in Smrjene. Na podlagi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (oktober 2004) je predvidena gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju Vrh nad Želimljami. Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je možen le preko črpališč. Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov oziroma iz območij za katera še ni izdelana projektna dokumentacija za odvod komunalne odpadne vode, je potrebno ob izdelavi projektne dokumentacije za obravnavano območje izdelati projektne naloge.
 
Telekomunikacije
Predvidena je širitev telefonskega omrežja za Smrjene, Gradišče in Vrha nad Želimljami."
8. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/1 Pijava Gorica
 
Varovanje naravnih vrednot in kulturne dediščine
Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe. Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Varstvo vodnih virov
Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica.
 
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/5)
SE1/2 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
SE1/3 (stara oznaka 2A/4)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Odmik objektov od regulacijske linije mora znašati min. 3.00 m.
– Smer vzdolžne osi objekta naj bo vzporedna z dovozno cesto oziroma vzporedna s smerjo plastnic terena.
– Naklon simetričnih dvokapnih strešin naj bo v vrednostih med 38 – 45°.
– Ureditvena enota SE1/3:
– Etažnost    K + P
         K + P + M
Ureditvena enota SE1/4 (stara oznaka 2A/10, 2A/11, 2A/12, 2A/13, 2A/14)
Ureditvena enota SE1/5 (stara oznaka 2A/6, 2A/7, 2A/10, 2A/15)
Ureditvena enota SE1/6 (stara oznaka 2A/6, 2A/7, 2A/8, 2A/11, 2A/9, kmetijsko in gozdno zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Odprt javni prostor v območju cerkve, križišča (odcep proti Želimljam) do Gasilskega doma mora ostati še nadalje nepozidan;
– V zgoraj omenjenem prostoru ni dovoljeno graditi oziroma postaviti ograje.
 
Ureditvena enota SE2 (stara oznaka 2B/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE2 z dopolnitvami:
– Prizidave so dovoljene le v globino parcele ob pogoju, da prizidani objekt ne bo moteče vplival na obstoječe okoliške objekte (zapiranje značilnih vedut, osončenje, prekinitev ambientalne intimnosti, možnost vzdrževanja sosednje posesti);
– Preureditev podstrešij, ki bi imela za posledico spremembo osnovnega gabarita je dovoljena le ob pogoju, da se takšen poseg izvede na skupini ali nizu sosednjih objektov, ki predstavljajo oblikovno celoto. Za preureditev podstrešij v okviru obstoječih gabaritov ni posebnih pogojev."
9. člen
Za 6. členom odloka se doda člen 6a, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 12/1 Pijava Gorica
 
Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/3)
Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt. Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS z dopolnitvami:
– V ureditvenem območju z oznako MS se uredi prečne peš povezave med dvema komunikacijama na različnih nivojih;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe;
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica."
10. člen
Za 6. členom odloka se doda člen 6b, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 12/2 Pijava Gorica
 
Oznaka MS (stara oznaka 2A/2, 2A/4 del, 2A/13, 2A/14, 8/1)
Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt. Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS z dopolnitvami:
– Ureditveno območje MS obsega območje sedanjega osrednjega dela naselja ob odcepu ceste v Želimlje, ter se preko Kočevske ceste razširi na površine vzhodno od Kočevske ceste;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe;
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica."
11. člen
Za 6. členom odloka se doda člen 6c, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠMS 12/3 Pijava Gorica
 
Oznaka MS (stara oznaka 2A/4 del)
Predlagamo, da se za območje sprejme občinski lokacijski načrt. Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako MS z dopolnitvami:
– Obravnavani prostor je lociran med ostalima dvema ureditvenima z oznako MS ter tvori funkcionalno vez med obema;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe;
– Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica."
12. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/2 Drenik
 
Promet
Predvidena je razbremenilna cesta na JV delu občine, ki bi z ustrezno prometno infrastrukturo omogočila varen promet. Občinska služba za urbanizem lahko kot podlago za izdelavo lokacijske dokumentacije zahteva izdelavo:
– geodetskega posnetka obstoječega stanja za širše območje,
– predlog parcelacije,
– prometne infrastrukture za JV del občine (povezave, priključki, uvozi, peš povezave idr.)
– rešitev komunalne opremljenosti območja.
Severni priključek na obstoječe omrežje je predviden v naselju Drenik.
 
Kanalizacija
Predvidena je gradnja lokalnega kanalizacijskega omrežja z ČN.
 
Elektro omrežje
Novogradnje in dopolnilne gradnje objektov so možne pod pogojem, da se zgradi novo transformatorsko postajo z 20 kV priklopnim daljnovodom.
 
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A/1, 2A/4)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Obstoječa gručasta zasnova vasi oblikovana okrog cestnega križišča naj se ohranja. Orientacija objektov naj omogoča oblikovanje zaključnih gospodarskih dvorišč.
– Etažnost    K + P
         K + P + M
Ureditvena enota SE1/2 (stara oznaka 2A/2, 2A/3, 2A/5)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Objekti v obcestni linijski pozidavi naj imajo vzdolžno os objekta (sleme) vzporedno s cesto."
13. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območja urejanja ŠSE 12/3 Brezje, ŠSE 12/11-1 Vrtača in ŠSE 12/11-2 Vrtača
 
Varstvo vodnih virov
Varuje se:
– ožji varstveni pas (2) zajetja za Drenik (št. 18), s strogim režimom varovanja
– potencialni vodni vir – zajetje ob poti za Drenik
Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica.
 
Kanalizacija
Predvidena je gradnja lokalnega kanalizacijskega omrežja z ČN.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Agrarna okolica nudi pogoje za kmetijstvo, ter posledično obnovo kmečkih domačij, kjer naj bodo morebitne novogradnje locirane tako, da oblikujejo notranji dvoriščni prostor (značilen za obravnavano kulturno krajino). Isto velja za dozidave ter nadomestne gradnje.
– Naklon strešine 38 – 45°;
– Občinska služba za urbanizem lahko zahteva pred izdelavo posebnega dela projektne dokumentacije izdelavo geodetskega posnetka in urbanistične rešitve širšega območja (tudi Vrtača), ki mora zagotoviti smotrno parcelacijo in dostope do vseh gradbenih parcel;
– Etažnost    K + P
         K + P + M"
14. člen
9. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/4 Smrjene
 
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ČN in lokalnega kanalizacijskega omrežja.
 
Ureditveni enoti SE1/1, SE1/2 (stara oznaka 2A/1, 2A/2 – del, 2A/3 – del, 2A/4)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Pri novogradnjah, nadomestnih gradnjah, dozidavah in nadzidavah naj se upoštevajo realizacije obstoječega prvotnega grajenega okolja s ciljem vzpostavitve prostorske in oblikovane usklajenosti (enovitosti) z obstoječim vaškim jedrom;
– Naklon strešine 38 – 45°;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE4 (stara oznaka 2A/2 – del, 2A/3 – del, 2A/5)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1, SE4 z dopolnitvami:
– Ohraniti je treba osrednji vaški prostor, da ostane razpoznaven in vedutno neokrnjen, zato ni dovoljen noben poseg v omenjeni prostor (novogradnja, prizidava, nadzidava, ograje,…);
– Obstoječa kmečka dvorišča naj ohranjajo svojo osnovno prostornost in obliko tudi v primeru spremembe namembnosti posameznih objektov;
– Nadomestne gradnje naj bodo locirane na mestu odstranjenega objekta. Premik je možen samo v primeru, ko je ogrožena varnost ljudi (širina ceste, pločniki,…);
– Predvsem v ožjem jedru obstoječe gručaste zasnove je odmik med objekti in od parcelnih mej lahko manjši (vendar še vedno na osnovi pisnega soglasja soseda);
– Naklon strehe 38 – 43°;
– Glede na neprimernost obstoječe ceste skozi naselje, ki ne ustreza sodobnim zahtevam prometa (pešci, kolesarji, motorni osebni in tovorni promet, intervencijski promet) in zaradi strnjene pozidave nima možnosti širitve, predlagamo, da se prouči možnost ureditve obvozne ceste (mimo naselja);
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
15. člen
9a. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območja urejanja ŠSE 12/5-1 Kopanke zahod, ŠSE 12/5-2 Kopanke vzhod in ŠSE 12/5-3 Kopanke jug
 
Promet
Posamičnih objektov ni dovoljeno priključevati neposredno na magistralno cesto.
 
Vodovod
Na delu, ki spada v širši varstveni pas (3) črpalne vrtine, velja blagi režim varovanja. Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica. Sanirati in dopolniti je treba sekundarno vodovodno omrežje v skladu s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.
 
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Elektro omrežje
Predvidena je postavitev TP postaje in razširitev 20 kV daljnovoda.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Za celotno območje je nujno izdelati študijo sanacije prometne ureditve s ciljem zagotavljati neovirano in varno gibanje vsem udeležencem v prometu (pešcem vseh starosti, funkcionalno oviranim osebam, kolesarjem, motornim vozilom vseh vrst – vključno z intervencijskim vozilom), ki naj se navezuje na zgoraj omenjeno razbremenilno cesto;
– Umeščanje objektov v prostor je lahko poljubno ter naj optimalno koristi razpoložljive naravne danosti (teren, orientacija, vedute) ter ustvarjene razmere (prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ter omrežje zvez, grajeno okolje,…)."
16. člen
Za 9a. člen se doda člen 9b, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/6 Gabrovec
 
Promet
Posamičnih objektov ni dovoljeno priključevati direktno na magistralno cesto.
 
Kanalizacija
Za potrebe naselij Gabrovec, Kopanke in Gradišče se zgradi ČN in lokalno kanalizacijsko omrežje.
 
Varstvo vodnih virov
Za vse posege v območje vodovarstvenih pasov mora izvajalec upoštevati določila iz veljavnega predpisa o varstvu vodnih virov na območju Občine Škofljica.
 
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1."
17. člen
10. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/7 Gradišče
 
Promet
Predvidena je sanacija obstoječega prometnega omrežje, ki ne zadostuje pogojem tehnične in prometne varnosti.
 
Vodovod
Sanirati in dopolniti je treba sekundarno vodovodno omrežje v skladu s pravilnikom o požarni zaščiti naselij.
 
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja, ki bo priključeno na ČN Kopanke.
 
Oskrba z elektriko
Predvidena je postavitev TP postaje.
 
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1/1 (stara oznaka 2A, 2A/1, 2A/2, 2A/3, 2A/4, 2A/5, 2A/6, 2A/7)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Obstoječa drevesa v območju cerkve se morajo ohranjati;
– Ohranjati je treba tudi zanimive vedute na cerkev in okoliški prostor, kateri mora ostati nepozidan;
– Smer vzdolžne osi objektov naj poteka vzporedno s smerjo plastnic;
– Etažnost    K + P
         K + P + M"
18. člen
11. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/8 – Lazi
 
Promet
Posamičnih objektov ni dovoljeno priključevati direktno na magistralno cesto.
 
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Orientacija objekta v prostoru je lahko poljubna, na osnovi specifičnih lastnosti naravnih danosti grajenega okolja ter velikosti in oblike razpoložljive parcele."
19. člen
12. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 12/9 – Vrh
 
Kanalizacija
Predvidena je izgradnja ČN in kanalizacijskega omrežja.
 
Električno omrežje
Predvidena je postavitev TP postaje.
 
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Orientacija objektov je poljubna glede na naravne danosti, grajeno okolje (ustvarjene razmere) in velikosti ter obliko parcel;
– Uredi se priključek na Kočevsko cesto z avtobusnim postajališčem izven voznega pasu;
– Posamičnih objektov ni dovoljeno priključevati direktno na magistralno cesto;
– Etažnost    K + P
         K + P + M"
20. člen
13. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območji urejanja ŠSE 12/10-1 Vrh sever in ŠSE 12/10-2 Vrh jug
 
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A,9)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Orientacija objektov je poljubna glede na naravne danosti, grajeno okolje (ustvarjene razmere) in velikosti ter obliko parcel.
– Etažnost objektov  max. K + P + M
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, da se za posamezna zaključena območja pred posegom v prostor izdela urbanistično rešitev."
21. člen
13a. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠEN 12/1 Bencinski servis
 
Prometna infrastruktura
– Za rešitev prometne obremenitve skozi celotno občino, je predvidena razbremenilna cesta preko Barja. Variantni priključek na Kočevsko cesto je lociran na severnem robu območja bencinskega servisa.
 
Kanalizacija
Predvidena je gradnja ČN za 1200 EE z izpustom v potok Strajanov breg. Na ČN bo priključeno kanalizacijsko omrežje naselja Pijava Gorica.
 
Oznaka EN (stara oznaka 4A, 7, kmetijsko zemljišče)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako EN z dopolnitvami:
– Občinska služba za urbanizem lahko zahteva pred izdelavo posebnega dela projektne dokumentacije pripravo urbanistične rešitve celotnega območja;
– Lokacija za bencinski servis se nahaja v bližini 3. varstvenega pasu vodarne pitne vode »Brezova noga«, kar pomeni pri izgradnji izpolnjevanje določil Zakona o varstvu okolja in podzakonskih aktov, ki se nanašajo na vode. Izdela se celovita presoja vplivov na okolje zaradi visoke podtalnice in lokacije na meji 3. vodovarstvenega območja;
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe;
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
22. člen
13b. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V območju naravne dediščine so posegi v prostor dopustni le na podlagi predhodnih pogojev in soglasja Zavoda RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana."
23. člen
Za 13b. člen se doda člen 13c, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDC 12/10 – 1
 
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Oznaka DC (stara oznaka R)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DC z dopolnitvami:
– Zaradi varovanja vedute v odprtem prostoru (na vzpetini) niso dovoljeni: gradnja objektov, pomožnih objektov ter večji posegi v teren in obstoječo vegetacijo. Ohraniti je potrebno obstoječo namensko rabo – gozd in vzorec poselitve ob vznožju opredeljenega območja – posamične gruče objektov. Objekti ob cerkvi se smejo obnavljati le na podlagi predhodnih izhodišč Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana;
– Dovoljena je ureditev zelenic;
– Oprema: oprema za počitek (klopi), informativne table, smerokazi;
– Material: naraven (les, kamen ipd.);
– Kakršnikoli posegi so dovoljeni le ob upoštevanju strokovnega mnenja in pogojev, ki jih predpiše pristojna služba za varstvo kulturne dediščine."
24. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 12/1, ŠK 12/2, ŠK 12/3, ŠK 12/4, ŠK 12/5 in ŠK 12/6;
ŠKI 12/1, ŠKI 12/2, ŠKI 12/3, ŠKI 12/4, ŠKI 12/5 in ŠKI 12/6;
ŠG 12/1, ŠG 12/2 in ŠG 12/3;
ŠGP 12/1, ŠGP 12/2 in ŠGP 12/3.
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– na območju med naseljema Lazi in Vrh so prepovedane oziroma omejene gradnje;
– na območjih ožjih (II) in širših varstvenih pasov (III) črpalne vrtine Ž1 – Pijava Gorica (št. 109), zajetja za Drenik (št. 18) in zajetja Skopačnik (št. 42), velja strogi oziroma blagi režim varovanja;
– severno od naselij Pijava Gorica, Brezje in Smrjene ter vzhodno od naselja Gabrovec je potrebno zgraditi čistilne naprave;
– neurejenega odlagališča smeti ob gozdni cesti iz smeri Pijave Gorice proti Kočevju (tretji varstveni pas vodnih virov) ni dovoljeno uporabljati in ga je treba odstraniti oziroma sanirati;
– zaradi zaščite vedut se mora sanirati območje porušenih črnih gradenj na prostoru okrog cerkve sv. Petra na Vrhu nad Želimljami.
 
Posebni pogoji veljajo za območje:
ŠKI 12/7
Na območju 1. kmetijskih zemljišč z oznako ŠKI 12/7 je dopustna dejavnost športa in rekreacije in sicer za ureditev otroškega igrišča, zelenice ter rekreacijskih poti; dovoljena je postavitev opreme iz naravnih materialov (kamen, les ipd.):
– igrala (peskovnik, plezala za najmlajše otroke (do 4 let), plezala za predšolske otroke in mlajše šolarje)
– oprema za počitek (klopi)
– informativne table, smerokazi
Površine se uredijo v smislu odprtih, zelenih površin. Dovoljena je zasaditev drevja za zmanjšanje negativnega vpliva vetra in zmanjšanje sončne pripeke poleti.
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
IV. KONČNE DOLOČBE
25. člen
15. člen odloka se črta.
26. člen
16. člen se preštevilči in nadomesti z novim 15. členom, ki se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik."
27. člen
17. člen se preštevilči in nadomesti z novim 16. členom, ki se glasi:
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija."
28. člen
18. člen se preštevilči in nadomesti z novim 17. členom, ki se glasi:
"Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."
Št. 00207-08/2005
Škofljica, dne 4. julija 2005.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.
PRILOGA 1

Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot

+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|Stara oznaka |Nova   |Naziv območja |Ureditvene enote/oznake |Način   |
|       |oznaka  |        |             |urejanja |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/1 del |ŠSE 12/1 |Pijava Gorica |SE 1/1, SE 1/2, SE 1/3, |PUP-d   |
|       |     |        |SE 1/4, SE 1/5, SE 1/6, |     |
|       |     |        |SE 2           |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/1 del |ŠMS 12/1 |Pijava Gorica |MS            |PUP-d   |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/1 del |ŠMS 12/2 |Pijava Gorica |MS            |PUP-d   |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/1 del |ŠMS 12/3 |Pijava Gorica |MS            |PUP-d   |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VM 12/1   |ŠEN 12/1 |Bencinski   |EN            |PUP-d   |
|       |     |servis     |             |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/2   |ŠSE 12/2 |Drenik     |SE 1/1, SE 1/2      |PUP-d   |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/3   |ŠSE 12/3 |Brezje     |SE 1           |PUP-d   |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/4   |ŠSE 12/4 |Smrjene    |SE 1/1, SE 1/2, SE 4   |PUP-d   |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/5 – 1 |ŠSE 12/5 |Kopanke zahod |SE 1           |PUP-d   |
|del     |– 1   |        |             |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/5 – 2 |ŠSE 12/5 |Kopanke vzhod |SE 1           |PUP-d   |
|       |– 2   |        |             |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/5 – 3 |ŠSE 12/5 |Kopanke jug  |SE 1           |PUP-d   |
|       |– 3   |        |             |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/6   |ŠSE 12/6 |Gabrovec    |SE 1           |PUP-d   |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/7 del |ŠSE 12/7 |Gradišče    |SE 1           |PUP-d   |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/8 del |ŠSE 12/8 |Lazi      |SE 1           |PUP-d   |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/9   |ŠSE 12/9 |Vrh nad    |SE 1           |PUP-d   |
|       |     |Želimljami   |             |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/10 – 1 |ŠSE   |Vrh nad    |SE 1           |PUP-d   |
|del     |12/10 – |Želimljami –  |             |     |
|       |1    |sever     |             |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/10 – 2 |ŠSE   |Vrh nad    |SE 1           |PUP-d   |
|del     |12/10 – |Želimljami –  |             |     |
|       |2    |jug      |             |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|R – razpršena|ŠDC   |Cerkev Sv.   |DC            |PUP-d   |
|grad.    |12/10 – |Petra     |             |     |
|       |1    |        |             |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/11 – 1 |ŠSE   |Vrtača     |SE 1           |PUP-d   |
|       |12/11 – |        |             |     |
|       |1    |        |             |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
|VS 12/11 – 2 |ŠSE   |Vrtača     |SE 1           |PUP-d   |
|       |12/11 – |        |             |     |
|       |2    |        |             |     |
+-------------+---------+---------------+-------------------------+----------+
PRILOGA 2

  Projektna dokumentacija za predvideno obnovo vodovoda:
  – PGD/PZI št. 41-087-00/98: Obnova vodovoda v Pijavi Gorici VS 12/1, VS
11/4, VS 11/6, Hidroinženiring d.o.o., feb. 1999.
  Projektna dokumentacija za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja v
naselju Pijava Gorica in Smrjene:
  – za naselje Pijava Gorica je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema
s čistilno napravo po projektu št. 2626/2K: Odvajanje odpadnih vod za naselje
Pijava Gorica, programska rešitev, april 2000, JP Vodovod – Kanalizacija,

  – za naselje Smrjene je predvidena izgradnja kanalizacijskega sistema s
čistilno napravo po projektu št. 2746K: Kanalizacija ureditvenih območij VS
12/5-1 in VS 12/5-2 Smrjene, programska rešitev, sept. 2001, JP Vodovod –
Kanalizacija.
  Predvidena je gradnja kanalizacijskega omrežja s čistilno napravo v naselju
Gumnišče (ID Aglomeracije 16387).

AAA Zlata odličnost