Uradni list

Številka 73
Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 73/2005 z dne 1. 8. 2005

Kazalo

3277. Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto Š 13 Želimlje, stran 7810.

Na podlagi 12. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03), Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana za obdobje 1986-2000 in družbenega plana za obdobje 1986-1990 za območje Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 71/04) ter 7. in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 47/99) je Občinski svet občine Škofljica na 21. redni seji dne 28. 6. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto
Š 13 Želimlje
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
1. člen Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto V 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 9/94 in 77/98; v nadaljnjem besedilu: odlok) se spremeni tako, da se glasi:
"Sprejmejo se spremembe in dopolnitve Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 13 Želimlje (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98), dopolnjene junija 2005."
2. člen
Za 1. členom odloka se doda 1.a člen, ki se glasi:
"V vseh oznakah se črka »V« (občina Vič) nadomesti s črko »Š« (občina Škofljica)."
3. člen
2. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji vsebujejo
v tekstualnem delu:
– odlok,
– priloge
v grafičnem delu:
– prikaze prostorskih ureditev na obravnavanem območju iz prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Škofljica in prikaze meril in pogojev za posege v prostor na načrtih PKN v merilu 1:5000, prikaz vodovodnega in komunalnega omrežja na načrtih TTN 1:10000"
4. člen
3. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Meje planske celote in posameznih območij urejanja so določene v grafičnem delu sprememb prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Škofljica, izdelanih leta 2005 in prikazanih v načrtih PKN v merilu 1:5000."
5. člen
4. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji za plansko celoto Š 13 Želimlje določajo merila in pogoje za posege v prostor v ureditvenih območjih naselij z oznakami območij urejanja:
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|Nova oznaka |Naziv območja     |Ureditvene  |Način    |
|       |           |enote /    |urejanja   |
|       |           |oznake    |       |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠSE 13/1 – 1 |Želimlje       |SE 1     |PUP-d    |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠSE 13/1 – 2 |Želimlje       |SE 1     |PUP-d    |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠSE 13/1 – 3 |Želimlje       |SE 1/1, SE  |PUP-d    |
|       |           |1/2      |       |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠSE 13/1 – 4 |Strmec        |SE 1     |PUP-d    |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠDI 13/1   |Osnovna šola     |DI      |PUP-d    |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠZK 13/1   |Pokopališče      |ZK      |PUP-d    |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠDI 13/2   |Gimnazija in dijaški |DI      |PUP-d    |
|       |dom          |       |       |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠSE 13/2   |Klada         |SE 1     |PUP-d    |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠSE 13/3   |Podreber       |SE 1     |PUP-d    |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠSE 13/5   |Plesa         |SE 1     |PUP-d    |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠSE 13/6   |Brezovec       |SE 1     |Obln     |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
|ŠSE 13/7   |Skopačnik       |SE 1     |PUP-d    |
+-------------+----------------------+--------------+-------------+
Oznake pretežno gozdnih (G) in pretežno kmetijskih (K) območij so določene na grafičnih kartah PKN 5000, ki so sestavni del tega odloka."
II. SKUPNA MERILA IN POGOJI
6. člen
5. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Skupna merila in pogoji, določeni v 5. členu Odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Š 9 Škofljica (Uradni list RS, št. 9/94, 77/98, 73/05), veljajo tudi za vsa območja urejanja v planski celoti Š 13 Želimlje, če ni s posebnimi merili drugače določeno.
Predvidena je izgradnja kanalizacijskega omrežja v naselju Želimlje. Priključevanje objektov je možno z direktnim priključkom samo za odtoke s pritličij in nadstropij. Odtok iz kleti je možen le preko črpališč. Za ureditev odvoda komunalne odpadne vode iz novo predvidenih objektov oziroma iz območij za katera še ni izdelana projektna dokumentacija za odvod komunalne odpadne vode, je potrebno ob izdelavi projektne dokumentacije za obravnavano območje izdelati projektne naloge. "
III. POSEBNA MERILA IN POGOJI
7. člen
5.a člen odloka se spremeni, tako, da se glasi:
"Območja urejanja ŠSE 13/1-1 Želimlje, ŠSE 13/1-2 Želimlje, ŠSE 13/1-3 Želimlje, ŠSE 13/1-4 Strmec, ŠDI 13/1 Osnovna šola Želimlje, ŠDI 13/2 Gimnazija, dijaški dom Želimlje in ŠZK 13/1 Pokopališče Želimlje
Občinska služba za urbanizem lahko zahteva, pred izdelavo posebnega dela projektne dokumentacije, topografsko-katastrski načrt in urbanistično rešitev širšega območja, ki mora zagotoviti smotrno parcelacijo in dostope do vseh gradbenih parcel.
 
Promet
Cesta Pijava Gorica – Želimlje se sanira na način, da omogoča en vozni pas za vsako smer, obojestranski pločnik za pešce ter kolesarsko stezo in avtobusna postajališča izven voznega pasu. Za potrebe javnega potniškega prevoza se uredi avtobusno postajališče z obračališčem v Želimljah. Obvezna je:
– postavitev pokritega postajališča,
– postavitev klopi,
– postavitev košev za smeti.
Avtobusna postajališča se uredi še ob cesti Pijava Gorica – Želimlje:
– odcep Rogovila,
– odcep Skopačnik.
 
Vodovod
Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– zavarovan potencialni vodni vir pitne vode – zajetje za Želimlje – staro.
– za kratkoročno oskrbo z vodo se oskrbuje Želimlje iz obstoječega vrtine Poljane, ko bo vodovodno omrežje dokončno dograjeno (prečrpališče).
 
Kanalizacija
– Lokalno kanalizacijsko omrežje za naselje Želimlje in Podreber je možno urediti le pod pogojem postavitve ČN in postavitve prečrpališča v naselju Želimlje.
 
Sanacija
Sanira se območje neorganiziranega odkopa mineralnih surovin v naselju Strmec.
Oskrba za elektriko
Oskrba z električno energijo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– postavitev nove transformatorske postaje v naselju Poljane in
– gradnja dodatnega omrežja 20 kV, ki se poveže z TP v Želimljem.
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
8. člen
Za 5.a členom odloka se doda 5.b člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/1 – 1 Želimlje
 
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnili:
– Etažnost    K + P
         K + P + M"
9. člen
Za 5.a členom odloka se doda 5.c člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/1 – 2 Želimlje
 
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3,2A/4, 2A/5)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Nadomestne gradnje objektov obstoječih domačij, ki so v sklopu gospodarskih dvorišč naj bodo locirani na mestu odstranjenega objekta (+ 10%) ter gabaritno in oblikovno enaki odstranjenemu objektu (+ 10%).
– Etažnost    K + P
         K + P + M"
10. člen
6. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/1 – 3 Želimlje
Pri posegih v prostor je treba upoštevati zaščito ambienta in značilnih pogledov na prostorsko dominanto.
 
Ureditvena enota SE 1/1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 3A/1, 8/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost    K + P
         K + P + M
Ureditvena enota SE 1/2 (stara oznaka 2A, 5B/2, 9/1 del, 8/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1."
11. člen
Za 6. členom odloka se doda 6.a člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/1-4 Strmec
 
Ureditvena enota SE1  (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Ohranjanje še aktivnih kmečkih gospodarstev naj bi bila ena izmed prioritetnih nalog na tem območju.
– Etažnost    K + P
         K + P + M"
12. člen
Za 6. členom odloka se doda 6.b člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDI 13/1 Osnovna šola Želimlje
 
Oznaka DI (stara oznaka 5A/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DI z dopolnitvami:
– Pri posegih v prostor je treba upoštevati zaščito ambienta in značilnih pogledov na prostorsko dominanto.
– Objekti imajo lahko svojstveno oblikovanje glede na dejavnost, ki so ji namenjeni vendar naj s svojim umeščanjem v prostor, oblikovanjem in obdelavami izpričujejo značilnosti kulturne krajine, ki jih pripadajo ter kot taki dopolnjujejo celovito podobo naselja.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
13. člen
Za 6. členom odloka se doda 6.c člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠZK 13/1 Pokopališče Želimlje
 
Oznaka ZK (stara oznaka 9/1 – del, 8/2)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako ZK z dopolnitvami: predlaga se geološka raziskava terena – zemljine.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
14. člen
Za 6. členom odloka se doda 6.d člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠDI 13/2 Gimnazija in dijaški dom Želimlje
 
Oznaka DI (stara oznaka 5B/1)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditveno območje z oznako DI z dopolnitvami:
– Morebitne rekonstrukcije, nadomestne gradnje, dozidave kot tudi novogradnje naj skušajo omiliti efekt negativne dominantne, ki se odraža v nesorazmernih dimenzijah glede na obstoječe grajeno okolje ter razvrednoti pozicijo obstoječega cerkvenega objekta kot pozitivne dominante v prostoru. Že ustrezna hortikulturna ureditev bi bila velik doprinos v reševanju izpostavljenega problema.
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe."
15. člen
7. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/2 Klada
 
Vodovod
Oskrba z vodo se ureja pod naslednjimi pogoji:
– sanacija obstoječega vodovodnega omrežja.
 
Kanalizacija
Odvajanje odpadne vode se ureja z izgradnjo lokalnega kanalizacijskega omrežja in ČN.
 
Preskrba z elektriko
Oskrba z električno energijo se ureja z postavitvijo nove transformatorske postaje v naselju Klada.
 
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A/1, 2A/2, 2A/3)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE 1."
16. člen
Za 7. členom odloka se doda 7.a člen, ki se glasi:
"Območji urejanja ŠSE 13/3 Podreber
 
Vodovod
Vodovodno omrežje se načrtuje in sanira na način povezovanja manjših omrežij v eno omrežje znotraj Želimeljske doline.
 
Kanalizacija
Lokalno kanalizacijsko omrežje za naselje Želimlje in Podreber je možno urediti le pod pogojem postavitve ČN in postavitvi prečrpališča v naselju Želimlje.
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Odmik od regulacijske linije se določi na osnovi idejne zasnove objektov in njihovega umeščanja v prostor (predvsem lokacija objektov ob križišču – vidno polje).
– Etažnost    K + P
         K + P + M"
17. člen
Za 7. členom odloka se doda 7.b člen, ki se glasi:
"Območji urejanja ŠSE 13/5 Plesa
 
Vodovod
Vodovodno omrežje se načrtuje in sanira v smislu povezovanja manjših omrežij v eno omrežje znotraj Želimeljske doline. Zavaruje se potencialni vodni vir pitne vode – zajetje za Plesa – Želimlje.
 
Kanalizacija
Odvajanje odpadnih voda se uredi pod naslednjimi pogoji:
– izgradnja lokalnega kanalizacijskega omrežja in
– izgradnja ČN Brezovec.
 
Sanacija
Sanira se območje neorganiziranega odkopa mineralnih surovin na južnem robu ureditvenega območja.
 
Kulturna dediščina
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Etažnost    K + P
         K + P + M"
18. člen
Za 7. členom odloka se doda 7.c člen, ki se glasi:
"Območje urejanja ŠSE 13/6 Brezovec
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Ureditvena enota SE1 (stara oznaka 2A)
Za območje je predvidena izdelava lokacijskega načrta. Do sprejetja občinskega lokacijskega načrta so na območju dopustni posegi:
– izvajanje vseh vrst vzdrževalnih del (rednih, investicijskih in del v javno korist) na objekti, delih objektov, napeljavah, napravah in opremi;
– nadomestna gradnja objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme na isti lokaciji, v obstoječih gabaritih (vendar največ do P + M) in za isto namembnost,
– rekonstrukcija objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme.
– odstranitev objektov, delov objektov, napeljav, naprav in opreme,
– postavitve pomožnih in začasnih objektov in naprav ter ozelenitve, ki jih morajo lastniki odstraniti na lastne stroške pred pričetkom izvajanja prostorskega izvedbenega načrta, če so v nasprotju s predvidenimi posegi v prostorskem izvedbenem načrtu,
– gradnje in rekonstrukcije infrastrukturnega omrežja in naprav;
Sprememba namembnosti ni dovoljena."
19. člen
Za 7. členom odloka se doda člen 7d, ki se glasi:
"Območji urejanja ŠSE 13/7 Skopačnik
 
Kulturna dediščina in naravne vrednote
– Za posege na območju, ki je v naravovarstvenih smernicah opredeljeno kot naravna vrednota in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje pristojne službe.
– Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
 
Promet
– ureditev avtobusnega postajališča izven voznega pasu pri odcepu od lokalne ceste za naselje Skopačnik.
 
Vodovod
Zavaruje se vodovarstvene pasove in potencialni vodni vir pitne vode – zajetje za Skopačnik.
 
Kanalizacija
Odvajanje odpadnih voda se uredi pod naslednjimi pogoji:
– izgradnja lokalnega kanalizacijskega omrežja in
– izgradnja ČN Brezovec.
 
Ureditvena enota SE 1 (stara oznaka 2A)
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za ureditvene enote z oznako SE1 z dopolnitvami:
– Ohranjati še aktivna kmečka gospodarstva naj bo ena izmed prioritetnih nalog na tem območju."
20. člen
8. člen odloka se spremeni tako, da se glasi:
"Območja kmetijskih in gozdnih zemljišč z oznakami:
ŠK 13/1 in ŠK 13/2;
ŠKI 13/1 in ŠKI 13/2;
ŠG 13/1, ŠG 13/2 in ŠG 13/3;
ŠGP 13/1, ŠGP 13/2 in ŠGP 13/3;
Veljajo skupna merila, pogoji in usmeritve za območja urejanja z oznako K, KI, G in GP z dopolnitvami:
– gradnja čistilne naprave, za 120 EE, je dopustna severno od naselja Sarsko,
– gradnja lokalne čistilne naprave z biološkim čiščenjem, za 640 EE, je dopustna severovzhodno od naselja Želimlje,
– gradnja nove transformatorske postaje TP Pleše z 20 KV daljnovodnim priklopom in nizkonapetostnim razvodom,
– gradnja nove transformatorske postaje TP Klada z 20 KV daljnovodnim priklopom in nizkonapetostnim razvodom.
Na območju, kjer je večje število izvirov in zajetij pitne vode (Južno od naselja Poljane, v okolici naselja Klada ter med naseljem Klada in Brezovec) je prepovedana uporaba kemičnih sredstev za zaščito in uravnavanje rasti rastlin, uničevanje podrasti in škodljivcev ter organsko gnojenje."
21. člen
Za 8. členom odloka se doda 8.a člen, ki se glasi:
"Območje razpršene gradnje
 
Območje razpršene gradnje R 13/18:
Za objekt Grad Namršelj je dovoljena sprememba obstoječe namembnosti oziroma rabe za turistične, kulturne dejavnosti ali dejavnost javne uprave."
 
Kulturna dediščina
Za posege na območju, ki je v kulturnovarstvenih smernicah opredeljeno kot kulturna dediščina in ožja in širša zavarovana območja je potrebno pridobiti kulturnovarstveno soglasje pristojne službe.
22. člen
Za 8. členom odloka se doda 8.b člen, ki se glasi:
"Območja varovanja
Za vse posege v območjih varovanih naravnih vrednot je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje pristojne službe za varstvo narave.
Dopustni so naslednji posegi v vodotok in vplivno območje vodotoka Želimeljščica:
– manjša regulacijska dela, ki ne spreminjajo lastnosti in podobe vodotoka, in renaturacije,
– sanitarni poseki obvodne vegetacije,
– ureditev poti, razgledišč, počivališč, postavitev informacijskih tabel v vplivnem območju vodotoka na način, ki ne spreminja lastnosti in podobe naravne vrednote in z uporabo naravnih materialov,
– gradnja objektov izven vodnih in priobalnih zemljišč in le ob soglasju pristojne službe za varstvo narave,
– odstranjevanje objektov in drugih ovir v vplivnem območju vodotoka, ki preprečujejo prosto razlitje voda ob poplavah."
IV. KONČNE DOLOČBE
23. člen
9. člen odloka se črta.
24. člen
10. člen se preštevilči in nadomesti z novim 9. členom, ki se glasi:
"Prostorski ureditveni pogoji so stalno na vpogled pri:
– Občini Škofljica,
– Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Vič-Rudnik."
25. člen
11. člen se preštevilči in nadomesti z novim 10. členom, ki se glasi:
"Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna urbanistična inšpekcija"
26. člen
12. člen se preštevilči in nadomesti z novim 11. členom, ki se glasi:
"Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije."
Št. 00207-07-2005
Škofljica, dne 4. julija 2005.
Župan
Občine Škofljica
dr. Jože Jurkovič l. r.
PRILOGA 1

Šifrant starih in novih oznak ureditvenih enot

+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|Stara oznaka |Nova oznaka|Naziv območja    |Ureditvene  |Način    |
|       |      |           |enote /   |urejanja   |
|       |      |           |oznake    |       |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/1 – 1  |ŠSE 13/1 – |Želimlje       |SE 1     |PUP-d    |
|       |1     |           |       |       |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/1 – 2  |ŠSE 13/1 – |Želimlje       |SE 1     |PUP-d    |
|       |2     |           |       |       |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/1 – 3  |ŠSE 13/1 – |Želimlje       |SE 1/1, SE  |PUP-d    |
|del      |3     |           |1/2     |       |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/4    |ŠSE 13/1 – |Strmec        |SE 1     |PUP-d    |
|       |4     |           |       |       |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/1 – 3  |ŠDI 13/1  |Osnovna šola     |DI      |PUP-d    |
|del      |      |           |       |       |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/1 – 3  |ŠZK 13/1  |Pokopališče     |ZK      |PUP-d    |
|del      |      |           |       |       |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/1 – 3  |ŠDI 13/2  |Gimnazija in dijaški |DI      |PUP-d    |
|del      |      |dom         |       |       |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/2    |ŠSE 13/2  |Klada        |SE 1     |PUP-d    |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/3    |ŠSE 13/3  |Podreber       |SE 1     |PUP-d    |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/5    |ŠSE 13/5  |Plesa        |SE 1     |PUP-d    |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/6    |ŠSE 13/6  |Brezovec       |SE 1     |Obln     |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
|VS 13/7    |ŠSE 13/7  |Skopačnik      |SE 1     |PUP-d    |
+--------------+-----------+---------------------+-------------+-------------+
PRILOGA 2

  Projektna dokumentacija za predvideno izgradnjo kanalizacijskega omrežja v
naselju Želimlje:
  – predvidena je izgradnja kanalizacijskega sistema s čistilno napravo po
projektu št. 2626/1K: Odvajanje odpadnih vod za naselje Želimlje, programska
rešitev, julij 1999, JP Vodovod – Kanalizacija.

AAA Zlata odličnost