Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3304. Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika, stran 7940.

Na podlagi drugega odstavka 109. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00 – ZP-L, 52/02 – ZJA in 86/04) Agencija za trg vrednostnih papirjev izdaja
S K L E P
o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika
VSEBINA PROGRAMA
1. člen
Vsebina programa za opravljanje preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika (v nadaljnjem besedilu preizkus znanj), se nanaša na področja:
1. predpisov o poslovanju z vrednostnimi papirji;
2. predpisov in poslovanja institucij trga vrednostnih papirjev;
3. poslovnih financ, poslovanja z vrednostnimi papirji in finančnimi instrumenti;
4. finančnih analiz;
5. upravljanja premoženja in osebnih financ;
6. poslovne etike ter odnosa do vlagateljev.
LITERATURA
2. člen
(1) Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem besedilu Agencija) določi seznam veljavnih predpisov oziroma pravil poslovanja in literaturo, ki se nanaša na posamezna področja iz 1. člena tega sklepa.
(2) Agencija objavi seznam iz prejšnjega odstavka tega člena na svoji spletni strani najmanj 60 dni pred začetkom preizkusa znanj.
IZPITNA KOMISIJA
3. člen
(1) Člane izpitne komisije imenuje strokovni svet.
(2) Izmed članov izpitne komisije direktor Agencije določi izpitno komisijo za posamezen preizkus znanj. Sestavljajo jo predsednik in dva člana.
(3) V izpitni komisiji so lahko osebe, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo in so strokovnjaki s področja financ oziroma gospodarskega prava.
(4) Če pri predsedniku ali članu izpitne komisije obstajajo okoliščine, ki v zvezi s posameznim kandidatom zbujajo dvom o njegovi nepristranskosti, se je dolžan izločiti iz izpitne komisije.
(5) Izpitna komisija je v postopku preizkusa in ocenjevanja znanj dolžna zagotoviti tajnost podatkov, ki jih pridobi v zvezi s preizkusom znanj.
(6) Strokovni svet lahko razreši člana izpitne komisije, če ta ne želi več sodelovati pri delu izpitne komisije ali če ne izpolnjuje svojih dolžnosti po tem sklepu.
DOLOČANJE VSEBINE PREIZKUSA ZNANJ
4. člen
(1) Strokovni svet izmed članov izpitne komisije imenuje podkomisijo, ki določi pisna izpitna vprašanja z vseh ali posameznih programskih področij in predlaga strokovnemu svetu seznam veljavnih predpisov oziroma pravil poslovanja in literaturo za vsa ali posamezna programska področja.
(2) Izpitna komisija, ki jo je določil direktor Agencije za posamezen preizkus znanj v skladu z drugim odstavkom 3. člena tega sklepa, določi vprašanja za posamezen preizkus znanj predvsem izmed vprašanj, ki jih je oblikovala podkomisija iz prejšnjega odstavka, in sicer tako, da odgovori na vprašanja s posameznega programskega področja prinašajo od 10 do 30 od skupaj 100 možnih točk.
(3) Nadomestilo za delo izpitne komisije in podkomisije določa strokovni svet na predlog direktorja Agencije.
PRIJAVA KANDIDATA
5. člen
(1) Zahtevi po preizkusu znanj mora kandidat priložiti dokazilo o plačilu takse v višini, kot jo določa tarifa Agencije.
(2) Agencija mora zahtevo po preizkusu znanj prejeti najmanj osem dni pred preizkusom znanj.
(3) Če kandidat pisno prekliče zahtevo najmanj dva dni pred začetkom preizkusa znanj, mu Agencija povrne že plačano takso za opravljanje preizkusa znanj.
(4) Če se prijavljeni kandidat iz posebej utemeljenih razlogov (npr. bolezen, poškodba, vpoklic k vojaškim vajam...) ni mogel udeležiti preizkusa znanj, lahko naslovi na Agencijo zahtevo za vračilo takse tudi po prenehanju okoliščin, zaradi katerih se ni mogel udeležiti preizkusa znanj. O utemeljenosti zahteve odloči direktor Agencije.
(5) Če Agencija ni prejela dokazila iz prvega odstavka tega člena vsaj tri dni pred preizkusom znanj, se šteje, da je kandidat odstopil od zahteve.
(6) Kandidat lahko vloži zahtevo po preizkusu znanj tudi na tipskem obrazcu, ki je objavljen na spletni strani Agencije.
OBJAVA PREIZKUSA ZNANJ
6. člen
(1) Agencija objavi datum in kraj preizkusa znanj ter druge podatke, povezane z njim, na svoji spletni strani najmanj 60 dni pred začetkom preizkusa znanj in o tem obvesti tudi borzo, združenje članov borze vrednostnih papirjev in združenje družb za upravljanje.
(2) Agencija mora zagotoviti najmanj en preizkus znanj za borznega posrednika na leto.
PREIZKUS ZNANJ
7. člen
(1) Kandidati se morajo pred pristopom k preizkusu znanj indentificirati z javno listino, opremljeno s fotografijo. Agencija lahko navedeno listino fotokopira.
(2) Preizkus znanj ni javen. Poleg članov izpitne komisije so lahko pri njem navzoče le pooblaščene osebe, ki jih določi direktor Agencije, oziroma pri pisnem preizkusu znanj drugi kandidati, ki opravljajo pisni preizkus znanj.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko izpitna komisija omogoči tudi tretjim osebam navzočnost pri preizkusu znanj, če obstaja dvom o nepristranskosti postopka preizkusa znanj.
(4) Za ugotavljanje kršitev pri preizkusu znanj in za odločanje o drugih vprašanjih, povezanih z opravljanjem preizkusa znanj, je pristojna izpitna komisija.
(5) Preizkus znanj poteka pisno. Izpitna vprašanja se nanašajo na vsa programska področja, in sicer tako, da so združena po posameznih programskih področjih.
(6) Ne glede na prejšnji odstavek lahko v primeru, če je prijavljenih kandidatov malo, preizkus znanj poteka tudi ustno, in sicer posamično za vsakega kandidata posebej.
(7) Pri preizkusu znanj ima lahko kandidat le tiste pripomočke, ki jih predhodno določi izpitna komisija.
(8) O pritožbah kandidata zoper delo izpitne komisije odloča strokovni svet Agencije.
OCENJEVANJE USPEŠNOSTI
8. člen
(1) Uspešnost opravljanja preizkusa znanj ugotavlja izpitna komisija, in sicer na podlagi števila točk, ki jih je kandidat pridobil glede na skupno možno število točk. Največje možno število točk je 100.
(2) Šteje se, da je kandidat uspešno opravil preizkus znanj, če je zbral vsaj 60 točk.
(3) Če kandidat pridobi od 55 do 59 točk, lahko v treh dneh po prejemu obvestila o dosežkih pisnega preizkusa znanj zahteva dodaten preizkus znanj pred izpitno komisijo. V tem primeru je preizkus znanj usten.
OBJAVA REZULTATOV
9. člen
(1) Kandidata, ki ni uspešno opravil pisnega preizkusa znanj, Agencija obvesti o dosežkih pisnega preizkusa znanj.
(2) Kandidatu, ki je uspešno opravil preizkus znanj, Agencija posreduje potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanj.
(3) Agencija je dolžna sporočiti rezultate pisnega preizkusa znanj najpozneje v 15 dneh po opravljanju preizkusa znanj.
(4) V primerih iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega sklepa predsednik izpitne komisije sporoči rezultate neposredno po dodatnem preizkusu znanj. Če je kandidat uspešno opravil preizkus znanj, se mu tudi izroči potrdilo o uspešno opravljenem preizkusu znanj.
KONČNE DOLOČBE
10. člen
(1) Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi programa in načina opravljanja preizkusa strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov borznega posrednika in člana uprave družbe za upravljanje (Uradni list RS, št. 6/2000).
(2) Z uveljavitvijo tega sklepa preneha mandat članom komisije in podkomisije, imenovanim na podlagi sklepa iz prejšnjega odstavka tega člena.
(3) Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 210-1/12-12/2005
Ljubljana, dne 13. julija 2005.
EVA 2005-1611-0146
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za trg vrednostnih papirjev
dr. Miha Juhart l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti