Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3323. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec, stran 7964.

Na podlagi 23. člena in v povezavi s 34. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odl. US RS, 45/94 – odl. US RS, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US RS, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US RS, 9/96 – odl. US RS, 39/96 – odl. US RS, 44/96 – odl. US RS, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US RS, 74/98, 59/99 – odl. US RS, 70/00 in 51/02) ter 16. in 79. člena Statuta Občine Krško (Uradni list RS, št. 98/00 – prečiščeno besedilo in 5/03) je Občinski svet občine Krško na 31. seji dne 21. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenem načrtu Staro jedro Leskovec (Uradni list RS, št. 9/98), ki se nanašajo na zemljišče parc. št. 648/1, k.o. Leskovec ter dele zemljišč parc. št. 256/1, 1243/1, 674 in 255/19, k.o. Leskovec, na območju obstoječega naselja Leskovec.
2. člen
Sestavni del odloka so obvezne priloge in grafični del, ki vsebujejo:
– izvleček iz planskega akta,
– obrazložitev in utemeljitev,
– seznam strokovnih podlag,
– smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– seznam sektorskih aktov in predpisov.
Grafični del:
– načrt namenske rabe prostora,
– načrt parcele,
– načrt ureditvenega območja z načrtom parcelacije,
– načrt umestitve načrtovane ureditve v prostor,
– zasnova projektnih rešitev prometne, energetske in komunalne infrastrukture,
– izsek iz UN Staro jedro Leskovec (ureditvena situacija).
3. člen
V poglavju »III. Funkcije območja urejanja s pogoji za izrabo prostora, kvaliteto graditve in druge posege v prostor« se pri točki »2. Razporeditev in namembnost obstoječih in predvidenih objektov ter odprtih prostorov«, v 10. členu odloka, besedilo zadnjega stavka črta in doda nov stavek, ki glasi: »Zgradita se nova stanovanjska objekta ob poti proti cerkvi sv. Ane in trije objekti ob Ulici Anke Salmič.«
4. člen
V poglavju »IV. pogoji za urbanistično oblikovanje prostora in arhitektonsko oblikovanje objektov in naprav« se na koncu točke »4. Posebna merila in pogoji za posege v prostor«, za 26. členom, doda nov člen 26.a, ki glasi:
»Lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo stanovanjskega objekta na zemljišču s parc. št. 648/1, k.o. Leskovec:
Namembnost objekta: stanovanjska; v kletnem delu objekta je možna mirna nehrupna dejavnost.
Konstrukcija: klasična zidana.
Orientacija: daljša stranica in sleme objekta vzporedna s plastnicami terena (V-Z).
Horizontalni gabarit: osnovni objekt – 12 x 9 m + garaža 6 x 7 m.
Vertikalni gabarit: osnovni objekt – klet (na severni strani v celoti vkopana) + pritličje + izkoriščena mansarda (višina kolenčnega zidu do 0,8 m); garaža – klet (na severni strani v celoti vkopana). Kletna plošča nad garažo zasuta z zemljo in zatravljena.
Streha: simetrična strma dvokapnica, naklona ca. 40 stopinj, z dvokapnimi frčadami enakega naklona.
Kritina: opečna, priporoča se bobrovec.
Fasada: zaglajen zidarski omet, svetlih pastelnih tonov; stavbno pohištvo mora biti leseno; balkoni morajo biti skriti pod napuščem.
Gradbena linija: objekt se locira ob stanovanjski ulici, v nizu med obstoječima stanovanjskima objektoma.
Ureditev okolice: manipulativne in parkirne površine pred objektom se tlakujejo ali izvedejo v asfaltu. Oporni zidovi morajo biti obloženi z lokalnim kamnom tako, da betonske fuge ne bodo vidne.
Pogoji za postavitev enostavnih objektov: v sklopu gradbene parcele je na podlagi Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04), možna postavitev le pomožnih objektov, razen kmetijsko gozdarskih. Oblikovanje objektov mora biti usklajeno z osnovnim objektom. Fasada, naklon strehe in kritina pri objektu garaže, drvarnice in lope enako kot pri hiši. Izvedba polnih (popolnoma zaprtih, ne transparentnih) ograj ni dopustna.«
5. člen
V poglavju »VIII. obveznosti investitorja in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta« se za 53. členom odloka doda novi 53.a člen, ki glasi:
»Pri projektiranju objekta in izvajanju del na zemljišču s parc. št. 648/1, k.o. Leskovec, je poleg že v odloku navedenih obveznosti potrebno upoštevati:
– smernice nosilcev urejanja prostora,
– križanje infrastrukturnih ureditev izvajati v skladu z veljavnimi predpisi.
6. člen
V poglavju »VIII. Prehodne In končne določbe« se besedilo 54. člena odloka črta in se glasi:
»Ureditveni načrt Staro jedro Leskovec je stalno na vpogled pri pristojnem občinskem organu za urejanje prostora v Občini Krško in Krajevni skupnosti Leskovec.«
7. člen
V 55. členu odloka se besedilo črta in se glasi:
»Nadzor nad izvajanjem ureditvenega načrta opravljajo pristojne inšpekcijske službe.«
8. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-7/2003-502
Krško, dne 21. julija 2005.
Župan
Občine Krško
Franc Bogovič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti