Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3310. Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP10/1 Brezovica, stran 7949.

Na podlagi 27. do 34 in 77. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99 in 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 20. redni seji dne 14. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o občinskem lokacijskem načrtu za območje urejanja VP10/1 Brezovica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(podlaga za občinski lokacijski načrt)
(1) S tem odlokom se ob upoštevanju spremembe dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljane za obdobje1986–2000 (urad­ni list SRS št. 11/86 in uradni list RS, št. 23/91, 71/93, 62/94, 81/04) in družbenega plana Občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986–1990 (uradni list SRS št. 34/86, 10/87, 14/89 in uradni list RS, št. 40/92, 73/98, 81/04) za območje Občine Brezovica sprejme občinski lokacijski načrt za območje urejanja VP10/1 Brezovica (v nadaljnjem besedilu: lokacijski načrt).
(2) Lokacijski načrt je izdelal PA Prostor d.o.o. pod številko projekta 1263-64/04, v marcu 2005.
2. člen
(vsebina odloka)
(1) Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja VP10/1 Brezovica (v nadaljnjem besedilu: odlok) določa: ureditveno območje, zasnovo urejanja ureditvenega območja, zasnovo projektnih rešitev za urbanistično, arhitektonsko in krajinsko oblikovanje objektov in ureditev, zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske in komunalne infrastrukture, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanja narave in kulturne dediščine, etapnost izvedbe, obveznosti investitorja in izvajalcev, tolerance ter nadzor nad izvajanjem določil te odloka.
(2) Sestavine iz prejšnjega odstavka so obrazložene in grafično prikazane v občinskem lokacijskem načrtu, ki je skupaj z obveznimi prilogami na vpogled na Občini Brezo­vica.
3. člen
(obseg ureditvenega območja)
(1) Ureditveno območje občinskega lokacijskega načrta obsega območje stanovanjske in obrtno-poslovne gradnje z ureditvijo prometnih površin, komunalne in energetske infrastrukture ter območje rekonstrukcij, zaščite ali nadomestne gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infra­strukture.
(2) Območje stanovanjske in obrtno poslovne gradnje v izmeri 1,8 ha leži zahodno od ceste LC 022010 Brezovica – Podpeč. Na severni strani je omejeno z opuščenim železniškim nasipom, na južni strani pa z obstoječimi stanovanjskimi objekti.
(3) Območje stanovanjske in obrtno poslovne gradnje z vsemi spremljajočimi ureditvami obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski občini Brezovica: 596/1, 596/12, 596/13, 596/14, 596/15, 596/16, 596/17, 596/18, 596/19, 596/20, 596/21, 596/22, 596/23, 597/1, 598/3, 598/4, 598/5, 599/1, 599/2, 600, 601/1, 601/2, 601/3, 601/4, 601/5, 601/6, 601/7, 601/8, 601/9, 605/3, 605/6, 605/7, 605/8, 605/9, 605/10.
(4) Območje rekonstrukcij, zaščite in gradnje komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture obsega naslednje parcele oziroma dele parcel v katastrski Občini Brezovica:
k.o. Brezovica
vodovod: 3533/2, 3738;
kanalizacija: 3533/2
meteorna kanalizacija: 3533/2
elektrovodi NN: 2367/2, 1465;
telefon: 3533/2;
plin: 3533/2, 3738;
II. FUNKCIJA OBMOČJA
4. člen
(funkcija ureditvenega območja)
Ureditveno območje obsega:
a) območje novih objektov
b) območje obstoječih objektov
c) prometne površine, kot dostopne poti do objektov
d) površine, ki niso predvidene za pozidavo in bodo ohranile obstoječo namembnost
e) območja ureditev komunalnih, energetskih in ostalih infrastrukturnih objektov naprav.
III. POGOJI ZA URBANISTIČNO, ARHITEKTONSKO IN KRAJINSKO OBLIKOVANJE OBJEKTOV IN UREDITEV
5. člen
(pogoji za urbanistično in arhitektonsko oblikovanje)
(1) Za urbanistično oblikovanje območja in arhitekturno oblikovanje objektov je skladno s prikazi prostorske ureditve v grafičnih prilogah št. 3 upoštevati naslednje pogoje:
– razporeditev objektov
– dostope do objektov
– maksimalne tlorisne in višinske gabarite objektov
– določene gradbene linije za objekte
– ter elemente za zakoličbo objektov in ureditev, ki so prikazani na geodetskem načrtu (grafična priloga list št. 2)
(2) Območje novih objektov obsega gradnjo 18 individualnih objektov in sicer:
– ob dostopni poti A šest,
– ob dostopni poti B osem,
– ob dostopni poti C štirih.
6. člen
Objekti
(1) Lega, horizontalni in vertikalni gabarit ter zasnova zunanje ureditve je prikazana v grafični prilogi list 3.2.
tloris:
– 14,1m x 6,1m + 5,4m x 7,9m – za objekt št. 1,
– 12,0m x 9,0m – za objekte št. 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
– 2 x 12,0m x 8,6m + 3,6m x 4,0m – za objekt št. 4,
– 15,6m x 15,3m + 2,2m x 5,4m – za objekt št. 5,
– 16,8 x 15,4m (členjen tloris) – za objekt št. 15,
– 13,0m x 10,0m + 6,0m 6,0m – za objekt št. 16,
– 13,1m x 8,0m + 6,5m x 3,5m – za objekt št. 17,
– 16,9m x 9,8m – za objekt št. 18,
sodobno oblikovanje.
(2) Vertikalni gabarit za objekte št. 5, 15 in 16 je pritličje in izkoriščeno podstrešje, višina kolenčnega zidu maksimalno 1,50m in pritličje in nadstropje (P+1) za objekte št. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18. Maksimalna višina slemena za objekta 1, 2, 3, 4, 5 in 6 je 8,5m.
(3) Strehe so simetrične dvokapnice s čopi ali brez, naklona strešin od 30° do 38°. Dovoljene so podaljšane strešine, frčade, pokrite terase s pergolo ali lahko transparentno ravno streho. Tlorisna površina pokrite terase ne sme presegati 30 procentov tlorisne površine objekta. Kritina opečne ali temne barve.
(4) Streha na objektih št. 1, 2, 3, 4, 5, 6 je dvokapnica z naklonom strešin 20°-30°, južni del objekta št. 4 ima streho z minimalnim naklonom 3°.
(5) Streha na objektu št. 18 je enokapnica z naklonom strešin 6°.
7. člen
Dozidave, nadzidave in prizidki
Na funkcionalnem zemljišču obstoječega objekta so dovoljene dozidave do 40% velikosti osnovnega tlorisa objekta, vendar pozidanost zemljišča ne sme presegati razmerja 40% pozidanega proti 60% nepozidanega zemljišča. Vertikalni gabarit se mora višinsko prilagajati osnovnemu objektu katerega ne sme preseči. Dozidavo je zasnovati tako, da z osnovnim objektom tvori oblikovno celoto.
8. člen
Namembnosti objektov
Namembnost objektov je stanovanjska, obrtno poslovna ali stanovanjsko poslovna. Dovoljene so obrtno poslovne dejavnosti, ki ne presegajo nivojev hrupa kot jih določa Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem za III. območje varstva pred hrupom. Dejavnost se opredeli v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
9. člen
Enostavni objekti
Dovoljena je gradnja enostavnih objektov na funkcionalnem zemljišču objekta, v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo tovrstnih objektov.
10. člen
Ograje:
Dovoljuje se postavitev žičnih ograj z živo mejo. Ograja ob lokalni cesti mora biti v odmiku minimalno 0,5m od vozišča ceste, ob zagotavljanju preglednosti ob vključevanju vozil na lokalno cesto. Ograja ob dostopni poti mora biti v odmiku minimalno 0,5m od parcelne meje dostopne poti. Ograje med parcelami je dovoljeno postavljati v odmiku min 0,5m od parcelne meje, manjši odmik pa je dovoljen v soglasju s sosedom.
11. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
Za krajinsko oblikovanje območja je upoštevati:
– površine, ki niso predvidene za pozidavo se ohrani v prvotni funkciji,
– obcestni prostor na gradbenih parcelah se zatravi in zasadi z nizkimi grmovnicami ali drevesi ob zagotavljanju preglednosti
– območje urejanja naj se ob robovih zasadi z avtohtono vegetacijo
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV PROMETNE, ENERGETSKE IN KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
12. člen
(prometna ureditev)
(1) Objekti in območje urejanja se prometno navezuje na obstoječo lokalno cesto LC 022010 Brezovica – Podpeč, parc. št. 3533/2 k.o. Brezovica, ki poteka ob vzhodnem robu območja z:
– dostopno potjo A okvirne dolžine 55m,
– dostopno potjo B okvirne dolžine 91m in
– dostopno potjo C okvirne dolžine 88m.
(2) Priključke dostopnih poti na lokalno cesto izvesti po pogojih upravljavca.
13. člen
Prečni prerez poti:
– 6,0m – dostopna pot A, vozni pas 5,0m in dve bankini po 0,50m, izvedba v asfaltu,
– 5,0m – dostopna pot B, vozni pas po 4,0m in dve bankini po 0,50m, izvedba v asfaltu,
– 5,0m – dostopna pot C, vozni pas po 4,0m in dve bankini po 0,50m, izvedba v asfaltu,
14. člen
Na funkcionalnem zemljišču je zagotoviti najmanj dve parkirni (garažni mesti) za stanovanjski objekt, za obrtno ali poslovno dejavnost pa še dodatne parkirne površine.
15. člen
(komunalna, energetska infrastruktura)
(1) Zaradi gradnje objektov se po potrebi prestavi, zamenja oziroma zaščititi komunalne, energetske in telekomunikacijske objekte, naprave in napeljave. Projektiranje in gradnja komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih ob­jektov, naprav in napeljav poteka v skladu z določbami tega odloka in projektnimi pogoji, ki so sestavni del tega lokacijskega načrta.
(2) Na območju lokacijskega načrta so dopustne rekonstrukcije obstoječih in gradnja novih infrastrukturnih objektov.
16. člen
(vodovod)
(1) Oskrba uporabnikov s pitno vodo bo zagotovljena iz centralnega vodovodnega sistema Ljubljana, vodarne Brest preko obstoječega vodovoda AC 350 mm, ki poteka ob cesti Brezovica – Podpeč, do zgraditve novega vodovoda »O«, ki je načrtovan v odmiku 1,5m od obstoječega vodovoda.
(2) Za oskrbo objektov z vodo, se zgradi:
– vodovod „O.8“ iz cevi iz duktilne litine NL 100mm, okvirne dolžine 65 m, opremljen z zasunom, zračnikom in zaključnim hidrantom,
– vodovod „O.9“ iz cevi iz duktilne litine NL 100mm, okvirne dolžine 84m, opremljen z zasunom in zaključnim hidrantom,
– vodovod „O.10“ iz cevi iz duktilne litine NL 100 mm, okvirne dolžine 98m, opremljen z zasunom, zračnikom in zaključnim hidrantom.
17. člen
(kanalizacija)
(1) V Podpeški cesti je predvidena gradnja javne kanalizacije v ločenem sistemu z navezavo na kanalizacijski sistem Vnanje Gorice z navezavo na centralno čistilno napravo v Zalogu.
(2) Za odvajanje odpadne vode iz objektov je zgraditi:
– v dostopni cesti A – kanal O(5.1) iz armiranega poliestra DN250mm, okvirne dolžine 61m,
– v dostopni cesti B – kanal O(5.2) iz armiranega poliestra DN250mm, okvirne dolžine 93m,
– v dostopni cesti C – kanal O(5.3) iz armiranega poliestra DN250mm, okvirne dolžine 83m,
(3) Do izgradnje kanalizacije je na funkcionalnem zemljišču objektov zgraditi troprekatne vodotesne greznice na praznjenje ali za skupino objektov (ob dostopnih cestah) čistilno napravo, locirano ob Podpeški cesti. Po izgradnji kanalizacije je obvezna priključitev objektov na njo.
(4) Za odvod meteorne vode z objektov in prometnih površin je zgraditi do obstoječega meteornega kanala, ki poteka v Podpeški cesti:
– v dostopni cesti A – meteorni kanal M1 iz betonskih cevi DN300mm, okvirne dolžine 56m,
– v dostopni cesti B – meteorni kanal M2 iz betonskih cevi DN300mm, okvirne dolžine 86m.
(5) Obstoječi meteorni kanal poteka v dostopni poti C.
18. člen
(elektroenergetsko omrežje)
Novi objekti se bodo priključili na obstoječo TP Brezovica – nadvoz, po pogojih upravljavca. Električno omrežje nizke napetosti se izvede s podzemnimi kabli preko treh NN razdelilnih omaric do prostostoječih priključno merilnih omaric, ki so locirane na parcelah št. 601/2, 601/3, 601/4, 601/7, 601/8, 596/1, 596/16, 596/17, 596/18, 596/19, 596/20, 596/21, 596/22 in 596/23 vse k.o. Brezovica.
19. člen
(telefonsko omrežje)
Telefonsko omrežje se izvede z dvocevno kabelsko kanalizacijo, ki se naveže na obstoječo kabelsko kanalizacijo ob Podpeški cesti. Trasa predvidene kanalizacije poteka v dostopni poti. Izvede se s PVC cevmi premera 110 mm in kabelskimi jaški na odcepih.
20. člen
(plinovodno omrežje)
(1) Objekti se priključijo na zemeljski plin namenjen za oskrbo objektov za ogrevanje, pripravo tople sanitarne vode, kuho in tehnologijo.
(2) Objekti se priključijo na 1-4 barski plinovod dimenzije DN 200, ki poteka ob Podpeški cesti preko treh glavnih plinovodov dimenzij DN50. Trasa glavnih plinovodov poteka v dostopnih poteh.
(3) Do izgradnje omrežja zemeljskega plina se zagotovi oskrba objektov na utekočinjeni naftni plin iz skupne postaje locirane na parceli 601/1 k.o. Brezovica.
(4) Projektno dokumentacijo je potrebno izdelati na osnovi projekta »Idejna zasnova plinovodnega omrežja za območje urejanja VP 10/ Brezovica«, ki jo je izdelala Energetika Ljubljana d.o.o., št. R-173-P/2, februar 2005.
(5) Stroški pridobitve upravnih dovoljenj in izvedba plinovoda DN 200 in začasne postaje utekočinjenega naftnega plina se določijo na podlagi posebnega sporazuma med lastniki objektov in Energetiko Ljubljana.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA VAROVANJE OKOLJA, OHRANJANJE NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
21. člen
(varstvo naravne dediščine)
Ureditveno območje VP10/1 Brezovica se nahaja v znotraj ekološko pomembnega območja Ljubljansko barje, na parceli št. 605/3, k.o.Brezovica pa je še posebno varstveno območje Ljubljansko barje (SPA) in potencialno posebno varstveno območje Ljubljansko barje (Psci).
– znotraj območja pozidave naj se ohranjajo zelena površine
– dejavnosti, ki se bodo opravljale na obravnavanem območju naj nimajo negativnega vpliva na naravo v okolici.
22. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Ureditveno območje VP10/1 Brezovica se nahaja v znotraj območja kompleksnega varstva v odprtem prostoru OKV Ljubljansko barje.
(2) V območju kulturne krajine Ljubljansko barje (EŠD 11819) je dovoljena individualna gradnja, dopolnilna in nadomestna gradnja, vzgojnovarstveni objekti in žične ograje z živo mejo.
(3) Ker obstaja možnost prisotnosti arheoloških ostankov, mora investitor na obravnavanem območju zagotoviti, predhodni arheološki terenski pregled pred pričetkom del. V arheološkem območju Ljubljansko barje (EŠD 9368) so dovoljena dela na zemljišču šele po zavarovalnih arheoloških raziskavah
23. člen
(ravnanje z rodovitno prstjo)
(1) Zgornjo humusno plast se pravilno odgrne, začasno in ustrezno deponira ter ponovno uporabi za rekultivacijo poškodovanih zemljišč in ureditev funkcionalnih zemljišč ob objektih.
(2) S prstjo se ob odgrinjanju, deponiranju in vgrajevanju ravna tako, da se bo ohranila njena količina in rodovitnost in da ne pride do onesnaženja z nevarnimi in škodljivimi snovmi ter do mešanja z manj kakovostno zemljino.
(3) Z viški rodovitne zemlje razpolaga lokalna skupnost v skladu z občinskimi odloki.
(4) Gradnja, transport in druge aktivnosti v zvezi z gradnjo se izvajajo tako, da bo s posegi prizadetih čim manj tal. S transportnih in gradbenih površin se prepreči emisije prahu in gradbenih materialov ter odtekanje vod na kmetijske obdelovalne površine ter v podtalnico.
24. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Upoštevati je ničelno stanje podtalnice, to je stanje podtalnica pred pričetkom del.
(2) Vse parkirno manipulativne površine morajo biti izvedene v protiprašni izvedbi. Meteorna voda iz objektov in prometnih površin se odvaja v obstoječo meteorno kanalizacijo.
25. člen
(varstvo zraka)
Ogrevanje objektov mora biti urejeno tako, da emisije v zrak ne presegajo z Uredbo dovoljenih ravni.
26. člen
(varstvo pred hrupom)
Obravnavano območje spada v območje III. stopnje varstva pred hrupom, kjer znaša mejna raven hrupa 50/60dBA za dan in noč. Dovoljene so obrtno poslovne dejavnosti, ki ne presegajo nivojev hrupa kot jih določa Uredba o hrupu v naravnem in življenjskem.
27. člen
(varstvo pred požarom in drugimi nesrečami)
(1) Požarna varnost objektov ob ureditvenem območju bo ostala nespremenjena. Ohranijo se obstoječi dovozi za interventna vozila. Preskrba s požarno vodo se zagotavlja iz hidrantov na obstoječem in predvidenem omrežju.
(2) V primeru nesreč in razlitja večjih količin goriv, olj ali drugih za vode škodljivih tekočin, suspenzij in drugih materialov, se pred začetkom gradbenih del pripravi načrt za preprečevanje vdora teh snovi v tla in podtalnico ter za njihovo odstranitev.
28. člen
(ravnanje z odpadki)
(1) Z viški izkopanega materiala ni dovoljeno zasipavati obstoječe jarke.
(2) Med gradnjo se ločeno zbirajo gradbeni in drugi odpadki, glede na možnost ponovne uporabe.
(3) Zbiranje in odvoz odpadkov se organizira tako kot to velja za celotno naselje Brezovica. Zabojnik za zbiranje odpadkov je locirati na funkcionalnem zemljišču, dostopen za komunalna vozila.
VI. ETAPNOST IZVEDBE
29. člen
(etape izvajanja občinskega lokacijskega načrta)
(1) Etape izvajanja lokacijskega načrta so:
– infrastrukturni objekti in naprave, ki so potrebne za realizacijo predvidenih posegov
– dovozne poti,
– posamezni objekti,
(2) Etape iz prejšnjega odstavka se lahko izvajajo posamezno ali skupaj, predstavljati pa morajo posamezne zaključene funkcionalne enote (grafična priloga št. 2).
VII. OBVEZNOSTI INVESTITORJA IN IZVAJALCEV
30. člen
(organizacija gradbišča in transportne poti)
(1) Za potrebe gradbišča se uporabljajo že obstoječe komunikacije ali načrtovane komunikacije, urejanje novih dovoznih poti ni dovoljeno, transport se opravi po lokalni cesti in dostopnih poteh.
(2) Pri organizaciji gradbišča se upošteva naslednje:
– za transport se določijo obstoječe dovozne poti in ce­ste,
– zagotovi se odvijanje motornega in peš prometa po obstoječem prometnem omrežju;
– vse ceste in poti, ki bodo služile transportu pred začetkom in med gradnjo se ustrezno urediti, po končani gradnji pa se vse nastale poškodbe sanira;
– zagotovi se nemoteno komunalno oskrbo obstoječih objektov in naprav preko vseh komunalnih, energetskih, telekomunikacijskih in drugih naprav, v času gradnje se jih zaščiti, vse eventualne nove poškodbe sanira in posege uskladi s pristojnimi organi in organizacijami;
– v času gradnje se zagotovi zavarovanje gradbišča tako, da bosta zagotovljena varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč in v skladu z veljavnimi prepisi se odpravi v najkrajšem možnem času morebitne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja;
– v času gradnje se zagotovi vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo gradbišča, da bo preprečeno onesnaženje okolja in voda,
– na gradbišču ni dovoljeno skladiščenje in pretakanje pogonskih goriv za delovno mehanizacijo,
– sočasno in usklajeno izvajati gradnjo komunalne infrastrukture,
– urediti pripadajoče zelene in druge površine.
31. člen
(ostale obveznosti investitorja in izvajalcev)
Poleg obveznosti navedenih v predhodnih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalca tudi:
– nadomesti se komunalne objekte in naprave, ki v načrtu niso evidentirani, pa se ugotovi, da so tangirani z gradnjo objektov in ostalih ureditev,
– v primeru, da bodo na objektih, napravah in ureditvah ob transportnih poteh in ob gradbišču nastale škode, ki so posledica gradnje, investitor sanira škodo oziroma plača odškodnino,
– krajane se tekoče obvešča o delih in posledicah: prašenje, vibracije, hrup itn. in možnih kratkotrajnih prekinitvah dobave električne energije, vode.
32. člen
(razmejitve in primopredaja)
Investitor poskrbi za primopredajo vseh odsekov komunalne in prometne infrastrukture in drugih naprav, katerih ne bo prevzel v upravljanje in pripravi ustrezne razmejitve ter preda potrebno dokumentacijo drugim upravljavcem.
VIII. TOLERANCE
33. člen
(1) Ob realizaciji lokacijskega načrta so dopustna odstopanja od tehničnih rešitev, če se z novimi rešitvami v okviru odstopanj ne spreminja načrtovani videz območja, poslabšajo bivalni in delovni pogoji ter vplivi na okolje na območju lokacijskega načrta oziroma na sosednjih območjih.
(2) Odstopanja od tehničnih rešitev ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
(3) Odstopanja od horizontalnih gabaritov objektov so lahko +- 15% vendar le na straneh, kjer niso določene gradbene linije ali odmiki. Odstopanja od vertikalnih gabaritov niso dovoljena.
(4) V projektih za pridobitev gradbenega dovoljenja morajo biti vse dimenzije objektov in naprav natančno določene. Dopustna so manjša odstopanja od dimenzij navedenih v tem odloku, ki so posledica natančnejše stopnje obdelave projektov. Večja odstopanja so dopustna v skladu z določili prvega in drugega odstavka tega člena.
(5) Gradnja garaže, kot pritlični prizidek k osnovnemu objektu, se šteje kot dopustno odstopanje od osnovnih gabaritov objektov.
IX. NADZOR
34. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja pristojna inšpekcijska služba.
X. PREHODNE KONČNE DOLOČBE
35. člen
Do izvedbe navedenih posegov se v območju urejanja ohranja sedanja raba prostora.
36. člen
(vpogled v LN)
Lokacijski načrt je na vpogled na Občini Brezovica in pri službah pristojnih za urejanje prostora.
37. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu.
Št. 22/2005
Brezovica, dne 18. julija 2005.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti