Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3319. Sklep o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1567/46, 1570/79 in 1570/81 k.o. Koper, stran 7960.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03)
R A Z G L A Š A M
S K L E P
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA NEPREMIČNINAH S PARC. ŠT. 1567/46, 1570/79 IN 1570/81 K.O. KOPER
Št. 4651-150/2004
Koper, dne 15. julija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l. r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 72/93; 6/94 – odločba US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 36/99 – odl. US in 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US in 51/02) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03) je Občinski svet mestne občine Koper na seji dne 14. 7. 2005 sprejel
S K L E P
o ukinitvi javnega dobra na nepremičninah s parc. št. 1567/46, 1570/79 in 1570/81 k.o. Koper
I
Na nepremičninah s parc. št. 1567/46, 1570/79 in 1570/81 k.o. Koper se ukine javno dobro.
II
Nepremičninam iz 1. točke tega sklepa preneha značaj javnega dobra in postaneta last Mestne občine Koper.
III
Ta sklep začne veljati takoj in se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4651-150/2004
Koper, dne 14. julija 2005.
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03)
P R O M U L G O
LA DELIBERAZIONE
sulla dismissione del demanio pubblico alle particelle catastali n. 1567/46, 1570/79 e 1570/81, c.c di Capodistria
Numero: K4641-150/2005
Capodistria, 15 luglio 2005.
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29° e 51° della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 72/93, 6/94 – sentenza della CC, 45/94 – sentenza della CC, 57/94, 14/95, 20/95 – sentenza della CC, 63/95 – interpretazione autentica, 9/96 – sentenza della CC, 44/96 – sentenza della CC, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – sentenza della CC, 74/98, 36/99 – sentenza della CC e 59/99 – sentenza della CC, 70/00, 100/00 – sentenza della CC e 51/02), come pure gli articoli 27° e 127° dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01 e 29/03), il consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 14 luglio 2005, ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sulla dismissione del demanio pubblico alle particelle catastali n. 1567/46, 1570/79 e 1570/81, c.c di Capodistria
I
Si procede alla dismissione del demanio pubblico riguardo alle particelle catastali n. 1567/46, 1570/79 e 1570/81, c.c di Capodistria.
II
Relativamente agli immobili di cui al punto I. della presente deliberazione si procede alla dismissione del bene pubblico ed al trasferimento al patrimonio disponibile del Comune città di Capodistria.
III
La presente deliberazione assume efficacia al momento della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: K4641-150/2005
Capodistria, 14 luglio 2005.
Sindaco
Comune citta’ di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti