Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3333. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log (za del območja urejanja L2G/1), stran 7968.

Na podlagi 23. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03 – ZZK-1) in 20. člena Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01) je Občinski svet občine Vrhnika na 25. seji dne 14. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log (za del območja urejanja L2G/1)
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve odloka o ureditvenih pogojih za plansko celoto L2-Log (Uradni list RS, št. 3/95), ki jih je izdelal Primis Vrhnika d.d. pod številko 9/05 v februarju 2005.
2. člen
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na del območja urejanja L2G/1, ki se, zaradi planske spremembe iz gozdne v stavbno namembnost, priključi morfološki enoti 2A/3 v območju urejanja L2S/8 ter na varovanje naravne in kulturne dediščine v območju urejanja L2S/8.
3. člen
Spremembe in dopolnitve vsebujejo:
1. Besedni del:
– odlok,
– obrazložitev,
– mnenja nosilcev urejanja prostora.
2. Grafični del:
– izsek iz plana: PKN list Vrhnika 19 M 1:5000,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu M 1:5000,
– prikaz meril in pogojev za posege v prostor na kartografskem načrtu M 1:2500.
II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
4. člen
V grafičnih prilogah prostorskih ureditvenih pogojev za plansko celoto L2-Prikaz meril in pogojev za posege v prostor na preglednem katastrskem načrtu v merilu 1:5000 in Prikaz meril in pogojev za posege v prostor na kartografskem načrtu v merilu 1:2500 se grafična meja med območjema urejanja L2G/1 in L2S/8 spremeni, tako da se zemljišče parcel št. 1306/1, 1306/2 in 1302, vključno z delom občinske ceste parcele št. 2025/3, vse k.o. Log, priključi območju urejanja L2S/8 in sočasno morfološki enoti 2A/3.
5. člen
1. V 13. členu odloka se točka a) Vrste posegov v prostor dopolni, tako da se v celoti glasi:
»a) Vrste posegov v prostor
* morfološka enota 4a/1
– v območju je poleg stanovanjske gradnje možna tudi gradnja objektov za centralne dejavnosti
* morfološka enota 2A/3
– na zemljišču parc. št. 1306/1 in 1306/2 k.o. Log je dopustna le gradnja stanovanjskih stavb z enim do največ dvema stanovanjema.
2. V 13. členu odloka se za točko b) Oblikovanje novogradenj in drugih posegov v prostor doda točko c), ki se glasi:
»c) Infrastrukturno urejanje
* morfološka enota 2A/3
– parcele št. 1306/1, 1306/2 in 1302 so dostopne po obstoječi makadamski poti parc. št. 2025/3. Lastniki teh zemljišč lahko občinsko pot do njene rekonstrukcije v II. fazi vzdržujejo s svojimi finančnimi sredstvi, s tem da so po končni ureditvi ceste dolžni poravnati sorazmerni delež stroškov njene rekonstrukcije;
– pod potjo parc. št. 2025/3 k.o. Log zgraditi sekundarni vod za sanitarno odpadno vodo s priključkom na obstoječi sistem na Cesti Dolomitskega odreda. Predvideni objekti se na ta vod priključijo preko pretočnih greznic, po izgradnji čistilne naprave Dragomer in povezovalnega kanala se greznice ukinejo in nadomestijo z revizijskimi jaški«.
3. V 13. členu odloka se točka c) Varovanje naravne in kulturne dediščine spremeni v točko d), njeno besedilo pa nadomesti z novim, tako da se točka v celoti glasi:
»d) Varovanje naravne in kulturne dediščine
– v območju urejanja se upoštevajo Strokovne podlage s področja varstva naravne in kulturne dediščine za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Vrhnika iz leta 2000.«
III. KONČNE DOLOČBE
6. člen
Spremembe in dopolnitve odloka so stalno na vpogled na občinskem oddelku, pristojnem za urejanje prostora in na sedežu krajevne skupnosti.
7. člen
Nadzorstvo nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe.
8. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, objavi pa se tudi v občinskem glasilu Naš časopis.
Št. 5/06-350-01-8/2005
Vrhnika, dne 15. julija 2005.
Župan
Občine Vrhnika
dr. Marjan Rihar l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti