Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3291. Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil, stran 7892.

Na podlagi 203. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 51/05 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta pravilnik natančneje določa obliko, material, barvo, mere, označevanje in vsebino registrskih tablic motornih in priklopnih vozil (v nadaljnjem besedilu: vozila), registriranih v Republiki Sloveniji, preizkusnih tablic ter registrskih tablic za vozila določenih tujih predstavništev, ki so registrirana v Republiki Sloveniji.
(2) Pri opredelitvi kategorij vozil se upošteva razvrstitev vozil, kot jo določa predpis, ki ureja ugotavljanje skladnosti vozil.
(3) Ta pravilnik ureja razlikovalno oznako države članice registracije v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2411/98 z dne 3. novembra 1998 o priznavanju v prometu znotraj Skupnosti razlikovalne oznake države članice, v kateri so motorna vozila in njihovi priklopniki registrirani (UL L št. 299 z dne 10. 11. 1998, str. 1).
2. člen
(registrske tablice)
(1) Vozila, udeležena v cestnem prometu v Republiki Sloveniji, morajo biti označena z dvema registrskima tablicama, le motorna kolesa, štirikolesa, lahka štirikolesa, trikolesa, kolesa z motorjem, priklopna vozila, traktorji in traktorski priklopniki so označeni z eno registrsko tablico.
(2) Registrske tablice za vozila in lahke priklopnike so bele barve, obrobljene z zeleno črto, na njihovi levi strani je modro polje z »evropskim logom« zlato rumene barve (slike št. 1 do št. 4), pod njim je mednarodna nacionalna oznaka Republike Slovenije v beli barvi. S črnimi črkami in številkami je označena registrska oznaka vozila. Na desni strani registrske tablice je grb Republike Slovenije. Predpisani »evropski logo« je vsebinski del vseh registrskih tablic, razen registrskih tablic vozil za izvoz in preizkusnih tablic.
3. člen
(registrska oznaka)
(1) Registrsko oznako sestavlja kombinacija črk in številk v zaporedju dveh črk, dveh številk in dveh črk ali dveh črk, treh številk in dveh črk. Med črkami in številkami so presledki.
(2) Črke in številke so izoblikovane tako, kot je razvidno s slike št. 5.
(3) Pri kombinacijah črk in številk je v neposredni povezavi prepovedana uporaba črke »I« in številke »1«, črke »B« in številke »8« ter črke »G« in številke »6«. Črka »O« se v računalniški evidenci zapiše kot številka »0«. Registrska oznaka je sestavljena iz črk slovenske abecede, razen črk »Č, Š in Ž«.
4. člen
(registrske tablice z izbranim delom označbe)
(1) Izbrani del označbe sme vsebovati najmanj tri in največ sedem znakov, od tega najmanj eno črko in največ en presledek, ki se ne šteje kot znak.
(2) Izbrani del označbe ne sme vsebovati registrskih oznak iz prvega in tretjega odstavka prejšnjega člena.
(3) Izbrani del označbe ne sme vsebovati kratic državnih organov, določenih tujih predstavništev in mednarodnih organizacij.
(4) Izbrani del označbe registrske tablice ne sme vsebovati oznak in označb registrskih tablic, izdanih na podlagi tretjega odstavka 178. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 21/00, 61/02 in 67/02).
(5) Ne glede na določbo tretjega odstavka prejšnjega člena, sme izbrani del označbe registrske tablice vsebovati tudi črke »X, Y in W« (slika št. 5).
5. člen
(mere, material, označevanje in pritrditev registrskih tablic)
(1) Mere registrskih tablic za vsa vozila kategorij M, N, O, L, T, C in R, registrirana v Republiki Sloveniji in preizkusnih registrskih tablic so določene v preglednici št. 1 in 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
(2) Vse registrske tablice, razen preizkusnih samolepilnih tablic, so izdelane iz aluminijaste pločevine debeline 1,00 mm. Del vsebine registrske tablice je pred vtisom registracijskih označb že natisnjen na retroodsevni foliji, ki v večplastni strukturi poleg »evropskega loga«, grba Republike Slovenije in zelene obrobne črte, vsebuje oznako »RS« in virtualno nitko (slika št. 6). Virtualne nitke pa ne vsebujejo preizkusne samolepilne tablice.
(3) Vse registrske tablice, razen preizkusnih samolepilnih tablic označi proizvajalec tako, da na prednji strani registrske tablice odtisne serijsko številko posamezne registrske tablice, ki je sestavljena iz znaka »SLO« in kombinacije desetih številk (slika št. 6).
(4) Registrske tablice in preizkusne tablice, razen tablic za vozila kategorij L, O, T, C in R so pritrjene na prednji in zadnji strani vozila. Tablice, ki so pritrjene na vozilo ne smejo biti upognjene ali kako drugače deformirane. V skladu z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 51/05 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljnjem besedilu: zakon), morajo biti tablice varno pritrjene na način in na mestu, ki ga je za ta namen predvidel proizvajalec vozila tako, da so nezakrite, dobro vidne, lahko berljive in ne smejo biti dodatno prevlečene ali prekrite s kakršnokoli snovjo.
(5) Splošno stanje registrskih tablic se vsakokrat preveri v postopku identifikacije vozila na rednem tehničnem pregledu.
6. člen
(vrste, vsebina in oblika registrskih tablic)
(1) Vozila registrirana v Republiki Sloveniji so označena z registrskimi tablicami za:
1. registrirana vozila;
2. vozila za izvoz;
3. vozila policije;
4. vozila tujih konzularnih in diplomatskih predstavništev;
5. preizkušnjo.
(2) Nabor znakov za kombinacijo črk in številk je oblikovan tako, da omogoča optimalno razporeditev registrske oznake.
(3) Vsebina in oblika registrske tablice za posamezne kategorije vozil je določena na risbah št. 1 do št. 22. Za vozila, pri katerih na zadnji strani ni dovolj prostora za pritrditev registrske tablice dimenzij 120 × 520 mm, se izda registrska tablica dimenzij 220 × 340 mm, ki je določena na risbah št. 2, 6, 10 in 20. Pritrjena je lahko le na zadnji strani vozila.
7. člen
(registrska tablica vozila za izvoz)
(1) Registrska tablica za začasno registrirano vozilo, ki ga tujec po končanem bivanju odpelje iz Republike Slovenije, in vozila, kupljena v Republiki Sloveniji, ki bodo registrirana v drugi državi, je bele barve, obrobljena z rdečo črto, na njej pa je s predpisanimi rdečimi črkami in številkami registrska oznaka vozila.
(2) Na registrski tablici vozila za izvoz sta za registrsko oznako, z nalepko, z belimi številkami, označena mesec in leto, ko poteče veljavnost prometnega dovoljenja tako registriranega vozila. Registrska tablica vozila za izvoz, za registrsko oznako ne vsebuje grba Republike Slovenije (risbe št. 5, 6, 7 in 8).
8. člen
(registrska tablica za vozila policije)
(1) Registrska tablica za vozilo policije je bele barve, obrobljena z modro črto, na njej pa je predpisani »evropski logo« in z modro barvo vpisana črka »P« ter registrska oznaka vozila, ki je sestavljena za vozila iz petih, za motorna kolesa pa iz štirih črk, številk ali kombinacije črk in številk. Med črko »P« in registrsko oznako je presledek. Na desni strani registrske tablice je znak uniformirane policije Republike Slovenije.
(2) Vsebina in oblika registrskih tablic za vozila iz prejšnjega odstavka, so prikazane na risbah št. 9, 10, 11 in 12.
(3) Vozila policije, ki se označijo z registrskimi tablicami v skladu z določbami tega pravilnika, določi generalni direktor policije.
9. člen
(registrska tablica za vozila kategorije L1, L2 in L6)
Na registrski tablici za vozila kategorije L1, L2 in L6 je za »evropskim logom« in kombinacijo dveh črk grb Republike Slovenije. Vsebina in oblika registrskih tablic je določena na risbah št. 4, 8, 12, 15 in 22.
10. člen
(preizkusna tablica)
(1) Kovinska preizkusna tablica za vozila je bele barve, na njej pa je za kombinacijo dveh črk napis »PR« (preizkušnja) bele barve na rdečem polju. Črke in številke registrske oznake, so črne barve.
(2) Na tablicah, izdelanih iz samolepilne retroodsevne folije, je za kombinacijo dveh črk kratica »PR« (preizkušnja) bele barve na rdečem polju, na samolepilnih tablicah za vozila kategorij L pa je ta kratica pred registrsko oznako.
(3) Vsebina in oblika preizkusnih registrskih tablic je določena na risbah št. 13, 14 in 15.
11. člen
(registrska tablica za vozila določenih tujih predstavništev)
(1) Registrska tablica za vozila diplomatskih in konzularnih predstavništev, razen konzularnih predstavništev, ki jih vodijo častni konzularni funkcionarji, misij tujih držav in predstavništev mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji ter tujcev, zaposlenih v teh predstavništvih, vsebuje:
– »evropski logo« z mednarodno oznako Republike Slovenije,
– na drugem mestu je oznaka dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih,
– na tretjem mestu je številčna oznaka države, iz katere je predstavništvo, akreditirano v Republiki Sloveniji,
– na četrtem mestu je registrska oznaka vozila.
(2) Črkovne oznake dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih, ki so zelene barve, so naslednje:
»CMD« – za največ dve vozili v lasti diplomatskega predstavništva, ali predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji, ki ju uporablja vodja diplomatskega predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije;
»CD« – za ostala vozila v lasti diplomatskega predstavništva ali predstavništva mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji in njihovega osebja, ki ima diplomatski status;
»CC« – za vozila v lasti konzularnega predstavništva ali konzularnega funkcionarja;
»M« – za vozila, katerih lastniki so tujci, ki so zaposleni kot administrativno tehnično osebje v diplomatskem ali konzularnem predstavništvu in predstavništvu mednarodne organizacije v Republiki Sloveniji.
(3) Osnovna barva registrskih tablic je bela, črkovna oznaka dejavnosti predstavništva oziroma statusa oseb v teh predstavništvih je zelena, številčna oznaka države, iz katere je predstavništvo, in registrska oznaka vozila pa sta črni. Registrske tablice so obrobljene z zeleno črto.
(4) Oblika in vsebina registrskih tablic iz prvega odstavka tega člena so določene na risbah št. 16, 17, 18, 19, 20, 21 in 22.
12. člen
(risbe in slike)
Risbe registrskih tablic od št. 1 do 22 in slike od št. 1 do 6 so sestavni del tega pravilnika.
13. člen
(prehodne določbe)
(1) Na zahtevo lastnika vozila se zaradi pogrešitve, uničenja oziroma obrabe registrskih tablic, izdanih na podlagi Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 21/00, 61/02 in 67/02), izdajo registrske tablice z enako registrsko oznako v skladu z 2. členom tega pravilnika. V primeru pogrešitve, uničenja oziroma obrabe ene registrske tablice, se z enako vsebino in obliko izda preostale registrske tablice, ki so izdane za isto vozilo.
(2) Lastniku vozila, ki iz razlogov navedenih v 196. členu zakona, zahteva izdelavo že izdanih registrskih tablic z izbranim delom označbe in ta presega sedem znakov, se izdelajo registrske tablice z novim izbranim delom označbe, brez plačila stroškov rezervacije in izbire nove označbe.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika, preneha veljati Pravilnik o registrskih tablicah motornih in priklopnih vozil (Uradni list RS, št. 29/04).
15. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1321/05-217/146-2005
Ljubljana, dne 22. julija 2005.
EVA 2005-1711-0012
Dragutin Mate l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti