Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3297. Pravilnik o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju, stran 7919.

Na podlagi četrtega odstavka 92. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik določa primerne načine varovanja premoženja za preprečitev škode, ki bi jo lahko povzročile živali zavarovanih prosto živečih vrst (v nadaljnjem besedilu: zavarovane živali), in vrste ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju za posamezne zavarovane prosto živeče živalske vrste (v nadaljnjem besedilu: zavarovane živalske vrste).
(2) Primerne načine varovanja premoženja in ukrepe za preprečitev nadaljnje škode na premoženju iz prejšnjega odstavka je treba izvesti brez povzročanja trpljenja in bolečin zavarovanim živalim.
2. člen
(določitev pojmov)
V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– dober gospodar je tisti, ki svoje premoženje zaščiti na primeren način, glede na objektivno možnost nastanka škode na njem ter ravna v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, kmetijstva, gozdov, divjadi in lovstva, zaščite živali ter obligacijskih razmerij;
– nastanek škode je objektivno pričakovan, če je znano, da je v neposredni okolici premoženja, ki je enaka življenjskemu prostoru zavarovane živali, v obdobju zadnjih treh let že najmanj dvakrat prišlo do nastopa škodnega dogodka;
– življenjski prostor velikih zveri je območje, ki je s predpisom, ki ureja ekološko pomembna območja, določeno za osrednji življenjski prostor velikih zveri;
– odvračanje je način varovanja premoženja, ki se izvaja s prisotnostjo in aktivnostjo človeka, živali ali z uporabo odvračal, v skladu s tem pravilnikom;
– odvračala so predmeti ali naprave, ki odvračajo zavarovane živali od premoženja, in so lahko mehanične, svetlobne, zvočne, kemične in druge (npr. elektronski odganjalci glodalcev, konice za odganjanje ptic, zaščitne mreže, elektronske naprave za predvajanje svarilnih klicev, naprave za predvajanje visokofrekvenčnih zvokov, baloni s podobami ujed, repelenti v obliki tekočih pripravkov, gelov, past in drugo);
– ograjevanje je način varovanja premoženja, ki se izvaja s postavitvijo obodne elektroograje okoli premoženja, ki se varuje;
– oškodovanec je fizična ali pravna oseba, ki so ji zavarovane živali povzročile škodo na premoženju, kljub izvedenim primernim načinom varovanja premoženja, v skladu s tem pravilnikom;
– premoženje je nepremično premoženje, ki zajema objekte in zemljišča s pripadajočimi kulturami ter premično premoženje (npr. vozila, rejne in hišne živali);
– rejne in hišne živali so živali v skladu s predpisi s področja veterine.
3. člen
(zapisnik o nastanku škode)
Pooblaščena oseba Zavoda za gozdove Republike Slovenije ugotovi na kraju škodnega dogodka v zapisniku o nastanku škode obstoj dejstev, ki so pomembna za ugotovitev odškodninske odgovornosti države zaradi škode in določitev višine odškodnine.
4. člen
(primerni načini varovanja premoženja)
(1) Primerna načina varovanja premoženja sta odvračanje in ograjevanje.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za primerne načine varovanja premoženja v konkretnem škodnem primeru lahko štejejo tudi druga ravnanja, izvedena v skladu s predpisi iz prve alinee 2. člena tega pravilnika, kar se ugotovi v zapisniku o nastanku škode.
(3) Odvračanje iz prvega odstavka tega člena se ne šteje za vznemirjanje zavarovanih živali v skladu s predpisi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.
5. člen
(ukrepi za preprečitev nadaljnje škode za posamezne zavarovane živalske vrste)
(1) Vrsti ukrepov za preprečitev nadaljnje škode za zavarovane živalske vrste sta odvračanje in ograjevanje z zahtevnejšo tehnično izvedbo (v nadaljnjem besedilu: ukrepi).
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko na obrazložen predlog oškodovanca za preprečitev nadaljnje škode izvedeta tudi ukrepa ulova posameznega osebka in redčenja populacij zavarovanih živalskih vrst v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, če se z izvedbo ukrepov iz prejšnjega odstavka ne prepreči nastanka nadaljnje škode.
6. člen
(tehnična izvedba primernih načinov varovanja in ukrepov)
(1) Priporočena tehnična izvedba primernih načinov varovanja premoženja iz prvega odstavka 4. člena tega pravilnika je primeroma za nekatere zavarovane živalske vrste določena v prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Obvezna tehnična izvedba ukrepov iz prvega odstavka prejšnjega člena je primeroma za nekatere zavarovane živalske vrste določena v prilogi 2, ki je sestavni del tega pravilnika.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se lahko na obrazložen predlog oškodovanca za izvedbo ukrepov uporabi tudi drugačna tehnična izvedba, kot je določena v prilogi 2 tega pravilnika.
7. člen
(prehodna določba)
(1) V enem letu od uveljavitve tega pravilnika je treba načine varovanja premoženja uskladiti z določbami tega pravilnika.
(2) Do poteka roka iz prejšnjega odstavka se za ugotavljanje primernosti načinov varovanja premoženja za škodne dogodke, ki so nastopili po uveljavitvi tega pravilnika, uporabljajo določbe predpisov iz prve alinee 2. člena tega pravilnika.
(3) Oškodovanec lahko vloži zahtevo za izvedbo ukrepa iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika na podlagi škodnih dogodkov, ki so nastopili pred uveljavitvijo tega pravilnika.
(4) Primernost načinov varovanja premoženja za škodne dogodke iz prejšnjega odstavka se ugotavlja v skladu z drugim odstavkom tega člena.
8. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-01-28/2005
Ljubljana, dne 20. julija 2005.
EVA 2005-2511-0067
Janez Podobnik l. r.
Minister za okolje in prostor
                                  PRILOGA 1
 
Primerni načini varovanja premoženja
 
+---------------------------+------------+----------------------------------+
|Zavarovana živalska    |      |                 |
|vrsta           |Primerni  |Priporočena tehnična izvedba   |
|              |načini   |ograjevanja in uporabe odvračal  |
|              |varovanja  |                 |
|              |premoženja |                 |
|              |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Znanstveno ime |Slovensko |      |                 |
|        |ime    |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Castor fiber  |bober   |odvračanje |uporaba elektronskih odganjalcev |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Canis lupus  |volk    |ograjevanje*|                 |
|        |      |      |elektroograja z več kot eno žico, |
|        |      |      |prilagojena vrsti živali, ki se  |
|        |      |      |varuje in vrsti živali, pred   |
|        |      |      |katero se varuje         |
|        |      |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Lynx lynx   |ris    |ograjevanje*|                 |
|        |      |      |elektroograja z več kot eno žico, |
|        |      |      |prilagojena vrsti živali, ki se  |
|        |      |      |varuje in vrsti živali, pred   |
|        |      |      |katero se varuje         |
|        |      |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Lutra lutra  |vidra   |odvračanje |uporaba rešetk na iztočnih kanalih|
|        |      |      |(za ribogojnice)         |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Ursus arctos  |rjavi   |ograjevanje*|elektoroograja z več kot eno žico,|
|        |medved   |      |prilagojena vrsti živali, ki se  |
|        |      |      |varuje in vrsti živali, pred   |
|        |      |      |katero se varuje         |
|        |      |odvračanje |                 |
|        |      |      |                 |
|        |      |      |elektoograja ali drogovi za    |
|        |      |      |preprečevanje izvleke panjev ali |
|        |      |      |dvignjen nivo panjev (za     |
|        |      |      |čebelnjake)**           |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Phalacrocorax |      |odvračanje |zagotovitev ustreznih skrivališč |
|carbo     |veliki   |      |za ribe (za odprte vode in    |
|        |kormoran  |      |ribogojnice), vodnih pregrad z  |
|        |      |      |rešetkami ali zaščitnih mrež (za |
|        |      |      |ribogojnice)           |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Larus spp.   |      |odvračanje |uporaba zaščitnih mrež      |
|        |galebi   |      |                 |
|        |      |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Ardea cinerea |siva    |odvračanje |zagotovitev ustreznih skrivališč |
|        |čaplja   |      |za ribe (za odprte vode in    |
|        |      |      |ribogojnice) ali uporaba globokih |
|        |      |      |ribogojnih bazenov s strmimi   |
|        |      |      |bregovi ali zaščitnih mrež ali žic|
|        |      |      |(za ribogojnice)         |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Falconiformes |ujede   |odvračanje |                 |
|spp.      |      |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Columba    |      |odvračanje |                 |
|palumbus    |golob   |      |                 |
|        |grivar   |      |                 |
|        |      |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Picidae spp.  |      |odvračanje |                 |
|        |žolne   |      |                 |
|        |      |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Corvus corax  |      |odvračanje |                 |
|        |krokar   |      |                 |
|        |      |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Sturnus    |      |odvračanje |uporaba zaščitnih mrež      |
|vulgaris    |škorec   |      |                 |
|        |      |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
|Passer     |domači   |      |uporaba zaščitnih mrež, prekrival |
|domesticus   |vrabec   |odvračanje |                 |
|domesticus   |      |      |                 |
+---------------+-----------+------------+----------------------------------+
 
*Ta način ne velja za planinske pašnike, ki izpolnjujejo pogoje, določene v
 Programu razvoja podeželja za Republiko Slovenijo 2004–2006 (Uradni list 
 RS, št. 116/04).
** Izvede se vsaj eden od priporočenih tehničnih načinov izvedbe.

                                  PRILOGA 2                                                                PRILOGA 2
  
Vrste ukrepov za preprečitev nadaljnje škode na premoženju
 
+-------------------------+------------------+------------------------------+
|Zavarovana živalska   |         |               |
|vrsta          |Ukrepi za     |               |
|             |preprečitev    |Tehnična izvedba       |
|             |nadaljnje škode  |               |
|             |na        |               |
|             |premoženju    |               |
|             |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Znanstveno  |Slovensko |         |               |
|ime     |ime    |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Castor fiber |bober   |ograjevanje    |               |
|       |      |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Canis lupus |volk    |ograjevanje    |elektroograja s 5 -7 žicami  |
|       |      |         |ali farmsko pletivo z     |
|       |      |         |ojačitvijo          |
|       |      |odvračanje    |               |
|       |      |         |               |
|       |      |         |odvračanje s pastirskim psom |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Lynx lynx  |ris    |ograjevanje    |elektroograja s 5 -7 žicami  |
|       |      |         |ali farmsko pletivo z     |
|       |      |         |ojačitvijo          |
|       |      |odvračanje    |               |
|       |      |         |               |
|       |      |         |odvračanje s pastirskim psom |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|       |vidra   |ograjevanje    |               |
|Lutra lutra |      |         |               |
|       |      |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Ursus arctos |rjavi   |ograjevanje    |elektroograja s 5 -7 žicami  |
|       |medved   |         |ali farmsko pletivo z     |
|       |      |         |ojačitvijo          |
|       |      |odvračanje    |               |
|       |      |         |               |
|       |      |         |odvračanje s pastirskim psom |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Phalacrocorax|      |odvračanje    |sistem za odvračanje***    |
|carbo    |veliki   |         |               |
|       |kormoran  |         |               |
|       |      |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Larus spp.  |      |odvračanje    |sistem za odvračanje***    |
|       |galebi   |         |               |
|       |      |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Ardea    |siva    |odvračanje    |sistem za odvračanje***    |
|cinerea   |čaplja   |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Falconiformes|      |odvračanje    |sistem za odvračanje***    |
|spp.     |ujede   |         |               |
|       |      |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Columba   |      |odvračanje    |sistem za odvračanje***    |
|palumbus   |golob   |         |               |
|       |grivar   |         |               |
|       |      |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Picidae spp. |      |odvračanje    |sistem za odvračanje***    |
|       |žolne   |         |               |
|       |      |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Corvus corax |      |odvračanje    |sistem za odvračanje***    |
|       |krokar   |         |               |
|       |      |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
|Sturnus   |      |odvračanje    |sistem za odvračanje***    |
|vulgaris   |škorec   |         |               |
|       |      |         |               |
+-------------+-----------+------------------+------------------------------+
 
   *** Sistem za odvračanje zajema hkratno uporabo različnih tipov odvračal.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti