Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3315. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območji P10-S8/2 in P10-S8/3 v naselju Zgornja Hajdina, stran 7954.

Na podlagi 12. in 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03-p, 58/03-ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: ZureP-1), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02) ter 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03, 49/05), je župan Občine Hajdina sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
občinskega lokacijskega načrta za območji P10-S8/2 in P10-S8/3 v naselju Zgornja Hajdina
1. člen
(cilj in predmet izvedbenega prostorskega akta)
Cilj je pridobiti občinski lokacijski načrt za poselitveni območji P10-S8/2 in P10-S8/3 v naselju Zgornja Hajdina(v nadaljnjem besedilu: LN), ki bo omogočil fazno izgradnjo
– družinskih stanovanjskih hiš v obeh območjih, in
– vseh potrebnih prometnih površin ter komunalnih vodov in naprav.
V območju P10-S8/2 zajema zemljišča s parcelnimi številkami 529/1, 529/2, 529/3, 529/4, 529/6, 529/10, 529/11, 529/12, 529/13 in del parcele št. 1129/3 (pot na severovzhodni strani območja), vse k.o. Hajdina. Površina območja meri okrog 3,88 ha.
V območju P10-S8/3 zajema zemljišča s parcelnimi številkami 596/1, 596/2, 596/3, 596/4, vse k.o. Hajdina. Površina območja meri okrog 0,32 ha.
S tem programom se podrobneje določijo
– vsebina in obseg LN,
– nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri pripravi LN,
– način njihovega sodelovanja oziroma naloge in obveznosti, ki jih morajo pri tem opraviti,
– roki za posamezne faze za pripravo LN,
– sredstva, potrebna za njihovo pripravo,
– nosilci strokovnih aktivnosti priprave LN, in način izbora načrtovalca.
2. člen
(ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo LN)
Ocena stanja:
Naselje Zgornja Hajdina je občinsko središče Občine Hajdina. Za poselitveno območje P10-S8/1 »Zgornja Hajdina-občinsko središče« je odlok o lokacijskem načrtu že sprejet (Uradni list RS, št. 105/03). Z lokacijskim načrtom predvideni poslovni in stanovanjski objekti se na tem območju že gradijo.
Območje P10-S8/2 »Zgornja Hajdina-ob občinskem središču« se nahaja severozahodno, območje P10‑S8/3 »Zgornja Hajdina-ob Zupaničevi kapelici« pa se nahaja jugovzhodno od novega središča.
Nadaljnji razvoj stanovanjske gradnje je usmerjen prav v obe poselitveni območji. Se pa severovzhodni del območja P10-S8/2 izloči z pozidave. Zaradi varovanja kulturne dediščine se na izločenem območju s površino 0,60 ha lahko uredijo travnate površine.
Obe območji bosta s svojo novonastalo poslovno in bivalno vlogo dopolnjevali že načrtovano občinsko središče.
Razlogi za pripravo LN:
Občina Hajdina je skupno občinsko upravo obvestila, da prične z aktivnostmi za izdelavo in sprejem lokacijskega načrta za poselitveni območji P10-S8/2 in P10/S8/3 v naselju Zgornja Hajdina.
Skladno z izhodišči prostorskih planskih aktov Občine Hajdina sta območji namenjeni stanovanjskim ter poslovnim dejavnostim. Sta tudi logično nadaljevanje izgradnje in širitve osrednjega občinskega območja. S tem bo naselje Zgornja Hajdina v tem delu pričelo pridobivati svojo končno podobo.
Pri zasnovi območja sta odločujoči tudi ustrezna prometna navezava območja in pa predvideni potek komunalnih vodov.
Pravna podlaga za sprejem LN:
– Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 78/04), ki v 3. členu, v tabeli območij Občine Hajdina za območji P10-S8/2 in P10-S8/3 predvideva izdelavo lokacijskega načrta, v točki 5.2.32. tretjega člena pa podaja skupne programske zasnove za izdelavo obeh lokacijskih načrtov;
– 72. člen Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr., 58/03-ZZK-1), ki med drugim pravi, da se z občinskim lokacijskim načrtom podrobneje načrtujejo posamezne prostorske ureditve in da se z njimi določijo lokacijski pogoji za pripravo projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Sprejem prostorskega izvedbenega akta poteka po postopku, predpisanem tudi v Pravilniku o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
3. člen
(predmet in programska izhodišča LN)
Predmet občinskega lokacijskega načrta je prostorska ureditev dveh poselitvenih območij, P10-S8/2 in P10‑S8/3, ki se nahajata ob predvidenem občinskem središču Zgornja Hajdina, in sicer podrobno načrtuje posamezno območje za gradnjo družinskih stanovanjskih hiš, ob tem pa tudi vseh potrebnih prometnih površin ter komunalnih vodov in naprav.
Na podlagi izdane lokacijske informacije bo investitor oziroma projektant pridobil pogoje za izdelavo projektne dokumentacije v delih, ki se nanašajo na skladnost objekta s prostorskim aktom, in ob upoštevanju določil 50. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, 97/03 – OdlUS, 41/04 – ZVO-1, 45/04 – ZVZP-A, 46/04 – ZRud-A, 47/04 – ZGO-1A, 62/04 – OdlUS, 102/04 – ZGO – 1-UPB1, 103/04 – Zobr-UPB1, 14/05 ZGO-1-UPB1 – popravek; v nadaljevanju: ZGO-1).
Izhodišče za pripravo občinskega lokacijskega načrta za obe območji so sprejete programske zasnove za lokacijski načrt), objavljene v Odloku o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana za območje Občine Hajdina (Uradni list RS, št. 78/04).
Programska izhodišča investitorja in smernice za urbanistično oblikovanje mikrolokacije posameznih programov – v obeh obravnavanih kompleksih, tako P10-S8/2 kot tudi P10-S8/3 – so podane in zastavljene v idejni rešitvi, pridobljeni z investitorjevim neposrednim naročilom.
Kot ena izmed podlag za izdelavo tega programa priprave so tudi pridobljene usmeritve in legitimni interesi udeležencev prve prostorske konference, in sicer glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve.
Konferenca je bila izvedena dne 15. 7. 2005, udeležili pa so se je predstavniki nosilcev urejanja prostora, lokalne skupnosti in gospodarstva ter interesnih združenj.
LN mora zajemati vse sestavine in priloge, ki so navedene v določilih 73. člena ZUreP-1. Torej morajo vsebovati:
– prikaz ureditvenega območja LN;
– umestitev načrtovane ureditve v prostor s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji;
– načrt parcelacije;
– zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo, in prikazom morebitnih odstopanj od že izvedene infrastrukture;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve, če je ta predvidena, ter druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta;
– rešitve in ukrepe za varovanje okolja, ohranjanje na­ravne in kulturne dediščine ter trajnostne rabe naravnih dobrin;
– rešitve in ukrepe za obrambo ter za varstvo pred na­ravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz površin, ki so namenjene javnemu dobru;
– finančno konstrukcijo, kadar gre za več udeležencev pri financiranju prostorske ureditve, določene z lokacijskim načrtom;
– program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, s tem, da se program izdela na podlagi LN in v soodvisnosti od sosednjih območij pozidave, pripravi pa ga pristojni organ občinske uprave.
LN mora vsebovati tudi tiste priloge, ki so definirane v 23. členu ZUreP-1. Zato bo moral vsebovati še naslednje obvezne priloge:
– povzetek za javnost;
– izvleček iz strateškega prostorskega akta, ki se nanaša na obravnavano prostorsko ureditev (sedaj je to še veljaven dolgoročni in srednjeročni plan Občine Hajdina;
– obrazložitev in utemeljitev LN;
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve LN in seznam sektorskih aktov in predpisov, ki so bili pri pripravi LN upoštevani, z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino prostorskega akta;
– smernice za načrtovanje in mnenja nosilcev urejanja prostora (oboje pa po postopku in v časovnih rokih, kot jih določata 29. in 33. člen ZUreP-1;
– spis postopka priprave in sprejemanja LN.
Načrtovalec LN mora predati pripravljalcu, skupni občinski upravi, najmanj štiri kompletirane izvode sprejetega prostorskega akta.
Po en izvod sprejetega LN bo predan
– krajevno pristojni upravni enoti (RS Upravna enota Ptuj, Oddelek za okolje in prostor) in
– pristojnim inšpekcijskim službam,
– Občini Hajdina,
en izvod pa bo hranjen na skupni občinski upravi, kjer bo akt na vpogled dostopen javnosti.
Obenem je potrebno celoten LN s prilogami predati v digitalni obliki – CD, tako tekstualni kot grafični del.
4. člen
(okvirno ureditveno območje LN)
LN se pripravi za območji P10-S8/2 in P10-S8/3 v naselju Zgornja Hajdina, in to v obsegu obodne parcelacije, predvidene za pozidavo, in podane v objavljenih programskih zasnovah prostorskega plana.
5. člen
(nosilci urejanja prostora, ki dajejo smernice in mnenja ter drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi LN)
Pripravljalec oziroma nosilec strokovnih aktivnosti pri pripravi LN sta Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 45, Hajdina, in Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, Ptuj.
Pobudnik gradnje oziroma posega v prostor je Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 45, Hajdina.
Investitorji gradnje oziroma posegov v prostor so lastniki posameznih gradbenih parcel.
Izdelovalec LN mora izpolnjevati pogoje iz 156. do vključno 160. člena ZUreP-1 in ga investitor praviloma izbere po predpisih o oddaji javnega naročila.
Pripravljalec po sprejemu tega programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora da podajo v roku 30 dni smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave LN za obravnavano območje.
Opomba:
Glede na izrecno določilo prvega odstavka 50. člena ZGO-1, da če se izdeluje projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za objekt na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom, se šteje, da so soglasja pristojnih soglasodajalcev k projektnim rešitvam že pridobljena z dnem izdaje njihovih mnenj k lokacijskemu načrtu, je – ob zahtevanih smernicah – potrebno pridobiti tudi projektne pogoje. Več o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij ter o stroških projektnih pogojev in soglasij navajata 50. in 51. člen ZGO-1.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh po prejemu poziva ne bodo podali smernic, se bo v skladu z določili 29. člena ZUreP-1 štelo, da smernic nimajo. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec LN kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
Pristojni nosilci urejanja prostora, za izdajo smernic oziroma projektnih pogojev za pripravo LN, so:
– Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave Oddelek za porečje reke Drave, Krekova ulica 17, Maribor (za področje voda)
– Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Maribor, Slomškov trg 6, Maribor (za področje varstva kulturne dediščine)
– Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Maribor, Pobreška cesta 20, Maribor (za področje varstva narave)
– Elektro Maribor, Vetrinjska ulica 2, Maribor (za področje oskrbe z električno energijo)
– Komunalno podjetje Ptuj d.d, Puhova ulica 10, Ptuj (za področje oskrbe z vodo in odvajanja odplak)
– Telekom Slovenije, d.d., Regionalna enota TK omrežja Vzhod, Center skrbništva TK kabelskega omrežja, Titova cesta 38, Maribor (za področje telefonije)
– Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Maribor, Ulica heroja Tomšiča 2, Maribor (za področje zdravstvenega varstva)
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Ptuj, Slomškova ulica 10, Ptuj (za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami)
– Uprava za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, Ljubljana (za področje zaščite),
– Občina Hajdina, Zgornja Hajdina 45, Hajdina (za področje prometa, za občinske ceste)
Kolikor se pri pridobivanju smernic ugotovi, da jih je potrebno pridobiti tudi še od drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v tem istem postopku pridobivanja.
6. člen
(seznam potrebnih strokovnih podlag in način pridobitve strokovnih rešitev)
Strokovne idejne rešitve za izgradnjo predvidenih objektov so izdelane tako, da sta bila zanje podlaga in osnovno izhodišče za izdelavo LN pridobljena idejna zasnova. Investitor(ji) lahko posreduje(jo) natančne podatke projektanta idejne urbanistične in arhitekturne zasnove objektov kompleksa na obravnavanem območju.
Druga gradiva, ki jih je potrebno upoštevati pri izdelavi LN, so:
– obstoječa dokumentacija in dejansko stanje komunalnih vodov in naprav v širšem delu območja. S podatki razpolagajo upravljalci posameznih infrastrukturnih objektov,
– mnenje službe mestnega arhitekta k urbanistični postavitvi in oblikovni zasnovi predvidene pozidave.
7. člen
(pridobitev geodetskih podlag)
Geodetske podlage za izdelavo LN si je izdelovalec dolžan pridobiti na Geodetski upravi RS, Območni geodetski upravi in izpostavi Ptuj, Krempljeva ulica 2, Ptuj.
8. člen
(potek in roki za pripravo LN)
Roki priprave in sprejemanja LN:
Obvestilo o nameri priprave plana
V skladu z določilom četrtega odstavka 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04; ZVO-1) je skup­na občinska uprava dne 18. 1. 2005 Ministrstvo za okolje in prostor RS obvestila o nameri priprave plana. Na podlagi tega zaprosila je Ministrstvo za okolje in prostor pripravljalca plana z odločbo št. 354-09-32/2005 z dne 21. 2. 2005 seznanilo, da v postopku priprave in sprejemanja občinskega lokacijskega načrta za območji P10‑S18/2 in P10-S8/3 v naselju Zgornja Hajdina ni potrebno izvesti postopka celovite presoje njegovih vplivov na okolje.
 
Prva prostorska konferenca
Prostorsko konferenco pripravljalec skliče in vodi v skladu z 28. členom ZUreP-1. Izvede se z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta. Konferenca je s svojimi priporočili podlaga za dokončno oblikovanje in sprejem tega programa priprave.
 
Objava programa priprave
Program priprave izvedbenega prostorskega akta, ki ga sprejme župan občine, se objavi v Uradnem listu RS.
 
Pridobitev smernic za načrtovanje
Pripravljalec LN takoj po sprejetju tega programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, navedene v 5. členu tega programa, da v roku 30 dni podajo svoje smernice za načrtovanje predvidene strokovne rešitve. K pozivu se priloži ta program priprave in kopije izbranega urbanistične zasnove ter morebitnega idejnega projekta objektov in/ali komunalnih vodov in naprav (avgust 2005).
 
Zbiranje ponudb
Za izbiro izdelovalca LN se izvede postopek zbiranja ponudb po zakonu o javnih naročilih. Izdelovalec LN mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje tehnično strokovnih nalog v zvezi z urbanističnim načrtovanjem v skladu z veljavno zakonodajo. Izdelovalca izbere naročnik; z izborom izvajalca pa mora soglašati pripravljalec.
 
Izdelava LN
Izdelovalec bo izdelal predlog LN najkasneje v roku 30 delovnih dni od dneva podpisa pogodbe in predložitve prejetih smernic oziroma projektnih pogojev in ga dostavil skupni občinski upravi (avgust, september 2005).
Druga prostorska konferenca
Najmanj 14 dni pred javno razgrnitvijo predloga LN, pripravljalec skliče in vodi zbor druge prostorske konference, na kateri se ugotovi, ali so priporočila s prve prostorske konference in podane smernice upoštevane v pripravljenem predlogu (september 2005).
 
Sprejem sklepa o razgrnitvi
Župan sprejme sklep o javni razgrnitvi predloga LN.
Javna razgrnitev in javna obravnava
Predlog LN s prilogami in predlog elaborata nove razdelitve zemljišč se javno razgrneta za obdobje najmanj 30 dni. O razgrnitvi ter kraju in času obravnave mora pripravljalec javnost obvestiti z objavo v uradnem glasilu ter na krajevno običajen način najmanj en teden pred začetkom javne razgrnitve (oktober 2005).
 
V času javne razgrnitve se izvede javna razprava o predlogu LN. Občani, organi in organizacije, krajevne skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti lahko dajo pisne pripombe in predloge v času trajanja javne razgrnitve. Rok za dajanje pripomb poteče s potekom javne razgrnitve.
 
Predlog strokovnih stališč in odgovorov na pripombe in predloge, podane v času javne razgrnitve, pripravi izdelovalec LN, v sodelovanju s strokovnimi službami Občine Hajdina, skupne občinske uprave, pristojnimi institucijami in investitorjem (oktober, november 2005).
 
Prva obravnava na Občinskem svetu občine Hajdina
Dopolnjen predlog LN, skupaj s soglasji in mnenji ter priporočili obeh prostorskih konferenc, posreduje župan v sprejem Občinskemu svetu občine Hajdina v prvo obravnavo. Hkrati se potrdijo odgovori na pripombe iz javne razgrnitve in javne razprave. V primeru ponovnih predlogov korekcij LN na občinskem svetu, izdelovalec dopolni predlog LN tako, da upošteva potrjene pripombe (november 2005).
 
Izdelava dopolnjenega predloga LN in pridobitev mnenj
Sprejeta stališča Občinskega sveta občine Hajdina so podlaga izdelovalcu za dopolnitev LN; izdela jo v osmih dneh ter tako, da upošteva potrjene pripombe (november, december 2005).
 
Pridobitev mnenj in/ali soglasij
Pripravljalec LN pozove nosilce urejanja prostora, določene v 5. členu tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu LN ter soglasja k projektnim rešitvam. Mnenje in/ali soglasje morajo podati najkasneje 30 dni od dneva poziva (december 2005, januar 2006).
 
Druga obravnava na Občinskem svetu občine Hajdina in sprejetje odloka
Dopolnjen predlog LN, skupaj s soglasji in mnenji ter priporočili obeh prostorskih konferenc, posreduje župan Občinskemu svetu občine Hajdina v drugo obravnavo. Občinski svet občine Hajdina obravnava tako usklajen predlog LN ter ga sprejme z odlokom (januar, februar 2006).
 
Objava odloka
Odlok se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (februar 2006).
9. člen
(obveznosti v zvezi s financiranjem LN)
Stroške izdelave LN ter soglasij krije Občina Hajdina.
10. člen
(končna določba)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-05-11/2005
Hajdina, dne 25. julija 2005.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti