Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3290. Uredba o stroških postopkov dajanja biocidnih pripravkov v promet, stran 7891.

Na podlagi 59. člena in za izvajanje desetega odstavka 15. člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o stroških postopkov dajanja biocidnih pripravkov v promet
1. člen
S to uredbo se določata vrsta in višina stroškov, ki jih skladno z določbami Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – prečiščeno besedilo in 47/04 – ZdZPZ) plača predlagatelj v zvezi s postopkom dajanja biocidnih pripravkov v promet.
2. člen
(1) Stroški v zvezi z oceno za uvrstitev aktivne snovi v Priloge I, IA ali IB, ki so sestavni del Pravilnika o dajanju biocidov v promet (Uradni list RS, št. 38/00, 81/03, 114/04) (v nadaljnjem besedilu: priloge) in v zvezi z izdajo, podaljšanjem, priglasitvijo, spremembo ali odvzemom dovoljenja za promet z biocidnimi pripravki so naslednji in določeni v višini:
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|                               |       |
|I. Za obstoječe ali nove aktivne snovi            |     SIT|
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|1. pregled vloge za oceno aktivne snovi in formalne     |  3.000.000|
|popolnosti dokumentacije ter priprava poročila pristojnega  |       |
|organa                            |       |
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|2. pregled vloge za dodatno vrsto pripravka oziroma drugega |  1.000.000|
|namena uporabe ali za delno oceno              |       |
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|3. ocena za uvrstitev kemijske aktivne snovi v priloge,   | 20.000.000–|
|vključno s prvim biocidnim pripravkom            |  30.000.000|
|                               |       |
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|4. ocena za uvrstitev aktivne snovi (mikroorganizem, gliva  | 15.000.000–|
|ali virus) v priloge, vključno s prvim biocidnim pripravkom |  20.000.000|
|                               |       |
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|5. dodatna poročila ali dodatne ocene, ki se morajo izvesti |  2.000.000–|
|poleg ocen iz 3. in 4. podtočke te točke           |  4.000.000|
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|6. delna ocena (posamezno ocenjevanje fiz./kem. lastnosti in |  5.000.000–|
|analitskih metod, učinkovitosti, toksikologije,       |  15.000.000|
|ekotoksikologije, ali usode in obnašanja v okolju, pregled  |       |
|ukrepov za zaščito ljudi in okolja ali ocenjevanje dodatne  |       |
|vrste pripravka oziroma drugega namena uporabe)       |       |
+-------------------------------------------------------------+-------------+
|7. odobritev izvajanja določenih testov za znanstvene    |   100.000|
|raziskave in razvoj oziroma v uporabo usmerjenega      |       |
|raziskovanja in razvoja                   |       |
+-------------------------------------------------------------+-------------+
 
+------------------------------------------------------------------+---------+
|                                 |     |
|II. Za biocidne pripravke                     |   SIT|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|1. strokovno mnenje o uvrstitvi pripravkov med biocidne      |  20.000|
|pripravke, kadar gre za mejne pripravke              |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|                                 |     |
|a) z obstoječo ali novo aktivno snovjo:              |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|                                 |     |
|Avtorizacija                           |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|2. pregled vloge za avtorizacijo in pregled njene formalne    | 385.000|
|popolnosti                            |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|3. izdelava ocene znotraj avtorizacije drugega in vsakega     | 530.000–|
|nadaljnjega biocidnega pripravka (ocenjevanje fiz./kem. lastnosti | 830.000|
|z analitskimi metodami, učinkovitosti, toksikologije,       |     |
|ekotoksikologije, pregled ukrepov za zaščito ljudi in okolja)   |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|4. podaljšanje avtorizacije oziroma večje spremembe, ki zahtevajo | 255.000–|
|izdelavo ocene                          | 830.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|5. medsebojno priznavanje avtorizacije              | 240.000–|
|                                 | 480.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|                                 |     |
|Registracija                           |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|6. pregled vloge za registracijo in pregled njene formalne    |  95.000|
|popolnosti                            |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|7. registracijo drugega ali vsakega nadaljnjega biocidnega    | 240.000–|
|pripravka                             | 370.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|8. podaljšanje registracije                    | 115.000–|
|                                 | 370.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|9. medsebojno priznavanje registracije              | 240.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|                                 |     |
|Druga dovoljenja in spremembe dovoljenj              |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|10. izdaja dovoljenja po posebnem postopku            | 120.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|11. izdaja izjemnega dovoljenja                  |  60.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
|12. odobritev izvajanja določenih testov za znanstvene raziskave |  20.000|
|in razvoj                             |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|13. manjše spremembe dovoljenja (na primer sprememba trgovskega  |  15.000|
|imena, imetnika dovoljenja,...) ali odvzem dovoljenja       |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|14. druge spremembe dovoljenja, ki ne zahtevajo dodatnega ali   | 50.000–|
|ponovnega ocenjevanja (na primer sprememba inertne snovi ali   | 300.000|
|sprememba formulacije, ki ne vplivajo na toksikološke oziroma   |     |
|ekotoksikološke lastnosti biocidnega pripravka,...)        |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|                                 |     |
|b) z obstoječo aktivno snovjo:                  |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|                                 |     |
|Priglasitev                            |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|15. priglasitev z vodenjem in upravljanjem dokumentacije in    |  50.000|
|vpisom biocidnega pripravka v register              |     |
+------------------------------------------------------------------+---------+
|16. sprememba priglasitve biocidnega pripravka          | 15.000–|
|                                 |  30.000|
+------------------------------------------------------------------+---------+
(2) Stroški iz 1., 2. in 7. podtočke I. točke ter vsi stroški iz II. točke, razen iz 3. in 4. podtočke prejšnjega odstavka se plačajo ob vložitvi vloge na prehodni podračun iz 5. člena te uredbe.
(3) Strošek iz 1. podtočke I. točke prvega odstavka se lahko združi s stroškom iz 3. ali 4. podtočke iste točke, strošek iz 2. podtočke I. točke prvega odstavka tega člena se lahko združi s stroškom iz 6. podtočke iste točke.
(4) Strošek iz 2. podtočke II. točke prvega odstavka tega člena se lahko združi s stroškom iz 3. ali 4. podtočke, strošek iz 6. podtočke se lahko združi s 7. ali 8. podtočko iste točke.
(5) Potrdilo o plačilu stroškov se predloži z vlogo. Kadar je predvideni strošek naveden v razponu od – do, se plača ob vlogi najnižji strošek. Če je dejanski strošek nižji od plačanega, se povrne razliko predlagatelju v 60 dneh po opravljenem delu. Če je dejanski strošek višji od plačanega, se predlagatelju zaračuna razliko, ki jo je dolžan plačati v 60 dneh po prejemu sklepa oziroma po izstavitvi računa.
(6) Stroški iz 3., 4., 5. ali 6. podtočke I. točke in 3. ali 4. podtočke II. točke prvega odstavka tega člena se plačajo po izstavitvi računa v 30 dneh na račun, ki ga je navedel izstavitelj računa.
(7) Razpon cenovnih razredov je odvisen od števila in obsega dodatnih študij oziroma zahtevnosti postopkov.
3. člen
Kadar se zahteva vzorce biocidnih pripravkov oziroma vzorce aktivnih snovi in pripadajočih sestavnih delov, jih predlagatelj predloži brezplačno in krije stroške dostave.
4. člen
Kadar predlagatelj v katerikoli fazi postopka umakne vlogo oziroma organ vlogo zavrne ali zavrže zaradi razlogov na strani predlagatelja, se stroški postopka plačajo oziroma vrnejo predlagatelju v sorazmerju z opravljenim delom.
5. člen
Stroške postopkov iz 2. člena te uredbe plača predlagatelj na prehodni podračun št. 01100-8450080537 Urada Republike Slovenije za kemikalije.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00725-9/2005/4
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EVA 2001-2711-0051
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti