Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

45. Uredba o ratifikaciji Sporazuma o izvajanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti v Republiki Sloveniji, stran 1077.

Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI SPORAZUMA O IZVAJANJU PROTOKOLA O PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH EVROPSKIH SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
1. člen
Ratificira se Sporazum o izvajanju Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti v Republiki Sloveniji, podpisan 30. junija 2004 v Bruslju.
2. člen
Besedilo sporazuma se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v slovenskem jeziku glasi:
A G R E E M E N T
IMPLEMENTING THE PROTOCOL ON
THE PRIVILEGES AND IMMUNITIES OF
THE EUROPEAN COMMUNITIES IN
THE REPUBLIC OF SLOVENIA
Whereas, pursuant to the Protocol on the Privileges and Immunities of the European Communities (hereafter “the Protocol”) annexed to the Treaty establishing a single Council and a single Commission of the European Communities, the institutions of the European Communities are required to cooperate with the competent authorities of the Member States concerned by the application of the Protocol in question, the Republic of Slovenia and the European Communities agree on the following arrangements:
Article 1
Extent of tax exemption
In accordance with the second indent of Article 3 of the Protocol, the authorities of the Republic of Slovenia shall grant the European Communities exemption from VAT and all other duties and taxes on the goods and services which the European Communities acquire for their official use within the limits of Article 2 and under the conditions established in Article 3.
Article 2
Volume of purchases
1. The authorities of the Republic of Slovenia shall apply the exemption provided for above in Article 1 within the limits set by the host Member State (the country in which the European Community institution acquiring the goods or receiving the services is established).
2. Where the Republic of Slovenia is the host Member State, exemption from taxes on the supply of goods or services shall be granted, provided that the value of such goods or services amounts to at least SIT 15000 including tax per invoice. The beforehand cited threshold does not apply in cases of long-term contracts where the exemption applies regardless of the amount of the single invoice.
Article 3
Exemption for local and intra-Community purchases
1. In the case of local purchases of goods or services, the Republic of Slovenia shall grant the European Communities direct exemption. Community institutions shall use an order form in which they shall certify that they are entitled to exemption and which they shall send to the supplier after having received an endorsement by the competent tax office. This procedure also applies for excise duties in cases where the European Communities buy excisable goods from an authorized warehouse keeper. For other purchases of excisable goods, the Republic of Slovenia will reimburse the excises paid by the European Communities within 6 months after having obtained the corresponding request which the European Communities will introduce annually at the Slovenian Ministry of Finance – Tax office Ljubljana accompanied by a copy of the justifying documents.
2. In the case of VAT on intra-Community purchases of goods and services, the authorities of the Republic of Slovenia shall grant the European Communities direct exemption in accordance with Article 15(10) of Council Directive 77/388/EEC,(*1) provided that the supplier has obtained a form certifying exemption of the goods and services to be supplied, duly endorsed by the competent authorities.
3. In the case of excise duty on intra-Community purchases of goods, the authorities of the Republic of Slovenia shall grant the European Communities direct exemption under Article 23 of Directive 92/12/EEC(*2) and by applying the procedure provided for in Regulation (CE) No 31/96 of the Commission(*3).
Article 4
Staff of the European Communities
Under Article 13(2) of the Protocol, the authorities of the Republic of Slovenia shall grant exemption from national taxes to the persons provided for in Article 2 of Council Regulation No 260/68(*4), who are subject to Community taxation on their wages, salaries and emoluments paid by the Communities in application of Council Regulation No 259/68(*5) with respect to such wages, salaries and emoluments.
Article 5
Amendments
Any amendment to these provisions shall require the assent of both parties.
Article 6
Entry into force
These provisions shall enter into force on 1 May 2004.
The Republic of Slovenia undertakes to introduce the necessary laws to implement the above-mentioned exemptions by that date.
Done at Brussels, 30. 6. 2004 in duplicate in English language
For the Government of
the Republic of Slovenia
dr. Ciril Štokelj (s)
 
For the Commission
dr. Michaele Schreyer (s)
(*1) Council Directive 77/388/EEC of 17 May 1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- common system of value added tax: uniform basis of assessment, OJ L 145 of 13. 6. 1977, p.1, as amended most recently by Council Directive 2002/92/EC of 3 December 2002, OJ L 331, 7. 12. 2002, p. 27.

(*2) Council Directive 92/12/EEC of 25 February 1992, on the general arrangements for products subject to excise duty and on the holding, movement and monitoring of such products, as last amended by Council Directive 2000/47/EC of 20 July 2000, OJ L 193, 29. 7. 2000, p. 73.

(*3) Commission Regulation (EC) No 31/96 of 10 January 1996 on the excise duty exemption certificate, OJ L 8, 11. 1. 1996, p.8

(*4) OJ L 56, 4. 3. 1968, p. 8 last amended by Council Regulation (EC, Euratom) No 1750/2002 of 30 September 2002, OJ L 264, 2. 10. 2002, p. 15

(*5) OJ L 56, 4. 3. 1968, p. 1, last amended by Council Regulation (EC, ECSC, Euratom) No 628/2000 of 20 March 2000, OJ L 076, 25. 3. 2000, p. 1.
S P O R A Z U M
O IZVAJANJU PROTOKOLA O
PRIVILEGIJIH IN IMUNITETAH EVROPSKIH SKUPNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
Glede na to, da morajo institucije Evropskih skupnosti po Protokolu o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti (v nadaljevanju »protokol«), priloženem k Pogodbi o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, sodelovati s pristojnimi organi držav članic, za katere se uporablja ta protokol, se Republika Slovenija in Evropske skupnosti sporazumejo o naslednji ureditvi:
1. člen
Obseg davčne oprostitve
V skladu z drugo alinejo 3. člena protokola organi Republike Slovenije Evropskim skupnostim odobrijo oprostitev plačila DDV in vseh drugih dajatev ter davkov na blago in storitve, ki jih Evropske skupnosti pridobijo za uradno uporabo v okviru omejitev iz 2. člena in pod pogoji, določenimi v 3. členu.
2. člen
Obseg nakupov
1. Organi Republike Slovenije odobrijo oprostitev, predvideno v 1. členu, v okviru omejitev, ki jih določi država članica gostiteljica (država, v kateri ima sedež institucija Evropske skupnosti, ki pridobiva blago ali prejema storitve).
2. Če je država članica gostiteljica Republika Slovenija, je oprostitev plačila davkov za blago ali storitve odobrena pod pogojem, da je vrednost takega blaga ali storitev vsaj 15 000 SIT, vključno z davkom po računu. Omenjeni prag pa ne velja za dolgoročne pogodbe, pri katerih se oprostitev uporablja ne glede na znesek posameznega računa.
3. člen
Oprostitev za lokalne nakupe in nakupe v Skupnosti
1. Ob lokalnih nakupih blaga ali storitev Republika Slovenija Evropskim skupnostim odobri neposredno oprostitev. Institucije Skupnosti uporabijo predpisani obrazec, v katerem potrdijo, da so upravičene do oprostitve, in ga po prejemu potrditve pristojnega davčnega urada pošljejo dobavitelju. Ta postopek se v primerih, ko Evropske skupnosti kupujejo trošarinsko blago od pooblaščenega imetnika skladišča, nanaša tudi na trošarine. Pri drugih nakupih trošarinskega blaga bo Republika Slovenija povrnila trošarine, ki so jih plačale Evropske skupnosti, v 6 mesecih po prejemu ustreznega zahtevka, ki ga bodo Evropske skupnosti skupaj z izvodom dokazil vsako leto vložile pri slovenskem Ministrstvu za finance – Davčnem uradu Ljubljana.
2. Pri DDV od nakupov blaga in storitev v Skupnosti organi Republike Slovenije odobrijo Evropskim skupnostim neposredno oprostitev v skladu z desetim odstavkom 15. člena Direktive Sveta 77/388/EGS(*1), če je dobavitelj pridobil potrdilo o oprostitvi za blago in storitve, ki bodo dobavljeni, in so to potrdilo pravilno overili pristojni organi.
3. Pri trošarinah od nakupov blaga v Skupnosti organi Republike Slovenije odobrijo Evropskim skupnostim neposredno oprostitev po 23. členu Direktive 92/12/EGS(*2) in po postopku, predvidenem v Uredbi Komisije (ES) št. 31/96(*3).
4. člen
Osebje Evropskih skupnosti
Na podlagi drugega odstavka 13. člena protokola organi Republike Slovenije odobrijo oprostitev plačila nacionalnih davkov osebam, predvidenim v 2. členu Uredbe Sveta št. 260/68(*4), za katere velja obdavčitev Skupnosti na plače in prejemke, ki jih izplačujejo Skupnosti na podlagi Uredbe Sveta št. 259/68(*5), ki ureja take plače in prejemke.
5. člen
Spremembe
Za spremembe teh določb je potrebno soglasje obeh strank.
6. člen
Začetek veljavnosti
Te določbe začnejo veljati 1. maja 2004.
Republika Slovenija se zavezuje, da bo do tega datuma sprejela potrebne predpise za izvajanje omenjenih oprostitev.
Sestavljeno v Bruslju 30. 6. 2004 v dveh izvirnikih v angleškem jeziku.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Ciril Štokelj l. r.
 
Za Komisijo
dr. Michaele Schreyer l. r.
(*1) Direktiva Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero, UL L 145 z dne 13. 6. 1977, str. 1, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2002/92/ES z dne 3. decembra 2002, UL L 331, 7. 12. 2002, str. 27.

(*2) Direktiva Sveta 92/12/EGS z dne 25. februarja 1992 o splošnem režimu za trošarinske proizvode in o skladiščenju, gibanju in nadzoru takih proizvodov, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Sveta 2000/47/ES z dne 20. julija 2000, UL L 193, 29. 7. 2000, str. 73.

(*3) Uredba Komisije (ES) št. 31/96 z dne 10. januarja 1996 o potrdilu o oprostitvi plačila trošarine, UL L 8, 11. 1. 1996, str. 8.

(*4) UL L 56, 4. 3. 1968, str. 8, nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, Euratom) št. 1750/2002 z dne 30. septembra 2002, UL L 264, 2. 10. 2002, str. 15.

(*5) UL L 56, 4. 3. 1968, str. 1, nazadnje spremenjena z Uredbo Sveta (ES, ESPJ, Euratom) št. 628/2000 z dne 20. marca 2000, UL L 076, 25. 3. 2000, str. 1.
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za finance.
4. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 00724-70/2005/3
Ljubljana, dne 28. julija 2005
EVA 2005-1811-0107
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti