Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3307. Tarifo o spremembah in dopolnitvah tarife o taksah in nadomestilih (Tarifa–1A), stran 7947.

Na podlagi 261. člena in 2. točke 256. člena Zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
T A R I F O
o spremembah in dopolnitvah tarife o taksah
in nadomestilih (Tarifa–1A)
1. člen
V Tarifi o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 89/02), v poglavju A) Splošni del, se v 2. točki 1. člena črta beseda »pravne«.
2. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Določbe te tarife o zavarovalni zastopniški oziroma posredniški družbi se smiselno uporabljajo tudi za podjetnika posameznika po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 15/05 – uradno prečiščeno besedilo), ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve zastopanja zavarovalnic ali zavarovalnih zastopniških družb oziroma storitve posredovanja pri sklepanju zavarovalnih pogodb.«
3. člen
V drugem odstavku 6. člena se besedilo »letna nadomestila in pavšalna nadomestila« nadomesti z besedilom »letno nadomestilo in pavšalno nadomestilo« in črta se beseda »pravna«.
4. člen
V prvi alinei 1. točke 8. člena se črta beseda », mnenja«.
5. člen
V poglavju B) Tarifa o taksah se za tarifno številko 1 doda nova tarifna številka 1a, ki se glasi:
»Tarifna številka 1a
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za:
– opravljanje poslov posredovanja pri sklepanju bančnih storitev in drugih kreditnih poslov po zakonu, ki ureja bančništvo (14/7/1. člen ZZavar),
– opravljanje poslov posredovanja pri storitvah v zvezi z vrednostnimi papirji po zakonu, ki ureja trg vrednostnih papirjev (14/7/2. člen ZZavar),
– opravljanje poslov posredovanja pri izdajanju in upravljanju drugih plačilnih instrumentov (npr. plačilne in kreditne kartice, potovalni čeki, bančne menice) (14/7/3. člen ZZavar), znaša taksa za vsako od navedenih zahtev 200 točk.«
6. člen
Tarifna številka 2 se spremeni tako, da se glasi:
»Za zahtevo za izdajo dovoljenja za:
– opravljanje funkcije člana uprave (25/1. člen in 51/2. člen v zvezi s 25/1. členom ZZavar),
– imenovanje za opravljanje funkcije člana uprave v drugi zavarovalnici (25/6. člen in 51/2. člen v zvezi s 25/6. členom ZZavar),
znaša taksa 100 točk.«
7. člen
Tarifna številka 6 se spremeni tako, da se glasi:
»Za zahtevo za izdajo dovoljenja zavarovalnici za opravljanje zavarovalnih poslov (65/1. člen v zvezi s 67/1. členom ZZavar), znaša taksa za vsako zavarovalno vrsto na podlagi drugega odstavka 2. člena ZZavar, razen za sklepanje pozavarovanj, 100 točk, vendar skupaj ne manj kot 200 in največ 600 točk.«
8. člen
Za tarifno številko 8 se doda nova tarifna številka 8a, ki se glasi:
»Tarifna številka 8a
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prenos zavarovalnih pogodb na drugo zavarovalnico (65/4. člen ZZavar) znaša taksa za vsako posamezno zavarovalno vrsto na podlagi drugega odstavka 2. člena ZZavar, 100 točk, vendar skupaj ne manj kot 200 in največ 600 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prenos izločenih poslov (65/5. člen ZZavar) znaša taksa za vsakega od poslov iz drugega odstavka 77. člena ZZavar, 100 točk, vendar skupaj ne manj kot 200 in največ 600 točk.«
9. člen
Tarifna številka 9 se spremeni tako, da se beseda »sklepa« nadomesti z besedo »odločbe«.
10. člen
Črta se tarifna številka 14.
11. člen
Za tarifno številko 16 se doda nova tarifna številka 16a, ki se glasi:
»Tarifna številka 16a
(1) Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da se med druge postavke iz prvega odstavka 107. člena ZZavar šteje tudi vrednost matematične rezervacije, ki v izračunu ne upošteva oziroma delno upošteva strošek pridobivanja zavarovanj iz premijskega izračuna, znaša taksa 200 točk.
(2) Za zahtevo za izdajo dovoljenja, da se med druge postavke iz prvega odstavka 107. člena ZZavar šteje tudi polovica nevplačanega vpoklicanega kapitala delniške družbe oziroma ustanovnega kapitala vzajemne družbe, znaša taksa 200 točk.«
12. člen
Tretja alinea tarifne številke 17 se spremeni tako, da se navedba »123/2.« nadomesti z navedbo »123/3.«.
13. člen
Črta se tarifna številka 18.
14. člen
V tarifni številki 19 se navedba »230/2.« nadomesti z navedbo »230/4.«.
15. člen
Tarifna številka 20 se spremeni tako, da se glasi:
»Za zahtevo za izdajo dovoljenja zavarovalno zastopniški oziroma posredniški družbi, (238/1. člen ZZavar) znaša taksa 150 točk.«
16. člen
Za tarifno številko 23 se dodajo nove tarifne številke 23a, 23b in 23c, ki se glasijo:
»Tarifna številka 23a
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za prenos prostih sredstev iz ene skupine v drugo (354/2/3. člen ZZavar) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 23b
Za zahtevo za izdajo dovoljenja za podaljšanje roka za zagotovitev kapitalske ustreznosti (153/5. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu, Uradni list RS, št. 20/04) znaša taksa 200 točk.
Tarifna številka 23c
Za zahtevo za izdajo sklepa o podaljšanju roka znaša taksa 50 točk.«
17. člen
V poglavju C) Tarifa o nadomestilih se v tarifni številki 27 besede »zavarovalno« v besednih zvezah »zavarovalno zastopniške družbe« in »zavarovalno posredniške družbe« zamenjajo z besedo »zavarovalne«.
18. člen
(1) V tarifni številki 28 se dodata nova 1. in 2. točka, ki se glasita:
»1. izdaje odredbe o odpravi kršitev, s katero agencija imetniku delnic naloži, da delnice odsvoji (20/4. člen ZZavar), 200 točk,
2. izdaje odločbe, s katero agencija ugotovi, da imetnik delnic ni ravnal v skladu z odredbo (20/7. člen ZZavar), 100 točk,«.
(2) Dosedanji 1. in 2. točka postaneta 3. in 4. točka.
(3) Doda se nova 5. točka, ki se glasi:
»5. izdaje zahteve upravi zavarovalnice, da skliče skupščino zavarovalnice in predlaga razrešitev člana ali članov nadzornega sveta zavarovalnice (29.a/3. člen ZZavar), 500 točk,«.
(4) Dosedanje 3. do 10. točka postanejo 6. do 13. točka.
(5) Dosedanja 11. točka, ki postane 14. točka, se spremeni tako, da se besedilo »izdaje odredbe o odpravi kršitev za vsako posamezno ugotovljeno kršitev (179/1. člen ZZavar)« nadomesti z besedilom »izdaje odredbe o odpravi kršitev za kršitev vsake od točk 179. člena ZZavar,«.
(6) Dosedanji 12. in 13. točka postaneta 15. in 16. točka.
(7) Dosedanja 14. točka, ki postane 17. točka, se spremeni tako, da se besedilo »izdaje odredbe o odpravi kršitev, s katero agencija odredi zavarovalnici dodatne ukrepe« nadomesti z besedilom »odreditve dodatnih ukrepov v odredbi o odpravi kršitev«.
(8) Dosedanje 15. do 24. točka postanejo 18. do 27. točka.
(9) Dosedanja 25. točka, ki postane 28. točka, se spremeni tako, da se navedba »230/3.« nadomesti z navedbo »230/6.«.
(10) Doda se nova 29. točka, ki se glasi:
»29. izdaje odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (238/6. člen ZZavar), 150 točk,«.
(11) Dosedanji 26. in 27. točka postaneta 30. in 31. točka.
19. člen
(1) Podjetniki posamezniki, ki so s to tarifo postali zavezanci za plačilo letnega nadomestila stroškov za opravljanje nadzora, morajo v roku tridesetih dni od uveljavitve te tarife agenciji sporočiti znesek osnove za izračun letnega nadomestila stroškov.
(2) Podjetnikom posameznikom iz prejšnjega odstavka nastane obveznost plačevanja nadomestila v prvem naslednjem mesecu po dnevu uveljavitve te tarife.
20. člen
Ta tarifa začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. Mihael Perman l. r.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom št. 40100-1/2005/10 z dne 14. 7. 2005, dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti