Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2005 z dne 5. 8. 2005

Kazalo

3321. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2005, stran 7962.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 70/00, 51/02) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00) je Občinski svet občine Kozje na 2. izredni seji dne 28. 7. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Kozje za leto 2005
1. člen
S tem odlokom se spreminja Odlok o proračunu Občine Kozje za leto 2005 (Uradni list RS, št. 38/05).
2. člen
Črta se 2. člen odloka in nadomesti z novim besedilom:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+------------------------------------------------+-------+
|A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|   I.|  |S K U P A J P R I H O D K I    |487.892|
|    |  |(70+71+72+73+74)          |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    |  |TEKOČI PRIHODKI (70+71)      |199.434|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|   70|  |DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) |166.249|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 700|davki na dohodek in dobiček    |112.253|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 703|davki na premoženje        | 19.584|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 704|domači davki na blago in storitve | 34.412|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 706|drugi davki            |   0|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|   71|  |NEDAVČNI PRIHODKI         | 33.185|
|    |  |(710+711+712+713+714)       |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 710|udeležba na dobičku in dohodki od | 16.294|
|    |  |premoženja             |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 711|takse in pristojbine        | 2.141|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 712|denarne kazni           |  150|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 713|prihodki od prodaje blaga in    |   0|
|    |  |storitev              |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 714|drugi nedavčni prihodki      | 14.600|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|   72|  |KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722) | 3.200|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 720|prihodki od prodaje osnovnih    |   0|
|    |  |sredstev              |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 721|prihodki od prodaje zalog     |   0|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 722|prihodki od prodaje zemljišč in  |    |
|    |  |nematerialnega premoženja     | 3.200|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|   73|  |PREJETE DONACIJE (730+731)     |   0|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 730|prejete donacije iz domačih virov |   0|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 731|prejete donacije iz tujine     |   0|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|   74|  |TRANSFERNI PRIHODKI (740)     |285.258|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 740|transferni prihodki iz drugih   |285.258|
|    |  |javnofinančnih institucij     |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | II.|S K U P A J O D H O D K I     |505.225|
|    |  |(40+41+42+43)           |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|   40|  |TEKOČI ODHODKI           |123.565|
|    |  |(400+401+402+403+409)       |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 400|plače in drugi izdatki zaposlenim | 30.722|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 401|prispevki delodajalcev za socialno | 5.056|
|    |  |varnost              |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 402|izdatki za blago in storitve    | 78.957|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 403|plačila domačih obresti      |  510|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 409|rezerve              | 8.320|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|   41|  |TEKOČI TRANSFERI          |229.915|
|    |  |(410+411+412+413+414)       |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 410|subvencije             | 12.702|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 411|transferi posameznikom in     |116.945|
|    |  |gospodinjstvom           |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 412|transferi neprofitnim organizacijam| 16.485|
|    |  |in ustanovam            |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 413|drugi tekoči domači transferi   | 83.783|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 414|tekoči transferi v tujino     |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|   42|  |INVESTICIJSKI ODHODKI (420)    |108.013|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 420|nakup in gradnja osnovnih sredstev |108.013|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|   43|  |INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)   | 43.732|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 430|investicijski transferi      | 7.500|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    | 431|investicijski transferi      | 36.232|
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|    |  |                  |    |
+-------+----+-----------------------------------+-------+
|  III.|  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK        |-17.333|
|    |  |(PRIMANJKLJAJ) (I.-II.)      |    |
+------------------------------------------------+-------+
|B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB      |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
| IV.|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN  |   0|
|   |   |PRODAJA KAPIT. DELEŽEV       |    |
|   |   |(750+751+752)           |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|  75|   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL   |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |  750|prejeta vračila danih posojil   |   0|
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |  751|prodaja kapitalskih deležev    |   0|
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |  752|kupnine iz naslova privatizacije  |   0|
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|  V.|   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |   0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|  44|   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE     |    |
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV        |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |  440|dana posojila           |   0|
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |  441|povečanje kapitalskih deležev in  |   0|
|   |   |naložb               |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |  442|poraba sredstev kupnin iz naslova |   0|
|   |   |privatizacije           |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |  443|povečanje namenskega premoženja v |    |
|   |   |javnih skladih in osebah javnega  |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |   |prava, ki imajo premoženje v svoji |   0|
|   |   |lasti               |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
| VI.|   |PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM. |   0|
|   |   |KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)    |    |
+------------------------------------------------+-------+
|C) RAČUN FINANCIRANJA              |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
| VII.|   |ZADOLŽEVANJE (500)         | 12.000|
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|  50|   |ZADOLŽEVANJE            |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |  500|domače zadolževanje        | 12.000|
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|VIII.|   |ODPLAČILA DOLGA (550)       | 2.808|
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|  55|   |ODPLAČILA DOLGA          |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |  550|odplačila domačega dolga      | 2.808|
+-----+------+-----------------------------------+-------+
| IX.|   |POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA | -8.141|
|   |   |RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|  X.|   | NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)  | 9.192|
+-----+------+-----------------------------------+-------+
| XI.|   | NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.- | 17.333|
|   |   |IX.)                |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   |   |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. |    |
|   |   |12. PRETEKLEGA LETA        |    |
+-----+------+-----------------------------------+-------+
|   | 9009|splošni sklad za drugo       | 8.141|
+-----+------+-----------------------------------+-------+
Splošni del po ekonomski klasifikaciji sestavljajo:
– bilanca odhodkov in prihodkov
– račun finančnih terjatev in naložb
– račun financiranja.
Posebni del proračuna – odhodki po področjih proračunske porabe sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, finančni načrti neposrednih uporabnikov, načrt razvojnih programov, kadrovski načrt so priloga k temu odloku in se objavijo na oglasni deski občine.«
3. člen
V prvem in drugem odstavku 6. člena se številka 1.000.000,00 SIT nadomesti s številko 7.320.000,00 SIT.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06200-0001/2005-2/01
Kozje, dne 28. julija 2005.
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti