Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005, Kazalo


PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

4562. Ukaz o odpoklicu izredne in pooblaščene veleposlanice Republike Slovenije v Kanadi

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

4563. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju
4564. Uredba o obsegu izdaje, sestavinah, apoenih in glavnih znamenjih priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva dramatika Antona Tomaža Linharta
4565. Uredba o dopolnitvah Uredbe o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja komunalnih odpadkov
4566. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili

Sklepi

4567. Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Slovenskega komiteja za vprašanja spremembe podnebja
4568. Sklep o ustanovitvi in delovnem področju službe Vlade Republike Slovenije za usklajevanje in spremljanje izvajanja strategije razvoja Slovenije
4569. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra
4570. Sklep o opravljanju železniškega prometa med stavko

MINISTRSTVA

4571. Pravilnik o priznanjih policije
4572. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo
4573. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev oseb javnega prava na področju kulture v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4574. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4575. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4576. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja pravosodja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4577. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja zdravja v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4578. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja visokega šolstva, znanosti in tehnologije v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4579. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja dela, družine in socialnih zadev v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4580. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4581. Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja okolja in prostora v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
4582. Pravilnik o spremembah Pravilnika o opravljanju nalog Uprave Republike Slovenije za javna plačila na področju plačevanja in razporejanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
4583. Pravilnik o spremembah Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
4584. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Bohinj (2004–2013)
4585. Pravilnik o dodatnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za senzorično ocenjevanje deviškega oljčnega olja
4586. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o kakovosti jajc
4587. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum)
4588. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o žičniških napravah za prevoz oseb
4589. Sklep o javni razgrnitvi Predloga državnega lokacijskega načrta za oskrbni center ob avtocestnem odseku Slivnica–Pesnica

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4590. Sklep o uskladitvi pokojnin od 1. oktobra 2005
4591. Sklep o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za odmero dodatnih pravic
4592. Sklep o najvišji pokojninski osnovi
4593. Sklep o zneskih invalidnin za telesno okvaro
4594. Sklep o zneskih dodatka za pomoč in postrežbo
4595. Sklep o znesku starostne pokojnine kmetov
4596. Sklep o znesku državne pokojnine
4597. Sklep o uskladitvi preživnin po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov
4598. Sklep o uskladitvi povprečne pokojnine iz leta 2004
4599. Sklep o določitvi kriterijev za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
4600. Sklep o spremembah in dopolnitvah seznama poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije ne smejo poslovati naročniki iz prvega, drugega in tretjega odstavka 28. člena Zakona o preprečevanju korupcije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

4601. Datum nastopa poslovanja notarja
4602. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga)

OBČINE

Benedikt

4603. Sklep o določitvi cen programov storitev v Javnem vzgojno varstvenem zavodu – Vrtec Benedikt
4604. Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2006

Brezovica

4605. Odlok o razmejitvi območja izvajanja obvezne javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode v Občini Brezovica
4606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005
4607. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah

Cankova

4608. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2005

Cerknica

4609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2005
4610. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica
4611. Sklep o razveljavitvi dela odločbe št. 321/27-79/2/5 Občine Cerknica, z dne 27. 11. 1979
4612. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra
4613. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Črna na Koroškem

4614. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2005
4615. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v vrtcu Črna na Koroškem in Žerjav za leto 2006
4616. Sklep o določitvi grobovine za najem grobov na pokopališčih na območju Občine Črna na Koroškem (Črna na Koroškem, Javorje, Koprivna)

Črnomelj

4617. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj
4618. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2005
4619. Odlok o spremembah Odloka o športniku in športnem kolektivu leta Občine Črnomelj
4620. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Črnomelj
4621. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o izvajanju gospodarske javne službe distribucije utekočinjenega naftnega plina in o podelitvi koncesije v Občini Črnomelj

Dravograd

4622. Statut Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo)
4623. Poslovnik Občinskega sveta Občine Dravograd (uradno prečiščeno besedilo)

Gorenja vas-Poljane

4624. Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri
4625. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Gorenja vas – Poljane
4626. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah
4627. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti turističnih društev na območju Občine Gorenja vas – Poljane
4628. Sklep o določitvi stroškov živil, rezervacij in rezervacij za primer bolezni v VVE Občine Gorenja vas – Poljane
4629. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Gorenja vas – Poljane za leto 2006

Ivančna Gorica

4630. Ugotovitveni sklep, da je mandat občinskega svetnika prešel na naslednjega kandidata

Litija

4631. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preimenovanju, razdružitvi in združitvi naselij v Občini Litija
4632. Sklep o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje v VVZ Litija
4633. Sklep o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del ekonomske cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija

Ljubljana

4634. Ugotovitveni sklep Mestne volilne komisije

Ljubno

4635. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2005

Ljutomer

4636. Ugotovitev Volilne komisije Občine Ljutomer

Metlika

4637. Odlok o prenehanju veljavnosti Odloka o obveznem plačilu komunalnih pristojbin na mejnih prehodih na območju Občine Metlika

Murska Sobota

4638. Cenik storitev oskrbe s paro in toplo vodo za namen daljinskega ogrevanja

Novo mesto

4639. Program priprave za občinski lokacijski načrt stanovanjsko – poslovni objekt Jakčeva

Puconci

4640. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in razvoj podeželja Občine Puconci

Sevnica

4641. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Sevnica
4642. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica
4643. Odlok spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskih cestah v Občini Sevnica
4644. Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo)
4645. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
4646. Odlok o kategorizaciji občinskih cest v Občini Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
4647. Sklep o potrditvi mandata člana občinskega sveta

Slovenj Gradec

4648. Spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Slovenj Gradec
4649. Odlok o razveljavitvi Odloka o zakoniti predkupni pravici Mestne občine Slovenj Gradec
4650. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Slovenj Gradec
4651. Sklep o javni razgrnitvi predloga odloka o lokacijskem načrtu za individualno stanovanjsko pozidavo na Podgorski cesti v Slovenj Gradcu

Trebnje

4652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2005
4653. Program priprave lokacijskega načrta za poslovno industrijsko območje Mirna

Vipava

4654. Pravilnik o spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava
4655. Sklep o soglasju k uskladitvi cene socialno varstvene storitve pomoč družini na domu

Vitanje

4656. Sklep o javni razgrnitvi predloga lokacijskega načrta Obrtna cona Vitanje

Zreče

4657. Cenik daljinskega ogrevanja

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest v Občini Gorenja vas – Poljane
2. Popravek Odloka o občinskem lokacijskem načrtu Poligon
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti