Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4563. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, stran 11129.

Na podlagi 19., 63., 97. in 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 22/05 – uradno prečiščeno besedilo) in na podlagi 7. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo in 93/05) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o upravnem poslovanju
1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 20/05) se 1. točka tretjega odstavka 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»1. določbe 162., 163. in 164. člena (razen 5. in 6. točke prvega odstavka) veljajo samo za organe državne uprave;«.
2. člen
V prvem odstavku 3. člena se četrta alinea 3. točke spremeni tako, da se glasi:
»– prometna dovoljenja in postopki odmere davka na promet rabljenih motornih vozil«.
V prvem odstavku 3. člena se za 3. točko doda nova 4. točka, ki se glasi:
»4. potrjevanje dovoljenj zakonitega zastopnika oziroma pristojnega centra za socialno delo,«.
(3) Dosedanji 4. in 5. točka postaneta 5. in 6. točka.
3. člen
Črta se 10. točka četrtega odstavka 4. člena.
4. člen
Črta se tretji odstavek 20. člena.
5. člen
Črta se četrti odstavek 21. člena.
6. člen
V tretjem odstavku 23. člena se beseda »prejšnjega« zamenja z besedo »prvega«.
7. člen
Za 25. členom se doda novo podpoglavje, ki se glasi: »5. Enotni kontaktni center«.
Za 25. členom se za novim naslovom razdelka dodata 25.a in 25.b člena, ki se glasita:
»25.a
(Enotni kontaktni center)
(1) Ministrstvo, pristojno za upravo, v sodelovanju z vladno službo, pristojno za informiranje, zagotovi delovanje enotnega kontaktnega centra.
(2) Enotni kontaktni center posreduje strankam splošne informacije o organizaciji in poslovanju organov, splošne informacije o upravnih in drugih javnih storitvah, tehnološko pomoč pri uporabi storitev e-uprave, ter informacije o vprašanjih splošnega pomena (mednarodne aktivnosti Republike Slovenije, volitve in referendumi, informativne in preventivne promocijske aktivnosti, itd.).
(3) Vsi organi so dolžni zagotavljati vse potrebne informacije za delovanje enotnega kontaktnega centra ministrstvu, pristojnemu za upravo, in zagotavljati razpoložljivost svojih uslužbencev za zagotavljanje splošnih informacij iz prejšnjega odstavka za prevzem klicev in drugih zahtev strank od enotnega kontaktnega centra ves poslovni čas.
25.b člen
(Način in obseg delovanja enotnega kontaktnega centra)
(1) Enotni kontaktni center deluje pod nazivom »Državni kontaktni center« in posreduje informacije telefonsko, preko elektronske pošte in drugih sodobnih komunikacijskih poti.
(2) Enotni kontaktni center posreduje informacije iz prejšnjega člena v poslovnem času.«.
8. člen
V prvem odstavku 37. člena se beseda »Uradni« nadomesti z besedo »ur«.
9. člen
V naslovu 40. člena se besedna zveza », območnih enotah organov in upravah lokalnih samoupravnih skupnosti« zamenja z besedno zvezo »in območnih enotah organov«.
V prvem odstavku 40. člena se črta besedna zveza », in upravah samoupravnih lokalnih skupnosti«.
10. člen
V prvem odstavku 49. člena se doda točka 5, ki se glasi:
»5. ure za čas usposabljanja in izpopolnjevanja.«.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Kot usposabljanje in izpopolnjevanje je šteti udeležbo na seminarjih, konferencah, tečajih tujih jezikov in drugih oblikah širjenja usposobljenosti za delo. Računanje prisotnosti ur na delu v času usposabljanja in izpopolnjevanja ne vpliva na druge materialne pravice, kot so dnevnice, kilometrina ipd. in jih urejajo drugi predpisi.«.
Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, ki se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Ure izpopolnjevanja in usposabljanja v zvezi z delom po napotitvi predstojnika, ki se izvajajo na državni praznik ali na drug z zakonom določen dela prosti dan ali na dan, ko organ ne posluje, se upoštevajo kot ure prisotnosti na delu, ki se ne upoštevajo pri omejitvah, ki veljajo za tedensko in mesečno delovno obvezo oziroma število dovoljenega mesečnega presežka ur, razen če predpisi, ki urejajo delovna razmerja in uslužbenski sistem ne določajo drugače.«.
11. člen
(1) Naslov 51. člena se spremeni tako, da se glasi »Priznavanje opravljenih ur za službeno pot ali drugo delo v interesu delodajalca«.
(2) Drugi odstavek se spremeni tako, da se za besedo »ekonomičnosti« črta besedilo »(npr. cenejša letalska karta)« in nadaljuje z novim stavkom, ki se glasi: »Načelo ekonomičnosti pomeni presojo vseh stroškov, ki pri tem nastanejo, in sicer stroške priznanih ur, stroški nočitve, dnevnice, letalska karta, pristojbine idr.«.
12. člen
V drugem odstavku 53. člena se za besedo »inšpektoratih« črta besedilo », in v upravah samoupravnih lokalnih skupnosti«.
13. člen
(1) V naslovu 58. člena se besedna zveza », območnih enot organov in uprav samoupravnih lokalnih skupnosti« zamenja z besedno zvezo »in območnih enot organov«.
(2) V prvem odstavku 58. člena se za besedo »inšpektoratih« črta besedilo », in uprave samoupravnih lokalnih skupnosti«.
14. člen
Četrti odstavek 120. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(4) Vlada Republike Slovenije za organe po tej uredbi predpiše obvezen okvir načrta klasifikacijskih znakov, ki je priloga te uredbe. Za istovrstne organe in javnopravne osebe (npr. upravne enote, javne zavode) predpiše enoten načrt klasifikacijskih znakov minister, pristojen za to področje, v soglasju z ministrom, pristojnim za javno upravo.«.
V osmem odstavku 120. člena se besedna zveza »lahko pa se lahko obstoječi« nadomesti z besedno zvezo »lahko pa se obstoječi«.
15. člen
Prvi odstavek 153. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Pri poslovanju z zadevami se uporabljajo pisarniške odredbe, ki se vnašajo v evidenco z določenimi oznakami. Te so:
1. ROKOVNIK + datum, ko poteče rok za vložitev v rokovnik; za zadeve, v katerih se ne more opraviti naslednje upravno dejanje, ker v zvezi z njimi teče rok za opravilo nekega dejanja upravnega organa ali stranke; (v primeru, da se rokovnik vodi v fizični obliki, se na ovoj zadeve zapiše R+datum);
2. REŠENO + datum za vložitev zadeve tekočo zbirko dokumentarnega gradiva; ko je upravni akt, ki je bil izdan v zadevi, postal pravnomočen ali ko organ v zadevi ne bo opravil več nobenega dejanja (na ovoj zadeve se zapiše REŠ+datum).«.
Drugi odstavek 153. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Za vodenje evidence o reševanju upravnih zadev se uporabljajo pisarniške odredbe, ki se vnašajo v informacijski sistem za podporo upravljanju z dokumentarnim gradivom in so odredbe v okviru zadev, ki so v rokovniku ali rešene:
1. Odredbe, ki se morajo uporabljati v okviru stanja ROKOVNIK pri vodenju upravnih zadev, ki so navedene v razvidu postopkov, so naslednje:
– postopek je prekinjen,
– odločeno, čaka se povratnice,
– vročeno, čaka se dokončnost oziroma pravnomočnost,
– v reviziji,
– v postopku pritožbe,
– v upravnem sporu.
2. Odredbe, ki se uporabljajo v okviru stanja REŠENO pri vodenju upravnih zadev, ki so navedene v razvidu postopkov, so naslednje:
– odstopljena – kadar je bila zadeva v skladu s predpisi odstopljena drugemu organu,
– združena – kadar je bila zadeva v skladu s predpisi združena.«.
Za 2. točko drugega odstavka 153. člena se doda stavek, ki se glasi:
»Odredbe za vodenje evidence o reševanju upravnih zadev se vnašajo samo v elektronsko evidenco, ne pišejo pa na dokumente.«.
Tretji odstavek 153. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(3) Pisarniške odredbe so lahko tudi drugačne vsebine in opisne, kot na primer:
1. V REŠEVANJU (zgolj zabeležka stanja zadeve v elektronski evidenci),
2. STORNO (za označitev pomotoma evidentiranega dokumentarnega gradiva).«.
Peti odstavek 153. člena se črta.
Dosedanji šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo peti, šesti in sedmi odstavek.
16. člen
Besedilo 161. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) O sprejetih sklepih se vodi evidenca v elektronski obliki, s katero je mogoče izdelati poročilo o uresničevanju sklepov.
(2) Sklep, ki komu nalaga določeno nalogo ali opravilo, mora imeti naslednje sestavine:
– kaj je potrebno opraviti,
– kdo je odgovoren za izvršitev sklepa,
– rok, do kdaj je potrebno sklep izvršiti.
(3) Osebe, ki so odgovorne za izpolnitev posameznega sklepa, morajo za evidenco pravočasno priskrbeti ustrezne podatke.«.
17. člen
Črta se drugi odstavek 163. člena.
18. člen
Besedilo 165. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Žigi organov državne uprave in nosilcev javnih pooblastil v fizični obliki so okrogle oblike, v sredini žiga je grb Republike Slovenije.
(2) Žigi organov državne uprave v zunanjem krogu vsebujejo naziv »Republika Slovenija« pod njim v notranjem krogu pa naziv organa. Sedež (samo kraj) organa je izpisan na zunanjem krogu spodnje strani žiga, nad njim pa številka žiga.
(3) Žigi nosilcev javnih pooblastil v zunanjem krogu vsebujejo naziv »Republika Slovenija« pod njim v notranjem krogu naziv »Nosilec javnega pooblastila«. Ime in sedež (samo kraj) nosilca je izpisan na zunanjem krogu spodnje strani žiga, nad sedežem pa številka žiga.«.
19. člen
V 167., 168. in 169. členu ter v naslovu podpoglavja pred 167. členom se beseda »odprava« nadomesti z besedo »odprema« v ustreznem sklonu in številu.
Drugi odstavek 169. člena se spremeni, tako da se glasi:
»(2) Dokumenti, ki so nastali pri delu organa, se pri organu hranijo v izvirniku.«.
Tretji odstavek se črta. Sedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti in peti.
20. člen
V prvem odstavku 170. člena se namesto pike vstavi vejica in doda besedilo: », če s predpisi ni določeno drugače.«.
21. člen
Zadnji stavek devetega odstavka 172. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Opozorilo mora vsebovati tudi navedbo, da se morajo po določbi prvega odstavka 87. člena Zakona o splošnem upravnem postopku odločbe, sklepi in drugi dokumenti, od katerih vročitve začne teči rok, vročiti osebno tistemu, kateremu so namenjeni.«.
22. člen
V 183. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Pred vložitvijo zadeve v tekočo zbirko dokumentarnega gradiva se na način določen v predpisih ugotovi in potrdi dokončnost ali pravnomočnost upravnega akta, s katerim je bil postopek zaključen.«.
23. člen
Četrti odstavek 199. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Podatke, ki štejejo za davčno tajnost ali se nanašajo na rasno in drugo poreklo, politična, verska in druga prepričanja, pripadnost sindikatu, spolno vedenje, kazenske obsodbe ter zdravstvene podatke, lahko organ, ki vodi postopek, pridobiva samo, če tako določa zakon ali na podlagi izrecne pisne privolitve stranke, na katero se ti podatki nanašajo.«.
24. člen
V tretjem odstavku 202. člena se med besedi »izrecne privolitve« doda beseda »pisne«.
25. člen
V 206. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Uradna oseba upravne enote je na zahtevo stranke dolžna opraviti upravno overitev lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije dokumenta, ki je v upravnih postopkih enakovredna notarski overitvi lastnoročnega podpisa, prepisa ali kopije.«.
26. člen
Četrti odstavek 218. člena se črta.
Peti odstavek postane četrti odstavek.
27. člen
V 227. členu se besedna zveza »drugimi predpisi s področja upravnega poslovanja« nadomesti z besedno zvezo »druge predpise s področja upravnega poslovanja«.
28. člen
(1) V prilogi uredbe se spremeni pomen klasifikacijskega znaka 01 tako, da se glasi: »ORGANIZACIJA JAVNE UPRAVE IN JAVNEGA SEKTORJA«.
(2) V prilogi uredbe se določi pomen klasifikacijskega znaka 316: »Registracija gospodarskih subjektov«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
29. člen
(1) Določbe, ki se nanašajo na vodenje evidence o reševanju upravnih zadev, se začnejo uporabljati s 1. januarjem 2006.
(2) Organi določijo roke hrambe do 31. decembra 2005.
(3) Državni kontaktni center se vzpostavi do 31. decembra 2006.
(4) Žigi organov državne uprave in nosilcev javnih pooblastil, ki minimalno odstopajo od ureditve v 165. členu, se lahko uporabljajo še naprej do zamenjave zaradi iztrošenosti ali drugih razlogov. Kot minimalno odstopanje se šteje na primer položaj zapisa sedeža, številke žiga.
30. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, razen določbe prvega odstavka 2. člena, ki začne veljati 1. januarja 2006.
Št. 00714-32/2005/19
Ljubljana, dne 10. novembra 2005
EVA 2005-3111-0002
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti