Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4633. Sklep o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del ekonomske cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija, stran 11379.

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 72/05), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odl. US, 1/98, 84/98, 44/00 – odl. US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 16.a, 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05) in 16. člena Statuta Občine Litija (Uradni list RS, št. 18/04) je Občinski svet Občine Litija na nadaljevanju 28. redne seje dne 18. 10. 2005 sprejel naslednji
S K L E P
o določitvi ekonomske cene za programe predšolske vzgoje v VVE Čebelica in določitev plačila staršev, katerim je del ekonomske cene programa predšolske vzgoje dolžna kriti Občina Litija
I.
V Vzgojno varstveni enoti Čebelica v Gabrovki se za posamezne programe predšolske vzgoje določijo cene, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki znašajo mesečno na otroka:
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|      PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE      |EKONOMSKA CENA PROGRAMA|
|                        |    (v SIT)    |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|II. starostna skupina (otroci stari od 3-6 let)|            |
|– celodnevni program              |    82.771,00    |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
|krajši program (otroci stari od 3-6 let)    |    39.253,00    |
+-----------------------------------------------+-----------------------+
Dnevni znesek živil (prehrane) za otroke v ceni programa znaša 550,00 SIT. V tem znesku znaša vrednost zajtrka 120,00 SIT, kosila 330,00 SIT in popoldanske malice 100,00 SIT.
II.
Staršem otrok, ki obiskujejo vrtce na območju Občine Litija, se višina plačila določi po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih od naslednje osnove:
+-------------------------+------------------------+------------------------+
|  PROGRAM PREDŠOLSKE  | OSNOVA za določitev  | OSNOVA za določitev  |
|  VZGOJE V VRTCU VVZ  | plačila staršev od 1. |plačila staršev od 1. 5.|
|     LITIJA     |   11. 2005 dalje   |    2006 dalje    |
|             |    (v SIT)     |    (v SIT)     |
+-------------------------+------------------------+------------------------+
|I. starostna skupina   |            |            |
|(jasli oz. otroci stari |        95.850,00|       105.435,00|
|od 1-3 let)       |        72.675,00|        79.942,00|
|– celodnevni program   |            |            |
|– poldnevni program   |            |            |
+-------------------------+------------------------+------------------------+
|II. starostna skupina  |            |            |
|(otroci stari od 3-6   |        80.190,00|        80.190,00|
|let)           |        58.951,00|        58.951,00|
|– celodnevni program   |            |            |
|– poldnevni program   |            |            |
+-------------------------+------------------------+------------------------+
 
+-----------------------------------+----------------------------------------+
| PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU | OSNOVA za določitev plačila staršev od |
|      VVE ČEBELICA      |      1. 11. 2005 dalje      |
|                  |        (v SIT)         |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|II. starostna skupina (otroci   |                    |
|stari od 3-6 let)         |        82.771,00        |
|- celodnevni program        |                    |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
|krajši program (otroci stari od 3– |        39.253,00        |
|6 let)               |                    |
+-----------------------------------+----------------------------------------+
III.
Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca.
IV.
Razliko med plačili staršev, katerih otroci obiskujejo vrtce na območju Občine Litija in za katere je Občina Litija po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa v vrtcu, in ekonomsko ceno programov predšolske vzgoje, ki velja v vrtcih na območju občine Litija, bo krila Občina Litija.
Staršem otrok, katerih otroci obiskujejo vrtce na območju občine Litija in katerim po veljavni zakonodaji razliko med plačili staršev in ekonomsko ceno programov predšolske vzgoje ni dolžna pokrivati Občina Litija, se višina plačila lahko določi po II. točki tega sklepa, če pristojna občina za doplačilo soglaša, da bo v celoti pokrila razliko med plačili teh staršev in ekonomsko ceno.
V.
Starši otrok, za katere je Občina Litija dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 500,00 SIT za vsak delovni dan napovedane odsotnosti otroka.
Občina Litija bo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta tudi za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Litija, za katere je dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje, in so vključeni v vrtce izven Občine Litija, pokrila razliko med cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v vrtcih teh občin.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Litija po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.
VI.
Staršem otrok, za katere je Občina Litija dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, se opravičena, najmanj enomesečna odsotnost otroka, obračunava enako kot rezervacija. Starši opravičeno odsotnost otroka dokazujejo z originalnim zdravniškim potrdilom.
VII.
V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa). To določilo se upošteva tudi pri obračunu (cene) plačila za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom staršev.
VIII.
Starši lahko med letom začasno izpišejo otroka iz vrtca, vendar največ za dva meseca. Za čas izpisa otroka so starši dolžni plačati rezervacijo mesta v višini 80% od višine plačila, določene po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.
IX.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 11. 2005 dalje.
Št. 601-5/2005
Litija, dne 18. oktobra 2005
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti