Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4645. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (uradno prečiščeno besedilo), stran 11394.

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 24. redni seji dne 7. 11. 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica, ki obsega:
– Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, z dne 11. 11. 1994),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (Uradni list RS, št. 9/98, z dne 6. 2. 1998) in
– Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (Uradni list RS, št. 64/00, z dne 14. 7. 2000)
O D L O K
o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (uradno prečiščeno besedilo)
1. člen
Za vzdrževanje, razvoj in širitev plinovodnega omrežja v mestu Sevnica je odgovorno javno podjetje, ki je v lasti občine Sevnica, Petrol DO Zemeljski plin, zasebnih vlagateljev in drugih porabnikov plina.
Ta odlok predstavlja akt o ustanovitvi javnega podjetja.
2. člen
Ustanovitelj javnega podjetja je Občina Sevnica.
3. člen
Javno podjetje posluje pod firmo Plinovod Sevnica. Sedež javnega podjetja je v Sevnici, Trg svobode 9.
4. člen
Javno podjetje ima vsa pooblastila v pravnem prometu s tretjimi osebami, skladno s 14. členom tega odloka.
5. člen
   Javno podjetje opravlja naslednje dejavnosti:
   E/40.20 Oskrba s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
  F/45.21 Splošna gradbena dela
  F/45.33 Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije
  G/52.44 Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi predmeti za
       gospodinjstvo
  G/52.45 Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi, radijskimi in
       TV aparati
  G/52.46 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in gradbenim
       materialom
  G/52.72 Popravilo električnih gospodinjskih aparatov
  K/74.12 Računovodske in knjigovodske dejavnosti, davčno svetovanje,
       izvzemvši revizijske dejavnosti
  K/74.20 Projektiranje in tehnično svetovanje
  K/74.30 Tehnično preizkušanje in analiziranje.
6. člen
Poleg splošnih pogojev, ki so predpisani za opravljanje dejavnosti podjetja, mora javno podjetje pri opravljanju dejavnosti upoštevati tudi pogoje, določene z odloki oziroma drugimi predpisi ustanovitelja.
7. člen
Premoženje javnega podjetja predstavlja premoženje dosedanje družbe z omejeno odgovornostjo Plinovod Sevnica po stanju na dan 31. 12. 1994, ki je last Občine Sevnica, Petrol DO Zemeljski plin, zasebnih vlagateljev in drugih pravnih oseb.
8. člen
Javno podjetje odgovarja za svoje obveznosti z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
9. člen
Ustanovitelj ima v zvezi s poslovanjem javnega podjetja naslednje pristojnosti in obveznosti:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanja in uporabo plina
– odloča o cenah oziroma tarifah za uporabo plina
– potrdi statut in statusne spremembe javnega podjetja
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja
– sprejme poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom.
10. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor.
Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku, določenem s statutom podjetja.
S statutom se določijo tudi pravice, obveznosti in odgovornost direktorja.
11. člen
Javno podjetje ima sedemčlanski nadzorni svet, ki ga imenuje ustanovitelj. En član nadzornega sveta je delavec javnega podjetja Plinovod Sevnica, najmanj štirje člani pa so iz vrst zasebnih porabnikov plina.
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno imenovani.
12. člen
Nadzorni svet nadzira poslovanje, pregleda poslovna poročila, periodične obračune in zaključni račun javnega podjetja. Nadzorni svet o svojih ugotovitvah poroča ustanovitelju.
13. člen
V razmerju do javnega podjetja zastopa ustanovitelja njegov župan Občine Sevnica.
14. člen
Podjetje izvaja poslovno politiko na osnovi letnih gospodarskih načrtov, ki so usklajeni z ustanoviteljem.
15. člen
Ustanovitelj v okviru svojih pristojnosti zagotavlja sredstva za opravljanje temeljnih dejavnosti javnega podjetja v primeru, če je izguba posledica politike cen ali višje sile.
Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
16. člen
Direktor javnega podjetja predloži v roku treh mesecev od uveljavitve tega odloka ustanovitelju v potrditev statut javnega podjetja.
17. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom upravni odbor firme Plinovod Sevnica d.o.o. do imenovanja direktorja javnega podjetja z istim imenom.
Ustanovitelj poskrbi za vpis javnega podjetja v sodni register.
18. člen
Odlok velja osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (Uradni list RS, št. 9/98) vsebuje naslednjo končno določbo:
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembi odloka o ustanovitvi javnega podjetja Plinovod Sevnica (Uradni list RS, št. 64/00) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02300-0001/2005
Sevnica, dne 7. novembra 2005
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti