Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4609. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2005, stran 11336.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), 18. člena Statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 3/00) in 105. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 39/00) je Občinski svet Občine Cerknica na ­­­16. redni ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ seji dne 10. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Cerknica za leto 2005
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se za spremembe proračuna Občine Cerknica za leto 2005 (v nadaljnjem besedilu: proračun) določajo višina proračuna, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine.
Prihodki in odhodki ter drugi prejemki in izdatki rebalansa proračuna Občine Cerknica za leto 2005 so v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja.
2. VIŠINA REBALANSA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del rebalansa proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             v tisoč tolarjih
Skupina/Podskupina kontov               Rebalans proračuna 2005
-----------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               3.238.264
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    1.095.257
70  DAVČNI PRIHODKI                         949.895
   700 Davki na dohodek in dobiček                642.561
   703 Davki na premoženje                    162.420
   704 Domači davki na blago in storitve 144.914           706
      Drugi davki                           –
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        145.362
   710 Udeležba na dobičku
      in dohodki od premoženja                  65.133
   711 Takse in pristojbine                     6.250
   712 Denarne kazni                         293
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev
   714 Drugi nedavčni prihodki                   73.686
72  KAPITALSKI PRIHODKI                      1.265.167
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            48.000
   721 Prihodki od prodaje zalog                    –
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
      in neopr. dolgov sredstev                1.217.167
73  PREJETE DONACIJE
   730 Prejete donacije iz domačih virov
   731 Prejete donacije iz tujine
74  TRANSFERNI PRIHODKI                       877.840
   740 Transferni prihodki
      iz drugih javnofinančnih institucij            877.840
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 3.178.264
40  TEKOČI ODHODKI                         443.983
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim             102.000
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost
   402 Izdatki za blago in storitve                329.483
   403 Plačila domačih obresti                   6.500
   409 Rezerve                           6.000
41  TEKOČI TRANSFERI                        597.778
   410 Subvencije                         10.965
   411 Transferi posameznikom
      in gospodinjstvom                     270.326
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
      in ustanovam                        83.791
   413 Drugi tekoči domači transferi               232.696
   414 Tekoči transferi v tujino
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                     2.072.696
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            2.072.696
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     63.807
   431 Investicijski transferi                   28.287
   432 Investicijski transferi                   35.520
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                  60.000
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAP. DELEŽEV
   (750+751+752)
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   750 Prejeta vračila danih posojil
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.  DANA POSOJILA
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442
44  DANA POSOJILA IN
   POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   440 Dana posojila
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.-V.)
C.  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                       150.000
50  ZADOLŽEVANJE
   500 Domače zadolževanje                    150.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      210.000
55  ODPLAČILA DOLGA
   550 Odplačila domačega dolga                  210.000
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                 0
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 -60.000
XI.  NETO FINANCIRANJE
   (VI.+VII.-VIII.-IX = -III)                   -60.000
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po področjih funkcionalne klasifikacije javnofinančnih izdatkov, in posebni del ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2005 dalje.
Št. 40302-00001/2005 0005 SR
Cerknica, dne 10. novembra 2005
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost