Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4624. Odlok o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri, stran 11373.

Na podlagi 6., 49.a in 50.a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB1), 18. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 37/95 in 47/98), 16. člena Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01), 19. člena Statuta Občine Železniki (Uradni list RS, št. 132/04) in 7. člena Statuta Občine Žiri (UVG, št. 18/99) so Občinski sveti občine Škofja Loka na 14. redni seji dne 10. 11. 2005, Občine Gorenja vas – Poljane na 19. redni seji dne 29. 9. 2005, Občine Železniki na 21. redni seji dne 5. 10. 2005 in Občine Žiri na 14. redni seji dne 20. 10. 2005 sprejeli
O D L O K
o ustanovitvi, organizaciji in delovnem področju Medobčinskega inšpektorata občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom občine ustanoviteljice ustanavljajo »Medobčinski inšpektorat« (v nadaljevanju: inšpektorat) kot skupno službo občin Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri (v nadaljevanju: občine ustanoviteljice).
2. člen
Inšpektorat se ustanovi za izvajanje nalog občinske uprave s področja:
– inšpekcijskega nadzorstva,
– občinskega redarstva.
Inšpektorat izvaja nadzor nad izvajanjem predpisov in drugih aktov, s katerimi občine urejajo zadeve iz svoje pristojnosti in prenesene pristojnosti, če predpis tako določi.
3. člen
Inšpektorat ima status samostojnega skupnega upravnega organa občin ustanoviteljic.
Sedež inšpektorata je v Škofji Loki, Poljanska cesta 2, 4220 Škofja Loka.
Inšpektorat ima pečat okrogle oblike, ob zgornjem robu je napis »Medobčinski inšpektorat«, na spodnjem robu pa »Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri«.
4. člen
Nadzorstvo po tem odloku opravljajo občinski inšpektorji in občinski redarji.
Občinski inšpektorji in občinski redarji so uradne osebe in imajo pooblastila in odgovornosti na podlagi področnega zakona in tega odloka. Pooblastilo za opravljanje svojega nadzorstva izkazujejo s službeno izkaznico in značko, ki jo izdajo župani občin ustanoviteljic.
Občinski redarji nosijo predpisano uniformo, označbe in ustrezno opremo, ki jo predpiše minister, pristojen za lokalno samoupravo.
II. ORGANIZACIJA INŠPEKTORATA
5. člen
Inšpektorat je pri izvrševanju upravnih nalog pristojen za območja vseh občin ustanoviteljic. V upravnih zadevah na prvi stopnji inšpektorat nastopa kot organ tiste občine ustanoviteljice, v katere krajevno pristojnost naloga spada.
Stvarna pristojnost inšpektorata v upravnih stvareh na prvi stopnji se določa po predpisih, ki veljajo na območju občine ustanoviteljice ali jih iz svoje ali prenesene pristojnosti sprejme pristojni organ občine ustanoviteljice za svoje območje.
O pritožbah zoper odločbe inšpektorata odloča župan občine ustanoviteljice, v katere krajevno in stvarno pristojnost zadeva spada.
Upravni akti, ki jih izdajajo pooblaščene osebe inšpektorata, imajo v glavi naziv inšpektorata, izdajajo pa se v imenu krajevno pristojne občine ustanoviteljice.
6. člen
Inšpektorat vodi inšpektor, ki ga za predstojnika inšpektorata soglasno imenujejo in razrešujejo župani občin ustanoviteljic.
Predstojnik predstavlja inšpektorat, organizira opravljanje nalog inšpektorata, skrbi za izdelavo in realizacijo plana dela ter opravlja vse druge organizacijske naloge, ki so potrebne za redno, pravočasno, strokovno in učinkovito delo.
Predstojnik inšpektorata določi sistemizacijo delovnih mest v inšpektoratu in odloča o sklenitvi in prenehanju delovnega razmerja zaposlenih v inšpektoratu.
7. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo za posamezne občine ustanoviteljice se opravlja v skladu s trimesečnimi plani dela za posamezno občino ustanoviteljico, ki jih pripravi predstojnik inšpektorata na predlog županov ali direktorjev občinskih uprav občin ustanoviteljic.
Predstojnik inšpektorata odgovarja za izvrševanje upravnih nalog, ki sodijo v krajevno pristojnost posamezne občine ustanoviteljice županu te občine ustanoviteljice, za delo inšpektorata v celoti pa skupaj vsem županom občin ustanoviteljic.
8. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo v občinah ustanoviteljicah se izvaja tako, da se zagotovi delovanje inšpektorja na območjih občin ustanoviteljic v naslednjem razmerju ur v tednu: Škofja Loka: Železniki: Gorenja vas – Poljane: Žiri = 18 : 8 : 8 : 6.
V okviru delovanja inšpektorja na območju občin ustanoviteljic predstojnik inšpektorata v soglasju z župani določi uradovalni čas inšpektorja na sedežih občin ustanoviteljic.
Če posamezna občina ustanoviteljica nima potreb po izvajanju inšpekcijskega nadzora v tolikšnem obsegu, kot je opredeljeno v razmerju iz prvega odstavka tega člena, se lahko na ta račun obseg inšpekcijskega dela izjemoma poveča v občini ustanoviteljici, ki ima za to največje potrebe, kar se sporazumno vnaprej določi v vsakokratnem trimesečnem planu dela in upošteva pri financiranju inšpektorata.
9. člen
Redarsko nadzorstvo se v občinah ustanoviteljicah izvaja v obsegu, kot je določen v vsakokratnem trimesečnem planu dela.
Na območju občin Gorenja vas – Poljane, Železniki in Žiri občinski redarji praviloma izvedejo najmanj 5% skupno izvedenih nalog redarskega nadzorstva medobčinskega inšpektorata.
Posamezna občina ustanoviteljica se lahko odloči, da v posameznem trimesečnem obdobju na svojem območju ne bo izvajala redarskega nadzorstva.
10. člen
Sredstva za delo inšpektorata občine ustanoviteljice zagotavljajo v svojih proračunih skladno z določili Zakona o lokalni samoupravi za skupno občinsko upravo, sredstva za redarsko službo pa skladno z obsegom dela za posamezno občino ustanoviteljico. Sredstva za nemoteno delovanje inšpektorata morajo občine ustanoviteljice zagotavljati redno in enako prednostno, kot za delovanje svojih občinskih uprav in organov.
Finančno poslovanje inšpektorata se vodi preko samostojnega stroškovnega mesta v okviru enotnega zakladniškega podračuna Občine Škofja Loka. Globe in prihodki iz dejavnosti so prihodek skupne občinske uprave.
Občine ustanoviteljice subsidiarno solidarno odgovarjajo za materialno škodo, ki bi bila zavezancu ali drugi osebi povzročena s protipravnim dejanjem ali opustitvijo inšpektorja pri izvajanju nalog po tem odloku. Poračun med občinami se opravi v razmerju števila prebivalcev občin ustanoviteljic.
11. člen
Župani občin ustanoviteljic s posebno pogodbo podrobneje določijo svoje pravice in obveznosti do inšpektorata, programiranje dela, način poročanja, način financiranja, opravljanje administrativno-strokovnih, pomožnih in drugih del za inšpektorat ter druge, za nemoteno delo inšpektorata, pomembne zadeve.
III. DELOVNO PODROČJE INŠPEKTORATA
12. člen
Inšpektorat opravlja upravne naloge na področju izvajanja inšpekcijskega nadzorstva za področja, ki jih urejajo predpisi občin ustanoviteljic.
Na podlagi določbe prejšnjega odstavka tega člena inšpektorat opravlja inšpekcijske naloge iz izvirnih in prenesenih pristojnosti občin.
Inšpektor izvaja tudi nadzor nad izvajanjem republiških predpisov, če je v njih tako določeno, v skladu s svojimi pooblastili, opravlja pa tudi nadzor nad upravičenostjo do pridobitve pravic, ki se financirajo ali sofinancirajo iz občinskega proračuna.
13. člen
Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z inšpekcijskimi službami v Republiki Sloveniji in Policijo.
Inšpektor opravlja naloge inšpekcijskega nadzora, vodi upravni postopek ter izdaja odločbe in sklepe v upravnem postopku po postopkih in na način, kot ga predpisuje Zakon o inšpekcijskem nadzoru in Zakon o splošnem upravnem postopku.
14. člen
Občinski redar kot uslužbenec inšpektorata opravlja vse naloge občinskega redarstva skladno s predpisi, ki urejajo področje občinskega redarstva.
IV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
Inšpektorat prevzame od občin ustanoviteljic upravne naloge in pristojnosti na področjih iz 12. člena tega odloka.
16. člen
V inšpektoratu se ob ustanovitvi sistemizira najmanj eno delovno mesto inšpektorja kot upravnega delavca, ki ima najmanj visokošolsko strokovno izobrazbo, najmanj pet let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja, in najmanj eno delovno mesto redarja.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je za inšpektorja lahko imenovana tudi oseba, ki nima strokovnega izpita za inšpektorja, če ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Inšpektor mora v tem primeru opraviti strokovni izpit za inšpektorja v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.
17. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin ustanoviteljic.
Ta odlok začne veljati 15 dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 021-1/2004
Škofja Loka, dne 10. novembra 2005
Župan
Občine Škofja Loka
Igor Draksler l.r.
Št. 0200-070-10/05
Gorenja vas, dne 29. septembra 2005
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l.r.
Št. 080-09-6892
Železniki, dne 5. oktobra 2005
Župan
Občine Železniki
Mihael Prevc l.r.
Št. 032-01-3/2005
Žiri, dne 20. oktobra 2005
Župan
Občine Žiri
Bojan Starman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti