Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4618. Odlok o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2005, stran 11344.

Na podlagi 3. in 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03) je Občinski svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 10. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Črnomelj za leto 2005
1. člen
V odloku o proračunu Občine Črnomelj za leto 2005 (Uradni list RS, št. 16/05 in 48/05) se 2. točka spremeni in se glasi:
»2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                               V tisoč tolarjev
Skupina/Podskupina kontov                 Proračun leta 2005
-----------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               2.456.212
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    1.118.659
70  DAVČNI PRIHODKI                         970.873
   700 Davki na dohodek in dobiček                 742.449
   703 Davki na premoženje                     102.900
   704 Domači davki na blago in storitve              125.524
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        147.786
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                        54.860
   711 Takse in pristojbine                     6.500
   712 Denarne kazni                         2.000
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev             6.500
   714 Drugi nedavčni prihodki                   77.926
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       70.000
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            39.000
   722 Prihodki od prodaje zemlj.
     in nematerialnega premoženja                 31.000
73  PREJETE DONACIJE                         79.296
   730 Prejete donacije iz domačih virov              79.296
74  TRANSFERNI PRIHODKI                      1.188.257
   740 Transferni prihodki iz drugih
     javnofinančnih institucij                 1.188.257
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 2.494.163
40  TEKOČI ODHODKI                         372.944
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              114.113
   401 Prispevki delodajalcev
     za socialno varnost                     18.626
   402 Izdatki za blago in storitve                226.405
   403 Plačila domačih obresti                    9.800
   409 Rezerve                            4.000
41  TEKOČI TRANFERI                         842.885
   410 Subvencije                          21.842
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                      441.481
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                         65.457
   413 Drugi tekoči domači transferi                314.105
 
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                     1.197.904
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev            1.197.904
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     80.430
   431 Investicijski transferi pravnim
     in fizičnim osebam, ki niso proračunski
     uporabniki                          35.100
   432 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                         45.330
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. – II.)                 -37.951
 
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                             0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     0
   750 Prejeta vračila danih posojil                   0
   751 Prodaja kapitalskih deležev                    0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                 0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)                  249
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                               249
   440 Dana posojila                           0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb             249
   442 Poraba sredstev kupnin
     iz naslova privatizacije                     0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. – V.)              –249
 
C.  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        74.948
50  ZADOLŽEVANJE                           74.948
   500 Domače zadolževanje                     74.948
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                      111.748
55  ODPLAČILA DOLGA                         111.748
   550 Odplačila domačega dolga                  111.748
IX.  ZMANJŠANJE SRED. NA RAČUNU                   -75.000
   (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                 -36.800
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)              37.951
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31. 12. 2004                75.000
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe, in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov, ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom. Posebni del proračuna na ravni podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Črnomelj.
3. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena, ki se glasi:
»Proračunska rezerva se v letu 2005 oblikuje v višini 4.000.000 tolarjev.«
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, določbe, ki se nanašajo na določitev višine sredstev za financiranje nalog uporabnikov, pa se uporabljajo od 1. januarja 2005.
Št. 40302-4/2004
Črnomelj, dne 10. novembra 2005
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti