Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4602. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga), stran 11329.

Na podlagi 4. člena Zakona o davku na dodano vrednost (uradno prečiščeno besedilo) /ZDDV-UPB3/ (Uradni list RS, št. 25/2005) v povezavi s 15. členom Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 17/04, 45/04, 84/04, 122/04, 29/05, 60/05) ter na podlagi 31. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije in Pravilnika o organizaciji dela Združenja živilske industrije GZS je Upravni odbor združenja na seji dne 8. novembra 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa blaga
v proizvodnji pijač (primanjkljaj in uničenje
iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja
in okvare blaga)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom Združenje živilske industrije GZS, kot strokovno združenje kmetijstva ter predelovalne dejavnosti proizvodnje hrane in pijač, in v njegovem okviru sekcije proizvajalcev kot strokovna združenja za posamezna podpodročja dejavnosti proizvodnje pijač:
– Sekcija brezalkoholnih in alkoholnih pijač,
– Poslovna skupnost vinogradništva in vinarstva Slovenije – GIZ,
– Združenje slovenskih pivovarjev, GIZ,
– Združenje polnilcev embaliranih vod Slovenije GIZ,
za svoje člane določajo stopnje običajnega odpisa blaga (primanjkljaj in uničenje iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem, prevozom in proizvodnim procesom, ki se šteje za običajnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki imajo registrirano in pretežno opravljajo eno izmed spodaj naštetih dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) ter imajo tako dejavnost registrirano na Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) oziroma v sodnem registru. Te dejavnosti so:
--------------------------------------------------------
Oznaka   Dejavnost
--------------------------------------------------------
DA 15.320  Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
DA 15.910  Proizvodnja žganih pijač
DA 15.920  Proizvodnja etilnega alkohola
DA 15.930  Proizvodnja vina iz grozdja
DA 15.940  Proizvodnja drugih fermentiranih pijač
      in sadnih vin
DA 15.950  Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega
      grozdja
DA 15.960  Proizvodnja piva
DA 15.970  Proizvodnja slada
DA 15.980  Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih
      pijač
--------------------------------------------------------
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi lastnosti blaga s sušenjem, krčenjem, izhlapevanjem in usedanjem ter se kaže na teži, obsegu ali površini materiala pri skladiščenju in transportu.
Razsip ali razlitje je izguba ali uničenje materiala in izdelkov v sipkem oziroma tekočem stanju pri skladiščenju, transportu in v proizvodnji.
Razbitje je uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom in embalažo, v katerem se to blago pakira.
Primanjkljaj je izguba, ki je neločljivo povezan s proizvodnim procesom in nastane zaradi lastnosti blaga, uporabljenega pri proizvodnji ali kot proizvod v fazi proizvodnega procesa.
Okvara ali pokvarljivost blaga je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih lastnosti blaga in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga v dobi uporabnosti blaga ali po poteku roka trajanja uporabnosti blaga.
4. člen
Pravilnik določa maksimalno višino odpisa blaga (surovin, materiala, polizdelkov, izdelkov, gotovih proizvodov, embalaže in trgovskega blaga) zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga, ki se v proizvodnji pijač šteje za običajnega in predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskih subjektov, od katerega se ne obračunava in ne plačuje davek na dodano vrednost.
Za odpis, ki presega stopnje po tem pravilniku, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost in strošek ni davčno priznan odhodek po Zakonu o davku od dohodka pravih oseb.
Gospodarski subjekti evidentirajo stroške poslovanja zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga v svojih poslovnih knjigah na podlagi komisijsko sestavljenih zapisnikov ali sklepov pristojnih oseb oziroma pristojnih organov.
Za primanjkljaj in uničenje blaga, nastalih zaradi višje sile, se mora obvezno sestaviti komisijski zapisnik. Komisijsko ugotovljen izredni strošek zaradi višje sile se davčno prizna in davek na dodano vrednost se ne obračuna.
II. STOPNJE OBIČAJNEGA ODPISA BLAGA
5. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom se v dejavnostih proizvodnje pijač šteje za običajen odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa ali razlitja, razbitja in okvare blaga, po stopnjah navedenih s tem pravilnikom, izračunanim od vrednosti prometa.
Osnove, po katerih se določajo vrednosti prometa:
1. Kot vrednost prometa surovin in materialov se upošteva vrednost zalog surovin in materiala na dan 1. januar, ki se poveča za celotno nabavno vrednost surovin in materiala, nabavljenega v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
2. Kot vrednost prometa polizdelkov se upošteva vrednost zalog polizdelkov na dan 1. januar, ki se poveča za celotno nabavno vrednost polizdelkov ali proizvedeno vrednost, nabavljenih ali proizvedenih polizdelkov v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
3. Kot vrednost prometa izdelkov in gotovih proizvodov se upošteva celotna prodajna vrednost izdelkov oziroma gotovih proizvodov, prodanih v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
4. Kot vrednost prometa trgovskega blaga se upošteva celotna prodajna vrednost trgovskega blaga, prodanega v tekočem poslovnem letu do dneva izračuna odpisa blaga.
5. Kot vrednost prometa vračljive embalaže se upošteva celotna vrednost posamezne vrste embalaže, preračunana na kavcirano vrednost po stanju na dan izračuna odpisa blaga.
6. člen
Otvoritveno stanje je enako zaključnemu stanju konec poslovnega leta oziroma ob letni inventuri. Na podlagi letnega prometa in inventure se obračuna in plača davek na dodano vrednost.
Kolikor izguba oziroma uničenje blaga presega običajne stopnje, določene s tem pravilnikom, je potrebno ob nastanku tolikšne izgube obvezno sestaviti interni obračun. Na podlagi internega obračuna, ki se šteje za verodostojno listino, se obračuna in plača davek na dodano vrednost, in sicer enkrat letno oziroma ob letni inventuri.
7. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji sadnih in zelenjavnih sokov in nektarjev:
1. Surovine in materiali pri predelavi sadja, manipulaciji v skladišču in
transportu:
   – sveže sadje 15%
  – zamrznjeno sadje oziroma zamrznjeni
polizdelki                      10%
  – aseptično polnjeni polizdelki          10%
  – pasterizirani polizdelki            10%
  – ostale surovine in materiali           5%
 
   2. Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v
skladišču in transportu:
   – sladkor, sadni polizdelki in druge surovine:  10%
  – steklenice, etikete, pokrovčki, lepila, kartoni,
  epruvete, folije in drugi embalažni materiali:   5%
 
   3. Polizdelki med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in
transportu:

   – vsi polizdelki                  3%
 
   4. Izdelki, gotovi proizvodi:
   – med proizvodnim procesom             4%
  – pri manipulaciji v skladišču           2%
  – pri transportu                 1,5%
 
   5. Trgovsko blago:
   – pri manipulaciji v skladišču           2%
  – pri transportu                 1,5%
 
   6. Vračljiva embalaža med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v
skladišču in transportu:
   – steklenice                    7%
  – plastični zaboji, nosilke            5%
  – palete lesene                  10%
  – druga vračljiva embalaža             5%
8. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji žganih in lahko alkoholnih pijač
1. Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
   A) ŽGANE PIJAČE
  1.1. Prevzem surovin:
   – sveže sadje                   15%
  – etilni alkohol in destilati           1%
   1.2. Priprava destilata za skladiščenje:
   – razredčevanje                 0,50%
   1.3. Skladiščenje, odležavanje:
   – skladiščenje v nerjaveči jekleni cisterni    2%
  – skladiščenje v lesenih sodih      0,50%/mesec
   1.4. Sestava polizdelka:
   – naravna žganja                  2%
  – likerji                     5%
  – ostale žgane pijače               2%
   1.5. Polnitev:
   – stekleničenje, volumen večji od 0,5 l      2%
  – stekleničenje, volumen manjši od 0,5 l      3%
   1.6. Skladiščenje izdelkov:
   –                        0,30%
   1.7. Transport:
   –                        0,20%
   1.8. Preddestilacija surovine ali polizdelka:
   –                         10%
 
   B) LAHKO ALKOHOLNE PIJAČE
  1.9. Sestava:
   –                         2%
   1.10. Polnitev:
   –                         8%
   2. Embalažni in ostali pomožni materiali
   – steklenice, etikete, pokrovčki, lepila,
  kartoni, folije in drugi materiali         5%
  – palete lesene                  10%
  – plastenke, palete lesene            10%
9. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji vina iz grozdja:
   A) MOŠT
   – razsluzenje, vrenje               6%
 
   B) VINO – mirna vina
   a) Klet
  Nega
   – prvi pretok                  3,5%
  – drugi pretok                   2%
  – čiščenje, stabilizacija             3%
  – filtracija                    2%
  – prekletenje                  1,5%
   Skladiščenje – čuvanje
   – lesena posoda              0,30%/mesec
  – betonska posoda             0,08%/mesec
  – plastična posoda (poliester)      0,05%/mesec
  – jeklena posoda             0,03%/mesec
  – steklenična klet/arhiv          0,2%/leto
   b) Polnilnica
   – stekleničenje                  2%
  – skladišče gotovih proizvodov          0,3%
  – odprto vino (natakanje)            1,5%
   c) Transportni kalo (kalo na prevozu)
   – steklenice                   0,2%
  – odprto/rinfuza                 0,3%
 
   C) VINO – peneča se vina – dodatno
   a) Klasični postopek               17%
  b) Charmat postopek                11%
 
   D) EMBALAŽA
   – lom praznih steklenic              7%
  – izguba PVC nosilk                5%
  – izguba palet                  10%
10. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji piva:
   1. transportno skladiščni kalo surovin:
   – slad                      2,5%
  – koruzni zdrob                  1%
  – ostale surovine                 1%
 
   2. Proizvodni kalo piva v fazah varjenja, fermentacije, stabilizacije,
filtracije in polnjenja:
   – svetlo pivo s 5 – 13,5% (m/m) ekstrakta
v sladici                       12%
   – ostale vrste piva (specialno, močno, lahko,
  brezalkoholno in pšenično pivo,
  pivo fermentirano z mešanico mikrobioloških
  kultur, pivo z nizko vsebnostjo ogljikovih
  hidratov, temno pivo, pivo z dodatki, mešanica
  piva in limonade)                 30%
 
   3. Transportno skladiščni kalo proizvodov:
   – pri steklenicah                 2%
  – pri pločevinkah                1,5%
  – pri sodih                   0,5%
  – pri plastenkah                 0,5%
 
   4. Kalo vračljive embalaže med transportom, skladiščenjem in
proizvodnjo:
   – steklenice                    4%
  – plastični zaboji                 2%
  – palete                     10%
  – sodi                       1%
 
   5. Kalo reprodukcijskih materialov in nevračljive embalaže med
transportom, skladiščenjem in proizvodnjo:
   –                         3%
11. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga, ki nastaja med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu naravne mineralne vode, izvirske vode, namizne vode in predpakirane pitne vode, in vse naštete vode z dodatkom arom:
1. Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
   – arome in drugi dodatki             10%
  – etikete, zamaški, lepila, kartoni,
  nevračljiva embalaža in drugi materiali      5%
2. Polizdelki med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
   – vsi polizdelki                  3%
3. Izdelki, gotovi proizvodi:
   – med proizvodnim procesom             4%
  – pri manipulaciji v skladišču           2%
  – pri transportu                 1,5%
4. Trgovsko blago:
   – pri manipulaciji v skladišču           2%
  – pri transportu                 1,5%
5. Vračljiva embalaža med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in transportu:
   – steklenice                    7%
  – plastični zaboji, nosilke            5%
  – plastenke in baloni               10%
  – palete lesene                  10%
12. člen
Stopnje običajnega odpisa blaga pri proizvodnji brezalkoholnih pijač:
   1. Surovine in materiali med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v
skladišču in transportu:
   – sladkor, sirupi, dodatki in druge surovine   10%
  – etikete, zamaški, lepila, kartoni,
  nevračljiva embalaža in drugi materiali      5%
 
   2. Polizdelki med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v skladišču in
transportu:
   – vsi polizdelki                  3%
 
  3. Izdelki, gotovi proizvodi:
  – med proizvodnim procesom             4%
  – pri manipulaciji v skladišču           2%
  – pri transportu                 1,5%
 
   4. Trgovsko blago:
   – pri manipulaciji v skladišču           2%
  – pri transportu                 1,5%
 
   5. Vračljiva embalaža med proizvodnim procesom, pri manipulaciji v
skladišču in transportu:
   – steklenice                    7%
  – plastični zaboji, nosilke            5%
  – plastenke in baloni povratni          10%
  – palete lesene                  10%
13. člen
Pri prodaji naštetega blaga s tem pravilnikom v prodajalnah velja pravilnik, ki ga je sprejelo Združenje za trgovino pri Gospodarski zbornici Slovenije.
IV. KONČNE DOLOČBE
14. člen
Spremembe in dopolnitve se sprejemajo po enakem postopku, kot je veljal za sprejem tega pravilnika.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 1. 2005 dalje.
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehajo veljati zadnje štiri alineje za dejavnosti v 2. členu ter 18. člen in 19. člen in točka 1. v 20. členu v Pravilniku o stopnjah običajnega odpisa blaga v proizvodnji hrane in pijač (kalo, razsip, razbitje in primanjkljaj) (Uradni list RS, št. 101/99, 54/01, 50/02, 83/02, 86/02, 24/04).
Št. 59-10.UO/05
Ljubljana, dne 14. novembra 2005
Predsednica UO
Združenja živilske industrije
Gospodarske zbornice Slovenije
Ivanka Valjavec l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti