Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4587. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum), stran 11297.

Na podlagi četrtega odstavka 13. člena, četrtega od­stav­ka 14. člena in drugega odstavka 15. člena Zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1, 45/04 – ZdZPKG in 62/04 – odl. US) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (BVD) – mukozne bolezni (MB) (Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum)
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik določa ukrepe za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje – mukozne bolezni (v nadaljnjem besedilu: BVD – MB).
2. člen
(obveščanje, poročanje in prijavljanje)
Obveščanje, poročanje in prijavljanje BVD – MB poteka v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali.
3. člen
(sum bolezni)
(1) Na BVD – MB se sumi, če se pri živalih pojavijo naslednji klinični znaki:
1. pri goveji virusni diareji:
– povišana telesna temperatura,
– slinjenje,
– izcedek iz nosu in kašelj,
– krvavitve in razjede po sluznicah,
– driska,
– abortusi,
– mumifikacija in popačenost plodu;
2. pri mukozni bolezni, če se pri serološko negativnih živalih v hlevu, kjer je bila predhodno ugotovljena goveja virusna diareja, pojavijo:
– otožnost,
– driska,
– razjede po ustni sluznici.
(2) Uradni veterinar na sumljivem gospodarstvu opravi epizootiološko poizvedovanje in odredi naslednje ukrepe:
– ločitev zdravih živali od živali, za katere se sumi, da so zbolele,
– izvedbo potrebnih laboratorijskih preiskav.
4. člen
(potrditev bolezni)
(1) Šteje se, da je BVD – MB uradno potrjena, če se z laboratorijskimi preiskavami ugotovijo specifična protitelesa ali virusni antigen, v nasprotnem primeru se šteje, da je bolezen uradno izključena.
(2) Uradni veterinar na okuženem gospodarstvu poleg ukrepov iz prejšnjega člena odredi še naslednje ukrepe:
a) imetniku živali:
– odvzem vzorcev za laboratorijsko preiskavo,
– ločitev bolnih od zdravih živali oziroma od živali, za katere se sumi, da so zbolele,
– po opravljeni preiskavi na virusni antigen izločitev nosilcev virusa,
– prepoved razmnoževanja goved,
– prepoved premikov z in na gospodarstvo, razen prometa v klavnico za zakol,
– zagotavljanje higienskih razmer v objektu, ki preprečujejo širjenje BVD – MB,
– čiščenje in razkuževanje v skladu s 6. členom tega pravilnika;
b) veterinarski organizaciji, da pošlje v preiskavo trupla poginulih in abortiranih živali oziroma brise očesne in nosne sluznice oziroma krvne vzorce sumljivih živali in zagotovi neškodljivo uničenje trupel poginulih živali;
c) odobrenemu osemenjevalnemu središču, da:
– morajo biti pri vseh plemenskih bikih v osemenjevalnem središču ali v naravnem pripustu opravljene serološke preiskave krvi ali pa izolacija virusa iz ejakulata semena,
– se bika, pri katerem se v semenu ugotovi prisotnost virusa, takoj izloči iz programa razmnoževanja, vso zalogo njegovega semena pa uniči,
– se v promet lahko da le seme, ki je negativno reagiralo na test za dokaz virusa BVD – MD.
5. člen
(odvzem vzorcev, laboratorijski testi in metode)
Odvzem vzorcev, pošiljanje materiala na diagnostične preiskave, laboratorijski testi in metode za preiskave se izvedejo v skladu s pravilnikom, ki ureja kužne bolezni živali, in pravilnikom, ki ureja veterinarske pogoje za trgovanje s semenom domačega goveda na teritoriju Evropske unije in uvoz iz tretjih držav.
6. člen
(čiščenje in razkuževanje)
Čiščenje in razkuževanje prevoznih sredstev, opreme in drugih predmetov, ki so bili v stiku z okuženimi živalmi ali živalmi, sumljivimi na okužbo, izvede na podlagi navodil in pod nadzorom uradnega veterinarja organizacija, ki ima v skladu s pravilnikom, ki ureja pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije, koncesijo za opravljanje te dejavnosti.
7. člen
(prenehanje ukrepov)
(1) Ukrepi iz 4. člena tega pravilnika ostanejo v veljavi do prenehanja BVD – MB.
(2) Šteje se, da je BVD – MB prenehala, ko sta dva zaporedna serološka testa v intervalu šestih mesecev vseh živali v reji negativna.
8. člen
(stroški)
Stroški preiskav in zdravljenja bremenijo imetnika živali.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Navodilo o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje goveje virusne diareje (GVD) – mukozne bolezni (MB) – Diarrhoea viralis bovum – Morbus mucosae bovum (Uradni list RS, št. 36/98 in 33/01 – Zvet-1).
10. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 323-01-51/2005
Ljubljana, dne 14. novembra 2005
EVA 2005-2311-0235
Marija Lukačič l.r.
Ministrica za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

AAA Zlata odličnost