Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4644. Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (uradno prečiščeno besedilo), stran 11392.

Na podlagi 120. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Sevnica na 24. redni seji dne 7. 11. 2005 potrdil uradno prečiščeno besedilo Odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo, ki obsega:
– Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/94, z dne 13. 10. 1994),
– Popravek (Uradni list RS, št. 65/94, z dne 20. 10. 1994),
– Popravek (Uradni list RS, št. 80/94, z dne 23. 12. 1994),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 1/97, z dne 10. 1. 1997),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 25/97, z dne 9. 5. 1997),
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/97, z dne 10. 10. 1997) in
– Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 37/00, z dne 5. 5. 2000)
O D L O K
o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo
(uradno prečiščeno besedilo)
UVODNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se uredi statusno preoblikovanje Komunale Sevnica p.o., Naselje heroja Maroka 17.
2. člen
Komunala Sevnica p.o., vpisana v sodni register pri Temeljnem sodišču v Novem mestu, pod št. SLG 219/79 dne 2. 9. 1980 pod vložno št. 1-165/00, se preoblikuje v javno podjetje kot družba z omejeno odgovornostjo v lasti Občine Sevnica. Javno podjetje, organizirano kot družba z omejeno odgovornostjo, se organizira s premoženjem Komunale Sevnica, ki je na podlagi sklepa 39. redne seje IS SO Sevnica z dne 22. 12. 1993 postala lastnina Občine Sevnica.
FIRMA IN SEDEŽ DRUŽBE
3. člen
Podjetje posluje pod firmo: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. Skrajšana firma podjetja je Komunala d.o.o. Sevnica.
Sedež podjetja je v Sevnici, Naselje heroja Maroka 17.
DEJAVNOST DRUŽBE
4. člen
   Skladno z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
(Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95 in 15/96), so dejavnosti družbe:
   a) glavne dejavnosti:
   1. E  41.000  zbiranje, čiščenje in distribucija vode,
  2. O  90.001  zbiranje in odvoz odpadkov,
      90.002  dejavnost deponij, sežiganje in drugi
           načini odstranjevanja trdih odpadkov,
  3. O  90.004  kanalizacija
           in delovanje čistilnih naprav,
      90.005  druge storitve javne higiene,
  4. O  93.040  pogrebne storitve.
 
   Glavne dejavnosti družbe se spremenijo s soglasjem ustanovitelja.
  b) druge dejavnosti komunalnega značaja:
   5. E  40.301  proizvodnja pare in tople vode,
      40.302  distribucija pare in tople vode,
    O  93.050  druge storitvene dejavnosti,
  6. F  45.110  rušenje objektov in zemeljska dela,
      45.210  splošna gradbena dela,
      45.220  postavljanje ostrešij in krovska dela,
      45.230  gradnja cest, železniških prog,
           letališč in športnih objektov,
      45.240  hidrogradnja in urejanje voda,
      45.250  druga gradbena dela,
           tudi dela specialnih strok,
      45.320  izolacijska dela,
      45.330  vodovodne, plinske
           in sanitarne instalacije,
      45.410  fasaderska in štukaterska dela,
      45.420  vgrajevanje stavbnega
           in drugega pohištva,
      45.430  oblaganje tal in sten,
      45.450  druga zaključna gradbena dela,
      45.500  dajanje storitev in naprav za gradnjo
           in rušenje v najem, skupaj z
           upravljalcem strojev,
    I  60.240  cestni tovorni promet,
    K  70.200  dajanje lastnih nepremičnin v najem,
      70.320  upravljanje z nepremičninami
           za plačilo ali po pogodbi,
    K  71.100  dajanje avtomobilov v najem,
      74.832  fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
      74.843  druge poslovne dejavnosti,
    G  52.120  trgovina na drobno v drugih
           nespecializiranih prodajalnah,
    DK 29.130  proizvodnja pip in ventilov
           (montaža, popravila in vzdrževanje pip
           in ventilov),
    DK 29.230  proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
           naprav, razen za gospodinjstva
           (proizvodnja, montaža, popravila
           in vzdrževanje hladilnih in ogrevalnih
           naprav, razen za gospodinjstva),
    O  92.6   ŠPORTNA DEJAVNOST:
      92.610  Obratovanje športnih objektov,
      92.623  Druge športne dejavnosti.
 
   Javno podjetje lahko opravlja druge dejavnosti komunalnega značaja tako,
da mora najprej zagotoviti nemoteno opravljanje temeljnih dejavnosti. Za
druge dejavnosti se organizirajo organizacijske enote.
5. člen
Družba opravlja dejavnosti iz točke a prejšnjega člena na način in pod pogojem, ki jih določajo zakoni, odloki in drugi predpisi.
USTANOVITELJ IN OSNOVNI KAPITAL DRUŽBE
6. člen
Ustanovitelj družbe je Občina Sevnica. Pravice ustanovitelja izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.
7. člen
Osnovni kapital družbe, ki je hkrati osnovni vložek ustanovitelja v družbo, znaša 53,409.948,50 SIT in ga sestavljajo premične in nepremične stvari ter poslovna sredstva, ugotovljena in izkazana z bilanco stanja na dan 31. 12. 1992. V osnovni kapital ni vključena vrednost od prodanih stanovanj in zmanjšanje vrednosti skupne kotlarne NHM 17 v deležu, ki odpade na bloke.
Objekti in naprave, namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih služb, ki so na podlagi 76. člena zakona o gospodarskih javnih službah postali lastnina ustanovitelja, niso vključeni v osnovni kapital družbe in se dajo v upravljanje družbi s posebno pogodbo, ki jo skleneta družba in ustanovitelj.
Vpisi stvari, ki predstavljajo osnovni kapital družbe v zemljiški knjigi, se opravijo v 30 dneh po vpisu družbe v sodni register.
UPRAVLJANJE DRUŽBE
Ustanovitelj
8. člen
Ustanovitelj odloča o vseh vprašanjih iz 439. člena zakona o gospodarskih družbah in o vprašanjih iz 26. člena zakona o gospodarskih javnih službah ter o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom družbe.
Pristojnosti in obveznosti ustanovitelja so predvsem:
– določa posebne pogoje za izvajanje dejavnosti ter zagotavljanje in uporabo javnih dobrin
– potrdi statut in statusne spremembe javnega podjetja
– zagotavlja nadzor nad poslovanjem javnega podjetja
– sprejema poslovno poročilo, obračune in zaključni račun javnega podjetja
– imenuje in razrešuje direktorja javnega podjetja.
Direktor
9. člen
Poslovanje in delo javnega podjetja vodi direktor. Direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj javnega podjetja na podlagi javnega razpisa pod pogoji, na način in po postopku določenim s statutom.
10. člen
S statutom družbe se podrobneje določijo pravice, obveznosti in odgovornosti direktorja.
Nadzorni svet
11. člen
Vodenje poslov družbe nadzoruje nadzorni svet, ki ga sestavlja 5 članov. En član je delavec javnega podjetja, ki ga izvoli svet delavcev.
Člane Nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj. Člani nadzornega sveta se imenujejo za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani. Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in najmanj enega namestnika.
12. člen
Nadzorni svet pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe; daje navodila in smernice za delo direktorja družbe; skrbi za redno in pravočasno sestavljanje letnega računovodskega izkaza; spremlja rentabilnost družbe, njena gospodarska gibanja in druge zadeve, ki se nanašajo na poslovanje družbe, o čemer obvešča ustanovitelja.
S statutom družbe se podrobneje določijo pristojnosti nadzornega sveta in druga vprašanja povezana z delovanjem nadzornega sveta.
FINANCIRANJE DEJAVNOSTI DRUŽBE
13. člen
Viri za financiranje dejavnosti družbe iz točke a) 4. člena tega odloka so:
– sredstva, ki jih za uporabo javnih dobrin in javnih storitev plačujejo uporabniki (cena storitev),
– viri, ki se zagotavljajo v okviru sistema financiranja javne porabe,
– drugi viri, določeni z zakonom ali predpisom občine.
Dejavnost družbe iz točke b) 4. člena tega odloka se financira s cenami storitev po tržnih načelih.
PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI DRUŽBE
V PRAVNEM PROMETU
14. člen
Premoženje družbe, razen objektov in naprav, namenjenih izvajanju gospodarskih javnih služb (infrastrukturni objekti in naprave), je v pravnem prometu.
15. člen
Družba ne sme brez soglasja ustanovitelja sklepati poslov ali sprejemati odločitev, ki se nanašajo na pridobivanje, odtujitev in obremenitev nepremičnin ali premičnin, najemati posojil in kreditov, dajati posojil ali poroštev, sklepati zakupnih pogodb ali sklepati kooperacijskih pogodb s trajanjem več kot eno leto, če vrednost posamezne stvari ali posameznega posla presega 10,000.000 SIT. Družba prav tako ne sme brez soglasja ustanovitelja spreminjati notranje organizacije družbe.
16. člen
Družba odgovarja za svoje obveznosti s svojim premoženjem, ki je v pravnem prometu.
IZGUBA IN DOBIČEK DRUŽBE
17. člen
Morebitno izgubo družbe za dejavnosti iz točke a) 4. člena tega odloka pokriva ustanovitelj po predhodni preučitvi poslovanja.
Morebitni dobiček družbe za dejavnosti iz točke b) 4. člena tega odloka se deli tako, da 75% dobička prejme ustanovitelj, 25% dobička pa družba.
S statutom družbe se podrobneje določijo razmerja med ustanoviteljem in družbo glede pokrivanja izgube družbe in delitve dobička družbe.
STATUT DRUŽBE
18. člen
S statutom družbe se podrobneje uredijo vsa vprašanja, pomembna za položaj in poslovanje družbe.
Odlok o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/94) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
19. člen
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je pravni naslednik Komunale Sevnica p.o.
20. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha delovati svet podjetja z izvršilnimi organi Komunala Sevnica.
Do izteka mandata opravlja naloge direktorja dosedanji direktor z omejitvami iz 15. člena tega odloka.
Za pripravo statuta in izvedbe registracije v skladu z določili zakona o gospodarskih javnih službah in zakona o gospodarskih družbah, je zadolžen dosedanji direktor. Rok za pripravo statuta je 60 dni po sprejemu tega odloka.
21. člen
Člane nadzornega sveta družbe imenuje ustanovitelj v 30 dneh po uveljavitvi tega odloka.
22. člen
Pravice zaposlenih v družbi bodo urejene po določbah zakona o soupravljanju in v skladu s sklenjenimi kolektivnimi pogodbami.
23. člen
Občinski svet Občine Sevnica sprejme statut družbe najkasneje v 3 mesecih po uveljavitvi tega odloka.
24. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družba z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 1/97) vsebuje naslednjo končno določbo:
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 25/97) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 63/97) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o preoblikovanju Komunale Sevnica p.o. v javno podjetje Komunala Sevnica družbo z omejeno odgovornostjo (Uradni list RS, št. 37/00) vsebuje naslednjo končno določbo:
2. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 02300-0002/2005
Sevnica, dne 7. novembra 2005
Župan
Občine Sevnica
Kristijan Janc l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti