Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4566. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili, stran 11133.

Na podlagi 3., 7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98 – ZZLPPO) in drugega odstavka 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odločba US, 1/96, 9/99 – odločba US, 56/99 – ZON, 22/00 – ZJS in 67/02 – ZV-1) ter v povezavi s tretjim odstavkom 193. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili
1. člen
V Uredbi o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (Uradni list RS, št. 18/03, 135/03, 32/04 in 41/04 – ZVO-1) se prvi odstavek 1. člena spremeni tako, da se glasi:
»Ta uredba v skladu z Direktivo 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih (UL L št. 269 z dne 21. 10. 2000, str. 34), določa način opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili (v nadaljnjem besedilu: javna služba) na območju Republike Slovenije.«.
2. člen
V tretjem odstavku 5. člena se število »3« nadomesti s številom »4«.
3. člen
V prvem odstavku 13. člena se v četrti alinei besedilo »demontažno delavnico« nadomesti z besedilom »center za obdelavo«.
4. člen
V prvem odstavku 14. člena se črtajo 3., 4., 5., 8., 9. in 10. točka; dosedanja 6. točka postane 3. točka, dosedanja 7. točka pa 4. točka.
Tretji odstavek 14. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Izpolnjevanje meril in pogojev za podelitev koncesije pri posameznem ponudniku ugotovijo člani strokovne komisije iz 12. člena te uredbe na podlagi dokumentov, priloženih v ponudbi, in s komisijskim ogledom lokacij ponudnika.«.
5. člen
V 36. členu se datum »31. decembra 2006« nadomesti z datumom »30. novembra 2005«.
6. člen
Na koncu prvega odstavka 37.a člena se doda besedilo:
»Javna služba iz tega člena se izvaja na območjih iz priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.«.
7. člen
Doda se nova priloga 4, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00719-98/2005/12
Ljubljana, dne 24. novembra 2005
EVA 2005-2511-0252
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.r.
Predsednik
PRILOGA 4
 
Območja izvajanja javne službe
 
1. območje:  upravne enote: Celje, Domžale, Žalec, Šmarje pri Jelšah,
Velenje, Kamnik, Krško, Brežice, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju, Ravne
na Koroškem, Sevnica, Laško, Slovenj Gradec, Mozirje, Ruše, Radlje ob Dravi,
Hrastnik in Dravograd;
2. območje:  upravne enote: Ljubljana, Kranj, Škofja Loka, Radovljica,
Jesenice, Litija, Zagorje ob Savi, Trbovlje in Tržič;
3. območje:  upravne enote: Nova Gorica, Koper, Ajdovščina, Grosuplje,
Sežana, Postojna, Vrhnika, Tolmin, Trebnje, Črnomelj, Idrija, Piran, Ilirska
Bistrica, Cerknica, Kočevje, Izola, Ribnica, Novo mesto, Logatec in Metlika;
4. območje:  upravne enote: Maribor, Ptuj, Murska Sobota, Slovenska
Bistrica, Lendava, Gornja Radgona, Lenart, Ljutomer, Pesnica in Ormož.

AAA Zlata odličnost