Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4610. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica, stran 11337.

Na podlagi 99. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92, 13/93, 1/99, 41/99, 36/00, 54/00, 26/01, 6/02, 110/02, 5/03 in 2/04), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00 in 51/02), 32. člena Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03), 18. člena Statuta Občine Cerknice (Uradni list RS, št. 3/00) je Občinski svet Občine Cerknica na 16. redni seji dne 10. 11. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Cerknica s tem pravilnikom določa merila in kriterije, ter postopke za vrednotenje socialnovarstvenih programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva, ki so lokalnega pomena in se sofinancirajo iz občinskega proračuna.
2. člen
V proračunu Občine Cerknica se za posamezno leto določi višina sredstev, namenjena sofinanciranju programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Cerknica.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov organizacij s strani občine.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov redne – obvezne dejavnosti (zakonska ali pogodbena obveznost), za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij.
II. KRITERIJI ZA IZBOR IZVAJALCEV PROGRAMOV
4. člen
Izvajalci programov s področja socialnega in zdravstvenega varstva (v nadaljevanju organizacije) so lahko:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v skladu z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk občanov Občine Cerknica.
5. člen
Pravico do sofinanciranja imajo organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– do so registrirane in imajo dejavnost socialnega ali zdravstvenega varstva opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini Cerknica oziroma ne glede na sedež, če je program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Cerknica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene osnovne pogoje za realizacijo programov,
– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja programa.
III. POSTOPEK
6. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev organizacijam poteka po naslednjem zaporedju:
1. priprava in objava javnega razpisa za zbiranje predlogov,
2. zbiranje predlogov,
3. strokovno ocenjevanje prispelih predlogov,
4. obravnava in potrditev predlogov,
5. obveščanje predlagateljev o odločitvi – sklepi o sofinanciranju,
6. sklepanje pogodb,
7. vpis izvajalcev v register izvajalcev socialnega in zdravstvenega varstva,
8. spremljanje izvajanja pogodb – poročila o izvedbi programov.
7. člen
Besedilo javnega razpisa, razpisno dokumentacijo, datum objave javnega razpisa in razpisni rok določi na predlog občinske uprave župan s sklepom.
8. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo naročnika,
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje za prijavo na razpis,
– višino razpisanih sredstev,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok za prijavo,
– način dostave predlogov,
– datum odpiranja ponudb,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Javni razpis se objavi v občinskem glasilu oziroma uradnem glasilu občine.
Organizacije se prijavijo na razpis na obrazcu, ki ga pripravi občinska uprava.
9. člen
Pregled, ocenitev in predlog izbora programov in višine sofinanciranja pripravi komisija, ki jo imenuje župan.
10. člen
Če se ugotovi, da prijava katere od organizacij ni popolna, jo občinska uprava o tem obvesti in pozove, da prijavo v roku osmih dni ustrezno dopolni. Če prijava v tem roku ni ustrezno dopolnjena, se jo komisija s sklepom zavrže.
11. člen
O sofinanciranju prijavljenih programov in razporeditvi sredstev odloči s sklepom direktor občinske uprave ali s strani župana pooblaščena oseba občinske uprave.
12. člen
Zoper sklep o dodelitvi sredstev je možno vložiti pritožbo na župana v roku 15 dni od prejema sklepa. Sklep, ki ga na podlagi pritožbe izda župan, je dokončen.
13. člen
Župan z izbranimi organizacijami sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov. V pogodbi se opredeli izbran program, višino odobrenih sredstev, roke za zagotovitev finančnih sredstev, način nadzora nad namensko porabo sredstev in ostala določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa.
IV. MERILA ZA SOFINANCIRANJE
14. člen
Komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upošteva
naslednja merila:
 
1. Sedež izvajalca: – sedež v Občini Cerknica – 20 točk, podružnica v Občini
Cerknica – 6 točk, člani iz Občine Cerknica – 3 točke,
 
2. Število članov iz Občine Cerknica:
1–10 članov           3 točke
11–30 članov           6 točk
31–50 članov           10 točk
51–80 članov           15 točk
nad 80 članov          25 točk
 
3.  Vsebina programa:
3.1. Predavanje, delavnica ali druga oblika izobraževanja za člane ali širšo
   okolico, ki se izvede na območju Občine Cerknica se točkuje s 5 točkami
   – največje možno število točk je 25, na območju izven Občine Cerknica 
   pa z 2 točkama – največje možno število točk je 10,
3.2. organiziranje dobrodelnih in drugih prireditev, namenjenih dejavnosti
   društva na območju občine Cerknica – vsaka prireditev 10 točk, največje
   možno število točk je 20,
3.3. program zajema izdajanje glasila, biltena, druge oblike promocije
   dejavnosti – do 5 točk,
3.4. program vključuje izlete, športne in kulturne aktivnosti za člane – 2
   točki na posamezno aktivnost, največje možno število točk je 10,
3.5. sodelovanje članov in prostovoljcev pri izvajanju programa – do 10
   točk,
3.6. program je usmerjen v preprečevanje, lajšanje ali zmanjševanje
   socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne
   cilje in izhaja iz potreb članov oziroma drugih uporabnikov, izvajanje
   programa pa je v interesu Občine Cerknica – do 15 točk,
3.7. program omogoča udeležencem lažje komuniciranje z okoljem (za primere,
   ko telesna okvara ali invalidnost omogoča posamezniku, da bi se 
   samostojno in enakovredno vključeval v okolje) – 5 točk.
 
4. Stalnost izvajanja programa:
– neprekinjeno vsakodnevno izvajanje programa na območju Občine 
 Cerknica –15 točk,
– izvajanje programa prek celega leta – 5 točk.
15. člen
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti posameznih programov.
Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu s predvidenimi proračunskimi sredstvi za razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega števila zbranih točk in vrednosti točke.
V. KONČNA DOLOČBA
16. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem li­stu Republike Slovenije in se začne uporabljati za sofinanciranje programov za leto 2006.
Št. 02502-10/2005
Cerknica, dne 10. novembra 2005
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti