Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4652. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2005, stran 11420.

Na podlagi petega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obvezna razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 39/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 12/99 – odl. US, 16/99 – odl. US, 59/99 – odl. US, 70/00 in 100/00 – odl. US, 51/02, 108/03 – odl. US, 77/04 – odl. US, 72/05), na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 – odl. US, 56/98, 59/99 – odl. US, 61/99 – odl. US, 89/99 – odl. US, 119/02 – odl. US, 40/03 – odl. US, 90/05), Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 130/03, 61/05) 28., 29. in 30. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98) je Občinski svet Občine Trebnje na 20. redni seji dne 22. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2005
1. člen
Ta odlok določa spremembe in dopolnitve Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2005 (Uradni list RS, št. 21/05).
2. člen
V Odloku o proračunu Občine Trebnje za leto 2005 se v 2. členu spremeni prvi odstavek, tako da se glasi:
Splošni del proračuna Občine Trebnje, vključno s krajevnimi skupnostmi, za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Konto    Opis postavke
podkonto
-----------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI                   3.524.831.027
   (70+71+72+73+74)
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)               1.718.322.300
70  DAVČNI PRIHODKI                   1.393.475.000
   700 DAVKI NA DOHODEK
      IN DOBIČEK                   1.008.490.000
   703 DAVKI NA PREMOŽENJE               266.261.000
   704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO
      IN STORITVE                   158.724.000
71  NEDAVČNI PRIHODKI                   324.847.300
   710 UDELEŽBA NA DOBIČKU
      IN DOHODKI OD PREMOŽENJA             77.609.500
   711 TAKSE IN PRISTOJBINE                4.781.000
   712 DENARNE KAZNI                   2.885..000
   713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA
      IN STORITEV                    30.350.000
   714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI             209.221.800
72  KAPITALSKI PRIHODKI                  284.300.000
   720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH
      SREDSTEV                      2.100.000
   722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ
      IN NEMATERIAL                  282.200.000
74  TRANSFERNI PRIHODKI                 1.522.208.727
   740 TRANSFERNI PRIHODKI
      DRUGIH JAVNOFINANČ.
      INSTITUCIJ                   1.272.814.727
   741 SREDSTVA EVROPSKIH
      SKLADOV-PHARE                  249.394.000
II.  SKUPAJ ODHODKI                   4.068.576.027
   (40+41+42+43)
40  TEKOČI ODHODKI                    857.646.555
   400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI
      ZAPOSLENIM                    152.303.700
   401 PRISPEVKI DELODAJALCEV
      ZA SOCIALNO VARNOST                25.675.648
   402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE           614.430.444
   403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI              5.062.000
   409 SREDSTVA,
      IZLOČENA V REZERVE                60.174.763
41  TEKOČI TRANSFERI                  1.199.308.375
   410 SUBVENCIJE                    24.950.000
   411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM
      IN GOSPODINJSTVOM                669.582.375
   412 TRANSFERI NEPROFITNIM
      ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM            153.286.000
   413 DRUGI TEKOČI DOMAČI
      TRANSFERI                    351.490.000
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)             1.194.716.337
   420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH
      SREDSTEV                    1.194.716.337
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                816.904.760
   430 INVESTICIJSKI TRANSFERI              1.100.000
   431 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIH
      IN FIZIČNIH OSEB, KI NISO
      PRORAČUNSKI UPORABNIKI              524.604.000
   432 INVESTICIJSKI TRANSFERI
      PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM             291.200.760
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK                 -543.745.000
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. – II.)
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN                0
   PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751)
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE                   0
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA                   0
   S SALDOM DANIH MINUS VRNJENIH
   POSOJIL (I.+IV.) – (II. + V.)
 
C.  RAČUN FINANCIRANJA
   – ZBIR OBČINA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)                 50.600.000
   500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE                50.600.000
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)               11.600.000
   550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA             11.600.000
IX.  SPREMEMBA STANJA NA RAČUNIH             – 504.745.000
   X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VIII.)           39.000.000
   XI. NETO FINANCIRANJE
      (VI.+VII.-VIII.-IX.=III)«            543.745.000
   XII. SREDSTVA NA RAČUNIH               504.745.000
-----------------------------------------------------------------------
3. člen
V 3. členu Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2005 se za zaporedno številko 1 doda še zaporedne številke 2, 3 in 4, ki se glasijo:
2. Prihodki na podlagi Odloka o uvedbi samoprispevka za gradnjo in investicijsko vzdrževanje javnih poti in izgradnjo večnamenskega doma v krajevni skupnosti Trebelno (Uradni list RS, št. 65/05). Sredstva se uporabljajo v skladu z Odlokom,
3. Odškodnina iz naslova zavarovalne pogodbe zaradi nastale škode na objektu na Debencu, v skladu z 80. členom ZJP pomeni namenska sredstva za sofinanciranje obnove objekta,
4. Namenska postavka 4092 – za sredstva, namenjena odpravi nesorazmerij v plačah v javnem sektorju, ki se oblikuje v skladu s spremembami in dopolnitvami zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 53/05) in v skladu z določbami 43. členom Zakona o javnih financah.
4. člen
Za vse, kar ni posebej urejeno z Odlokom o proračunu Občine Trebnje za leto 2005 in z Odlokom o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2005, se neposredno upoštevajo določbe Zakona o izvrševanju proračuna RS za leti 2004 in 2005.
5. člen
Te spremembe in dopolnitve Odloka se objavijo v Uradnem listu RS in začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljajo pa se od dneva sprejema tega odloka na Občinskem svetu dalje. Prilogi k spremembam in dopolnitvam tega odloka pa se objavita na spletni strani Občine Trebnje: www.trebnje.si.
Št. 403-02-1/2004
Trebnje, dne 22. novembra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti