Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4606. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005, stran 11334.

Na podlagi določil Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski svet Občine Brezovica na 23. redni seji dne 17. 11. 2005 na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2004 in 2005 (Uradni list RS, št. 26/04, 49/05) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
Skupina / podskupina kontov                   Proračun 2005
                                  v 1000 SIT
-----------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)               1.410.124
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                    1.106.204
70  DAVČNI PRIHODKI                         972.960
   700 Davki na dohodek in dobiček                 770.894
   703 Davki na premoženje                     126.450
   704 Domači davki na blago in storitve              75.616
   707 Drugi davki                            0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        133.244
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                   21.615
   711 Takse in pristojbine                     2.300
   712 Denarne kazni                         1.400
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            16.051
   714 Drugi nedavčni prihodki                   91.878
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       186.190
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev             8.234
   721 Prihodki od prodaje zalog                     0
722  Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja                177.956
73  PREJETE DONACIJE                           0
   730 Prejete donacije iz domačih virov                 0
   731 Prejete donacije iz tujine                    0
74  TRANSFERNI PRIHODKI                       117.730
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij             117.730
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 1.711.579
40  TEKOČI ODHODKI                         301.776
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              46.887
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          7.528
   402 Izdatki za blago in storitve                244.761
   403 Plačila domačih obresti                      0
   409 Rezerve                            2.600
41  TEKOČI TRANSFERI                        491.518
   410 Subvencije                          23.269
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                      72.810
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                         36.371
   413 Drugi tekoči domači transferi                359.068
   414 Tekoči transfer v tujino                     0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      867.087
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             867.087
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     51.198
   430 Investicijski transferi                   51.198
III. PRORAČUNSKI
   PRESEŽEK / PRIMANJKLJAJ (I-II)                 -301.455
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
   (750+751+752)                             0
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                     0
   750 Prejeta vračila danih posojil                   0
   751 Prodaja kapitalskih deležev                    0
   752 Kupnine iz naslova privatizacije                 0
V.  DANA POSOJILA
   IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (440+441+442)                             0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                          0
   440 Dana posojila                           0
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb              0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije          0
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)               0
 
C.  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                          0
50  ZADOLŽEVANJE                             0
   500 Domače zadolževanje                        0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)                         0
55  ODPLAČILA DOLGA                            0
   550 Odplačila domačega dolga                     0
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)             -301.455
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.)               301.455
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+X.)                   301.455
-----------------------------------------------------------------------------
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu finančnih terjatev in naložb.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 25/05
Brezovica, dne 17. novembra 2005
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti