Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4635. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2005, stran 11381.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Ljubno (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin 2/99, Uradni list RS, št. 29/03) ter 70. člena Poslovnika Občinskega sveta (Uradno glasilo zgornjesavinjskih občin, 2/99) je Občinski svet Občine Ljubno na 23. redni seji dne 17. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu
Občine Ljubno za leto 2005
1. člen
Spremeni se Priloga Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2005 (Uradni list RS, št. 137/04 in 86/05), ki se določi v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
I.  skupaj prihodki                   417.971
II.  skupaj odhodki                    436.909
III. proračunski primankljaj (I. – II.)          -18.938
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  prejeta vračila danih posojil
   in prodaja kapitalskih deležev               0
V.  dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       0
VI.  prejeta minus dana posojila
   in spremembe kapitalskih deležev              0
 
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. zadolževanje                        0
VIII. odplačilo dolga                      0
IX.  sprememba stanja na računu
   (I. + IV. + VII. – II. – V. – VIII.)         -18.938
X.  neto zadolževanje (VII. – VIII. – IX.)           0
XI.  neto financiranje (VI. + X.)             18.938
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH              22.531
   OB KONCU PRETEKLEGA LETA
------------------------------------------------------------------
2. člen
Vsi ostali členi Odloka o proračunu Občine Ljubno za leto 2005 ostanejo nespremenjeni.
3. člen
Ta odlok začne veljati z dnem objave v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2005.
Št. 002-23/05-01
Ljubno, dne 17. novembra 2005
Županja
Občine Ljubno
Anka Rakun l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti