Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4572. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo, stran 11150.

Na podlagi drugega odstavka 77. člena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 9/96 in 19/96 – popr.) in v zvezi s 126. členom Zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni list RS, št. 101/99, 70/00, 7/02, 13/02 – ZKrmi, 67/02 in 47/04 – ZdZPZ) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo
1. člen
V Pravilniku o merilih za oblikovanje cen zdravil na debelo in o načinu obveščanja o cenah zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 69/05) se v 8. členu napovedni stavek spremeni tako, da se glasi:
"Osnova za izračun primerjalne cene zdravila na debelo so cene zdravil v primerjalnih državah Franciji, Italiji in Nemčiji in sicer drobnoprodajne cene zdravil v Franciji in Italiji ter veleprodajne cene v Nemčiji. Za njihovo izračunavanje se uporabljajo zadnje izdaje publikacij oziroma CD-ROM-a:''.
2. člen
(1) V 10. členu se v prvem odstavku za besedilom "Ugotovljena cena zdravila na drobno" doda besedilo "v Franciji in Italiji".
(2) V drugem odstavku se črta tretja alinea.
3. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
"26. člen
(1) Cene zdravil na debelo, ki se oblikujejo v skladu s tem pravilnikom, morajo zavezanci znižati takoj oziroma najpozneje v 30 dneh, če na dan začetka vsakega obdobja za vložitev napovedi o cenah zdravil, ki je določen v objavljenem skupnem sklepu iz 30. člena tega pravilnika, ugotovijo, da se je primerjalna cena zdravila na debelo, izražena v tolarjih, znižala za več kot dva odstotka v tekočem letu.
(2) Tekoče leto iz prejšnjega odstavka je v skladu s tem pravilnikom obdobje od 1. oktobra do 30. septembra naslednjega leta.".
4. člen
V 28. členu se v drugem odstavku pred piko doda besedilo: "in za cene, ki so uvrščene na veljaven seznam medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo.".
5. člen
(1) V 32. členu se v prvem odstavku pred ''15 dni'' doda beseda "najmanj".
(2) Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko zavezanci cene zdravil na debelo, ki se oblikujejo prvič oziroma se prvič dajejo na trg, uveljavijo takoj, ko cena zdravila na debelo postane veljavna.".
(3) Sedanji drugi odstavek postane nov tretji odstavek.
6. člen
V 38. členu se za besedo "sklenjenega" doda besedilo "in s strani obeh partnerjev podpisanega".
7. člen
V 44. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
"(6) ZZZS pošlje Agenciji predlog seznama medsebojno zamenljivih zdravil z najvišjo priznano vrednostjo, najpozneje v osmih dneh po tem, ko je bil oblikovan na Komisiji za razvrščanje zdravil na liste po prvi in drugi napovedi cen zdravil.".
8. člen
Besedilo 46. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
"Skupni sklep iz 30. člena tega pravilnika se prvič objavi najpozneje do 31. decembra 2005.".
9. člen
Priloga I in priloga IV se spremenita tako, kakor je določeno v prilogi tega pravilnika, ki je njegov sestavni del.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati 30. novembra 2005.
Št. 022-16/2005
Ljubljana, dne 23. novembra 2005
EVA 2005-2711-0133
Andrej Bručan l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti