Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4617. Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Črnomelj, stran 11342.

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 45/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razl., US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 51/02, 108/2003 – odl. US in 72/05) je Občinski svet Občine Črnomelj na 25. redni seji dne 10. 11. 2005 sprejel
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E
Statuta Občine Črnomelj
1. člen
V Statutu Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) se v celotnem tretjem odstavku 6. člena beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig« v ustreznih sklonih.
2. člen
V 3. točki 7. člena se v tretji alinei črta besedilo »oblikuje davčno politiko, ki«.
V 5. točki se črta zadnja alinea.
V 8. točki se doda druga alinea, ki se glasi:
»– določa občinski program športa, », dosedanje druga, tretja, četrta in peta alinea postanejo tretja, četrta, peta in šesta.
V 10. točki se zadnja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– zagotavlja varnost v cestnem prometu na občinskih cestah in ureja promet v občini.«.
V 12. točki se v drugi alinei besedi »denarne kazni« nadomestita z besedo »globe«.
3. člen
V 8. členu se druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– ugotavljanje javnega interesa za uresničevanje predkupne pravice občine v skladu z zakonom in v primeru razlastitve nepremičnin za potrebe občine,«.
V tretji alinei se črta beseda »urbanega«.
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se po novem glasi:
»Občina pridobiva podatke, ki jih potrebuje za opravljanje nalog iz svoje pristojnosti, jih obdeluje ter opravlja statistično, evidenčno in analitično funkcijo za svoje potrebe. Pri varstvu, obdelovanju in hrambi podatkov mora občina ravnati v skladu z zakoni, ki urejajo to področje.
Občina pridobiva in obdeluje o posameznikih naslednje osebne podatke:
– enotno matično številko občana;
– osebno ime;
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča;
– datum in kraj rojstva;
– podatke o osebnih vozilih;
– podatke o nepremičninah ter
– druge osebne podatke v skladu z zakonom.
Občina pridobiva osebne podatke iz prejšnjega odstavka neposredno od posameznika, na katerega se podatki nanašajo. Na podlagi zahteve, ki vsebuje navedbo pravne podlage obdelovanja osebnih podatkov, lahko občina osebne podatke pridobi tudi od upravljavca centralnega registra prebivalstva, matičnega registra, zemljiškega katastra ali drugega upravljavca, če tako določa zakon. Zahteva občine mora biti v pisni ali drugi z zakonom ali predpisom vlade določeni obliki.
Občina pridobiva podatke od upravljavcev nepremičninskih evidenc brezplačno, oziroma pod enakimi pogoji, kot veljajo za neposredne uporabnike državnega proračuna.
Podatke lahko občina pridobi brezplačno v pisni obliki, na elektronskih pomnilniških medijih ali po elektronski poti.
Pridobivanje osebnih podatkov po elektronski poti se občini odobri, ko zagotovi tehnične pogoje in pogoje, s katerimi se v skladu z zakonom zagotavlja zavarovanje osebnih podatkov.
Občina lahko, zaradi izvajanja nalog iz svoje pristojnosti v skladu z nameni in pod pogoji določenimi v zakonu, posreduje pridobljene podatke fizičnim in pravnim osebam.«
5. člen
V 14. členu se zadnji stavek v četrtem odstavku spremeni tako, da se glasi: »Prvo sejo občinskega sveta skliče prejšnji župan najkasneje v 20 dneh po izvolitvi članov občinskega sveta, če je za izvolitev župana potrebne drugi krog volitev, pa najkasneje v 10 dneh po drugem krogu volitev.«
Peti odstavek spremeni tako, da se pravilno glasi:
»Občinski svet odloči o potrditvi mandatov članov občinskega sveta na podlagi poročila komisije za potrditev mandatov članov občinskega sveta in ugotovitev izvolitve župana, o pregledu potrdil o izvolitvi ter o vsebini in upravičenosti morebitnih pritožb.«
6. člen
V drugem odstavku 16. člena se deseta alinea spremeni, tako da se po novem glasi:
»– določi, kateri izmed članov občinskega sveta bo začasno opravljal funkcijo župana, če temu predčasno preneha mandat, pa ne določi podžupana, ki bo začasno opravljal njegovo funkcijo ali če je razrešen,«.
Enajsta alinea se spremni tako, da se po novem glasi:
»– odloča o pridobitvi in odtujitvi občinskega premoženja, če z zakonom, s statutom občine ali z odlokom ni določeno drugače.«.
Štirinajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– s svojim aktom, v skladu z zakonom, določa višino sejnine članov občinskega sveta in plačila za opravljanje nalog članov drugih občinskih organov in delovnih teles, ki jih imenuje, merila za določitev pleče direktorjev javnih podjetij in predstavnikov ustanovitelja v njihovih organih ter v soglasju z ministri, pristojnimi za posamezna področja, določa plačne razrede za določitev plač ravnateljev ali direktorjev javnih zavodov, agencij in javnih skladov.«.
V sedemnajsti alinei se črta besedilo »komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s pridobitno dejavnostjo«, namesto njega pa se vstavi besedilo »sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu«.
Dvaindvajseta alinea se črta, dosedanja triindvajseta alinea postane dvaindvajseta.
7. člen
V drugem odstavku 30. člena se v četrti alinei pred besedilom »nepremičnega premoženja« doda beseda »pridobitvi«.
8. člen
34. člen se od prvega do četrtega odstavka spremeni, tako da se po novem glasi:
»Za pomoč pri opravljanju nalog župana ima občina najmanj enega podžupana. Podžupane izmed članov občinskega sveta imenuje in razrešuje župan.
Podžupani pomagajo županu pri njegovem delu ter opravljajo posamezne naloge iz pristojnosti župana, za katere jih župan pooblasti.
Podžupan, ki ga določi župan, nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, za katere ga župan pooblasti.
Podžupan, ki ga določi župan, v primeru predčasnega prenehanja mandata župana, začasno opravlja funkcijo župana, razen če je razrešen. Podžupan, ki opravlja funkcijo župana, nima pravice glasovati za odločitve občinskega sveta.
V soglasju z županom se lahko tudi podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal poklicno. O poklicnem opravljanju funkcije podžupana odloči občinski svet na predlog župana.«
Dosedanji peti in šesti odstavek postanete šesti in sedmi odstavek.
9. člen
V 36. členu se spremenita drugi in tretji odstavek, ki se po novem glasita:
»Podžupanu preneha mandat s prenehanjem mandata člana občinskega sveta.
Podžupanu preneha mandat podžupana, če ga župan razreši in z izvolitvijo novega župana, če je prejšnjemu predčasno prenehal mandat. Prenehanje mandata podžupana zaradi razrešitve ali izvolitve novega župana ne vpliva na njegov mandat člana občinskega sveta.«
Črta se deveti odstavek.
10. člen
V tretjem odstavku 41. člena se na koncu doda stavek: »Poročilo nadzornega odbora mora vsebovati vse obvezne sestavine, ki so določene z zakonom in podzakonskimi akti.«
11. člen
Prvi odstavek 46. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Občinska uprava opravlja upravne, strokovne, pospeševalne in razvojne naloge ter naloge v zvezi z zagotavljanjem javnih služb iz občinske pristojnosti.«
12. člen
V 60. členu se v drugem odstavku doda novi stavek, ki se glasi: »Pravni posli, ki jih sklene krajevna skupnost so veljavni le ob predhodnem soglasju župana, razen, če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle drugače določeno.«
13. člen
V 62. členu se četrti odstavek črta.
14. člen
V prvem odstavku 66. člena se za besedo storitve črta vejica in besedilo »s samoprispevkom«.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi: »Krajevne skupnosti imajo lahko svoje tansakcijske račune. Sklep o posebnem transkacijskem računu skupnosti lahko izda župan.«
15. člen
V 78. členu se na koncu prvega odstavka pika nadomesti z vejico in se doda besedilo »razen če v skladu z zakonom zahteva ustavnosodno presojo take zahteve.«
16. člen
V 79. členu se na koncu prvega odstavka pika spremeni v vejico in se doda besedilo: »če zakon ne določa drugače.«
17. člen
Tretji odstavek 82. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Odločitev za uvedbo samoprispevka je sprejeta, če se je za uvedbo samoprispevka izrekla večina glasovalnih upravičencev na določenem območju, ki so glasovali, pod pogojem, da se jih je glasovanja udeležila večina.«
18. člen
V 89. členu se na koncu, za besedo »občine« doda besedilo »in gre za dejavnost, ki je v skladu z zakonom lahko javna služba«.
19. člen
93.a člen se spremni tako, da se po novem glasi:
»Merila za določitev plače direktorja in plačil predstavnikov ustanovitelja javnega podjetja določi s svojim aktom občinski svet občine ustanoviteljice oziroma organ občin soustanoviteljic iz 92. člena tega statuta. V skladu z merili določna plača direktorja javnega podjetja ne sme presegati najvišje plače župana občin soustanoviteljic. Za primerjavo se ne upošteva dodatkov za delovno dobo.
Plačni razred za določitev osnovne plače ravnatelja ali direktorja skupnega javnega zavoda, skupne javne agencije ali skupnega javnega sklada določi s soglasjem ministra, pristojnega za posamezno področje, organ občin soustanoviteljic iz 92. člena tega statuta.«
20. člen
Celotno poglavje »VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE« s členi od 94. do 115. člena se spremeni tako, da se v celoti črtajo členi od 94. člen do 115. člena in se poglavje po novem glasi:
»VII. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE OBČINE
94. člen
Premoženje občine sestavljajo nepremične in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in pravice.
Občina mora s premoženjem gospodariti kot dober gospodar.
Za odločanje o odtujitvi in pridobitvi premoženja občine je pristojen občinski svet. Občinski svet na predlog župana sprejme letni program prodaje občinskega finančnega in stvarnega premoženja ter letni program nabav in gradenj. Sprejeti letni program prodaje izvršuje župan.
Odprodaja ali zamenjava nepremičnin in premičnin v lasti občine se izvede po postopku in na način, ki ga določa zakon in predpisi, ki veljajo za odprodajo in zamenjavo državnega premoženja.
Za neodplačno pridobitev premoženja je treba predhodno pridobiti soglasje občinskega sveta, če bi takšno premoženje povzročilo večje stroške ali če je pridobitev povezana s pogoji, ki pomenijo obveznost občine.
95. člen
Občina pridobiva prihodke iz lastnih virov, davkov, taks, pristojbin in drugih dajatev v skladu z zakonom.
Občina je pod pogoji; določenimi z zakonom upravičena do sredstev finančne izravnave in drugih sredstev sofinanciranja iz državnega proračuna.
96. člen
Prihodki in drugi prejemki ter odhodki in drugi izdatki občine so zajeti v proračunu občine, ki ga sprejme občinski svet po postopku, določenem v poslovniku občinskega sveta.
Občinski svet mora sprejeti proračun občine v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema.
Za pripravo in predložitev proračuna občine občinskemu svetu v sprejem v skladu z zakonom je odgovoren župan.
Predlogi za povečanje izdatkov proračuna morajo vsebovati predlog za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov v isti višini, pri čemer povečani izdatki ne smejo biti v breme proračunske rezerve, splošne proračunske rezervacije ali v breme dodatnega zadolževanja.
97. člen
Proračun občine sestavljajo splošni del, posebni del in načrt razvojnih programov.
Splošni del proračuna sestavljajo skupna bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov proračuna občine.
Načrt razvojnih programov sestavljajo letni načrti razvojnih programov neposrednih uporabnikov proračuna občine, ki so opredeljeni z dokumenti dolgoročnega načrtovanja.
98. člen
Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan.
V okviru izvrševanja proračuna ima župan pooblastila, določena z zakonom, predpisi, izdanimi na podlagi zakona, odlokom o proračunu občine ali drugim splošnim aktom občine.
Župan mora zagotoviti izvajanje nalog notranjega finančnega nadzora v skladu z zakonom in predpisom ministra, pristojnega za finance, izdanim na podlagi zakona.
Župan je odredbodajalec za sredstva proračuna. Za izvrševanje proračuna občine lahko župan pooblasti podžupana in posamezne delavce občinske uprave.
Župan poroča občinskemu svetu o izvrševanju proračuna v mesecu juliju. Poročilo mora vsebovati podatke in informacije, določene z zakonom.
99. člen
Proračun občine se sprejme skupaj z odlokom o proračunu občine. Rebalans proračuna pa skupaj z odlokom o spremembi proračuna.
Odlok o proračunu občine določa ukrepe za zagotavljanje likvidnosti proračuna, prerazporejanje sredstev, začasno zadržanje izvrševanja proračuna, ukrepe za zagotavljanje proračunskega ravnovesja ter druge ukrepe in posebna pooblastila za izvrševanje proračuna.
V odloku o proračunu se določi obseg zadolževanja proračuna in obseg predvidenih poroštev ter drugi elementi, ki jih določa zakon.
Rebalans proračuna predlaga župan, če se med izvajanjem ne more uravnovesiti proračuna občine.
100. člen
Če proračun občine ni sprejet pred začetkom leta, na katero se nanaša, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi zadnjega sprejetega proračuna in za iste namene.
Župan sprejme sklep o začasnem financiranju v skladu z zakonom. Sklep velja največ tri mesece in se lahko na županov predlog s sklepom občinskega sveta podaljša še za tri mesece.
101. člen
Sredstva proračuna občine se smejo uporabljati, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom določeni pogoji, le za namene in v višini določeni s proračunom.
102. člen
Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati, razen pod pogoji in način, določen z zakonom ali odlokom o proračunu občine.
Če po sprejemu proračuna nastanejo nove obveznosti proračuna zaradi spremenjenih določb zakona ali drugega predpisa, določi župan obseg izdatkov in odpre nov konto za ta namen.
Če se med letom spremeni delovno področje proračunskega uporabnika, župan sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delo oziroma, če se uporabnik ukine in njegovega dela ne prevzame drug uporabnik proračuna, na katerega se sredstva prerazporedijo, prenese sredstva v proračunsko rezervo.
Župan mora o izvršenih prerazporeditvah poročati občinskemu svetu v mesecu juliju.
103. člen
Po preteku leta, za katero je bil sprejet proračun, pripravi župan predlog zaključnega računa proračuna in ga predloži občinskemu svetu v sprejem.
O sprejetju zaključnega računa proračuna obvesti župan ministrstvo, pristojno za finance, v 30 dneh po sprejemu.
104. člen
Občina se lahko dolgoročno zadolži za investicije, ki jih sprejme občinski svet, v skladu s pogoji, določenimi z zakonom.
105. člen
Javna podjetja in javni zavodi, katerih ustanoviteljica je občina, se smejo zadolževati le s soglasjem občine. O soglasju odloča občinski svet.
O poroštvih za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je občina, odloča na predlog župana občinski svet.
106. člen
Finančno poslovanje občine izvršuje občinska uprava.
107. člen
Opravljanje posameznih nalog finančne službe ali notranjega finančnega nadzora sme župan naročiti pri izvajalcu, ki izpolnjuje pogoje strokovnosti oziroma pogoje, predpisane z zakonom in podzakonskimi predpisi.
108. člen
Nabavo blaga, nabavo storitev ter oddajo gradbenih del izvaja župan občine v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje.«
21. člen
V 123. členu se v prvem odstavku za besedo »Slovenije« črta vejica in besedilo »lahko pa po sklepu občinskega sveta tudi v drugem uradnem glasilu«.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Določba 8. člena in drugega in tretjega odstavka 9. člena teh sprememb in dopolnitev Statuta, ki spreminja 34. in 36. člen Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03 – uradno prečiščeno besedilo) se začno uporabljati po prenehanju mandata podžupanov oziroma po prvih rednih volitvah po uveljavitvi Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/05), do tedaj pa se še naprej uporablja dosedanja ureditev.
23. člen
Te spremembe in dopolnitve statuta stopijo v veljavo naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01502-02/99
Črnomelj, dne 11. novembra 2005
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti