Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4571. Pravilnik o priznanjih policije, stran 11135.

Na podlagi tretjega odstavka 125. člena Zakona o policiji (Uradni list RS, št. 70/05 – uradno prečiščeno besedilo in 98/05) minister za notranje zadeve izdaja
P R A V I L N I K
o priznanjih policije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa vrste, postopek za podeljevanje in nošenje priznanj policije.
II. VRSTE PRIZNANJ
2. člen
Za širjenje varnostne kulture, za zasluge in prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti, za pomoč policiji ali za sodelovanje in pomoč v posameznih varnostnih akcijah se podeljujejo naslednja priznanja policije:
– veliki ščit policije z zvezdo;
– ščit policije;
– medalja policije za hrabrost;
– medalja policije za požrtvovalnost;
– znak policije za sodelovanje;
– znak policije za dolgoletno delo;
– spominski znaki policije.
Policija kot priznanje lahko podeli tudi strelno orožje v skladu z zakonom in tem pravilnikom.
3. člen
Priznanje sestavljajo znak priznanja, nadomestni znak in listina o podelitvi priznanja.
1. Veliki ščit policije z zvezdo
4. člen
Priznanja veliki ščit policije z zvezdo se lahko podeljujejo policistom, drugim delavcem policije, policijskim enotam ter drugim fizičnim in pravnim osebam javnega in zasebnega prava.
Priznanja veliki ščit policije z zvezdo so:
– veliki ščit policije z zlato zvezdo;
– veliki ščit policije s srebrno zvezdo;
– veliki ščit policije z bronasto zvezdo.
Veliki ščit policije z zlato zvezdo se podeli za življenjsko delo in za izjemne zasluge in dosežke pri širjenju varnostne kulture ali pri razvijanju in krepitvi varnosti.
Veliki ščit policije s srebrno zvezdo se podeli za dolgoletne pomembne prispevke in uspehe pri širjenju varnostne kulture ali zasluge in prispevke k razvijanju in krepitvi varnosti.
Veliki ščit policije z bronasto zvezdo se podeli za pomembne prispevke in uspehe pri širjenju varnostne kulture ali pri razvijanju in krepitvi varnosti.
2. Ščit policije
5. člen
Priznanja ščit policije se lahko podeljujejo policistom, drugim delavcem policije, pomožnim policistom in drugim fizičnim osebam.
Priznanja ščit policije so:
– zlati ščit policije;
– srebrni ščit policije;
– bronasti ščit policije.
Zlati ščit policije se podeli za dolgoletno uspešno razvijanje in krepitev organiziranosti, usposobljenosti ali uspešnosti delovanja policije ter za pomembne dosežke pri razvojnem ali raziskovalnem delu na področju varnosti in policijske dejavnosti.
Srebrni ščit policije se podeli za večkratne pomembne prispevke ali uspehe na posameznih področjih dela ali pri opravljanju delovnih nalog, za organizacijske izboljšave pri delu ali za krepitev ugleda policije.
Bronasti ščit policije se podeli za prizadevno in uspešno opravljanje delovnih nalog policije.
3. Medalja policije za hrabrost
6. člen
Medalja policije za hrabrost se lahko podeli policistom, drugim delavcem policije in drugim fizičnim osebam za izkazano posebno osebno hrabrost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog, ob katerem so izpostavili v nevarnost svoje življenje.
Prejemniku medalje iz prejšnjega odstavka se podeli tudi denarna nagrada v višini plače prvega plačnega razreda po zakonu o sistemu plač v javnem sektorju v Republiki Sloveniji.
4. Medalja policije za požrtvovalnost
7. člen
Medalja policije za požrtvovalnost se lahko podeli policistom, drugim delavcem policije in drugim fizičnim osebam za požrtvovalnost pri reševanju ljudi ali premoženja ali pri opravljanju varnostnih nalog.
5. Znak policije za sodelovanje
8. člen
Priznanja znak policije za sodelovanje se podeljujejo drugim fizičnim in pravnim osebam civilnega in javnega prava.
Priznanja znak policije za sodelovanje so:
– zlati znak policije za sodelovanje;
– srebrni znak policije za sodelovanje;
– bronasti znak policije za sodelovanje.
Zlati znak policije za sodelovanje se podeli za dolgoletno izredno pomembno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in razvojem varnosti, ali za izredno pomembno večkratno sodelovanje in pomoč pri posameznih varnostnih akcijah.
Srebrni znak policije za sodelovanje se podeli za večletno pomembno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in razvojem varnosti, ali za večkratno pomembno sodelovanje in pomoč pri posameznih varnostnih akcijah.
Bronasti znak policije za sodelovanje se podeli za uspešno sodelovanje ali pomoč policiji pri opravljanju nalog, povezanih s širitvijo varnostne kulture ali krepitvijo in razvojem varnosti, ali za uspešno sodelovanje in pomoč pri posamezni varnostni akciji.
6. Znak policije za dolgoletno delo
9. člen
Za dolgoletno delo v policiji se policistom in drugim delavcem policije podeljujejo znaki policije za dolgoletno delo.
Znaki policije za dolgoletno delo so:
– znak policije za 10 let dela v policiji;
– znak policije za 20 let dela v policiji;
– znak policije za 30 let dela v policiji;
– znak policije za 40 let dela v policiji.
7. Spominski znak policije
10. člen
S spominskimi znaki se priznava in označuje udeležba oziroma sodelovanje subjektov iz 125. člena Zakona o policiji pri pomembnejših varnostnih dogodkih in aktivnostih policije.
Spominske znake določi minister za notranje zadeve na predlog generalnega direktorja policije.
8. Strelno orožje
11. člen
Za dolgoletno delo v policiji, za zasluge ali uspehe pri krepitvi varnosti Republike Slovenije ali razvoju in krepitvi Policije se lahko policistom in drugim osebam, ki so zaradi izvajanja policijskih pooblastil oborožene z osebno oborožitvijo, ob upokojitvi ali prenehanju dela v policiji, podeli strelno orožje.
Za strelno orožje po tem pravilniku se šteje pištola v osebni zadolžitvi ali drugo temu ustrezno neformacijsko kratkocevno orožje kategorije B oziroma C po zakonu o orožju.
O podelitvi strelnega orožja se izda potrdilo na obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec št. 2).
III. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ
12. člen
Minister, generalni direktor policije, predstojniki notranjih organizacijskih enot generalne policijske uprave in direktorji policijskih uprav predloge za podelitev priznanj, razen za priznanja za dolgoletno delo, pošljejo enoti generalne policijske uprave, pristojni za kadrovske zadeve, do konca februarja v tekočem letu ali takoj po doseženem uspehu ali storjenem dejanju.
Obrazec predloga iz prejšnjega odstavka je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (obrazec št. 1).
Priznanja za dolgoletno delo pripravi enota generalne policijske uprave, pristojna za kadrovske zadeve.
Za podelitev priznanja tujim državljanom, organom in organizacijam je potrebno pridobiti soglasje. Soglasje na predlog predlagatelja pridobi kabinet ministra pri pristojnem organu države, iz katere je predlagani kandidat za priznanje.
13. člen
V predlogu iz prejšnjega člena morajo biti navedene okoliščine, ki utemeljujejo podelitev priznanja.
14. člen
Predloge za podelitev priznanj zbere komisija, ki jo na predlog generalnega direktorja policije imenuje minister za notranje zadeve.
Komisijo sestavljajo predsednik, podpredsednik in dva člana ter tajnik, ki je iz enote generalne policijske uprave, pristojne za kadrovske zadeve.
Komisija sprejme svoj poslovnik o delu.
15. člen
Komisija za podelitev priznanj vsak predlog prouči in predlaga generalnemu direktorju policije tiste, ki izpolnjujejo pogoje za podelitev priznanja, ali pa ga zavrne.
16. člen
O podelitvi priznanj odloča na predlog generalnega direktorja policije minister z ukazom.
O podelitvi priznanj generalnemu direktorju policije in njegovemu namestniku odloča minister.
17. člen
Enota generalne policijske uprave, pristojna za kadrovske zadeve, skrbi za pravočasno izdelavo in razdelitev priznanj.
18. člen
Priznanja policije se lahko podeljujejo tudi posmrtno.
Posmrtno podeljeno priznanje in priznanje, ki prejemniku ni bilo vročeno v času življenja, se vroči njegovim družinskim članom po vrstnem redu: zakonec, zunajzakonski partner, potomci oziroma posvojenci in njihovi potomci, starši oziroma posvojitelji, bratje oziroma sestre.
Orožje se lahko vroči le prejemniku priznanja osebno.
19. člen
Podelitve priznanj, določenih s tem pravilnikom, razen priznanj znak policije za dolgoletno delo in znak policije za sodelovanje ter strelnega orožja, se praviloma javno objavijo.
Enota generalne policijske uprave, pristojna za materialno tehnične zadeve o podelitvi strelnega orožja obvesti pristojno upravno enoto, ki prejemniku za podeljeno strelno orožje izda ustrezno orožno listino. Obrazec potrdila o podelitvi strelnega orožja je priloga tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. Potrdilo izkazuje izpolnjevanje pogojev iz 14. člena zakona o orožju.
Stroške zdravniškega pregleda in upravnega postopka v zvezi z izdajo dovoljenja za posest orožja nosi prejemnik priznanja.
20. člen
Priznanja policije, razen priznanj iz 4., 5., 9. in 11. člena tega pravilnika, se lahko podelijo večkrat.
21. člen
Priznanja policije vročata minister in generalni direktor policije, po njunem pooblastilu pa tudi predstojniki notranjih organizacijskih enot generalne policijske uprave in direktorji policijskih uprav.
Priznanja se vročajo praviloma na slovesnostih ob dnevu policije, ob državnih praznikih in ob primerni priložnosti po doseženih uspehih ali storjenih dejanjih.
IV. NOŠENJE PRIZNANJ
22. člen
Namesto znakov priznanj se praviloma nosijo nadomestni znaki.
23. člen
Znak priznanja policije ali nadomestni znak se nosita na levi strani prsi nad zgornjim žepom uniforme ali civilne obleke ali na njem, za državnimi odlikovanji Republike Slovenije.
Znaki priznanj in nadomestni znaki se pripenjajo od najnižjega do najvišjega od sredine prsi navzven.
Pri znaku policije za dolgoletno delo se nosi le zadnji podeljeni znak ali nadomestni znak tega priznanja policije.
24. člen
Nadomestni znaki se pripnejo drug poleg drugega, tako da med njimi ni praznega prostora. V eni vrsti so lahko največ trije nadomestni znaki.
Vsi nadomestni znaki so enake velikosti in oblike.
25. člen
Znak priznanja oziroma nadomestni znak sme nositi samo prejemnik priznanja.
Nošenje priznanj je čast, primeren način nošenja pa moralna obveza prejemnikov priznanja.
26. člen
Policijske enote, organizacije in združenja na svojih praporih namesto podeljenega priznanja veliki ščit policije z zvezdo in znaka policije za sodelovanje, nosijo trak priznanja.
V. PREPOVED NOŠENJA PRIZNANJ
27. člen
Policistu, delavcu policije ali drugemu posamezniku se lahko prekliče pravica do nošenja podeljenega priznanja, če je bil s pravnomočno sodbo obsojen za kaznivo dejanje zoper ustavno ureditev Republike Slovenije ali za kaznivo dejanje zoper človečnost in mednarodno pravo.
Postopek iz prejšnjega odstavka izvede enota generalne policijske uprave, pristojna za kadrovske zadeve.
28. člen
Prejemnik priznanja ne sme nositi priznanja med prestajanjem zaporne kazni.
VI. RAZVID PODELJENIH PRIZNANJ
29. člen
Razvid podeljenih priznanj vodi enota generalne policijske uprave, pristojna za kadrovske zadeve.
Razvid podeljenih priznanj poleg osebnih podatkov o prejemniku vsebuje utemeljitev, podatke o vrsti podeljenega priznanja, številki in datumu ukaza o podelitvi ter datumu vročitve priznanja.
Razvid podeljenega strelnega orožja vsebuje tudi podatke o tipu oziroma vrsti orožja, znamki, modelu oziroma proizvajalcu orožja, kalibru ter tovarniški številki.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
Oblika priznanj, listin o podelitvi, nadomestnih znakov in nadomestnih trakov, način nošenja in druge značilnosti posameznega priznanja so določeni s statutom, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim (priloga št. 1)
31. člen
Do uveljavitve zakona o sistemu plač v javnem sektorju se prejemniku priznanja iz 6. člena tega pravilnika podeli tudi denarna nagrada v višini dveh izhodiščnih plač v negospodarstvu v Republiki Sloveniji.
32. člen
Policistom in delavcem policije, ki so v letu uveljavitve tega pravilnika v policiji delali več kot 10, 20, 30 ali 40 let, se v dveh letih po uveljavitvi tega pravilnika podeli znak policije za dolgoletno delo, ki ustreza posameznikovemu obdobju dela v policiji.
33. člen
Dobitniki priznanj, ki so priznanja dobili po prejšnjih predpisih, ohranijo pravico do nošenja teh priznanj.
Določbe 22., 23., 24., 25., 27. in 28. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za dobitnike priznanj, ki so priznanja pridobili na podlagi predpisa iz prejšnjega odstavka.
34. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati Pravilnik o priznanjih policije (Uradni list RS, št. 85/04).
35. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 21-3-0/548568
Ljubljana, dne 21. novembra 2005.
EVA 2005-1711-0035
Dragutin Mate l.r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti