Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4614. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2005, stran 11339.

Na podlagi 45. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99, 59/99, 61/99, 79/99, 89/99) in 16. člena Statuta Občine Črna na Koroškem (Uradni list RS, št. 62/99) je Občinski svet Občine Črna na Koroškem na 20. redni seji dne 17. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Črna na Koroškem za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Črne na Koroškem za leto 2005 (Uradni list RS, št. 53/05) – v nadaljnjem besedilu: odlok, se spremeni 2. člen in se glasi:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
                              Rebalans proračuna
Skupina/Podskupina kontov                    za leto 2005
-----------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                774.682
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     447.618
70  DAVČNI PRIHODKI                         297.953
   700 Davki na dohodek in dobiček                 185.705
   703 Davki na premoženje                     74.169
   704 Domači davki na blago in storitve              38.079
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        149.665
   710 Udeležba na dobičku in dohodki
     od premoženja                        41.223
   711 Takse in pristojbine                     2.000
   712 Denarne kazni                          65
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev            81.749
   714 Drugi nedavčni prihodki                   24.628
72  KAPITALSKI PRIHODKI                       65.830
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev            21.499
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in neopredmetenih dolgoročnih sredstev            44.331
73  PREJETE DONACIJE                         21.275
   730 Prejete donacije iz domačih virov               7.500
   731 Prejete donacije iz tujine                  13.775
74  TRANSFERNI PRIHODKI                       239.959
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij             239.959
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                   801.278
40  TEKOČI ODHODKI                         339.341
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              51.108
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          8.474
   402 Izdatki za blago in storitve                273.480
   403 Plačila domačih obresti                    3.379
   409 Rezerve                            2.900
41  TEKOČI TRANSFERI                        260.188
   410 Subvencije                          2.637
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                      146.776
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                         46.270
   413 Drugi tekoči domači transferi                64.505
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      158.491
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             158.491
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     43.258
   431 Investicijski transferi pravnim
     in fizičnim osebam, ki niso proračunski
     uporabniki                          24.750
   432 Investicijski transferi proračunskim
     uporabnikom                         18.508
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ                    -26.596
 
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750)                233
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    233
   750 Prejeta vračila danih posojil                  233
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE
   KAPITALSKIH DELEŽEV                        3.167
   440 Dana posojila                         3.167
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
   SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
   (IV.–V.)                             -2.934
 
C.  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (50)                        55.230
50  ZADOLŽEVANJE                           55.230
   500 Domače zadolževanje                     55.230
VIII. ODPLAČILO DOLGA (55)                       28.880
55  ODPLAČILA DOLGA                         28.880
   550 Odplačila domačega dolga                   28.880
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)              - 3.180
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                  26.350
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)              26.596
STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31. 12. 2004
9009 Splošni sklad za drugo                       3.180
-----------------------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na področja proračunske porabe. Področja proračunske porabe so razdeljena na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
2. člen
Spremeni se tretji odstavek 6. člena odloka in se glasi:
Sredstva proračunske rezervacije se v letu 2005 oblikujejo v višini 1,900.000,00 SIT. O porabi sredstev proračunske rezerve odloča župan, o porabi poroča občinskemu svetu.
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-01/05
Črna na Koroškem, dne 17. novembra 2005
Župan
Občine Črna na Koroškem
Janez Švab l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti