Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4653. Program priprave lokacijskega načrta za poslovno industrijsko območje Mirna, stran 11422.

Na podlagi 19. člena Statuta Občine Trebnje (Uradni list RS, št. 50/95 in 80/98), 12., 27. in 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) je župan Občine Trebnje sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za poslovno industrijsko območje Mirna
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo lokacijskega načrta
Predmet tega programa priprave je lokacijski načrt za poslovno industrijsko območje Mirna v Občini Trebnje.
 
II. Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Območje nove predvidene obrtno industrijske cone na Mirni je locirano na južnem robu naselja Mirna, natančneje severno in vzhodno od obstoječega proizvodnega kompleksa – tovarne sadnih izdelkov Greda, d.o.o.
Zaradi povečanja težnje po gospodarskem razvoju območja, se je izoblikovala ideja o nadaljnji širitvi obstoječega območja, in sicer na lokaciji južno od železniške proge Trebnje – Sevnica. Lokacija je v skladu s prostorskim planom Občine Trebnje že namenjena lociranju tovrstnih dejavnosti. Območje se nahaja v neposredni bližini regionalne ceste R1-215 Trebnje – Mokronog – Boštanj, kar pomeni hiter dostop, omogoča pa tudi kvalitetno funkcioniranje ter možnosti nadaljnjega razvoja cone.
Obravnavane površine na območju obdelave obsegajo nepozidane površine, ki so v naravi travniki. S predvidenimi posegi pa bo območje namenjeno ureditvi več parcel za obrtno – industrijsko dejavnost, v skupni velikosti cca 5 ha.
Na območju obravnavane cone še niso znani vsi potencialni investitorji ter programi.
Nedorečen program zato zahteva fleksibilnost v oblikovanju cone, prav tako pa tudi fleksibilnost v organizaciji prostora na posamezni parceli.
Dne 19. oktobra 2005 je Občina Trebnje skladno z 28. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1; v nadaljnjem besedilu: Zakon o urejanju prostora) sklicala prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je bil objavljen v dveh sredstvih javnega obveščanja, in sicer v Dolenjskem listu in v Dnevniku. Osebno so bili vabljeni nosilci urejanja prostora iz IV. točke tega programa priprave, predstavniki KS Mirna in OZ Unitehna z.o.o.
Priprava lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz VI. točke tega programa priprave ter
– predloga lokacijskega načrta,
ki se izdelajo v skladu z Zakonom o urejanju prostora, Uredbo o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Pri pripravi lokacijskega načrta se upoštevajo Odloki z vsemi spremembami o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Trebnje za obdobje od leta 1986 do 2000 (skupščinski Dolenjski list št. 2/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 7/02, 59/04 in 82/04) in prostorskih sestavin srednjeročnega plana za obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski Dolenjski list, št. 19/86, 16/90, Uradni list RS, št. 35/93, 50/97, 61/98, 18/00, 7/02, 59/04 in 82/04), Urbanistične zasnove Mirna (Uradni list RS, št. 36/92 in 65/04) ter vse zakonodaje in predpise v zvezi s prostorom.
V skladu z določbami Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) je bilo Ministrstvo za okolje in prostor zaprošeno, da preuči, ali lokacijski načrt vsebuje posege v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v skladu z zakonom, ki ureja področje varstva okolja oziroma v skladu z zakonom, ki ureja področje ohranjanja narave in lahko pomembno vpliva na zavarovana območja, posebna varstvena območja ali potencialna posebna ohranitvena območja (v nadaljnjem besedilu: varovana območja).
Celovita presoja vplivov na okolje bo izdelana, če bo Ministrstvo za okolje in prostor odločilo, da je v postopku priprave in sprejemanja LN za poslovno industrijsko območje Mirna le-to treba izvesti.
 
III. Nosilci nalog in njihove obveznosti pri financiranju priprave lokacijskega načrta
Pripravljavec lokacijskega načrta je Občina Trebnje skupaj z županom Občine Trebnje in s strokovnimi službami.
Pripravljavec poskrbi, da nosilec strokovnih aktivnosti, ki vodi postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta:
– izdela tekstualni in grafični del lokacijskega načrta v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave,
– pridobi smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
– sodeluje na organizirani javni obravnavi ter v vseh postopkih sprejemanja lokacijskega načrta,
– pripravi strokovno mnenje o zbranih pripombah, ki bo podlaga za odločanje in sprejemanje lokacijskega načrta.
Naročnik in investitor vseh strokovnih podlag ter lokacijskega načrta je Obrtna zadruga UNITEHNA, z.o.o. iz Mirne, ki zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag, geodetskega načrta ter lokacijskega načrta, če ni s pogodbo ali dogovorom drugače določeno.
Izdelovalec lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: načrtovalec) je GPI, d.o.o. iz Novega mesta.
 
IV. Nosilci urejanja prostora
Državni organi oziroma organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil, ki v skladu z Zakonom o urejanju prostora predstavljajo nosilce urejanja prostora in ki v konkretnem postopku priprave lokacijskega načrta odločajo ali soodločajo o zadevah urejanja prostora, so:
   1. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
    upravljanje z vodami, Vojkova 1b, Ljubljana,
  2. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za
    upravljanje z vodami – Oddelek območja spodnje Save, Novi trg 9,
    Novo mesto,
  3. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Sektor za
    ohranjanje narave, Vojkova 52, Ljubljana,
  4. Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b,
    Ljubljana,
  5. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in
    drugimi nesrečami, Območna enota Novo mesto, Seidlova cesta 1, Novo mesto,
  6. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota
    Novo mesto, Kočevarjeva ulica 1, 8000 Novo mesto,
  7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za upravljanje,
    vzdrževanje in varstvo cest, Območje Novo mesto, Ljubljanska 
    cesta 47, p.p. 630, 8104 Novo mesto,
  8. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Novo
    mesto, Skalickega 1, Novo mesto,
  9. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Novo mesto, Adamičeva
    ulica 2, Novo mesto,
  10. Zavod za gozdove Slovenije, OE Brežice, Bratov Milavec 61, Brežice,
  11. Elektro Celje, PE Krško, Cesta 4. julija 32, Krško,
  12. Komunala Trebnje d.o.o., Goliev trg 9, Trebnje,
  13. Telekom Slovenije, PE Novo mesto, Novi trg 7a, Novo mesto,
  14. Dana d.d., Glavna cesta 34, 8233 Mirna,
  15. Upravljavec CČN Mirna – GOP d.o.o., Sokolska 1, 8233 Mirna,
  16. Javna agencija za železniški promet RS, Kopitarjeva ul. 5, Maribor,
  17. Krajevna skupnost Mirna.
Če se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice in mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se njihove smernice in mnenja pridobijo v postopku.
Nosilci urejanja prostora morajo v 30 dneh od prejema vloge in dokumentacije za pridobitev smernic in mnenj posredovati svoje smernice in mnenja pisno, sicer se šteje, da pogojev nimajo in zato njihovo sodelovanje in mnenje k predlogu lokacijskega načrta ni potrebno.
 
V. Način pridobitve strokovnih rešitev
Rešitve se izdelajo na podlagi analize prostora, pridobljenih smernic in analize le-teh, priporočil s prostorske konference ter ob upoštevanju programskih izhodišč, določenih v II. točki tega programa priprave.
 
VI. Seznam potrebnih strokovnih podlag, način njihove pridobitve in pridobitve geodetskih podlag
Pri izdelavi strokovnih podlag in lokacijskega načrta je treba upoštevati vse predhodno izdelane strokovne podlage in vsa druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine. Za izdelavo lokacijskega načrta se uporabijo kartografske podlage, ki morajo biti usklajene s katastrskimi podatki in jih pridobi naročnik lokacijskega načrta, ter podlage iz veljavnih prostorskih sestavin občinskih planskih aktov.
Pred izdelavo predloga lokacijskega načrta se izdelajo naslednje strokovne podlage:
– idejna zasnova načrtovanega obrtno industrijskega območja, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve z ustreznim poročilom in utemeljitvijo;
– idejna zasnova novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste;
– idejna zasnova rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami;
– prikaz vplivnega območja pričakovanih posameznih vrst vplivov načrtovanih objektov na okolico;
– celovito presojo vplivov na okolje, če bo tako odločilo Ministrstvo za okolje in prostor;
– morebitne druge strokovne podlage, ki bodo izhajale iz smernic nosilcev urejanja prostora, po potrebi tudi strokovne podlage v zvezi z ukrepi v času gradnje.
Podlaga za izdelavo predloga lokacijskega načrta je geodetski načrt izdelan v skladu s Pravilnikom o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04). Predlog lokacijskega načrta mora vsebovati tudi podatke o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic.
 
VII. Postopek in roki za pripravo lokacijskega načrta
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
– strokovne službe Občine Trebnje organizirajo in izvedejo prostorsko konferenco v roku najmanj 14 dni pred sprejetjem tega programa priprave;
– predlog LN se dostavi na Občino Trebnje v roku 60 dni po pridobitvi in uskladitvi s smernicami nosilcev urejanja prostora;
– župan Občine Trebnje po drugi prostorski konferenci sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi predloga LN; sklep o javni razgrnitvi se objavi v Uradnem listu RS;
– javna razgrnitev predloga LN se izvede na sedežu Občine Trebnje ter KS Mirna in traja trideset dni po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee; javna razprava o predlogu LN se izvede v KS Mirna;
– občani, organi in organizacije, skupnosti ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti so obveščeni o javni razgrnitvi na krajevno običajen način; svoje pisne pripombe lahko podajo v času trajanja javne razgrnitve predloga LN;
– s predlogom LN se seznani Občinski svet Občine Trebnje, ki zavzame tudi dokončno stališče do pripomb, če strokovne službe in župan ocenijo, da so pripombe take narave, da je z njimi Občinski svet nujno potrebno seznaniti;
– strokovne službe Občine Trebnje v roku 14 dni po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnje alinee naložijo izdelovalcu LN, da poskrbi za pripravo usklajenega predloga LN;
– župan Občine Trebnje posreduje usklajen predlog LN Občinskemu svetu Občine Trebnje v sprejem.
 
VIII. Objava programa priprave
Ta program priprave za lokacijski načrt za poslovno industrijsko območje Mirna začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35003-00001/2005
Trebnje, dne 16. novembra 2005
Župan
Občine Trebnje
Ciril Metod Pungartnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti