Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4627. Pravilnik o sofinanciranju dejavnosti turističnih društev na območju Občine Gorenja vas – Poljane, stran 11375.

Na podlagi 3. člena Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) in Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (UVG, št. 22/99, Uradni list RS, št. 80/01) je Občinski svet Občine Gorenja vas – Poljane na 20. redni seji dne 17. 11. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju dejavnosti turističnih društev na območju Občine Gorenja vas – Poljane
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in merila za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na območju Občine Gorenja vas – Poljane.
2. člen
Upravičenci do sredstev so turistična društva v občini, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež na območju Občine Gorenja vas – Poljane,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– da izvajajo organizirano redno dejavnost,
– da imajo poravnane vse davke ter druge obvezne zakonske ter poslovne obveznosti,
– da redno – letno, do konca februarja, dostavijo občini podatke o članstvu.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na območju Občine Gorenja vas – Poljane.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za investicije v prostore društev in stalni neprogramski stroški društev.
Aktivnosti, ki se sofinancirajo iz katerekoli druge postavke občinskega proračuna, niso predmet tega pravilnika.
Društvo, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih občinskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno prek tega razpisa. Ravno tako ne sme društvo, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova tega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva iz proračuna Občine Gorenja vas – Poljane.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Višina sredstev za sofinanciranje dejavnosti turističnih društev na območju Občine Gorenja vas – Poljane se določi v proračunu občine. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan v javnem glasilu oziroma v sredstvih javnega obveščanja.
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo aktivnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– okvirno vrednost finančnih sredstev,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo prosilci priložiti k prijavi,
– naslov, na katerega prosilci vložijo prijave,
– rok za oddajo prijav,
– rok, v katerem bodo prosilci obveščeni o izidu javnega razpisa.
Društva se prijavijo na razpis z razpisno dokumentacijo, ki jo pripravi občinska uprava.
5. člen
Vloge za dodelitev sredstev v skladu z razpisnimi pogoji obravnava odbor za gospodarstvo, ki pripravi predlog višine sofinanciranja. Predlog razdelitve sredstev se posreduje županu, ki o delitvi sredstev odloči s sklepom.
Z društvi sklene Občina Gorenja vas – Poljane pogodbo o sofinanciranju.
Pogodba vsebuje:
– naziv in naslov društva,
– navedbo aktivnosti, ki se sofinancirajo,
– višino dodeljenih sredstev in način sofinanciranja,
– način nadzora nad porabo sredstev,
– določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe sredstev,
– druga določila, pomembna za izvedbo sofinanciranja programa aktivnosti.
Sofinanciranje se izvede najkasneje v enem mesecu po prejemu poročila o izvedeni aktivnosti. Kolikor aktivnosti niso izvedene v celoti se sofinanciranje izvede po posameznih točkah pogodbe kot akontacija v višini 60% odobrenih sredstev, razlika v višini 40% pa se nakaže po prejemu poročila o izvednih aktivnostih.
III. VSEBINSKA DOLOČILA
6. člen
Predmet sofinanciranja dejavnosti turističnih društev na območju Občine Gorenja vas – Poljane so praviloma aktivnosti z naslednjimi vsebinami:
– izvajanje promocijskih aktivnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd.,
– izdajanje promocijskega materiala: zgibanka, razglednice ipd.,
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma: organizacija in izvedba raznih natečajev (npr. »najlepše urejena hiša« ipd.,
– akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepševanja okolja ter oblikovanje turističnih produktov s področja rekreacijskih aktivnosti: urejanje in vzdrževanje kolesarskih in sprehajalnih poti, razgledišč, čistilne akcije in podobno ipd.,
– organiziranje in izvedba turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena,
– aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka: organizacija delavnic za otroke in mladino,
– šolanje in izpopolnjevanje kadrov za namene pospeševanja turizma: organiziranje raznih delavnic, predavanj,
– oblikovanje turističnih proizvodov in turistične ponudbe kraja.
IV. MERILA
7. člen
Višina sofinanciranja se določi na podlagi izpolnjevanja naslednjih meril:
1. Število članov v društvu:
– do petdeset članov                         25 točk
– nad petdeset članov                        50 točk
 
2. Aktivnosti v razpisanem letu:
2.1.   izvajanje promocijskih aktivnosti
     lokalnega in širšega pomena:
2.1.1.  predstavitev občine in društva
     na raznih sejmih, razstavah
     in drugih prireditvah v Sloveniji
     (društvo navede število
     predvidenih predstavitev,
     vendar največ 10, v poročilu
     pa navede kraj predstavitve)         25 točk/predstavitev
2.1.2.  predstavitev občine in društva
     na raznih sejmih, razstavah
     in drugih prireditvah v tujini        50 točk/predstavitev

2.2.   izdajanje promocijskega materiala:
2.2.1.  zgibanka                     25 točk/zgibanko
2.2.2.  razglednice                  25 točk/razglednico
2.3.   spodbujanje lokalnega prebivalstva
     za sodelovanje pri aktivnostih
     pospeševanja turizma:
2.3.1.  organizacija in izvedba
     raznih natečajev                 100 točk/natečaj
2.4.   akcije na področju ohranjanja
     kulturne in naravne dediščine,
     urejanja in olepševanja okolja
     ter oblikovanje turističnih
     produktov s področja rekreacijskih
     aktivnosti:
2.4.1.  urejanje kolesarskih in sprehajalnih poti,
     razgledišč                      50 točk/leto
2.4.2.  vzdrževanje kolesarskih
     in sprehajalnih poti, razgledišč           25 točk/leto
2.4.3.  čistilne akcije                    25 točk/leto
2.4.4.  akcije na področju ohranjanja kulturne
     in naravne dediščine                 50 točk/leto
2.5.   organiziranje in izvedba turističnih
     prireditev lokalnega in širšega pomena:
2.5.1.  poldnevna prireditev              50 točk/prireditev
2.5.2.  celodnevna prireditev:
2.5.2.1. etnografske, etnološke
     prireditve                 250 točk/prireditev/dan
2.5.2.2. ostale prireditve              100 točk/prireditev/dan
2.5.3.  društvo je organizator
     in izvajalec prireditve             25 točk/prireditev
2.5.4.  v okviru prireditve sodeluje
     več društev                   25 točk/prireditev
2.6.   aktivnosti za zagotavljanje
     turističnega podmladka:
2.6.1.  organizacija delavnic za otroke
     in mladino                      25 točk/leto
2.7.   šolanje in izpopolnjevanje kadrov
     za namene pospeševanja turizma:
2.7.1.  organiziranje raznih
     delavnic, predavanj         15 točk/delavnico, predavanje
2.8.   oblikovanje turističnih proizvodov
     in turistične ponudbe:
2.8.1.  subvencioniranje izdelave čipke
     (dotacija za klekljarice)              100 točk/leto
2.8.2.  ostali proizvodi                   50 točk/leto
2.8.3.  oblikovanje nove turistične ponudbe
     (programov)                     100 točk/leto
2.8.4.  trženje obstoječe turistične ponudbe
     (programov)                      25 točk/leto
 
3. Drugo:
3.1. izobraževanje članov društva                25 točk/leto
Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila vseh društev in razpoložljivih sredstev.
8. člen
Merila so določena v točkah. Vrednost točke se izračuna vsako leto na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih aktivnosti.
9. člen
Če društvo sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Društvo, ki krši določila prvega in drugega odstavka, ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna na naslednjem javnem razpisu občine.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
10. člen
Porabniki občinskih proračunskih sredstev so dolžni izvajati turistično dejavnost v skladu s tem pravilnikom.
11. člen
Občinska uprava je dolžna spremljati izvajanje turistične dejavnosti društev, ki je predmet tega pravilnika.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0200-355-14/05
Gorenja vas, dne 17. novembra 2005
Župan
Občine Gorenja vas – Poljane
Jože Bogataj l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti