Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4639. Program priprave za občinski lokacijski načrt stanovanjsko – poslovni objekt Jakčeva, stran 11382.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1) in na podlagi Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je župan Mestne občine Novo mesto dne 3. 11. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt stanovanjsko – poslovni objekt Jakčeva
1. člen
(Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta)
(1) Ocena stanja:
1. Obravnavano območje se nahaja sredi stanovanjske soseske Jakčeva ulica – Ragovska ulica. V okviru te soseske je manjša trgovina z osnovnimi življenjskimi potrebščinami (Mercator), otroški vrtec z igriščem (v popoldanskem času je igrišče nedostopno za okoliške prebivalce), na robu naselja pa je, kot eden od dodatnih javnih programov, tudi pošta. Najbližja osnovna šola je na Grmu. Območje je kotanjaste oblike, je zatravljena, deloma pa jo obroblja drevje.
2. Ob zelenici so razporejene parkirne površine stanovalcev blokov, del površine pa zasedajo: kiosk s ponudbo sadja in zelenjave, kiosk z gostinsko ponudbo (bar) ter lesene barake (garaže). Površina je primerna za pozidavo s stanovanjsko-poslovnim objektom.
(2) Razlogi za pripravo lokacijskega načrta:
1. Nujna je sanacija neustrezno urejenega prostora sredi naselja (nefunkcionalna kotanja). S tem se bo izboljšala kvaliteta bivanja in vizualna podoba (izgradnja kvalitetne sodobne arhitekture, ki se odziva tudi na stanje v obstoječem grajenem okolju), pridobile nove stanovanjske enote, povečale se bodo parkirne kapacitete v blokovskem naselju, izboljšala se bo trgovska in storitvena oskrba stanovanjskega območja ter uredile zelene površine.
2. Na območju nepozidanih gradbenih parcel se v OLN predvidi natančnejšo namensko rabo ter druge urbanistične pogoje za posege v prostor, ki v PUP niso določeni.
(3) Pravna podlaga:
OLN se pripravi v skladu z določili Zakona o urejanju prostora ZUreP-1 (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popr. in 58/03 – ZZK-1), Odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča s spremembami in dopolnitvami (Uradni list RS, št. 7/92, 32/93, 22/95, 37/95, 41/95, 35/97, 40/98, 38/99, 60/99, 96/00, 49/01, 69/02, 92/02 in 49/05), v nadaljevanju PUP-Novo mesto, Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04) ter Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02).
(4) Prostorski akti MO NM:
Prostor trenutno ureja Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za Novo mesto (izven mestnega jedra) in predmestna središča, ki določa, da na US II J52 (obravnavano območje) do sprejetja URN niso dovoljene gradnje in spremembe namembnosti.
»II/J5« – Ul. Majde Šilc/Ragovska ulica
J51 – Ragovska ulica (zelene površine in parkirišča ob blokih)
OMEJITEV POSEGOV: Dovoljena sprememba namembnosti zemljišča v javne prometne površine, ostale spremembe namembnosti niso dovoljene razen minimalne širine trgovine za lastne potrebe.
V US J52 do sprejetja URN niso dovoljene gradnje in spremembe namembnosti.
2. člen
(Predmet in programska izhodišča priprave OLN)
1. Predvideni OLN je namenjen prostorski ureditvi pozidave s stanovanjsko – poslovnim objektom z garažno hišo ter ureditvi zelenih, rekreativnih, parkovnih površin.
2. Pri načrtovanju stanovanjsko – poslovnega objekta in okoliške ureditve v okviru nove pozidave je nujno zagotoviti, da bo novi poseg smiselno umeščen med obstoječo pozidavo.
3. Zagotoviti je potrebno parkirišča za celoten program in za manjkajoča parkirna mesta v vplivnem območju, ki se ga posebej določi. Novi predvideni poslovni prostori in stanovanjske enote morajo imeti zagotovljene parkirne površine po Tehničnih normativih za projektiranje in opremo mestnih prometnih površin (Prometnotehniški inštitut FAGG, Ljubljana, 1991). Morebitna podzemna garažna hiša mora zagotavljati parkirna mesta za stanovalce novogradnje kot tudi stanovalce obstoječe stanovanjske soseske, ki se soočajo s pomanjkanjem prostora za parkiranje.
4. Zagotoviti je potrebno zelene površine za rekreacijo in z umestitvijo otroškega igrišča (igrala za otroke).
5. Višina načrtovanega objekta naj ne presega višine interpolacijske linije med objekti na Ragovski in Jakčevi ulici.
6. Pri načrtovanju objekta je potrebno urediti obstoječe križišče, uvoz v parkirno hišo, zagotoviti možnost dostave ter vse prometne ureditve uskladiti z obstoječimi ureditvami.
7. Pri izdelavi OLN je potrebno upoštevati projektno nalogo stanovanjsko – poslovni objekt Jakčeva.
Predmet obravnave v lokacijskem načrtu je določitev podrobnejše namenske rabe površin in določitev pogojev za:
– gradnjo,
– gradnjo gospodarske infrastrukture,
– pogoje za urejanje obstoječe grajene strukture vključno z infrastrukturo in javnimi površinami.
3. člen
(Ureditveno območje lokacijskega načrta)
Območje načrtovanega lokacijskega načrta za bodočo pozidavo se nahaja med bloki Jakčeva ulica 16, 18, ter Ragovska ulica 19, 20, 21, 22 in obsega cca. 77,5 a. Načrtovana pozidava je predvidena na parcelni številki 202, vplivno oziroma ureditveno območje pa obsega tudi parcele št. 200, 201, 203, 204, 205 in 183, ki so vse v k.o. Kandija.
Če se v fazi izdelave strokovnih podlag ugotovi, da je potrebno zaradi ureditev vključiti tudi druge parcele, se v predlogu OLN ureditveno območje lahko razširi ali zmanjša.
4. člen
(Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OLN)
(1) Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave OLN podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu OLN pa mnenje, so:
1. JP Elektro Ljubljana d.d., DE Novo mesto – za področje distribucije električne energije, Ljubljanska 7, 8000 Novo mesto;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Novo mesto, Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto;
3. Komunala Novo mesto, d.o.o. – področje oskrbe z vodo ter odvajanja in čiščenja odpadnih vod, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto;
4. Mestna občina Novo mesto, Oddelek za krajevne skupnosti in komunalne zadeve, Novi trg 6, 8000 Novo mesto;
5. Istrabenz plini d.o.o., PE Osrednja Slovenija, Podbevškova ulica 10, 8000 Novo mesto;
6. Telekom Slovenije, PE Novo mesto – za področje telekomunikacij in zvez, Novi trg 7a, 8000 Novo mesto;
7. Telemach d.o.o., Cesta ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana;
8. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, če bi se v postopku priprave lokacijskega načrta pokazalo, da so tangirani.
(2) Pristojni nosilci urejanja prostora so dolžni v skladu z 29. in 33. členom ZUreP-1 v roku 30 dni podati smernice za načrtovanje kakor tudi mnenje k dopolnjenemu predlogu. Rok za izdelavo smernic je lahko daljši, če tako določa kateri od zakonov, ki opredeljujejo delovanje nosilcev urejanja prostora, vendar ne daljši od zakonsko določenega. V primeru molka nosilca urejanja prostora pri izdaji smernic se šteje, da nimajo smernic, v primeru molka pri izdaji mnenj se šteje, da na predvideno prostorsko ureditev nimajo pripomb.
(3) Postopek priprave OLN vodi Občinska uprava Mestne občine Novo mesto.
(4) Izdelovalec OLN mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo členi od 156. do 160. ZUreP-1 in se v primeru investitorstva OLN MO NM izbere na osnovi določil, ki jih določa Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04).
5. člen
(Strokovne podlage za načrtovanje prostorske ureditve)
   (1) Pri pripravi OLN je potrebno upoštevati veljavne prostorske akte
občine, podatke o prostoru ter že izdelane strokovne podlage, in sicer:
  – prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Novo mesto za obdobje
od leta 1986 do leta 2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Novo
mesto za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Novo
mesto,
  – podatke o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
  – katastrski načrt,
  – orto foto načrt.
    (2) Za načrtovanje predvidene prostorske ureditve je potrebno
izdelati še naslednje strokovne podlage:
  – geodetski načrt z vnosom vseh objektov ter horizontalnih in
vertikalnih koordinatnih točk gospodarske javne infrastrukture.
    (3) Strokovne podlage za OLN se pripravijo v obsegu in vsebini, kot
jih predpisuje Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in
občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni
list RS, št. 86/04).
    (4) V postopku izdelave OLN se v primeru posebnih in zakonskih potreb
pripravijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage, ki niso predmet osnovne
pogodbe z izdelovalcem.
    (5) V postopku priprave OLN ni treba izvesti celovite presoje vplivov
na okolje (Odločba Ministrstva za okolje in prostor, št. 35409-27/2005 – IL,
z dne 5. 10. 2005).
6. člen
(Način pridobitve strokovnih rešitev)
Na podlagi izdelane projektne naloge se pridobijo najmanj tri variantne urbanistično – arhitekturne rešitve različnih avtorjev, ki jih izbere investitor. Izdelane morajo biti v skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
Strokovna komisija, sestavljena iz članov, ki jih predlagata pripravljavec in investitor, izbere strokovno rešitev izmed izdelanih vsaj treh variantnih rešitev. Izbrana variantna rešitev bo podlaga za pripravo strokovne rešitve, ki se jo prikaže v predlogu OLN.
7. člen
(Način pridobitve geodetskih podlag)
Geodetski načrt za obravnavano območje zagotovi naročnik (investitor) tega dokumenta.
8. člen
(Roki izdelave OLN)
Roki izdelave OLN so:
– pridobitev podatkov iz javnih evidenc (30 dni po uveljavitvi programa priprave);
– izbira izdelovalca (30 dni po uveljavitvi programa priprave);
– poziv pristojnim nosilcem urejanja prostora, da v roku 30 dni dajo smernice za načrtovanje; v primeru molka nosilca urejanja prostora se šteje, da nimajo smernic (30 dni po uveljavitvi programa priprave, če resorna zakonodaja ne določa daljšega roka); gradivo za smernice pripravi izdelovalec s pooblastilom občine;
– izdelava strokovnih podlag za pripravo predloga (30 dni po pridobitvi smernic);
– predlog lokacijskega načrta (45 dni po pridobitvi smernic);
– izvede se druga prostorska konferenca;
– župan sprejme sklep o javni razgrnitvi OLN;
– najmanj 14 dni po izvedbi prostorske konference se OLN javno razgrne za 30 dni in organizira se javna obravnava;
– v času javne razgrnitve Občinski svet MO NM obravnava predlog OLN;
– župan zavzame stališča do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve v 15 dneh po prejetju stališč do pripomb;
– v 30 dneh izdelovalec dopolni prostorski akt v skladu s stališči do pripomb in predlogov danih v času javne razgrnitve;
– pozove se nosilce urejanja prostora, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu OLN v roku 30 dni;
– izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog v 15 dneh po pridobitvi mnenj;
– župan posreduje usklajen dopolnjen predlog OLN Občinskemu svetu MO NM v obravnavo in sprejem;
– tekstualni del odloka se objavi v uradnem glasilu.
9. člen
(Obveznosti financiranja priprave OLN)
Sredstva za pripravo OLN zagotovi investitor OLN. Pripravljavec OLN je MO NM.
10. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-05-5/2005 – 1907
Novo mesto, 3. novembra 2005
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti