Uradni list

Številka 106
Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 106/2005 z dne 25. 11. 2005

Kazalo

4608. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2005, stran 11335.

Na podlagi 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo; ZLS-UPB1), 3. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97, 56/98, 1/99 in 79/99) in 16. in 94. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 21/99, 12/01 in 69/02) je Občinski svet Občine Cankova na 22. redni seji dne 4. 11. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o proračunu Občine Cankova za leto 2005
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Cankova za leto 2005 (Uradni list RS, št. 41/05) se v 3. členu spremeni odstavek ter se glasi:
Proračun Občine Cankova za leto 2005 se določa v naslednjih zneskih:
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
-----------------------------------------------------------------------------
A)  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                  Znesek
Konto Naziv                            v tisoč SIT
-----------------------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)                301.038
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)                     98.193
70  DAVČNI PRIHODKI                         78.951
   700 Davki na dohodek in dobiček                 62.519
   703 Davki na premoženje                     12.347
   704 Domači davki na blago in storitve               4.085
   706 Drugi davki                            0
71  NEDAVČNI PRIHODKI                        19.242
   710 Udeležba na dobičku
     in dohodki od premoženja                   1.928
   711 Takse in pristojbine                      835
   712 Denarne kazni                         1.050
   713 Prihodki od prodaje blaga in storitev              32
   714 Drugi nedavčni prihodki                   15.397
72  KAPITALSKI PRIHODKI                        2.210
   720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev              40
   721 Prihodki od prodaje zalog                     0
   722 Prihodki od prodaje zemljišč
     in nematerialnega premoženja                 2.170
73  PREJETE DONACIJE                         1.185
   730 Prejete donacije iz domačih virov               1.185
   731 Prejete donacije iz tujine                    0
74  TRANSFERNI PRIHODKI                       199.450
   740 Transferni prihodki
     iz drugih javnofinančnih institucij             199.450
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                  320.297
40  TEKOČI ODHODKI                          78.505
   400 Plače in drugi izdatki zaposlenim              21.242
   401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost          2.735
   402 Izdatki za blago in storitve                 47.208
   403 Plačila domačih obresti                    4.320
   409 Rezerve                            3.000
41  TEKOČI TRANSFERI                         89.704
   410 Subvencije                          4.300
   411 Transferi posameznikom
     in gospodinjstvom                      54.921
   412 Transferi neprofitnim organizacijam
     in ustanovam                         8.120
   413 Drugi tekoči domači transferi                22.363
   414 Tekoči transferi v tujino                     0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI                      141.070
   420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev             141.070
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI                     11.018
   430 Investicijski transferi                   11.018
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)
   (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)                   -19.259
 
B)  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
   IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV                   647
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                    647
   750 Prejeta vračila danih posojil                  647
   751 Prodaja kapitalskih deležev
   752 Kupnine iz naslova privatizacije
   (750+751+752)                            647
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV (440+441+442)                         0
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH
   DELEŽEV                                0
   440 DANA POSOJILA IN POVEČANJE
     KAPITALSKIH DELEŽEV
   441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb              0
   442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije
VI.  PREJETA MINUS DANA POSOJILA
   IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
    (IV.-V.)                              647
C)  RAČUN FINANCIRANJA
VII. ZADOLŽEVANJE (500)                        41.300
50  ZADOLŽEVANJE                           41.300
   500 Domače zadolževanje                     41.300
VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)                      21.319
55  ODPLAČILO DOLGA                         21.319
   550 Odplačilo domačega dolga                   21.319
IX.  SPREMEMBA STANJA SREDSTEV
   NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               1.369
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)                  19.981
XI.  NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-VIII-IX=-III)             19.259
-----------------------------------------------------------------------------
Splošni del občinskega proračuna – odhodki, sestavljen po funkcionalni klasifikaciji po področjih proračunske porabe in posebni del, sestavljen po ekonomski klasifikaciji javnofinančnih prejemkov in izdatkov na ravni podskupin kontov ter načrt razvojnih programov so priloga k temu odloku.
2. člen
Doda se nov 22. člen, ki se glasi:
»Če se zaradi neenakomernega pritekanja prejemkov izvrševanje proračuna ne more ravnovesiti, se lahko občina likvidnostno zadolži, vendar največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna.«
3. člen
Doda se nov 23. člen, ki se glasi:
»V skladu z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju se odpreta namenski postavki za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami pri neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikih proračuna Občine Cankova.
Sredstva so namenjena za odpravo nesorazmerij v plačah.«.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 40302-04/2005
Cankova, dne 4. novembra 2005
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti