Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

942. Uredba o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena Zakona o javnih financah
943. Uredba o dodatni delovni uspešnosti v javnem sektorju
944. Uredba o registru neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin
945. Uredba o določitvi seznama del na področju geodetske dejavnosti, katerih izvedba vpliva ali bi lahko vplivala na varnost življenja ali zdravja ljudi
946. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga s hmeljem
947. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga za ovčje in kozje meso
948. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga za sladkor
949. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ureditvi trga za goveje meso
950. Uredba o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki
951. Uredba o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah do 10 MW nazivne moči, za katere je bilo pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje
952. Uredba o spremembi Uredbe o taksi za obremenjevanje vode

Odloki

953. Odlok o programu priprave lokacijskega načrta za vplivno območje plazu Slano Blato v Občini Ajdovščina

Sklepi

955. Sklep o spremembi sklepa o ustanovitvi in nalogah Sveta Vlade Republike Slovenije za študentska vprašanja

Drugi akti

954. Spremembe in dopolnitve Akta o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva

MINISTRSTVA

956. Pravilnik o spremembah pravilnika o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje klasične prašičje kuge - Pestis suum
957. Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje bolezni modrikastega jezika - bluetongue
958. Pravilnik o letnem gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Glince-Črnuče (2004)
959. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Nazarje (2003-2012)
960. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2003-2012)
961. Pravilnik o poročanju o naložbah prostih denarnih sredstev
962. Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja za mesec februar 2004
1009. Sklep o javni razgrnitvi predloga državnega lokacijskega načrta za preložitev regionalne ceste RII-420 na območju naselja Dobova

BANKA SLOVENIJE

963. Sklep o dajanju priložnostnih kovancev ob 250-letnici rojstva Jurija Vege v prodajo in obtok
964. Sklep o spremembi sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
965. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih

SODNI SVET

966. Sklep o javnem pozivu sodnikom k vložitvi kandidatur na prosto mesto predsednika Delovnega sodišča v Mariboru in predsednika Okrožnega sodišča na Ptuju
967. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
968. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
969. Sklep o imenovanju sodnika na položaj svetnice okrožnega sodišča
970. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
971. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
972. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča
973. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrajnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

974. Stališče 2 - Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo
975. Koeficienti rasti cen v Republiki Sloveniji, februar 2004
976. Razlaga kolektivne pogodbe za lesarstvo Slovenije

OBČINE

Braslovče

977. Sklep o javni razgrnitvi osnutka lokacijskega načrta za čistilno napravo Braslovče

Črnomelj

978. Odlok o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi lokalne turistične organizacije Bela krajina
979. Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (uradno prečiščeno besedilo)
980. Sklep o javni razgrnitvi predloga sprememb in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za ureditveno območje Črnomlja in naselij Vojna vas, Svibnik, Kanižarica in Blatnik

Dobrovnik

981. Sklep o dopolnitvi sklepa o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna

Dornava

982. Odlok o spremembi in dopolnitvah odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč
983. Sklep o ukinitvi splošnega ljudskega premoženja na zemljišču

Gorenja vas-Poljane

984. Odlok o proračunu Občine Gorenja vas-Poljane za leto 2004

Horjul

985. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev 1. prostorskih sestavin dolgoročnega plana občin in mesta Ljubljana za obdobje 1986-2000 in srednjeročnega družbenega plana občine Ljubljana Vič-Rudnik za obdobje 1986-1990, oboje dopolnitev za območje Občine Horjul in 2. odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje krajevnih skupnosti Horjul Dobrova-del (planske celote V 34 Brezje, V 35 Horjul, V 36 Koreno, V 37 Vrzdenec, V 38 Žažar, V 44 Butajnova, V 45 Šentjošt in V 47 Dobrova)

Ivančna Gorica

986. Sklep o razrešitvi članic in o imenovanju članic uredniškega odbora Občinskega glasila "Klasje"

Jesenice

987. Sklep o podelitvi Naziva častni občan občine Jesenice Bratku Škrlju

Ljubljana

988. Sklep o določitvi višine letne takse
989. Sklep o določitvi stroškov
990. Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o višini in načinu določanja plač oziroma plačil za opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne občine Ljubljana, nagradah članov delovnih teles mestnega sveta in drugih organov Mestne občine Ljubljana ter o povračilih stroškov

Nova Gorica

991. Odlok o spremembi območja naselja Grgarske Ravne in o imenovanju novega naselja Dragovica
992. Sklep o ukinitvi javnega dobra
993. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica

Novo mesto

994. Sklep o javni razgrnitvi

Prebold

995. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Rogatec

996. Odlok o komunalnem nadzorstvu in občinskem redarstvu v Občini Rogatec

Sežana

997. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kosovelova knjižnica Sežana
998. Odlok o proračunu Občine Sežana za leto 2004
999. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za območje UC9 - Športnorekreacijski center v Sežani
1000. Odlok o spremembi odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč na območju Občine Sežana
1001. Odlok o dopolnitvi odloka o priznanjih Občine Sežana
1002. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih finančnih pomoči iz občinskega proračuna - pomoč učencem, dijakom in študentom
1003. Pravilnik o merilih in kriterijih za sofinanciranje izvedbe programov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sežana

Slovenj Gradec

1004. Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta "CT1 - Južni vstop 2" v Slovenj Gradcu

Slovenske Konjice

1005. Sklep o spremembi sklepa o načinu financiranja političnih strank v občini
1006. Sklep o potrditvi mandata o opravljanju funkcije nadomestnega člana Občinskega sveta občine Slovenske Konjice

Škofljica

1007. Odlok o spremembah odloka o plačilu komunalnega prispevka

Velenje

1008. Sklep o razpisu prvih rednih volitev v Svet krajevne skupnosti Podkraj in Svet krajevne skupnosti Kavče

POPRAVKI

1. Popravek Odloka o spremembah Odloka o razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma o Zakonu o izvršitvi 8. točke odločbe Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-246/02-28 (OdZIOdlUS-A)

MEDNARODNE POGODBE

Državni zbor Republike Slovenije

17. Akt o nasledstvu sporazumov nekdanje Jugoslavije z Bolgarijo, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in Republiko Bolgarijo (BBONSNJ)
18. Zakon o ratifikaciji Konvencije Unidroit-a o ukradenih ali nezakonito izvoženih predmetih kulturne dediščine (MKUPKD)
19. Zakon o ratifikaciji Pariškega protokola in Sprememb Konvencije o močvirjih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot prebivališča močvirskih ptic (MPPKM)
20. Zakon o ratifikaciji Sporazuma o ustanovitvi Generalne komisije za ribištvo v Sredozemlju (MSGKRS)
21. Zakon o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Kabinetom ministrov Ukrajine o pomorskem prometu (BUKPM)

Vlada Republike Slovenije

22. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za obrambo Zvezne republike Nemčije o sodelovanju na področju vojaške geografije
23. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o podaljšanju veljavnosti Kodeksa obnašanja ribičev med izvajanjem ribolova

Ministrstvo za zunanje zadeve

1. Obvestilo o začetku oziroma prenehanju veljavnosti mednarodnih pogodb
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti