Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

960. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2003-2012), stran 2605.

Na podlagi sedmega odstavka 14. člena zakona o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odl. US, 56/99 – ZON, 67/02 – ZG-A in 110/02 – ZGO-1) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2003–2012)
1. člen
S tem pravilnikom se sprejme gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Trnovo (2003–2012), št. 01-17/03 z dne 16. septembra 2003, ki ga je izdelal Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Tolmin.
2. člen
Gozdnogospodarska enota Trnovo, ki meri 4614 ha, se nahaja v Gozdnogospodarskem območju Tolmin, v občin Nova Gorica, oziroma v katastrskih občinah Lokve, Trnovo, Lazna, Čepovan, Vitovlje.
3. člen
V gozdnogospodarski enoti Trnovo je z dnem 1. 1. 2003 ugotovljeno naslednje stanje gozdov:
A) površina: 4.325,04 ha, od katere je:
– 3.720,47 ha večnamenskih gozdov, 109,42 ha gozdov s posebnim namenom, v katerih gozdnogospodarski ukrepi niso dovoljeni, in 495,15 ha varovalnih gozdov;
– 4.203,32 ha državnih gozdov, 121,72 ha zasebnih gozdov v lasti fizičnih oseb,
B) lesna zaloga: 292 m3/ha, od tega 96 m3/ha iglavcev in 196 m3/ha listavcev,
C) tekoči letni prirastek: 6,2 m3/ha, od tega 1,8 m3/ha iglavcev in 4,4 m3/ha listavcev.
4. člen
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2003–2012) je ob upoštevanju usmeritev iz gozdnogospodarskega načrta Gozdnogospodarskega območja Tolmin (2001–2010), ugotovljenega stanja gozdov, analize preteklega gospodarjenja, zakonitosti razvoja gozdov ter pridobljenih spoznanj pri spremljanju razvoja gozdov v gozdnogospodarski enoti Trnovo, določeno, da so najbolj poudarjene funkcije gozdov, ki določajo način gospodarjenja z gozdom,
– proizvodne funkcije na površini 3.389 ha,
– ekološke funkcije na površini 825 ha ter
– socialne funkcije na površini 169 ha.
Na podlagi funkcij gozdov in njihovega ovrednotenja so v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2003–2012) določeni cilji gospodarjenja z gozdom in gozdnim prostorom ter usmeritve za njihovo doseganje.
5. člen
Na podlagi ciljev in usmeritev iz drugega odstavka prejšnjega člena so v gozdnogospodarski enoti Trnovo za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2012 določeni naslednji ukrepi:
– najvišji možni posek v višini 183.490 m3, od tega 57.940 m3 iglavcev in 125.550 m3 listavcev,
– gojitvena dela, potrebna za ohranitev in razvoj gozdov, na površini 883,62 ha,
– nega mlajšega drogovnjaka na površini 235,59 ha,
– varstvena dela, potrebna za zaščito pred divjadjo, in sicer zaščita s premazom na površini 18,48 ha, z ograjo v dolžini 4.050 m ter s količenjem ali tulci v obsegu 580 kosov,
– nega habitatov prosto živečih živali, in sicer na površini 23,37 ha,
– gradnja gozdnih cest v dolžini 9,25 km.
V gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2003–2012) so določeni ukrepi in načini njihove izvedbe tudi na ravneh gospodarskih razredov in odsekov.
6. člen
Pri izdelavi gozdnogojitvenih načrtov za posamezne ekosisteme in njihove dele v gozdnogospodarski enoti Trnovo v obdobju od uveljavitve tega pravilnika do 31. 12. 2012 se morajo upoštevati cilji, usmeritve in ukrepi, določeni v gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Trnovo (2003–2012).
7. člen
Po en izvod gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo (2003–2012) je na vpogled na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Tolmin, Tumov drevored 17, Tolmin, na sedežu Zavoda za gozdove Slovenije, Krajevne enote Trnovo, Trnovo 7, Trnovo pri Gorici in na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska 56-58, Ljubljana, kjer se hrani tudi dokumentacija v zvezi s postopkom sprejemanja gozdnogospodarskega načrta gozdnogospodarske enote Trnovo (2003–2012).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 322-01-01-7/2001/9
Ljubljana, dne 24. februarja 2004.
EVA 2003-2311-0118
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost