Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

979. Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina (uradno prečiščeno besedilo), stran 2617.

Na podlagi zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/I/94 in 8/96), 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, uradno prečiščeno besedilo) in 17. člena statuta Občine Semič (Uradni list RS, št. 24/03, uradno prečiščeno besedilo) sta Občinski svet občine Črnomelj na 10. redni seji dne 16. 12. 2003 in Občinski svet občine Semič na 10. redni seji dne 5. 2. 2004 sprejela
O D L O K
o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina
(uradno prečiščeno besedilo)
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom, ki ga sprejemajo v enakem besedilu občini:
A) Občina Črnomelj,
B) Občina Semič;
(v nadaljevanju: ustanoviteljici)
se določi način izvajanja dejavnosti razvoja in pospeševanja turizma in podjetništva na območju občin ustanoviteljic.
S tem odlokom Občina Črnomelj, Trg svobode 3, p. Črnomelj in Občina Semič, Štefanov trg 9, p. Semič, ustanavljata javni zavod za izvajanje nalog lokalne turistične organizacije in lokalnega podjetniškega centra z namenom načrtovanja, organiziranja in izvajanja promocijskih in informativnih dejavnosti na območju občin ustanoviteljic, z namenom spodbujanja razvoja turizma in podjetništva, pospeševanja trženja turističnih in drugih storitev ter za sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ
2. člen
Ime javnega zavoda je: Razvojno informacijski center Bela krajina.
Skrajšano ime je: RIC Bela krajina.
Sedež zavoda je: Trg svobode 3, Črnomelj.
Zavod je pravna oseba javnega prava in ima svoj pečat. Pečat je pravokotne oblike, širok 5 cm in visok 1,5 cm z izpisanim imenom zavoda in sedežem zavoda. Ime zavoda je izpisano z velikimi tiskanimi črkami, sedež pa z malimi pisanimi črkami. Število pečatov, pooblastilo za uporabo, način varovanja ipd. se določi s statutom zavoda.
Notranja organizacijska struktura zavoda se določi s statutom zavoda.
V okviru zavoda delujeta naslednji organizacijski enoti:
– lokalna turistična organizacija s turistično informacijskim centrom;
– lokalni podjetniški center.
3. člen
Javni zavod lahko spremeni svoj naziv in sedež po predhodnem soglasju ustanoviteljic.
Soustanoviteljice zavoda so lahko tudi druge lokalne skupnosti.
Prevzem ustanoviteljskih pravic in obveznosti novih ustanoviteljev se uredi s posebno pogodbo.
Zavod se lahko v okviru svoje dejavnosti vključuje in povezuje tudi v druge pravno organizacijske oblike ustanovljene na širšem območju, za kar mora pridobiti predhodno soglasje ustanoviteljic.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
Javni zavod opravlja predvsem naslednje naloge:
– priprava in izvajanje strategije razvoja turizma in malega gospodarstva,
– oblikovanje celovite turistične ponudbe,
– organiziranje in izvajanje informacijske dejavnosti,
– informiranje v okviru turistično in poslovno informacijskih centrov,
– pospeševanje turistične dejavnosti in promocija turistične ponudbe,
– spodbujanje razvoja in urejanje objektov turistične infrastrukture na območju občin ustanoviteljic,
– oblikovanje novih turističnih proizvodov,
– raziskovanje in analiziranje (trg, učinki delovanja),
– organizacija in izvajanje stikov z javnostjo in skupne ekonomske propagande,
– načrtovanje, organiziranje in izvajanje marketinške, informacijske in promocijske dejavnosti (sejmi, borze, prireditve ipd.),
– organizacija in izvajanje prireditvenih dejavnosti ter koordinacija pri sestavi koledarja prireditev,
– sooblikovanje turistične ponudbe Slovenije in njene promocije,
– vključevanje aktivnosti turističnih društev s statusom društev, ki delujejo v javnem interesu,
– na podlagi drugih predpisov in pogodb upravljanje naravnih vrednot zavarovanih območij in kulturnih spomenikov,
– svetovanje in pomoč pri pridobivanju sofinanciranja za posamezne projekte iz lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih virov,
– opravljanje storitev za pravne osebe in podjetnike posameznike (svetovanje in posredovanje raznih informacij, pomoč pri izdelavi in uresničitvi razvojnih projektov, pomoč in svetovanje pri pridobitvi finančnih virov, pomoč pri izdelavi in pripravi dokumentacije za pridobitev posojil in nepovratnih sredstev ipd.),
– povezovanje razpoložljivih kapacitet na področju razvoja in raziskav,
– pomoč in svetovanje pri trženju proizvodov in storitev,
– organizacija in izvajanje usposabljanja,
– sodelovanje in povezovanje z lokalnimi, regionalnimi in nacionalnimi subjekti s področja turizma in malega gospodarstva,
– pripravljanje in aktiviranje razvojnih projektov,
– sodelovanje pri prostorskem planiranju,
– pripravljanje razvojnih projektov v skladu z zahtevami Evropske unije,
– koordinacija med vsemi subjekti, ki vplivajo na razvoj turizma in malega gospodarstva,
– vključevanje in sodelovanje z garancijskim skladom,
– izvajaje nalog, ki jih na zavod prenesejo ustanoviteljice in so namenjene razvoju in pospeševanju turizma in malega gospodarstva,
– izvajanje programov, ki jih bodo na zavod prenesle občine ustanoviteljice ali druge pravne osebe.
Zavod opravlja tudi vse druge naloge, ki so potrebne za njen obstoj in opravljanje v prejšnjem odstavku navedenih nalog.
5. člen
V 5. členu se pri navedbi Zaradi vpisa dejavnosti javnega zavoda v sodni register, se v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti, kot dejavnost zavoda določijo naslednje dejavnosti:
DE/22.11 Izdajanje knjig,
DE/22.12 Izdajanje časopisov,
DE/22.15 Drugo založništvo,
DE/22.22 Drugo tiskarstvo,
G/51.19 Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov,
G/52.47 Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami, papirjem, pisalnimi potrebščinami,
G/52.488 Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah, d.n.,
G/52.620 Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah,
G/52.630 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln,
H/55200 Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih dejavnosti,
I/63.30 Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj; s turizmom povezane dejavnosti, d.n.,
K/71.330 Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem,
K/72.300 Obdelava podatkov,
K/72.400 Dejavnost povezana s podatkovnimi bazami,
K/71.401 Izposoja športne opreme,
K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
K/73. Raziskovanje in razvoj,
K/ 70.200 Dajanje lastnih nepremičnin v najem,
K/ 70.300 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/ 70.320 Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi,
K/ 70.340 Dajanje drugih strojev in opreme v najem,
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje (stiki z javnostjo in komuniciranje),
K/74.40 Ekonomsko propagiranje in oglaševanje,
K/74.832 Fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
K/74.832 Prevajanje,
K/74.833 Druga splošna tajniška opravila in prevajanje,
K/74.81 Fotografske dejavnosti (propagandno fotografiranje),
K/74.841 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
K/74.843 Druge poslovne dejavnosti,
L/75.130 Dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti,
M/80.422 Drugo izobraževanje, d.n.,
O/91.11 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj,
O/91.12 Dejavnost strokovnih združenj,
O/92.12 Distribucija filmov in video filmov,
O/92.31 Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,
O/92.33 Dejavnosti sejmišč in zabaviščnih parkov,
O/92.34 Druge razvedrilne dejavnosti, d.n.,
O/92.40 Dejavnost tiskovnih agencij,
O/92.251 Dejavnost muzejev,
O/92.522 Varstvo kulturne dediščine,
O/92.530 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov,
O/92.72 Druge dejavnosti za sprostitev, d.n.
6. člen
Javni zavod lahko spremeni dejavnost le ob soglasju vseh ustanoviteljic.
7. člen
Finančno računovodska opravila za potrebe javnega zavoda opravlja Občinska uprava občine Črnomelj ali druga pravna ali fizična oseba na podlagi pogodbe.
IV. ORGANI ZAVODA
8. člen
Organi zavoda so:
– svet,
– direktor,
– programski svet.
Svet
9. člen
Svet zavoda ima največ enajst članov, in sicer:
– ustanoviteljica Občina Črnomelj ima tri predstavnike,
– ustanoviteljica Občina Semič ima dva predstavnika,
– en predstavnik turističnih društev, ki delujejo na območju občin ustanoviteljic,
– en predstavnik Območne obrtne zbornice Črnomelj,
– enega člana imenujejo delavci zavoda,
– tri člane imenujejo člani zavoda od katerih je vsaj en član iz Občine Semič."
Predstavnike ustanoviteljev imenujejo občinski sveti, predstavnika turističnih društev imenujejo turistična društva, ki delujejo na območju občin ustanoviteljic, predstavnika Območne obrtne zbornice Črnomelj imenuje upravni odbor Območne obrtne zbornice Črnomelj. Določilo pete alinee stopi v veljavo, ko ima zavod zaposlena najmanj dva delavca. Določilo šeste alinee prejšnjega odstavka o imenovanju članov sveta zavoda izmed članov zavoda se začne uporabljati, ko bo imel zavod najmanj petnajst članov, ki izvolijo enega člana v svet zavoda. Ko število doseže trideset, imenujejo člani zavoda še dva člana sveta zavoda. Člane se izvoli na občnem zboru.
10. člen
Delo sveta zavoda vodi predsednik sveta, ki ga izberejo člani sveta izmed sebe.
Mandat članov sveta zavoda je štiri leta in začne teči z dnem prve seje sveta zavoda. Člani sveta so po preteku te dobe lahko večkrat ponovno imenovani.
11. člen
Naloge sveta zavoda:
– sprejema statut in druge splošne akte zavoda s soglasjem ustanoviteljic,
– sprejema program dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo izvrševanje,
– določa s soglasjem ustanoviteljic finančni načrt zavoda,
– sprejema zaključni račun,
– predlaga ustanoviteljicama spremembo ali razširitev dejavnosti,
– na predlog direktorja zavoda imenuje programski svet zavoda,
– opravlja druge z zakonom ali statutom določene pristojnosti in naloge.
12. člen
Svet zavoda odloča na sejah z večino glasov prisotnih članov. V primeru enakega števila glasov je sprejeta odločitev, za katero je glasoval predsednik sveta.
Direktor
13. člen
Poslovodni organ zavoda je direktor.
Direktor predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za zakonitost dela zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovno delo zavoda. S statutom se določijo druge pravice in obveznosti ter odgovornosti direktorja.
14. člen
Direktorja zavoda imenujejo in razrešujejo na podlagi javnega razpisa občinski sveti občin ustanoviteljic. Postopek javnega razpisa, pogoji, način imenovanja in razrešitve direktorja, so določeni z zakonom in s tem odlokom.
Skupni organ za izvrševanje ustanoviteljskih pravic v javnem zavodu, ki ga sestavljajo župani občin ustanoviteljic, pa v imenovanje občinskim svetom predlagajo enotnega kandidata. Direktorja se imenuje za obdobje petih let, ista oseba je lahko po preteku mandata ponovno imenovana.
15. člen
Za direktorja zavoda je lahko imenovan kdor aktivno obvlada dva svetovno priznana jezika, predloži program dela za mandatno obdobje, ima sposobnosti za vodenje in organiziranje dela in izpolnjuje enega od spodaj navedenih pogojev glede izobrazbe:
– ima univerzitetno visokošolsko izobrazbo in dve leti delovnih izkušenj;
– ima visokošolsko izobrazbo in štiri leta delovnih izkušenj;
– ima višješolsko izobrazbo in najmanj šest let delavnih izkušenj;
– ima srednješolsko izobrazbo in najmanj osem let delovnih izkušenj.
Za delovne izkušnje se šteje, da je kandidat delal na področju turizma ali podjetništva ali na drugih vodstvenih delovnih mestih.
Programski svet
16. člen
Zavod ima programski svet, ki je strokovno posvetovalno telo.
Programski svet ima največ pet članov.
Člane programskega sveta imenuje svet zavoda na predlog direktorja izmed strokovnih delavcev in zunanjih strokovnjakov s področja dela zavoda. Člani programskega sveta morajo imeti najmanj peto stopnjo izobrazbe.
Sestavo, način imenovanja, trajanje mandata in podrobnejše naloge članov programskega sveta določa statut zavoda.
17. člen
Člani programskega sveta svoje delo opravljajo praviloma neprofesionalno.
Naloge programskega sveta so predvsem:
– obravnava vprašanj s področja strokovnega dela zavoda,
– določanje strokovnih podlag za programe dela in razvoja zavoda,
– dajanje mnenj, predlogov, pobud in usmeritev glede organizacije dela, pogojev za razvoj dejavnosti svetu in direktorju zavoda.
Podrobnejše naloge programskega sveta, sestava, način imenovanja in trajanje mandata članov določa statut zavoda.
V. NOTRANJA ORGANIZIRANOST IN ČLANSTVO V ZAVODU
18. člen
Notranja organizacija javnega zavoda se določi s statutom zavoda.
19. člen
Člani zavoda so zainteresirane pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki opravljajo s turizmom neposredno povezano dejavnost ter sobodajalci in tisti kmetje, ki opravljajo gostinsko dejavnost in imajo v občinah ustanoviteljicah svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti, turistična in druga društva, ki delujejo na področju turizma ter druge zainteresirane pravne osebe, katerih dejavnost je posredno vezana na turistično dejavnost.
Člani zavoda so tudi drugi zainteresirani samostojni podjetniki in obrtniki ter mala in srednja podjetja, ki imajo v občinah ustanoviteljicah svoj sedež, poslovno enoto ali drugo obliko registrirane dejavnosti, Območna obrtna zbornica Črnomelj ter druge zainteresirane pravne osebe.
Članstvo se pridobi na podlagi pristopne izjave, ki jo zainteresirani izročijo zavodu.
Druge pravice in obveznosti se natančneje opredelijo v statutu zavoda.
20. člen
Člani sodelujejo pri upravljanju javnega zavoda preko imenovanih članov sveta zavoda in programskega sveta zavoda. O delu zavoda so informirani na letnem občnem zboru, ki ga skliče direktor.
Podrobnejše določbe o občnem zboru članov določa statut.
21. člen
Člani zavoda imajo naslednje pravice in obveznosti:
– sodelovati pri delu zavoda v skladu z aktom o ustanovitvi in statutom zavoda;
– dostop do podatkov in pravica do storitev služb zavoda pod pogoji, ki jih določi svet zavoda;
– pravica do informiranosti o aktivnostih in projektih zavoda na način, ki ga določi svet zavoda;
– izpolnjevanja sprejetih programskih, finančnih in drugih obveznosti ter upoštevanje določb aktov in sklepov organov zavoda;
– s plačevanjem članarine sodelujejo pri zagotavljanju sredstev za delovanje javnega zavoda;
– obveznosti izogibati se vseh dejanj, ki bi pomenila nelojalno konkurenco drugim članom zavoda.
Druge pravice in obveznosti se natančneje opredelijo v statutu zavoda.
VI. SREDSTVA JAVNEGA ZAVODA
22. člen
Viri financiranja za izvajanje dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka so:
– proračunska sredstva občin ustanoviteljic,
– sredstva iz naslova javnih razpisov na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni,
– prostovoljni finančni prispevki članov in ustanoviteljic ter prihodek iz članarine, ki jo plačujejo člani zavoda. Višina in način plačila članarine se natančneje določi s statutom zavoda,
– sredstva zainteresiranih subjektov, ki so pripravljeni združevati sredstva z namenom doseganja in uresničevanja lastnih interesov pri razvoju svoje dejavnosti,
– sredstva Slovenske turistične organizacije in druga sredstva državnega proračuna,
– sredstva dogovorjena za posamezne projekte,
– lastni prihodki zavoda,
– darila in dotacije ter drugi viri.
Poleg sredstev iz prejšnjega odstavka, pridobiva javni zavod sredstva za opravljanje dejavnosti tudi iz prometa blaga in plačil za storitve, ki jih opravlja.
Sredstva za izvrševanje dejavnosti se zagotavljajo letno v obsegu potrebnem za izvajanje finančno ovrednotenega programa dela javnega zavoda in v skladu s sprejetima proračunoma občin ustanoviteljic. Zagotavljanje finančnega deleža iz sredstev proračuna občin ustanoviteljic je v razmerju:
– 75% zagotavlja Občina Črnomelj,
– 25% Občina Semič.
Finančna sredstva se javnemu zavodu dodelijo po pogodbi na osnovi programa dela in finančnega načrta.
Občina Črnomelj bo za ustanovitev in začetek dela javnega zavoda zagotovila primeren poslovni prostor in pisarniško ter drugo osnovno tehnično opremo. Občina Semič bo zagotovila prostor, pisarniško in drugo opremo glede na potrebe delovanja turistično informativnega centra v Občini Semič.
Začetna zagonska sredstva za delovanje javnega zavoda znašajo 1,000.000 SIT. Sredstva zagotovijo občini ustanoviteljici v razmerju določenem v tretji alinei tega člena tega odloka. Ustanoviteljice javnega zavoda se zavezujejo, da bodo finančni delež v gotovini, v petnajstih dneh po veljavnosti tega odloka, nakazale na žiro račun zavoda.
VII. POOBLASTILA V PRAVNEM PROMETU, ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI, RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN NAČIN POKRIVANJA PRIMANJKLJAJA
23. člen
Javni zavod je pravna oseba, ki v skladu z 21. členom zakona o zavodih sklepa pogodbe in opravlja druge pravne posle v okviru registrirane dejavnosti.
24. člen
Javni zavod nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Premoženje javnega zavoda je last ustanoviteljic v razmerju vloženih sredstev ustanoviteljic zavoda. Zavod ima to premoženje v uporabi in upravljanju za namene dejavnosti zavoda za katerega je ustanovljen. Zavod je dolžan uporabljati in upravljati s premoženjem skladno z načelom skrbnega in dobrega gospodarja.
25. člen
Morebitni presežek prihodkov nad odhodki javnega zavoda se uporabi izključno za opravljanje in razvoj dejavnosti javnega zavoda v skladu z letnim programom.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča svet zavoda. Pri odločanju upošteva kriterij razporeditve presežka na območje občin ustanoviteljic v razmerju tako kot je bil ustvarjen.
O načinu pokrivanja primanjkljaja oziroma zagotovitve manjkajočih sredstev odloča svet zavoda s soglasjem ustanoviteljic.
VIII. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJIC IN ZAVODA
26. člen
Ustanoviteljice dajejo soglasje k:
– sprejemu statuta javnega zavoda,
– letnemu programu dela in finančnemu načrtu in zaključnem poročilu o poslovanju javnega zavoda v preteklem letu,
– potrebnim dodatnim sredstvom, ki niso predvidena v letnem planu,
– ustanoviteljskim pravicam in obveznostim novih ustanoviteljev,
– spremembi imena, sedeža in dejavnosti zavoda,
– vključevanju v druge pravno organizacijske oblike.
Ustanoviteljice:
– imenujejo člane sveta zavoda,
– sprejemajo odloke, ki so potrebni za delovanje javnega zavoda,
– imenujejo in razrešujejo direktorja zavoda,
– zagotavljajo sredstva za delo zavoda v okviru sprejetega plana,
– zagotavljajo sredstva za kritje neprogramskih stalnih stroškov zavoda, ki obsegajo najmanj sredstva za plače in druge nujne izdatke za zaposlene ter druge materialne stroške za osnovno obratovanje v kolikor zavod teh sredstev ne more zagotoviti drugače,
– zagotavljajo prostorske pogoje za delo zavoda.
Javni zavod:
– enkrat letno poroča ustanoviteljicam o realizaciji letnega programa dela in porabi finančnih sredstev za preteklo leto do datuma, ki ga soglasno določijo občini ustanoviteljici,
– na zahtevo ustanoviteljic, mora posredovati podatke, ki so potrebni za oceno in analizo porabe proračunskih sredstev ter statistične namene,
– do začetka priprave predlogov proračunov občin ustanoviteljic posreduje občinam ustanoviteljicam program dela in finančni načrt za naslednje proračunsko leto.
Ustanoviteljice se zavezujejo, da se bodo o zadevah, vezanih na dejavnost zavoda, usklajevale z javnim zavodom.
Ustanoviteljske pravice izvršujejo občinski sveti občin ustanoviteljic.
IX. STATUSNE SPREMEMBE IN PRENEHANJE ZAVODA
27. člen
O statusnih spremembah javnega zavoda odločajo ustanoviteljice soglasno.
Javni zavod je ustanovljen za nedoločen čas in preneha iz razlogov, določenih v zakonu.
X. SPLOŠNI AKTI ZAVODA
28. člen
Statut javnega zavoda sprejme svet javnega zavoda s soglasjem vseh ustanoviteljic.
Druge splošne akte sprejme direktor javnega zavoda samostojno, če statut za posamične splošne akte ne določa soglasje drugega organa.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
Odlok o ustanovitvi lokalne turistične organizacije (Uradni list RS, št. 2/02) vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
29. člen
Ustanoviteljici imenujeta vršilca dolžnosti direktorja v roku 30 dni od veljavnosti tega odloka, ki je pooblaščen, da opravi priprave za začetek dela in vpis v sodni register najpozneje v 15 dneh od njegovega imenovanja in priglasi vpis zavoda v sodni register ter skliče prvo sejo sveta javnega zavoda in vodi delo zavoda do imenovanja direktorja.
30. člen
Svet javnega zavoda se konstituira v 60 dneh od registracije zavoda in sprejme statut v treh mesecih po svoji prvi seji.
31. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga sprejmeta obe občini. Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Občina Črnomelj. Odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Odlok o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
32. člen
V obdobju do dokončnega oblikovanja javnega zavoda in imenovanja njihovih organov občine ustanoviteljice zagotavljajo sredstva za osnovno delovanje javnega zavoda na osnovi refundacije stroškov ali neposredno iz proračuna občin ustanoviteljic, če je tako posebej dogovorjeno. Sredstva zagotavljata občine ustanoviteljice praviloma v razmerju določenem v tretji alinei tega 22. člena tega odloka.
33. člen
Imenovani vršilec dolžnosti direktorja je dolžan v roku enega meseca od veljavnosti tega odloka predlagati vpis sprememb v sodni register.
Razpis za direktorja se izvede v roku dveh mesecev od veljavnosti tega odloka. Za izvedbo postopka javnega razpisa je zadolžena Občina Črnomelj.
34. člen
Uradno prečiščeno besedilo odloka o ustanovitvi Razvojno informacijskega centra Bela krajina je sprejeto, ko ga sprejmeta v enaki vsebini obe občini. Za objavo v Uradnem listu Republike Slovenije poskrbi Občina Črnomelj. Uradno prečiščeno besedilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 333-01-11/2001
Črnomelj, dne 16. decembra 2003.
 
Št. 333-01-01/2001
Semič, dne 5. februarja 2004.
Župan
Občine Črnomelj
Andrej Fabjan l. r.
 
Župan
Občine Semič
Ivan Bukovec l. r.

AAA Zlata odličnost