Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

993. Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica, stran 2628.

Na podlagi 9. člena zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), določil nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 24/00 in 31/00) in 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02) je Mestni svet mestne občine Nova Gorica na seji dne 19. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju letnega programa športa v Mestni občini Nova Gorica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa merila, pogoje in postopke za vrednotenje in razdelitev sredstev občinskega proračuna za sofinanciranje programov športa v Mestni občini Nova Gorica, ki so v javnem interesu ter spremljanje in nadzor namenske porabe sredstev.
2. člen
Sofinancirajo se programi nosilcev in izvajalcev športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– v Mestni občini Nova Gorica imajo registriran sedež in pretežno delujejo na njenem območju,
– zagotovljeni materialni, prostorski, kadrovski in organizacijski pogoji izvajanja načrtovanih športnih aktivnosti,
– najmanj eno leto registrirana dejavnost,
– zagotovljena redna in programsko urejena vadba najmanj 36 tednov v letu, razen v primeru, ko izvajalec kandidira za sredstva večjih prireditev,
– urejena evidenca članstva oziroma evidenca o udeležencih programa.
3. člen
Za sofinanciranje športnih programov lahko kandidirajo naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva, razen Športne zveze Nova Gorica,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, razen Javnega zavoda za šport Nova Gorica.
4. člen
Javnemu zavodu za šport Nova Gorica in Športni zvezi Nova Gorica se sofinancira tisti del skupnih nalog, ki bodo določene z letnim programom športa.
5. člen
V skladu z usmeritvami Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji se sofinancirajo:
I. Vsebine:
– interesna športna vzgoja predšolskih in šoloobveznih otrok, mladine ter študentov,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov.
II. Razvojne in strokovne naloge v športu:
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– znanstveno-raziskovalna dejavnost,
– založniška dejavnost,
– informacijski sistem na področju športa v Mestni občini Nova Gorica,
– večje športne prireditve,
– občinska priznanja športnikom in športnim delavcem.
II. JAVNI RAZPIS IN POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCEV IN PROGRAMOV ŠPORTA
6. člen
Oddelek za družbene dejavnosti in Javni zavod za šport Nova Gorica v sodelovanju s Športno zvezo Nova Gorica vsako leto v mesecu oktobru pripravijo predlog letnega programa športa za naslednje leto za obravnavo in sprejem na mestnem svetu. Z letnim programom športa se določi programe, ki se sofinancirajo iz občinskih sredstev ter obseg in vrsto dejavnosti in potrebna sredstva za izvedbo programov. S sprejemom občinskega proračuna se določi višino sredstev za sofinanciranje letnega programa športa.
Mestni svet uvrsti v letni program športa tiste vsebine, ki so pomembne za lokalno skupnost hkrati pa upošteva tudi tradicijo in posebnosti športa v lokalni skupnosti.
7. člen
Mestna občina Nova Gorica objavi javni razpis za sofinanciranje programov športa v naslednjem letu najkasneje do konca leta. Objavi ga najmanj v enem javnem mediju in na spletnih straneh Mestne občine Nova Gorica.
Občinska proračunska sredstva, namenjena športnim programom, lahko izvajalci pridobijo le na osnovi pravočasne in popolne kandidature na javnem razpisu.
Prijava na razpis mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
8. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. navedbo naročnika,
2. izvajalce, ki lahko kandidirajo s programi,
3. programe, ki so predmet razpisa,
4. kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
5. višino sredstev, ki so na razpolago za programe,
6. rok in kraj, kamor morajo biti predložene vloge,
7. datum odpiranja vlog,
8. rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
9. člen
Vloga mora biti predložena v zapečatenem ovitku z navedbo javnega razpisa, na katerega se nanaša in z naslovom vlagatelja.
10. člen
Odpiranje vlog vodi komisija za izbiro programov športa (v nadaljevanju: komisija), ki jo imenuje župan. Komisija je sestavljena iz 5 članov, od katerih se dva člana imenujeta na predlog Športne zveze Nova Gorica.
O odpiranju vlog se zapiše zapisnik.
11. člen
Oddelek za družbene dejavnosti v sodelovanju z Javnim zavodom za šport Nova Gorica in Športno zvezo Nova Gorica pripravi strokovni predlog za razdelitev sredstev, katerega obravnava in potrdi komisija iz 10. člena tega pravilnika.
Na predlog komisije izda oddelek za družbene dejavnosti izvajalcem ustrezen sklep o dodelitvi sredstev. Zoper sklep je možen v roku 8 dni ugovor pri županu Mestne občine Nova Gorica. Ugovore se vlaga pri organu, ki je izdal sklep. Odločitev župana je dokončna.
Pravna podlaga za izplačilo odobrenih sredstev je dokončen sklep in na njegovi podlagi sklenjena pogodba.
III. NAČIN SOFINANCIRANJA
12. člen
Pogodba mora vsebovati:
– ime izvajalca, naslov, davčno in matično številko ter številko transakcijskega računa,
– vsebino in obseg programa,
– čas realizacije programa,
– pričakovane dosežke,
– višino sredstev,
– rok izplačila sredstev,
– nadzor nad porabo sredstev,
– druge medsebojne pravice in dolžnosti.
13. člen
V petnajstih dneh po vročitvi pogodbe iz prejšnjega člena tega pravilnika morajo izvajalci športnih programov vrniti podpisane izvode Mestni občini Nova Gorica.
V primeru, da izvajalec ne spoštuje roka iz prejšnjega odstavka tega člena, se šteje, da je odstopil od pogodbe.
14. člen
Mestna občina Nova Gorica nakazuje sredstva izvajalcem v višinah in na način določenih s pogodbo.
IV. SPREMLJANJE IN NADZOR NAD PORABO SREDSTEV
15. člen
Nadzor nad izvajanjem programov in porabo sredstev izvajalcev programov izvaja Oddelek za družbene dejavnosti.
16. člen
Izvajalci programov morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih določenih v pogodbi, predložiti pristojnemu organu občine poročila o realizaciji programa, ki vključujejo tudi dokazila o izpolnitvi prevzetih obveznostih oziroma fotokopije plačanih računov. Poročilo morajo predložiti v roku 30 dni od realizacije programa oziroma najkasneje do 30. novembra tekočega leta, za programe, ki se izvajajo v decembru, pa najkasneje do 31. januarja naslednjega leta.
V primeru, da izvajalec programa ne poda poročila iz prvega odstavka tega člena v določenem roku, se sofinanciranje ustavi.
17. člen
Izvajalec mora vrniti prejeta sredstva v občinski proračun:
– če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev,
– če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa.
Če izvajalec ni oddal poročila ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi tega pravilnika v naslednjem letu.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Merila za vrednotenje programov športa, spremembe in dopolnitve sprejme župan Mestne občine Nova Gorica na predlog komisije iz 10. člena.
19. člen
S sprejemom tega pravilnika preneha veljati obstoječi sistem sofinanciranja športnih programov v Mestni občini Nova Gorica.
20. člen
Ta pravilnik se objavi v uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od začetka proračunskega leta 2005 dalje.
Št. 65-16/2002-6
Nova Gorica, dne 19. februarja 2004.
Podžupan
Občine Nova Gorica
Andrej Miška l. r.

AAA Zlata odličnost