Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

965. Navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih, stran 2608.

Na podlagi četrtega odstavka 45. člena in prvega odstavka 53. člena zakona o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, 35/01 in 76/03), 2. točke sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list RS, št. 50/99, 82/01 in 23/04) ter tretjega odstavka 29. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02 in 85/02) izdaja guverner Banke Slovenije
N A V O D I L O
za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih
I. DNEVNO POROČANJE O SKUPNIH ZNESKIH NAKUPA ALI PRODAJE TUJIH PLAČILNIH SREDSTEV TER O DOSEŽENIH TEČAJIH
1. Banka vnaša podatke o poslih, sklenjenih do 10. ure, med 10. in 10.30 in o poslih, sklenjenih do 12. ure, med 12. in 12.30, v aplikacijo preko spletne strani Banke Slovenije v naslednjo tabelo:
-------------------------------------------------------------
                      Znesek   Tečaj
                       v EUR  EUR/SIT
-------------------------------------------------------------
Nakup na spot podjetniškem trgu
Prodaja na spot podjetniškem trgu
Nakup na spot medbančnem trgu
Prodaja na spot medbančnem trgu
Nakup na spot trgu z nerezidenti
Prodaja na spot trgu z nerezidenti
-------------------------------------------------------------
 
Skupaj spot neto nakup neevro valut
-------------------------------------------------------------
2. Banka vnaša v tabelo le podatke o spot nakupih in prodajah evro valute; SWAP posli, terminski posli in posli v drugih valutah se v te podatke ne zajemajo. O spot poslih v drugih valutah, ki presegajo 500.000 EUR, banka poroča le v neto znesku (predznak + v primeru neto nakupa in predznak – v primeru neto prodaje).
Banka vnaša v tabelo zneske v EUR v obliki celega števila brez decimalnih mest, tečaje EUR/SIT pa na štiri decimalna mesta natančno.
Prejete podatke Banka Slovenije obdela in jih v zbirni obliki objavi na svoji spletni strani.
3. Banka posreduje Banki Slovenije seznam odgovornih oseb in njihove elektronske naslove.
Banka Slovenije bo bankam posredovala dostope do tabele na spletni strani Banke Slovenije.
II. POROČANJE O POSAMEZNIH POSLIH
4. Banke so dolžne Banki Slovenije dnevno do 7.30, dostavljati podatke o vsakem posamičnem poslu nakupa ali prodaje tujih plačilnih sredstev, sklenjenem preteklega delovnega dne, za katere so znani vsi potrebni podatki za njegovo izvršitev.
5. Banka posreduje podatke (zaključnica z vsemi potrebnimi podatki v prilogi) o vsakem posameznem poslu nakupa oziroma prodaje tujih plačilnih sredstev:
– matično številko banke poročevalke,
– oznako vrste posla,
– datum sklenitve posla,
– datum izvršitve posla,
– matična številka prodajalca,
– matična številka kupca,
– oznaka valute,
– znesek v valuti,
– znesek v tolarjih,
– tečaj.
6. Banka za vsak nakup oziroma prodajo tujih plačilnih sredstev določi oznako posla. Oznako posla banka določi iz šifranta poslov glede na osebe, ki kupujejo oziroma prodajajo tuja plačilna sredstva.
02 odkup bank od podjetij     kupec je banka, prodajalec je podjetje
03 nakupi od drugih bank      kupec in prodajalec je banka
04 prodaja bank podjetjem     kupec je podjetje, prodajalec je banka
05 prodaje drugim bankam      kupec in prodajalec je banka
06 odkup od nerezidenta      kupec je banka, prodajalec je nerezident
07 prodaja nerezidentu       kupec je nerezident, prodajalec je banka
08 odkup od fizičnih oseb     kupec je banka, prodajalec je fizična oseba
09 prodaja fizičnim osebam     kupec je fizična oseba, prodajalec je banka
Pri poslih nakupa oziroma prodaje tujih plačilnih sredstev, kjer je razlika med datumom sklenitve in datumom izvršitve 3 ali več delovnih dni, banka posameznemu poslu določi oznako vrste posla iz šifranta terminskih poslov:
22 odkup bank od podjetij     kupec je banka, prodajalec je podjetje
23 nakupi od drugih bank      kupec in prodajalec je banka
24 prodaja bank podjetjem     kupec podjetje, prodajalec je banka
25 prodaje drugim bankam      kupec in prodajalec je banka
26 odkup od nerezidenta      kupec je banka, prodajalec je nerezident
27 prodaja nerezidentu       kupec je nerezident, prodajalec je banka
28 odkup od fizičnih oseb     kupec je banka, prodajalec je fizična oseba
29 prodaja fizičnim osebam     kupec je fizična oseba, prodajalec je banka
Poslov nakupa ali prodaje tujih plačilnih sredstev z Banko Slovenije banke ne poročajo.
7. Matična številka prodajalca ali kupca je:
– matična številka gospodarske družbe (banka, podjetje, obrtniki) je številka iz enotnega registra slovenskih organizacij in obrtnikov SURSa,
– matična številka domače fizične osebe je "5980003", osebe zaposlene v svobodnih poklicih 6000053 in za kmete 5000009,
– matična številka nerezidenta je sestavljena iz nizov "0001" (tuja pravna oseba), "0002" (tuja banka) ali "0003" (tuja fizična oseba), ki jim je dodana trimestna numerična številka države nerezidenta. (Primer: tuja pravna oseba iz Avstrije ima matično številko "0001040").
8. Banka posreduje Banki Slovenije podatke po elektronski pošti (BS Net) v skladu s strukturo datoteke elektronskih zapisov o zaključnicah, ki je priložena temu navodilu.
9. Naslov za posredovanje poročil je:
Country (C)          =  SI
Administrative_domain (A)   =  MAIL
Private_domain (P)      =  BSLO
Organization (O)       =  BS
Organization_unit (OUI)    =  APPSRVR
Surname (S)          =  TRG
10. Vsako sporočilo naj vsebuje samo podatke in nobenih dodatnih tekstovnih obrazložitev. Subjekt je sestavljen iz niza:
Podatek     Pozicija od Pozicija do  Tip        Dolžina
»TRG«           1      3  konstanta »TRG«     3
matična številka
poročevalke        4      10  numerični        7
datum pošiljanja     11      28  datumski tip
                       formata LLLLMMDD     8
»ZAKLJ«          29      33  konstanta »ZAKLJ«    5
Če datum pošiljanja ni enak dnevu prispetja pošte, je pošta zavrnjena.
V Banki Slovenije se izvede smiselna in logična kontrola podatkov. Po elektronski pošti Banka Slovenije obvesti banko o ugotovljenih napakah, ki so v pripeti datoteki. Če je odstotek napačnih zaključnic večji od določenega odstotka tolerance, se zaključnice zavrnejo v celoti, tudi pravilne. Če je odstotek napačnih zaključnic manjši ali enak določenemu procentu tolerance, se vrnejo le napačne zaključnice. Posameznemu zapisu so dodane ugotovljene napake, šifrant napak je napisan na začetku datoteke. Ime datoteke z napačnimi zaključnicami ima obliko LLLLMMDD.nno. LLLLMMDD predstavlja datum pošiljanja podatkov, nn zaporedno številko poslane datoteke na dan pošiljanja, o pa ima dve vrednosti: Z – če je datoteka zavrnjena v celoti in N – če so napačni le posamezni zapisi.
Banka, ki prejme zavrnjeno datoteko v celoti (oznaka Z), pošlje ponovno celo poročilo brez potrebnega predhodnega brisanja napačnih podatkov. Če so zavrnjene le posamezne zaključnice (datoteka z oznako N), banka najprej pošlje zapis napačnih zaključnic z navedbo vrste transakcije 99 – brisani zapis, ter pod redno oznako transakcije 01 pravilne podatke.
Popravljene podatke je dolžna banka poslati Banki Slovenije najkasneje naslednji delovni dan po dnevu zavrnjenega zapisa do 07.30 ure.
11. Struktura datoteke elektronskih zapisov o zaključnicah
Datoteka s podatki o zaključnicah (poslanih od banke poročevalke) je sestavljen iz dveh tipov zapisov:
Vrsta transakcije:
Vsem novim zapisom dodelimo kot vrednost “01”. Zapisu, ki ga želimo brisati, priredimo vrednost “99”, vsi ostali podatki pa imajo enake vrednosti kot zapis, ki ga želimo brisati.
Vsi podatki so obvezni, le podatek »Datum izvršitve posla« je obvezen pri terminskih vrstah poslov (oznaka posla od 21 do 29). Če podatka »Datum izvršitve posla« ni, je dodeljena vrednost “00000000”.
Vsi podatki numeričnega tipa imajo vodilne ničle. Zneski niso predznačeni.
Prvi zapis datoteke je tipa A, sledijo mu zapisi tipa B. Na koncu datoteke pa je zopet zapis tipa A, ki ima enake vrednosti kot prvi zapis.
12. To navodilo začne veljati 1. aprila 2004.
13. Z dnem uveljavitve tega navodila preneha veljati navodilo za izvajanje sklepa o obveznosti rezidentov in nerezidentov, da kupujejo oziroma prodajajo tuj denar samo od oseb, ki so si za opravljanje teh poslov predhodno pridobile dovoljenje Banke Slovenije in o obveznosti poročanja o tako sklenjenih poslih (Uradni list RS, št. 50/99, 78/99, 15/01 in sprememba z dne 5. 11. 2001)
Ljubljana, dne 9. marca 2004.
Mitja Gaspari l. r.
Guverner

AAA Zlata odličnost