Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

974. Stališče 2 - Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo, stran 2611.

Na podlagi 2. in 18. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01; v nadaljnjem besedilu: ZRev-1) je revizijski svet Slovenskega inštituta za revizijo, v nadaljnjem besedilu: inštitut) na 24. redni seji 5. 2. 2004 sprejel
S T A L I Š Č E 2
Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo
Uvod
1. člen
Stališče revizijskega sveta o revizorjevem pregledu poročila o razmerjih z obvladujočo družbo pojasnjuje revizijske postopke pri revizorjevem pregledu poročila, ki ga pripravi odvisna družba v skladu s 478. členom zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 32/98-1451, 37/98-1719, 84/98, 6/99, 54/99-2543, 36/00-1687 in 45/01 (popr. 59/01), 50/02-2457 in 93/02-4672; odslej ZGD) in ga predloži revizorju v skladu s 479. členom ZGD.
2. člen
To stališče ne obravnava revizorjevega delovanja v primerih, ko bi bilo treba zaradi pomembnih napačnih navedb drugih informacij v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze, med katere sodi tudi poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo, spremeniti revidirane računovodske izkaze. V takih primerih naj revizor upošteva mednarodni standard revidiranja (odslej MSR) 550 – Povezane stranke – ter določbi točk 12 in 21 MSR 720 – Druge informacije v listinah, ki vsebujejo revidirane računovodske izkaze.
Predmet pregleda in poročanje o pregledu
3. člen
Predmet pregleda so sestavine poročila o razmerjih z obvladujočo družbo, opredeljene v tretjem in petem odstavku 478. člena ZGD.
4. člen
Revizorjev pregled poročila o razmerjih z obvladujočo družbo (odslej pregled) pomeni izvedbo postopkov, s katerimi revizor ugotavlja, ali je pri proučevanju razmerij z obvladujočo družbo prišel do informacij in posledično do spoznanj, na podlagi katerih lahko utemeljeno sklepa, da:
a) poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo ne vsebuje vseh sestavin, predpisanih s tretjim in petim odstavkom 478. člena ZGD,
b) podatki in informacije o morebitnih prikrajšanjih odvisne družbe, predstavljeni v poročilu o razmerjih z obvladujočo družbo, niso ustrezno preneseni v poslovno poročilo,
c) informacije, sklepi, ocene in predvidevanja družbe, ki jih je proučil revizor, predstavitev in razkritij v poslovnem poročilu ne podpirajo v zadostni meri.
Pregled ni revizija poročila o razmerjih z obvladujočo družbo, temveč izvedba postopkov v skladu z MSR 720 in tem stališčem.
5. člen
Pregled je uporaba analitičnih postopkov in poizvedovanj pri odgovornih osebah v odvisni družbi. Pregled običajno ne obsega: (a) dodatnega preizkušanja računovodskih razvidov s pomočjo inšpiciranja, opazovanja ali potrjevanja, (b) pridobivanja podpornega dokaznega gradiva v povezavi s poizvedovanjem in/ali (c) nekaterih drugih postopkov, običajno uporabljenih pri revidiranju.
6. člen
Če družba revizorju ne predloži poročila o razmerjih z obvladujočo družbo ali revizor pri pregledu poročila ugotovi, da poročilo o razmerjih z obvladujočo ne vsebuje vseh sestavin, predpisanih s tretjim in petim odstavkom 478. člena ZGD, da podatki in informacije o morebitnih prikrajšanjih odvisne družbe, predstavljeni v poročilu o razmerjih z obvladujočo družbo, niso ustrezno preneseni v poslovno poročilo oziroma da informacije, sklepi, ocene in predvidevanja družbe, ki jih je proučil revizor, predstavitev in razkritij v poslovnem poročilu ne podpirajo v zadostni meri, opozori na to v svojem poročilu v posebnem pojasnjevalnem odstavku.
7. člen
Predstavitve in razkritja v poslovnem poročilu (v petem odstavku 478. člena ZGD imenovanem poročilo o stanju), povezana z morebitnimi prikrajšanji odvisne družbe, obravnava revizor na enak način kot obvezne sestavine poslovnega poročila iz 66. člena ZGD. Pri pregledu tovrstnih predstavitev in razkritij ter poročanju o njih se smiselno uporablja Stališče 1 – Revizorjev pregled in poročanje o letnem poročilu (Uradni list RS, št. 24/03).
Datum uveljavitve in uporabe ter pojasnila tega stališča
8. člen
To stališče začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne pri revidiranju računovodskih izkazov in pregledu poročil o razmerjih z obvladujočimi družbami za leto 2003. Za pojasnila in tolmačenje posameznih točk tega stališča je pristojen revizijski svet Inštituta oziroma po pooblastilu revizijskega sveta Inštituta strokovne službe Inštituta.
Št. 1/04
Ljubljana, dne 5. februarja 2004.
Direktor
Slovenskega inštituta za revizijo
dr. Marjan Odar l. r.

AAA Zlata odličnost