Uradni list

Številka 23
Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004
Uradni list

Uradni list RS, št. 23/2004 z dne 12. 3. 2004

Kazalo

1002. Pravilnik o dodeljevanju enkratnih finančnih pomoči iz občinskega proračuna - pomoč učencem, dijakom in študentom, stran 2641.

Na podlagi 16. člena statuta Občine Sežana (Uradni list RS, št. 40/99, 68/99, 3/01 in 40/03) je Občinski svet občine Sežana na seji dne 19. 2. 2004 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju enkratnih finančnih pomoči iz občinskega proračuna – pomoč učencem, dijakom in študentom
1. člen
S tem pravilnikom se določa način, pogoji in postopek za dodeljevanje enkratnih finančnih pomoči (v nadaljevanju: finančne pomoči) iz občinskega proračuna (v nadaljevanju: proračun) za pomoč učencem, dijakom in študentom.
S tem pravilnikom se določijo tudi merila in kriteriji, ki so sestavni del tega pravilnika
2. člen
Finančne pomoči iz proračuna Občine Sežana se prosilcem dodelijo na podlagi vsakoletnega javnega razpisa. Sredstva za finančne pomoči se zagotavljajo do višine, določene v vsakoletnem proračunu.
3. člen
Finančne pomoči se dodelijo za stimulacijo učencev, dijakov in študentov pri pridobivanju izobrazbe in za usposabljanja.
Upoštevajo pa se tudi naslednji pogoji:
– da gre za pridobivanje dodatnih znanj na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah in drugih dopolnilnih oblikah izobraževanja (obštudijske dejavnosti),
– da gre za študij v tujini (medštudijska izmenjava),
– da gre za nakup šolskih potrebščin.
4. člen
Pravico do finančne pomoči lahko uveljavljajo učenci osnovne in glasbene šole, vajenci, dijaki srednje šole ter študentje (redni in izredni) višjih strokovnih šol in visokošolskih zavodov, če:
– imajo stalno prebivališče v Občini Sežana,
– so dosegli primeren šolski uspeh izobraževalnega programa, ki ga obiskujejo,
– ali izkazujejo intelektualno ali umetniško nadarjenost, oziroma če na posameznem področju dosegajo izjemne rezultate in občina izraža po tovrstnem znanju svoj interes,
– imajo pozitivno mnenje Centra za socialno delo, da bo z dodelitvijo finančne pomoči prosilcu omogočeno izobraževanje, ki bi ga glede na njegov socialni status ne mogel opraviti,
– da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo pridobitne dejavnosti in nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika.
5. člen
Javni razpis objavi občinska uprava po sprejemu proračuna za tekoče leto in se objavi v občinskem glasilu oziroma v uradnem glasilu občine. Razpisni rok za prijavo ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave.
6. člen
V javnem razpisu se objavijo:
– višina razpoložljivih sredstev v ta namen v proračunu,
– pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prosilci v skladu s tem pravilnikom,
– merila,
– podatki, ki jih morajo posredovati prosilci,
– dokumenti, ki jih morajo predložiti in
– rok za oddajo vlog.
7. člen
Prijavo na javni razpis oddajo prosilci na obrazcu, ki ga oblikuje Občinska uprava, do roka določenega v javnem razpisu. Prijavi mora biti priloženo še:
– dokazilo o vpisu v tekoče šolsko leto,
– dokazilo o učnem uspehu,
– potrdilo o izjemnih dosežkih,
– mnenje Centra za socialno delo.
8. člen
O popolnih prijavah odloča petčlanska komisija, ki jo imenuje župan. Na podlagi meril in kriterijev iz tega pravilnika pripravi predlog o podelitvi finančnih pomoči ob upoštevanju individualnih posebnosti prosilca in ga predloži županu.
Župan sprejme sklep, s katerim potrdi predlog komisije.
9. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati pravilnik o dodeljevanju finančnih pomoči iz občinskega proračuna – postavke pomoč učencem, dijakom in študentom, objavljenega v Kraškem obzorniku, letnik II., številka 3, avgust 2000.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 06202-1/2004-21
Sežana, dne 19. februarja 2004.
Župan
Občine Sežana
Miroslav Klun l. r.
        Merila in kriteriji za dodelitev finančnih pomoči
 
  1. Opredelitev posameznih kategorij prosilcev:
 
  Kategorija                         Št. točk
--------------------------------------------------------------------------------
  – UČENEC                             20
  – DIJAK                              30
  – ŠTUDENT                             50
  – IZREDNI ŠTUDENT                         50
  – MEDŠTUDENTSKA IZMENJAVA                     50

  2. Dosežena stopnja uspeha:
  – zadosten                             5
  – dober                              10
  – prav dober                           15
  – odličen                             20
  – dodatna znanja                        do 20

  3. Kraj šolanja:
  – v domačem kraju (dijaki)                     5
  – izven domačega kraja (dijaki)                  10
  – v domačem kraju (študentje vozači)               15
  – v študijskih centrih                      20
  – v tujini                           do 60

  4. Izločitveni kriterij:
  V primeru, da število prosilcev za denarno pomoč presega razpoložljiva
proračunska sredstva, je potrebno opraviti selekcijo. Prednost imajo naslednji
prosilci:
  – kandidati, ki so dosegli v dosedanjem izobraževanju višjo povprečno oceno,
  – kandidati, ki so aktivni na področju dejavnosti, za katere se izobražujejo
in pridobivajo dodatna znanja,
  – kandidati, ki niso prejemniki socialno-varstvenih pomoči.
  Če po upoštevanju prvega kriterija ni mogoče določiti prednosti, se upoštevajo
naslednji kriterij toliko časa, da se lahko ugotovi prednost.

AAA Zlata odličnost